KHA 18 LTX BL 24 Quick

Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick manual

KHA 18 LTX BL 24 Quick

Manual för Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick på Holländsk. Denna PDF-handbok har 133 sidor.

Sida: 1
www.metabo.com Made in Germany de Originalbetriebsanleitung 4 en Original instructions 8 fr Notice d'utilisation originale 12 nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 17 it Istruzioni per l’uso originali 21 es Manual original 26 pt Manual original 31 sv Bruksanvisning i original 36 fi Alkuperäinen käyttöopas 40 no Originalbruksanvisning 44 da Original brugsanvisning 48 pl Instrukcja oryginalna 52 el Πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας 57 hu Eredeti használati utasítás 62 ru Оригинальное руководство по эксплуатации 66 KHA 18 LTX BL 24 Quick
Sida: 2
SVENSKA sv 36 Vi intygar att vi tar ansvar för att: de sladdlösa borrhammararna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Maskinen är tillsammans med passande tillbehör avsedda för arbeten med hammarborr och mejslar i betong, sten och liknande material, med borrkronor i tegel och liknande, för borrning utan slaggenerator i metall, trä osv. samt för skruvdragning. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande skadeförebyggande föreskrifter och medföljande säkerhetsanvisningar. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. Använd hörselskydd. Buller kan orsaka hörsel- skador. Använd det medföljande stödhandtaget. Om du förlorar kontrollen kan det leda till skador. Håll maskinen i de isolerade greppen när det jobb du utför innebär att verktyget kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maski- nens metalldelar, så att du får en stöt. Arbeta bara med rätt monterat stödhandtag. Håll med båda händerna i maskinen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Använd alltid skyddsglasögon, arbetshandskar och skyddsskor när du arbetar med elverktyg! Se till så att det inte går några el-, vatten eller gasledningar där du ska jobba (t.ex. med metall- detektor). Ta aldrig i roterande delar på verktyget! Säkra arbetsstycket, så att det inte glider, t.ex. med spänntving. Ta bara bort spån och liknande när maskinen är avstängd. Se upp vid tuff skruvdragning (iskruvning av skruv med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Kraften kan slita av skruvskallen resp. påverka handtaget med stora, motsatt riktade vridmoment. S-automatic säkerhetskoppling: om verktygetnyper eller hakar fast, så begränsar funktionen effekten på motorn. Det uppstår stora krafter när du arbetar. Håll alltid maskinen med båda händerna i hand- tagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. LED-lampa (17): Rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Ta ut batteriet ur maskinen innan du utför inställ- ningar, omriggning, underhåll eller rengöring. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Rör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Om du får batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna vid den plats där de uppstår, undvik att de avlagras i den omgivande miljön. Bruksanvisning i original 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 3
SVENSKA sv 37 Använd lämpliga tillbehör för specialarbeten (se kapitel 9.) så hamnar en mindre mängd partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Se sid. 2. 1 Snabbchuck * 2 Hylsa till snabbchuck * 3 Chucklåsning 4 Verktygslåsning 5 Hammarchuck 6 Spindel 7 Stödhandtag 8 Anslagsstopp 9 Metabo VibraTech (MVT) 10 Rotationsriktningsväljare 11 Strömbrytarspärr 12 Spärr 13 Brytarknapp (för inställning av driftläge) 14 Styrspår för dammsugaren ISA 18 LTX 15 Knapp för att lossa batteriet 16 Gummikåpa som skyddar elnätet för dammsugaren ISA 18 LTX mot damm 17 LED-lampa för belysning av arbetsplatsen 18 Knapp till laddindikeringen 19 Ladd- och signalindikering 20 Batteri * beroende på utförande 6.1 Montera stödhandtaget Använd alltid det medföljande extra stödhand- taget för din egen säkerhets skull. Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget (7) åt vänster. Skjut på stödhandtaget på maski- nens spännhals. Sätt på djupanslaget (8). Dra åt stödhandtaget ordentligt i den vinkel som passar bäst för användningsområdet. 6.2 Batteri Ladda batteriet (20) före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Litiumjonbatterier ”Li-Power, LiHD” har en effekt- och signalindikering (19): - Tryck på knappen (18), så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. 6.3 Ta av, sätta på batteriet Ta av: Tryck på knappen för upplåsning av batteriet (15) och dra bort batteriet (20). Montering: Skjut på batteriet (20) tills det snäpper fast 7.1 Ställa in djupanslaget Lossa det extra (7)stödhandtaget. Ställ djupan- slaget (8) på det borrdjup du vill ha och dra åt stöd- handtaget (7) igen. 7.2 Slå PÅ/AV Du slår på maskinen genom att trycka in strömbry- taren (11). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. Slå av genom att släppa strömbrytaren (11). 7.3 Välja driftläge Tryck in spärren (12) och vrid på vredet (13). Borra Hammarborrning (bara när hammarchucken är på (5)) Bilning (bara när hammarchucken är på (5)) När mejseln sitter i, så får du bara använda maskinen i driftläge bilning . Försök att inte häva med maskinen när mejseln sitter i. 7.4 Ställa in mejselposition - Sätt in mejseln. - Vrid vredet (13) så att det hamnar mellan läge och läge . - Vrid mejseln tills den är i det läge du vill ha den. - Vrid vredet (13) till läge . - Vrid mejseln tills den snäpper fast. När mejseln är insatt i maskinen får den endast användas med driftsättet Mejsling . 5. Översikt 6. Före första användning 7. Användning
Sida: 4
SVENSKA sv 38 7.5 Välja rotationsriktning Använd bara rotationsriktningsväljaren (10) när motorn är avstängd! Välja rotationsriktning: R = högergång (borrning, hammarborrning, bilning, skruvdragning) L = vänstergång (skruvlossning) 0 = Mittläge: transportsäkring (startspärr) inställd 7.6 Byta chuck Se till så att spindeln (6) är ren när du byter chuck. Fetta in spindeln lite grand. (Special- fett: best.nr 6.31800). Sätt bara på de medföljande Metabo-chuck- arna. Ta av chucken: Se sid. 2, fig. C. - Vrid chucklåsningen (3) i pilens riktning tills det tar emot (a) och ta av chucken (b). Sätta på chucken: Se sid. 2, fig. D. - Sätt på chucken på spindeln (6) (a). - Vrid chucklåsningen (3) i pilens riktning (b) så att chucken går att skjuta in helt på spindeln. Släpp chucklåsningen. - Kontrollera att chucken sitter fast. Obs! Vill du låsa spindeln, så att chucken är still, vrid vredet (13) till bilningsläge . 7.7 Byta verktyg i hammarchucken Rengör verktyget och fetta in det med special- fett (best.nr 6.31800) innan du sätter i det! Använd bara SDS-Plus-verktyg! Sätta i verktyget: - Vrid verktyget och tryck in det tills det snäpper fast. Verktyget låser automatiskt. Ta bort verktyget: Se sid. 2, fig. A. - Dra chucklåsningen (4) bakåt i pilens riktning (a) och ta bort verktyget (b). 7.8 Byta verktyg i snabbchucken Använd snabbchucken vid borrning utan slaggene- rator i metall, trä osv. samt för skruvdragning Fixera verktyget (se sid. 2, fig. B): Vrid hylsan (2) i riktning mot märkningen "AUF, RELEASE" (a). Tryck in verktyget så långt det går (b) och vrid sedan hylsan åt motsatt håll tills du känner att det mekaniska motståndet släpper (c). Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verktyget är säkert fastspänt. Om verktygsskaftet är mjukt måste du ev. efterdra när du har borrat ett tag. Obs! Det eventuella friktionsljud du hör när du lossar chucken (funktionsberoende) försvinner om du vrider hylsan åt motsatt håll. Om chucken sitter fast mycket hårt: Ta ut batteriet ur maskinen. Håll fast chucken med en fast nyckel vid chuckhuvudet och vrid hylsan (2) kraftigt i riktning mot "AUF, OPEN". 7.9 Metabo VibraTech (MVT) Jobba med mindre vibrationer och skona lederna. Tryck inte för lätt eller för hårt på maskinens bakre handtag. Vibrationerna dämpas effektivast i mitt- läget (9). - Ventilationsöppningar: rengör maskinens ventilationsöppningar då och då. - Ta emellanåt bort batteriet och torka av kontakt- området mellan batteri och maskin med en torr trasa och avlägsna borrdamm. - Se till att alltid hålla spindeln ren (6) och fetta in den något. (Specialfett: best.nr 6.31800) - Rengöra snabbchucken: (1) när du använt chucken en längre tid, håll den med öppningen nedåt och öppna och stäng den ett par gånger. Då trillar dammet som samlats ur öppningen. Vi rekommenderar att du använder rengöringsspray på spännbackar och spännback- söppning med jämna mellanrum. f Använd endast original-Metabo-batterier och Metabo-tillbehör. Använd bara tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. O maskinen körs i en hållare: Se till att maskinen sitter fast ordentligt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Laddningsaggregat: ASC Ultra, ASC 30-36 osv. Batterier med olika kapacitet. Köp bara batterier som har samma spänning som ditt eget elverktyg. Best.nr: 6.25346 ....... 3,5 Ah (LiHD) Best.nr: 6.25342........ 5,5 Ah (LiHD) Best.nr: 6.25345........ 7,0 Ah (LiHD) osv. Best.nr: 6.25591........ 4 Ah (Li-jon) Best.nr: 6.25592........ 5,2 Ah (Li-jon) osv. Inbyggd dammsugare ISA 18 LTX 24 Best.nr: 6.31341 Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Det är bara behörig elektriker som får repararera elverktyg! Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. 8. Underhåll, rengöring 9. Tillbehör 10. Reparationer
Sida: 5
SVENSKA sv 39 Släng aldrig batterierna i vatten! Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier i hushållssoporna! Följ nationella miljöföreskrifter om källsorte- ring och återvinning av uttjänta maskiner, förpack- ningar och tillbehör. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). f Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utveck- lingen. U = batterispänning n1 = varvtal obelastad n2 = varvtal vid belastning ø max. = maximal borrdiameter smax = maximal slagfrekvens W = slageffekt per slag m = vikt med minsta batteriet D = spännhalsdiameter Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Likström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, HD = vibrationsemissionsvärde (hammar- borrning i betong) ah, Cheq = vibrationsemissionsvärde (bilning) Kh,HD/Cheq = onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektsnivå KpA, KWA= onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 11. Miljöskydd 12. Tekniska data
Sida: 6
SVENSKA sv 33 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att de batteridrivna borrskruvdragarna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. Den sladdlösa borrskruvdragaren är avsedd för skruvdragning, borrning och gängskärning. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. Håll maskinen i de isolerade handtagen när du jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Skydda batterierna mot fukt! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Skydda batterierna mot brand! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Ta ut batteriet ur maskinen innan du gör inställningar eller underhåll. Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Fatta inte tag med händerna i roterande verktyg! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Se till att arbetsstycket inte kan förskjutas eller dras med (t.ex. genom att det spänns fast med skruvtvingar). LED-lampa (8): rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna vid den plats där de uppstår, undvik att de avlagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd redskapet enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 7
SVENSKA sv 34 Se sidan 2. 1 Chuck/borrhylsa*: 2 Inställningshylsa (vridmomentsbegränsning, maxmoment) 3 Skjutreglage (1:a/2:a växeln) 4 Bälteskrok 5 Rotationsriktningsväljare (inställning av rotationsriktning, transportsäkring) 6 Strömbrytare 7 Handtag 8 LED-lampa 9 Batterispärr 10 Batteri * 11 Ladd- och signalindikering * 12 Laddindikeringsknapp * 13 Skydd * * beroende på utförande 6.1 Multifunktionellt övervakningssystem för maskinen Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken satt den i självskyddsläge. Du får varningssignal (ihållande pipljud). Den slår av efter max. 30 sekunder eller om du släpper strömbrytaren (6). Trots skyddsfunktionen kan vissa användningsområden ge överbelastning som resulterar i maskinskador. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt (elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Blinkar någon LED-lampa (11), så är batteriet nästan tomt. Tryck ev. på knappen (12) och kontrollera LED-lamporna (11). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får termoskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den obelastad. 3. Maskinen slår av vid för hög strömstyrka (t.ex. om den nyper länge). Slå av maskinen med strömbrytaren (6). Sedan kan du jobba som vanligt igen. Försök att undvika att maskinen nyper. 6.2 Batteri Ladda batteriet före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Gäller litiumjonbatterier med kapacitets- och signalindikering (11) (beroende på utförande): - Tryck på knappen (12), så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. Ta av, sätta på batteriet Ta av: tryck på knappen som lossar batteriet (9) och dra av batteriet (10) framåt. Sätta på:skjut på batteriet (10) tills det snäpper fast. 6.3 Ställa in rotationsriktning, transportsäkring (startspärr) Använd bara rotationsriktningsväljaren (5) när motorn är avstängd! Vrid på rotationsriktningsväljaren (inställning av rotationsriktning, transportsäkring) (5). Se sidan 2: R = högergång inställd L = vänstergång inställd 0 = mellanläge: transportsäkring (startspärr) aktiverad 6.4 Välj växel 1:a växeln (lågt varvtal, mycket stort moment, framför allt för skruvdragning) 2:a växeln (högt varvtal, framför allt för borrning) 6.5 Ställa in vridmomentsbegränsning, borrning Vrid hylsan (vridmoment, borrläge) (2). 1...20 = ställ in momentlägen(med vridmomentsbegränsning) - även mellanlägena kan väljas. = Ställ in borrläge (maxmoment, utan vridmomentsbegränsning) Undvik att överbelasta motorn, se till så att spindeln inte nyper. 6.6 Byte av tillsatsverktyg Öppna chucken: Vrid borrhylsan (1) moturs. Fixera tillsatsverktyget: Lossa chucken och tryck i verktyget så långt det går. Vrid borrhylsan (1) moturs tills verktyget är fixerat. Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du eventuellt efterdra när du borrat ett tag. 6.7 Slå på/av elverktyg, ställa in varvtal Du slår på maskinen genom att trycka på strömbrytaren (6). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. 6.8 Chuck med snabbfäste Quick (med BS 18 Quick) Demontering: Se sidan 2, bild A.Skjut låsringen framåt (a) och ta av chucken framifrån (b). Sätta på: skjut låsringen framåt och skjut på chucken ända in till anslaget på borrspindeln. 5. Översikt 6. Användning 1 2 1 2
Sida: 8
SVENSKA sv 35 6.9 Chuck (gäller BS 14.4, BS 18) Se sidan 2, bild B. Montering: Skruva loss skyddslocket (13). Skruva på snabbchucken på spindelgängan. Snabbchucken går att dra åt (och lossa igen) med en fast nyckel. När du arbetar med långa skruvbits eller bitshållare rekommenderar vi bitsfäste 6.31281 (se kapitlet Tillbehör). Använd bara Metabo-originaltillbehör. Kontakta din återförsäljare om du behöver tillbehör. Det är viktigt att du anger exakt typbeteckning på elverktyget vid tillbehörsbeställning. Se sidan 4. A Snabbchuck. Montering: BS 14.4, BS 18: Skruva loss skyddslocket (13). Skruva på snabbchucken på spindelgängan. Snabbchucken går att dra åt (och lossa igen) med en fast nyckel. B Batteri C Vinkelskruvtillsats D Laddare E Bitsspännhylsa F Bitsfäste med Quick-snabbytessystem G Bitssats Komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterier i vatten. Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier bland hushållsso- porna! Följ nationella miljöföreskrifter om källsortering och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaringar till uppgifterna finns på sidan 3. Förbehåll för tekniska ändringar. U = batterispänning n = varvtal vid tomgång Skruvdragningsmoment: MA=lätt skruvdragning (trä) MB=hård skruvdragning (metall) MC=momentinställning (med vridmomentsbegränsning) Max. borrdiameter: D1 max...==i stål D2 max...==i mjukt trä m=vikt (med batteri) G = spindelgänga Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah, D=vibrationsemissionsvärde (slagborrning i metall) ah, S = vibrationsemissionsvärde (skruvdragning utan slaggenerator) Kh, ... = onoggrannhet (vibrationer) De angivna vibrationsnivåerna i anvisningen är uppmätta enligt standardmätmetoderna i EN 60745 och går att använda för att jämföra elverktyg med varandra. De går även att använda för att uppskatta vibrationsbelastningen. Den angivna vibrationsnivån avser elverktygets huvudsakligaanvändningsområde.Vibrationsnivån kan avvika om elverktyget används för andra användningsområden, med andra tillsatsverktyg eller får otillräckligt underhåll. Det kan öka vibrationsbelastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Vill du ha en noggrann uppskattning av vibrationsbelastningen, bör du även ta med tiden maskinen är av eller igång utan belastning i beräkningen. Det kan sänka vibrationsbelastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Lägg även in extra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren från vibrationspåverkan som t.ex. underhåll av elverktyg och tillsatsverktyg, handvärmning, organiserade arbetsmetoder. Typisk A-värderad bullernivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet (ljudnivå) Använd hörselskydd! Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Likström I den tekniska datan ovan tas även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). 7. Råd och tips 8. Tillbehör 9. Reparationer 10. Miljöskydd 11. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: KHA 18 LTX BL 24 Quick
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Kinesisk