KHA 36 LTX

Metabo KHA 36 LTX manual

KHA 36 LTX

Manual för Metabo KHA 36 LTX på Holländsk. Denna PDF-handbok har 92 sidor.

Sida: 1
www.metabo.com Made in Germany de Originalbetriebsanleitung 5 en Original instructions 11 fr Notice d'utilisation originale 16 nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 22 it Istruzioni per l’uso originali 28 es Manual original 34 pt Manual original 40 sv Bruksanvisning i original 46 fi Alkuperäinen käyttöopas 51 no Originalbruksanvisning 56 da Original brugsanvisning 61 pl Instrukcja oryginalna 66 el Πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας 72 hu Eredeti használati utasítás 78 ru Оригинальное руководство по эксплуатации 84 KHA 36 LTX KHA 36-18 LTX 32
Sida: 2
SVENSKA sv 46 Vi intygar att vi tar ansvar för att: de sladdlösa borrhammararna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 4. Maskinen är tillsammans med passande tillbehör avsedda för arbeten med hammarborr och mejslar i betong, sten och liknande material, med borrkronor i tegel och liknande, för borrning utan slaggenerator i metall, trä osv. samt för skruvdragning. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande skadeförebyggande föreskrifter och medföljande säkerhetsanvisningar. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. Se till så att dokumentationen följer med elverk- tyget. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg VARNING – Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk! Begreppet "elverktyg" i säker- hetsanvisningarna refererar till nätdrivna elverktyg (med sladd) och sladdlösa elverktyg (utan sladd). 3.1 Arbetsskydd a) Håll arbetsplatsen ren och se till att den är välbelyst. Oordning eller dålig belysning på arbets- platsen kan leda till olyckor. b) Använd aldrig elverktyg i utrymmen med explosionsrisk, där det finns brännbara vätskor, gas eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna. c) Se till så att inte barn eller andra är i närheten när du använder elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget. 3.2 Elektrisk säkerhet a) Kontakten till elverktyget ska passa i uttaget. Stickproppen får absolut inte förändras. An- vänd aldrig uttagsadaptrar till elverktyg med jordad kontakt. Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elektriskt slag. b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elektriskt slag om din kropp är jordad. c) Skydda elverktyg från regn och fukt. Tränger det in vatten i elverktyget, ökar risken för elstötar. d) Använd aldrig sladden för att bära elverk- tyget, hänga upp det eller för att dra ur kontakten. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskin- delar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elektriskt slag. e) Ska du jobba med elverktyg utomhus, använd alltid förlängningssladd avsedd för utomhusbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elek- triskt slag. f) Måste du använda elverktyg i fuktiga utrymmen, använd jordfelsbrytare. Jordfelsbry- taren minskar risken för elstötar. 3.3 Personsäkerhet a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks bris- tande uppmärksamhet när du använder elverktyg kan leda till svåra skador. b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Använd personlig skydds- utrustning som andningsskydd, halksäkra skydds- skor, skyddshjälm och hörselskydd som passar användningsområde och arbetssätt, så minskar risken för skador. c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till så att elverktyget är avstängt innan du sätter i kontakten eller batteriet och tar upp eller bär maskinen. Har du fingret på brytaren när du bär elverktyget eller maskinen är på när du sätter i kontakten eller batteriet, finns risk för olyckor. d) Ta bort skruvnycklar och inställningsverktyg innan du slår på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada. e) Undvik konstiga kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då har du bättre kontroll över elverktyget i oväntade situa- tioner. f) Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar. g) Går det att ansluta dammutsug och -uppsam- ling, se till så att de är anslutna och anslutna på rätt sätt. Använder du dammutsug, kan du minska risken med damm. Bruksanvisning i original 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar
Sida: 3
SVENSKA sv 47 3.4 Hantera och använda elverktyg på rätt sätt a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde. b) Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras. c) Dra ur kontakten eller ta ur batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger undan maskinen. På så vis undviker du att elverk- tyget går igång av misstag. d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Den som inte kan maskinen eller som inte läst anvisningarna ska heller inte använda maskinen. Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer. e) Sköt elverktygen noggrant. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte kärvar och kontrollera att inga delar är sönder eller så skadade att det påverkar elverktygets funktion negativt. Reparera skadade delar innan du använder maskinen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg. f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra. g) Använd elverktyg, tillbehör, verktyg osv. enligt anvisningarna. Ta hänsyn till arbetsvill- koren och arbetsmomenten. Används elverk- tyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situa- tioner uppstå. 3.5 Hantera och använda sladdlösa elverk- tyg på rätt sätt a) Ladda bara batterierna i laddare som tillver- karen rekommenderar. Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand. b) Använd bara sådana batterier som är avsedda för elverktyget. Används andra batterier finns risk för kropsskada och brand. c) Se till så att batteriet inte kommer i kontakt med gem, mynt, nycklar, spik, skruv och andra små metallföremål som kan kortsluta batteriet. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand. d) Felaktig användning kan få batteriet att läcka batterivätska. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dess- utom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirrita- tion eller brännskada. 3.6 Service a) Låt bara behörig elektriker reparera elverk- tyget med originalreservdelar. Då kan du lita på att maskinen är säker att använda. Använd hörselskydd. Buller kan orsaka hörsel- skador. Använd det medföljande stödhandtaget. Om du förlorar kontrollen kan det leda till skador. Håll maskinen i de isolerade greppen när det jobb du utför innebär att verktyget kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maski- nens metalldelar, så att du får en stöt. Arbeta bara med rätt monterat stödhandtag. Håll med båda händerna i maskinen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Använd alltid skyddsglasögon, arbetshandskar och skyddsskor när du arbetar med elverktyg! Se till så att det inte går några el-, vatten eller gasledningar där du ska jobba (t.ex. med metall- detektor). Om säkerhetskopplingen löser ut, slå genast av maskinen! Ta aldrig i roterande delar på verktyget! Säkra arbetsstycket, så att det inte glider, t.ex. med spänntving. Ta bara bort spån och liknande när maskinen är avstängd. Se upp vid tuff skruvdragning (iskruvning av skruv med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Kraften kan slita av skruvskallen resp. påverka handtaget med stora, motsatt riktade vridmoment. Säkerhetsavstängning:om verktyget nyper eller hakar fast, så begränsar funktionen effekten på motorn. Det uppstår stora krafter när du arbetar. Håll alltid maskinen med båda händerna i hand- tagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Ta ut batteriet ur maskinen innan du utför inställ- ningar, omriggning, underhåll eller rengöring. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Rör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Om du får batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 4
SVENSKA sv 48 borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sid. 2. 1 Snabbchuck * 2 Hylsa till snabbchuck * 3 Chucklåsning 4 Verktygslåsning 5 Hammarchuck 6 Spindel 7 Stödhandtag 8 Anslagsstopp 9 Metabo VibraTech (MVT) 10 Strömbrytarspärr 11 Spärr 12 Brytarknapp (för inställning av driftläge) 13 Rotationsriktningsväljare 14 Knapp för att lossa batteriet 15 Knapp till laddindikeringen 16 Ladd- och signalindikering 17 Batteri * beroende på utförande 6.1 Montera stödhandtaget Använd alltid det medföljande extra stödhand- taget för din egen säkerhets skull. Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget (7) åt vänster. Skjut på stödhandtaget på maski- nens spännhals. Sätt på djupanslaget (8). Dra åt stödhandtaget ordentligt i den vinkel som passar bäst för användningsområdet. 6.2 Batteri Ladda batteriet (17) före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Litiumjonbatterier ”Li-Power, LiHD” har en effekt- och signalindikering (16): - Tryck på knappen (15), så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. KHA 36-18 LTX 32: - Använd alltid två påskjutningsbara 18-volts Metabo-batterier. - Rekommenderad effekt 4,0 Ah och högre. - Vi rekommenderar användning av batterier med samma detaljnummer. - Det är tillåtet att använda batterier med olika effekt (Ah). I sådana fall avgörs användningstiden av batteriet med den lägre effekten (Ah). 6.3 Ta av, sätta på batteriet Se sid. 3, bild E. Ta av: Tryck på knappen för upplåsning av batteriet (14) och dra bort batteriet (17). Montering: Skjut på batteriet (17) tills det snäpper fast 7.1 Ställa in djupanslaget Lossa det extra (7)stödhandtaget. Ställ djupan- slaget (8) på det borrdjup du vill ha och dra åt stöd- handtaget (7) igen. 7.2 Slå PÅ/AV Du slår på maskinen genom att trycka in strömbry- taren (10). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. Slå av genom att släppa strömbrytaren (10). 7.3 Välja driftläge Tryck in spärren (11) och vrid på vredet (12). Borra Hammarborrning (bara när hammarchucken är på (5)) 5. Översikt 6. Före första användning 7. Användning
Sida: 5
SVENSKA sv 49 Ställ in mejselläge genom att vrida mejseln till det läge du vill ha. Ställ in bilning, så att du rotationstoppar mejseln. Bilning (bara när hammarchucken är på (5)) När mejseln sitter i, så får du bara använda maskinen i driftläge bilning. Försök att inte häva med maskinen när mejseln sitter i. 7.4 Ställa in bilningsläge - Sätt i mejseln. - Vrid vredet (12) till läge . - Vrid mejseln tills den är i det läge du vill ha den. - Vrid vredet (12) till läge . - Vrid mejseln tills den snäpper fast. När mejseln sitter i, så får du bara använda maskinen i driftläge bilning . 7.5 Välja rotationsriktning Använd bara rotationsriktningsväljaren (13) när motorn är avstängd! Välja rotationsriktning: R = högergång (borrning, hammarborrning, bilning, skruvdragning) L = vänstergång (skruvlossning) 7.6 Byta chuck Se till så att spindeln (6) är ren när du byter chuck. Fetta in spindeln lite grand. (Special- fett: best.nr 6.31800). Sätt bara på de medföljande Metabo-chuck- arna. Ta av chucken: Se sid. 2, fig. C. - Vrid chucklåsningen (3) i pilens riktning tills det tar emot (a) och ta av chucken (b). Sätta på chucken: Se sid. 2, fig. D. - Sätt på chucken på spindeln (6) (a). - Vrid chucklåsningen (3) i pilens riktning (b) så att chucken går att skjuta in helt på spindeln. Släpp chucklåsningen. - Kontrollera att chucken sitter fast. Obs! Vill du låsa spindeln, så att chucken är still, vrid vredet (12) till bilningsläge . 7.7 Byta verktyg i hammarchucken Rengör verktyget och fetta in det med special- fett (best.nr 6.31800) innan du sätter i det! Använd bara SDS-Plus-verktyg! Sätta i verktyget: - Vrid verktyget och tryck in det tills det snäpper fast. Verktyget låser automatiskt. Ta bort verktyget: Se sid. 2, fig. A. - Dra chucklåsningen (4) bakåt i pilens riktning (a) och ta bort verktyget (b). 7.8 Byta verktyg i snabbchucken Använd snabbchucken vid borrning utan slaggene- rator i metall, trä osv. samt för skruvdragning Fixera verktyget (se sid. 2, fig. B): Vrid hylsan (2) i riktning mot märkningen "AUF, RELEASE" (a). Tryck in verktyget så långt det går (b) och vrid sedan hylsan åt motsatt håll tills du känner att det mekaniska motståndet släpper (c). Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verktyget är säkert fastspänt. Om verktygsskaftet är mjukt måste du ev. efterdra när du har borrat ett tag. Obs! Det eventuella friktionsljud du hör när du lossar chucken (funktionsberoende) försvinner om du vrider hylsan åt motsatt håll. Om chucken sitter riktigt hårt: dra ur kontakten. Håll fast chucken med en fast nyckel vid chuckhuvudet och vrid hylsan (2) kraftigt i riktning mot "AUF, OPEN". 7.9 Metabo VibraTech (MVT) Jobba med mindre vibrationer och skona lederna. Tryck inte för lätt eller för hårt på maskinens bakre handtag. Vibrationerna dämpas effektivast i mitt- läget (9). - Ventilationsöppningar: rengör maskinens ventilationsöppningar då och då. - Ta emellanåt bort batteriet och torka av kontakt- området mellan batteri och maskin med en torr trasa och avlägsna borrdamm. - Se till att alltid hålla spindeln ren (6) och fetta in den något. (Specialfett: best.nr 6.31800) - Rengöra snabbchucken: (1) när du använt chucken en längre tid, håll den med öppningen nedåt och öppna och stäng den ett par gånger. Då trillar dammet som samlats ur öppningen. Vi rekommenderar att du använder rengöringsspray på spännbackar och spännback- söppning med jämna mellanrum. f Använd endast original-Metabo-batterier och Metabo-tillbehör. Använd bara tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i bruksanvisningen. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Det är bara behörig elektriker som får repararera elverktyg! Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. 8. Underhåll, rengöring 9. Tillbehör 10. Reparationer
Sida: 6
SVENSKA sv 50 Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Släng aldrig batterierna i vatten! Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier i hushållssoporna! Följ nationella miljöföreskrifter om källsorte- ring och återvinning av uttjänta maskiner, förpack- ningar och tillbehör. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). f Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utveck- lingen. U = batterispänning n1 = varvtal obelastad n2 = varvtal vid belastning ø max. = maximal borrdiameter smax = maximal slagfrekvens W = slageffekt per slag S = slageffekt m = vikt med minsta batteriet D = spännhalsdiameter Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Likström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, HD = vibrationsemissionsvärde (hammar- borrning i betong) ah, Cheq = vibrationsemissionsvärde (bilning) Kh,HD/Cheq = onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektsnivå KpA, KWA= onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 11. Miljöskydd 12. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo KHA 36 LTX men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo KHA 36 LTX. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo KHA 36 LTX så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo KHA 36 LTX

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo KHA 36 LTX nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: KHA 36 LTX
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Arabiska, Slovenska