KHA 18 LTX Set

Metabo KHA 18 LTX Set manual

KHA 18 LTX Set

Manual för Metabo KHA 18 LTX Set på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Table of contents

Sida: 1
SVENSKA sv 33 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att de batteridrivna hamrarna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. Maskinen är tillsammans med passande tillbehör avsedd för arbeten med hammarborr och mejslar i betong, sten och liknande material, för borrning utan slaggenerering i metall, trä osv. samt för skruvdragning. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till att dokumentationen följer med elverktyget. Använd hörselskydd. Buller kan ge hörselskador. Använd det medföljande extra stödhandtaget. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Använd alltid skyddsglasögon, arbetshandskar och skyddsskor när du arbetar med elverktyg! Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Säkra arbetsstycket så att det inte glider eller dras med, t.ex. med spänntving. Fatta inte tag med händerna i roterande verktyg! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Se upp vid tuff skruvdragning (inskruvning av skruvar med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Skruvhuvudet kan slitas av resp. handtaget påverkas av stora motsatt riktade vridmoment. Metabo S-automatic-säkerhetskoppling. Stäng genast av maskinen när säkerhetskopplingen löser ut! Om verktyget kläms eller hakar fast begränsas motoreffekten. Det uppstår stora krafter när du arbetar. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Skydda batterierna mot fukt!  Skydda batterierna mot brand!  Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! LED-belysning (15): rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 34 Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna vid den plats där de uppstår, undvik att de avlagras i den omgivande miljön. Använd lämpliga tillbehör för specialarbeten (se kapitel 9.) så hamnar en mindre mängd partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sidan 3. 1 Stödhandtag 2 Verktygslås 3 Hammarchuck 4 Djupanslag 5 Brytarknapp (för inställning av driftstyp) 6 Spärr 7 Bärsele 8 Ögla för att fästa bärselen 9 Rotationsomkopplare 10 Strömbrytare 11 Handtag 12 Laddindikeringsknapp 13 Ladd- och signalindikering 14 Batteri 15 LED-lampa 16 Knapp för att lossa batteriet * beroende på utförande 6.1 Montera stödhandtaget Använd alltid det medföljande stödhandtaget för din egen säkerhets skull. Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget (1) åt vänster. Skjut upp stödhandtaget på maskinens spännhals. Skjut in djupanslaget (4). Dra åt stödhandtaget ordentligt i den vinkel som passar bäst beroende på användningsområde. 6.2 Batteri Ladda batteriet (14) före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Li-Power-litiumjonbatterier har ladd- och signalindikering (13): - Tryck (12) på knappen, så ger lysdioderna laddindikering. - Om en lysdiod blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. 6.3 Ta av, sätta på batteriet Ta av: tryck på knappen som lossar batteriet (16) och dra av batteriet (14) framåt. Sätta på:skjut på batteriet (14) tills det snäpper fast. 6.4 Bärsele Haka i Metabo-bärselen (7) i öglan (8) när det behövs. Ställ in längden på bärselen (7). Användning: Du slipper oavsiktliga starter om du ställer rotationsriktningsväljaren (9) på mittläget (transportsäkring). Maskinen får endast bäras under förutsättning att inget verktyg används. Bär bara maskinen med Metabo-bärselen (7) tvärs över bröst och rygg (bild a, sidan 2). Håll maskinen stilla. Bär ALDRIG maskinen med bärselen (7) runt halsen (bild b, sidan 2). 7.1 Flerfunktionsövervakad maskin Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken satt den i självskyddsläge. Du får varningssignal (ihållande pipljud). Den slår av efter max. 30 sekunder eller om du släpper strömbrytaren (10). Trots skyddsfunktionen kan vissa användningsområden ge överbelastning som resulterar i maskinskador. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt (elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Blinkar någon LED (15), så är batteriet nästan tomt. Tryck ev. på knappen (12) och kontrollera LED-laddindikeringen (13). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får termoskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Tips: Om batteriet känns väldigt varmt går det snabbare att kyla det i en ”AIR COOLED”- laddare. Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den obelastad. 3. Metabo säkerhetsavstängning: maskinen SLÅR AV av sig själv. Maskinen slår av vid strömspikar (t.ex. om skivan nyper eller du får ett kast). Slå av maskinen med strömbrytaren (10). Slå på igen och fortsätt att jobba som vanligt. Försök att undvika att maskinen nyper. 5. Översikt 6. Före användning 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 35 7.2 Justering av djupanslag Lossa det extra stödhandtaget (1). Justera djupanslaget till (4) det borrdjup du vill ha och dra åt det extra stödhandtaget (1) igen. 7.3 Slå PÅ/AV, ställa in varvtal Slå PÅ, varvtal: tryck på strömbrytaren (10). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. Stopp: Lossa strömbrytarspärren (10). 7.4 Välja driftläge Tryck in spärren (6) och vrid på vredet (5). Borrning Hammarborrning Mejsling  När mejsel används till maskinen får den uteslutande användas i driftsättet Mejsling . Försök att inte häva med maskinen. 7.5 Ställa in mejselposition - Sätt in mejseln. - Vrid vredet (5) till läge . - Vrid mejseln tills den hamnar i önskat läge. - Vrid vredet (5) till läge . När mejsel används till maskinen får den uteslutande användas i driftsättet Mejsling . 7.6 Rotationsriktning, transportsäkring Ställa in (startspärr) Använd bara rotationsriktningsväljaren (9) när motorn är avstängd! Vrid på rotationsriktningsväljaren (9). Se sidan 2: H = Inställd på högergång (borrning, hammarborrning, mejsling, skruvdragning) V = Inställd på vänstergång (skruvlossning) 0 = Mellanläge: transportsäkring (startspärr) aktiverad 7.7 Byta verktyg i hammarchucken Rengör verktyget och fetta in det med specialfett (best.nr 6.31800) före användning! Använd bara SDS-Plus-verktyg! Sätta i verktyget: Vrid verktyget och för in det tills det hakar fast. Verktyget låses automatiskt. Borttagning av verktyget: Se sidan 2, bild A. Dra chucklåsningen (2) bakåt i pilens riktning (a) och ta bort verktyget (b). Rengör maskinens ventilationsöppningar då och då. f Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare. Fäst maskinen på ett säkert sätt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Se sidan 4. A Laddningsaggregat B Batterier med olika laddningskapacitet. Köp bara batterier som har samma spänning som ditt eget elverktyg. C Metabo-bärsele D SDS-plus-verktyg E Koppling F Kuggkranschuck G Trä- och metallborr H Skruvbits I Specialfett (för smörjning av verktygens insticksändar) J Utsugssystem: a) Utsugsadapter b) Utsugningsset 43/50 mm c) Utsugsanordning Vårt kompletta tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Släng aldrig batterier i vatten. Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier bland hushållsso- porna! Följ nationella miljöföreskrifter om källsortering och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). f Förklaringar till uppgifterna finns på sidan 3. Förbehåll för tekniska ändringar. U = Batterispänning n0 = Varvtal vid tomgång ømax = Maximal borrdiameter smax = Maximal slagfrekvens W = Energi vid enskilt slag S = Slageffekt 8. Underhåll, rengöring 9. Tillbehör 10. Reparationer 11. Miljöskydd 12. Tekniska data
Sida: 4
SVENSKA sv 36 m = Vikt med minsta batteriet D = Spännhalsdiameter Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Likström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah, HD = Vibrationsemissionsvärde (hammarborrning i betong) ah, Cheq = Vibrationsemissionsvärde (mejsling) Kh,HD/Cheq = Onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA= Onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo KHA 18 LTX Set men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo KHA 18 LTX Set. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo KHA 18 LTX Set så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo KHA 18 LTX Set

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo KHA 18 LTX Set nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: KHA 18 LTX Set
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ryska