KHE 3251

Metabo KHE 3251 manual

KHE 3251

Manual för Metabo KHE 3251 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 60 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 31 Vi intygar att vi tar ansvar för att: kombihammarna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Maskinen är tillsammans med passande tillbehör avsedda för arbeten med hammarborr och mejslar i betong, sten och liknande material, med borrkronor i tegel och liknande, för borrning utan slaggenerator i metall, trä osv. samt för skruvdragning. Användaren ansvarar ensam för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ aktuella skadeförebyggande anvisningar samt medföljande säkerhetsanvisningar. Följ anvisningarna i textavsnitt med den här symbolen, så förebygger du person- skador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så minskar risken för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Om du inte följer säkerhets- anvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till att dokumentationen följer med elverktyget. Använd hörselskydd. Buller kan orsaka hörsel- skador. Använd det medföljande stödhandtaget. Om du tappar kontrollen kan du orsaka personskador. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spännings- sätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Arbeta bara med rätt monterat stödhandtag. Håll alltid maskinen med båda händerna i hand- tagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Damm från material som t.ex. blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt med eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/ eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får endast bearbetas av fackman. - Använd helst dammutsug. - Se till att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andnings- skydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet som ska bearbetas. Använd alltid skyddsglasögon, arbetshandskar och skyddsskor när du arbetar med elverktyg! Se till så att det inte går några el-, vatten eller gasledningar där du ska jobba (t.ex. med metall- detektor). Om säkerhetskopplingen löser ut, slå genast av maskinen! Ta aldrig i roterande delar på verktyget! Säkra arbetsstycket, så att det inte glider, t.ex. med spänntving. Ta bara bort spån och liknande när maskinen är av. Se upp vid tuff skruvdragning (iskruvning av skruv med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Kraften kan slita av skruvskallen resp. påverka handtaget med stora, motsatt riktade vridmoment. Dra alltid ur kontakten före inställning eller under- håll. Säkerhetsavstängning:om verktyget kläms eller hakar fast, så begränsas effekten på motorn. Det uppstår stora krafter när du arbetar. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Se sid. 3. 1 Snabbchuck * 2 Hylsa till snabbchuck * 3 Chucklåsning * 4 Verktygslåsning 5 Hammarchuck 6 Spindel * 7 Stödhandtag 8 Djupanslag 9 Metabo VibraTech (MVT) 10 Strömbrytare 11 Spärr 12 Brytarknapp (för inställning av driftstyp) 13 Rotationsomkopplare * beroende på utförande Originalbruksanvisning 1. Konformitetsdeklaration 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt
Sida: 2
SVENSKA sv 32 Kontrollera först att spänningen och frek- vensen som märkskylten anger överens- stämmer med den nätström du ska använda. 6.1 Montera stödhandtaget Använd alltid det medföljande stödhandtaget för din egen säkerhets skull. Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget (7) åt vänster. Skjut på stödhandtaget på maski- nens spännhals. Sätt på djupanslaget (8). Dra åt stödhandtaget ordentligt i den vinkel som passar bäst för användningsområdet. 7.1 Ställa in djupanslaget Lossa det extra (7)stödhandtaget. Ställ djupan- slaget (8) på det borrdjup du vill ha och dra åt stöd- handtaget (7) igen. 7.2 Slå PÅ/AV Starta maskinen genom att trycka på strömställar- spärren (10). Varvtalet kan ändras på strömställar- spärren. Slå av genom att släppa strömbrytaren (10). 7.3 Välja driftläge Tryck in spärren (11) och vrid på vredet (12). Borra Hammarborrning (bara när hammarchucken är på (5)) Ställ in mejselläge genom att vrida mejseln till det läge du vill ha. Ställ in bilning, så att du rotationstoppar mejseln. Bilning (bara när hammarchucken är på (5)) Med mejsel insatt i maskinen får den uteslutande användas i driftssätt Mejsling. Försök att inte häva med maskinen när mejseln sitter i. 7.4 Ställa in bilningsläge - Sätt i mejseln. - Vrid vredet (12) till läge . - Vrid mejseln tills den är i det läge du vill ha den. - Vrid vredet (12) till läge . - Vrid mejseln tills den snäpper fast. Med mejsel insatt i maskinen får den uteslu- tande användas i driftssätt Mejsling. 7.5 Välja rotationsriktning Använd bara rotationsriktningsväljaren (13) när motorn är av. Välja rotationsriktning: R = högergång (borrning, hammarborrning, bilning, skruvdragning) L = vänstergång (skruvlossning) 7.6 Byta chuck (gäller inte KHE 3250) Se till så att spindeln (6) är ren när du byter chuck. Fetta in spindeln lite grand. (Special- fett: best.nr 6.31800). Sätt endast på medföljande Metabo-chuck- arna. Ta av chucken: Se sidan 2, fig. C. - Vrid chucklåsningen (3) i pilens riktning tills det tar emot (a) och ta av chucken (b). Sätta på chucken: Se sid. 2, fig. D. - Sätt på chucken på spindeln (6) (a). - Vrid chucklåsningen (3) i pilens riktning (b) så att chucken kan skjutas in helt på spindeln. Släpp chucklåsningen. - Kontrollera att chucken sitter fast. Obs! Vill du låsa spindeln, så att chucken är still, vrid vredet (12) till bilningsläge . 7.7 Byta verktyg i hammarchucken Rengör verktyget och fetta in det med special- fett (best.nr 6.31800) innan du sätter i det! Använd bara SDS-Plus-verktyg! Sätta i verktyget: - Vrid verktyget och för in det tills det hakar fast. Verktyget låser automatiskt. Ta bort verktyget: Se sid. 2, fig. A. - Dra chucklåsningen (4) bakåt i pilens riktning (a) och ta bort verktyget (b). 7.8 Byta snabbchuck (gäller inte KHE 3250) Använd snabbchucken vid borrning utan slaggene- rator i metall, trä osv. samt för skruvdragning Fixera verktyget (se sid. 2, fig. B): Vrid (a) hylsan (2)i riktning mot märkningen "AUF, RELEASE". Tryck in verktyget så långt det går (b) och vrid sedan hylsan åt motsatt håll tills du känner att det mekaniska motståndet släpper (c). Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verktyget är säkert fastspänt. Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du ev. efterdra när du borrat ett tag. Obs! Det eventuella friktionsljud du hör när du lossar chucken (funktionsberoende) försvinner om du vrider hylsan åt motsatt håll. Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du ev. efterdra när du borrat ett tag. Om chucken sitter riktigt hårt: dra ur kontakten. Håll fast chucken med en fast nyckel vid chuckhuvudet och vrid hylsan (2) kraftigt i riktning mot "AUF, RELEASE". 6. Före första användning 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 33 7.9 Metabo VibraTech (MVT) Jobba med mindre vibrationer och skona lederna. Tryck inte för lätt eller för hårt på maskinens bakre handtag. Vibrationerna dämpas effektivast i mitt- läget (9). Ventilationsöppningar: Rengör maskinens ventilationsöppningar då och då. KHE 3251: - Se till att alltid hålla spindeln ren (6) och fetta in den något. (Specialfett: best.nr 6.31800) - Rengöra snabbchucken: (1) När du använt chucken en längre tid, håll den med öppningen nedåt och öppna och stäng den ett par gånger. Då trillar dammet som samlats ur öppningen. Vi rekommenderar att du använder rengöringsspray på spännbackar och spännback- söppning med jämna mellanrum. f Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i tillbehörskatalogen. Elverktyg får endast repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller bara EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elek- tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. f Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utveck- lingen. P1 = märkeffekt P2 = uteffekt n1 = varvtal obelastad n2 = varvtal belastad ø max. = maximal borrdiameter smax = maximal slagfrekvens W = Slageffekt per slag S = Slageffekt b = Chucköppnings-Ø m = vikt utan sladd D = spännhalsdiameter Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, HD = Vibrationsemissionsvärde (hammar- borrning i betong) ah, Cheq = Vibrationsemissionsvärde (bilning) Kh,HD/Cheq = Onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektnivå KpA, KWA= Osäkerhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 8. Underhåll, rengöring 9. Tillbehör 10. Reparationer 11. Miljöskydd 12. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo KHE 3251 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo KHE 3251. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo KHE 3251 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo KHE 3251

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo KHE 3251 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: KHE 3251
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Turkiska, Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ukrainare