KHE 2444

Metabo KHE 2444 manual

KHE 2444

Manual för Metabo KHE 2444 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 52 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 25 Bruksanvisning i original Vi intygar härmed och tar ansvar för att borrham- maren har tillverkats i enlighet med de standarder och direktiv som anges på sid. 3. Borrhammaren är tillsammans med passande till- behör avsedd för arbeten med hammarborr och mejslar (bara på KHE 2444 ) i betong, sten och likn- ande material, med borrkronor i tegel och liknande, för borrning utan slaggenerator i metall, trä osv. samt för skruvdragning. För skador som uppstår på grund av icke föreskriftsenlig användning har användaren det fulla ansvaret. Allmänt erkända föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bilagda säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverk- tyget. Använd hörselskydd. Buller kan ge hörselskador. Använd det medföljande extra stödhandtaget. Du kan skada dig om du förlorar kontrollen över maskinen. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Håll alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Använd alltid skyddsglasögon, arbetshandskar och skyddsskor när du arbetar med elverktyg! Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar där du ska jobba (använd t.ex. en metalldetektor). Metabo S-automatic-säkerhetskoppling. Om säkerhetskopplingen löser ut, slå genast av maskinen! Om verktyget kläms eller hakar fast, så begränsas effekten på motorn. Det uppstår stora krafter när du arbetar. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Undvik oavsiktliga starter: lås alltid upp strömbrytaren när du drar ur kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Ta aldrig i roterande delar på verktyget! Ta bara bort spån och liknande när maskinen är avstängd. Se upp vid tuff skruvdragning (inskruvning av skruvar med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Skruvhuvudet kan slitas av resp. handtaget kan påverkas av stora motsatt riktade vridmoment. Dra ut elkontakten ur nätuttaget innan du påbörar någon form av inställningar eller underhåll. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andningsskydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. Fixera små arbetsstycken, så att det inte vrids med runt av borret (t.ex. med skruvstycke eller med skruvtvingar mot arbetsbordet). Se sidan 2. 1 Stödhantag 2 Verktygslåsning 3 Anslagsstopp 4 otationsriktningsväljare 5 Låsknapp för kontinuerlig användning 6 Strömbrytare 7 Spärr 8 Omkopplingsratt 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt
Sida: 2
SVENSKA sv 26 Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. 6.1 Montering av stödhantaget Det medföljande stödhandtaget måste av säkerhetsskäl alltid användas. Öppna spännringen genom att vrida stödhantaget (1) åt vänster. För på handtaget på maskinens spännanordning. För in anslagsstoppet (3). Dra åt stödhandtaget kraftigt i önskad vinkel, beroende på användning. 7.1 Justering av anslagsstopp Lossa stödhantaget (1). Ställ in anslagsstoppet (3) på rätt borrdjup och dra åt stödhantaget igen. 7.2 Ställa in rotationsriktning Använd bara rotationsriktningsväljaren (4) när motorn är av. Se sid. 2: R = högergång inställd L = vänstergång inställd 7.3 Välja driftsätt Välj rätt driftsätt genom att vrida på omkopplingsratten (8). Tryck in spärren (7) och vrid sedan på ratten. Borra Borrhammare Bilning (bara KHE 2444) I bilningsläge är mejseln låst och kan inte rotera. Vill du vrida mejseln så att det passar användningsområdet bättre, vrid vredet (8) mellan och . Med mejsel insatt i maskinen får den uteslutande användas i driftssätt Mejsling . Försök att inte häva med maskinen när mejseln sitter i. 7.4 Byta verktyg i hammarchucken Rengör verktyget och fetta in det med special- fett (best.nr 6.31800) innan du sätter i det! Använd bara SDS-Plus-verktyg! Sätta i verktyget: - Vrid verktyget och för in det tills det hakar fast. Verktyget låser automatiskt. Ta bort verktyget: Se sid. 2, fig. A. Dra chucklåsningen (2) bakåt i pilens riktning (a) och ta bort verktyget (b). 7.5 Slå PÅ/AV, ställa in varvtal Slå PÅ, varvtal: tryck på strömbrytaren (6). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. Slå AV genom att släppa strömbrytaren. Kontinuerlig användning: håll in strömbrytaren, tryck på (6) låsknappen (5) och släpp sedan strömbrytaren. Slå av genom att trycka på strömbrytaren (6) igen och sedan släppa den. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Maskinens ventilationsöppningar måste rengöras regelbundet. f Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare. Fäst maskinen på ett säkert sätt. Om du tappar kontrollen kan du orsaka person- skador. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till angivelserna på sid 2. Förbehåll för tekniska ändringar. P1 =upptagen märkeffekt P2 =uteffekt n1 =tomgångsvarvtal 6. Driftstart 7. Användning 8. Underhåll 9. Tillbehör 10. Reparation 11. Miljöskydd 12. Tekniska data
Sida: 3
SVENSKA sv 27 n2 =lastvarvtal ø max =maximal håldiameter s max =maximalt antal slag W =enkelslagsenergi m =vikt D =spännhalsdiameter Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom tolerans (enligt respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, HD =Vibrationsemissionsvärde (hammarborrning i betong) ah, Cheq =Vibrationsemissionsvärde (bilning) Kh,HD/Cheq= Onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= Onoggrannhet Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo KHE 2444 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo KHE 2444. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo KHE 2444 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo KHE 2444

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo KHE 2444 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: KHE 2444
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Turkiska, Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Armenisk, Kazach