KGS 216 M

Metabo KGS 216 M manual

KGS 216 M

Manual för Metabo KGS 216 M på Holländsk. Denna PDF-handbok har 120 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 54 Originalbruksanvisning 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt 6. Uppställning och transport 7. Detaljerade uppgifter om maskinen 8. Före användning 9. Arbetsbeskrivning 10. Reparation och underhåll 11. Råd och tips 12. Tillbehör 13. Reparationer 14. Miljöskydd 15. Problem och störningar 16. Tekniska data Vi intygar att vi tar ansvar för att: kap- och geringssågarna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 4. Ger- och kapsågen ska användas till längs- och tvärkapning, sluttande kapning, gerkapning och dubbel gerkapning. Dessutom är det möjligt att göra kilspår. Det är bara tillåtet att bearbeta sådana material som respektive sågklinga är avsett att användas till (för tillåtna sågklingor, se kapitel 12. Tillbehör). Man måste ta hänsyn till de mått som godkänts för arbetsstycket (se kapitel16. Tekniska data). Arbetstycken som har runda eller ojämna tvärsnitt (som t.ex. bränsleved) får inte kapas, eftersom säkerheten inte kan garanteras när dessa kapas. Sågning av platta arbetsstycken på högkant kräver lämpligt hjälpanslag som ger säker styrning. Allt annat är otillåtet. Genom ej ändamålsenlig användning, förändring av maskinen eller genom att använda delar som inte är godkända av tillverkaren, kan oförutsedda skador uppstå! Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyget VARNING – Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/ eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk! Begreppet ”elverktyg” i säkerhetsanvisningarna syftar på nätdrivna elverktyg (med sladd) och sladdlösa elverktyg (utan sladd). 3.1 Arbetsskydd a) Håll arbetsplatsen ren och se till att den är välbelyst. Oordning eller dålig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor. b) Använd aldrig elverktyg i utrymmen med explosionsrisk, där det finns brännbara vätskor, gas eller damm. Elverktyget alstrar gnistor som kan få dammet eller gaserna att fatta eld. c) Se till så att inte barn eller andra är i närheten när du använder elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget. 3.2 Elektrisk säkerhet a) Kontakten till elverktyget ska passa i uttaget. Stickproppen får absolut inte ändras. Använd aldrig uttagsadaptrar till elverktyg med jordad kontakt. Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elektriskt slag. b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elektriskt slag om din kropp är jordad. c) Skydda elverktyg från regn och fukt. Tränger det in vatten i elverktyget, ökar risken för elstötar. d) Använd aldrig nätsladden för att bära elverktyget, hänga upp det eller för att dra ur kontakten. Håll nätsladden borta från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade nätsladdar ökar risken för elektriskt slag. e) Ska du jobba med elverktyg utomhus, använd alltid förlängningssladd avsedd för utomhusbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elektriskt slag. f) Måste du använda elverktyg i fuktiga utrymmen, använd jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren minskar risken för elstötar. 3.3 Personsäkerhet a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet när du använder elverktyg kan leda till svåra skador. b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Använd personlig skyddsutrustning som andningsskydd, halksäkra skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd som passar användningsområde och arbetssätt, så minskar risken för skador. c) Undvik oavsiktlig idriftsättning. Se till så att elverktyget är avstängt innan du sätter i kontakten eller batteriet och tar upp eller bär maskinen. Har du fingret på brytaren när du bär elverktyget eller maskinen är på när du sätter i kontakten eller batteriet, finns risk för olyckor. d) Ta bort skruvnycklar och inställningsmaskin innan du slår på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada. e) Undvik konstiga kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då har du bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer. f) Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret och kläderna borta från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar. g) Går det att ansluta dammutsug och uppsamling, se till så att de är anslutna och anslutna på rätt sätt. Använder du dammutsug, kan du minska risken med damm. h) Låt dig inte invaggas i falsk trygghet och sätt dig inte över säkerhetsbestämmelserna för elverktyg, inte ens när du p.g.a. långvarig användning känner dig mycket bekväm med maskinen. Om du inte följer varningarna finns risk för svåra skador inom loppet av några sekunder. 3.4 Använda och hantera elverktyget a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde. b) Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras. c) Dra ur kontakten eller ta ur batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger undan maskinen. På så vis undviker du att elverktyget går igång av misstag. d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Den som inte förstår sig på maskinen eller som inte läst anvisningarna ska heller inte använda maskinen. Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer. e) Sköt elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte kärvar och kontrollera att inga delar är sönder eller så skadade att det påverkar elverktygets funktion negativt. Reparera skadade delar innan du använder maskinen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg. f) Håll skärvertygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra. g) Använd elverktyg, tillbehör, maskin o.s.v. enligt anvisningarna. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå. h) Se till att handtag och handtagsytor hålls torra, rena och fria från olja och fett. Om handtagen eller handtagsytorna är hala får det till följd att säkerheten och styrningen av elverktyget i oförutsedda situationer påverkas. 3.5 Använda och hantera batteriverktyg a) Ladda bara batterierna i laddare som tillverkaren rekommenderar. Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand. b) Använd bara sådana batterier som är avsedda för elverktygen. Används andra batterier finns risk för kroppsskada och brand. c) Se till så att batteriet inte kommer i kontakt med gem, mynt, nycklar, spik, skruv och andra små metallföremål som kan kortsluta batteriet. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand. d) Felaktig användning kan få batteriet att läcka batterivätska. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation eller brännskada. e) Om ett batteri skadats eller ändrats får det inte användas. Batterier som skadats eller ändrats kan uppvisa ett oförutsebart beteende och orsaka brand, explosion eller risk för skada. f) Ett batteri får inte utsättas för eld eller för höga temperaturer. Eld eller temperaturer på mer än 130 °C kan framkalla explosion. g) Alla anvisningar om laddning måste följas och batteriet eller batteriverktyget får aldrig laddas utanför det temperaturområde som anges i bruksanvisningen. Om batteriet laddas på felaktigt sätt eller utanför tillåtet temperaturområde kan det förstöras och risken för eldsvåda öka. 3.6 Service a) Låt bara behörig elektriker reparera elverktyget med originalreservdelar. Då kan du lita på att maskinen är säker att använda. b)Det är aldrig tillåtet att underhålla skadade batterier. Allt batteriunderhåll får bara utföras av tillverkaren eller godkända serviceställen. 3.7 Övriga säkerhetsanvisningar – Denna bruksanvisning riktar sig till personer med tekniska baskunskaper om maskiner som beskrivs häri. Om du inte har erfarenhet av dylika maskiner skall du ta hjälp av en erfaren person. – Tillverkaren tar inte ansvar för skador som uppstår på grund av att instruktionerna i bruksanvisningen inte följts. Informationen i denna bruksanvisning kännetecknas på följande sätt: Fara! Varnar för personskada eller skada på egendom. Innehåll 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 55 Risk för elektrisk stöt! Varnar för personskada av elektrici- tet. Risk för indragning! Risk för personskador på grund av att kroppsdelar eller kläder blir in- dragna. Varning! Varnar för sakskada. Obs! Ytterligare information. a) Ger- och kapsågar ska användas till att kapa ved eller träliknande produkter och kan inte användas till kapning av järnmaterial som stavar, stänger, skruvar o.s.v. Om det finns abrasivt damm blockeras rörliga delar såsom den nedre skyddskåpan. Gnistor från kapningen bränner sönder den nedre skyddskåpan, inläggningsplattan och andra plastdelar. b) Om möjligt ska arbetsstycket sättas fast med hjälp av tvingar. Om du håller fast arbetsstycket med handen måste du se till att alltid hålla handen på minst 100 mm avstånd från var sida av sågklingan. Sågarna får inte användas till att kapa arbetsstycken som är så små att det inte går att spänna fast dem eller hålla fast dem med handen. Om du håller handen för nära sågklingan löper du större risk att skadas genom att du kommer i kontakt med sågklingan. c) Det får inte vara möjligt att röra på arbetsstycket och det måste antingen vara fastspänt eller tryckas mot anslaget och bordet. Arbetsstycket får inte skjutas in i sågklingan och kapa inte ”efter eget gottfinnande”. Om det finns arbetstycken som sitter löst eller rör på sig kan dessa slungas iväg med hög hastighet, något som kan leda till skador. d) Skjut sågen genom arbetsstycket. Se till att inte dra sågen genom arbetsstycket. När du tänker kapa lyfter du upp såghuvudet och drar det över arbetsstycket utan att kapa. Därefter slår du på motorn, vrider ned såghuvudet och trycker sågen genom arbetsstycket. Om man drar igenom arbetsstycket vid kapning riskerar man att sågklingan stiger uppåt i arbetsstycket och slungas mot användaren med väldig kraft. e) Lägg aldrig handen tvärs över kaplinjen, varken framför eller bakom sågklingan. Det är mycket farligt att stödja arbetsstycket med ”händerna i kors”, d.v.s. om man håller arbetstycket till höger och sågklingan med vänster hand eller tvärtemot f) När sågklingan roterar får man inte fatta tag bakom anslaget. Ett säkerhetsavstånd på 100 mm mellan hand och roterande sågklinga måste alltid iakttas (gäller båda sidor om sågklingan, t.ex. när träavfall ska tas bort). Det kan hända att du inte märker av att din hand befinner sig nära den roterande sågklingan och du kan ådra dig svåra skador. g) Före kapning måste arbetstycket testas. Om arbetstycket är böjt eller förvridits ska den sidan som kröker sig utåt spännas fast mot anslaget. Se alltid till att det inte finns någon spricka mellan arbetsstycke, anslag och bord utmed kaplinjen. Det kan hända att böjda eller förvridna arbetstycken vrids fel eller förskjuts och orsakar att den roterande sågklingan kläms fast under kapning. Det får inte finnas några spikar eller främmande objekt i arbetsstycket. h) Sågarna får inte användas förrän bordet är fritt från verktyg, träavfall o.s.v. Det enda som får finnas på bordet är arbetsstycket. Småavfall, lösa trästycken eller andra föremål som kommer i kontakt med den roterande klingan kan slungas iväg i hög hastighet. i) Kapa bara ett arbetstycke i taget. Om flera arbetsstycken staplas på varandra blir det svårt att spänna eller hålla fast dem och under kapningsprocessen kan klingan klämmas fast eller hamna på sned. j) Innan ger- och kapsågen tas i bruk ska man se till att den är placerad på en jämn och stabil yta. Med en jämn och stabil yta minskar risken att ger- och kapsågen blir ostabil. k) Planera arbetet. Varje gång sågklingans lutning eller gervinkeln behöver justeras måste man se till att det justerbara anslaget är rätt reglerat och stöder arbetsstycket, utan att det kommer i kontakt med klingan eller skyddskåpan. Utan att maskinen slås på och utan att ett arbetsstycke placeras på bordet kan man simulera att sågklingan utför en fullständig kapningsrörelse så att man kan försäkra sig om att det inte blockerar anslaget, något som kan leda till störningar eller fara vid kapning. l) När arbetsstyckena är bredare eller längre än bordets ovansida, ska man se till att det finns lämpligt stöd, t.ex. i form av bordsförlängningar eller sågbockar. Arbetsstycken som är längre eller bredare än bordet för ger- och kapsågar kan välta om de inte stöttas upp ordentligt. Om ett kapat vedträ eller arbetsstycket välter, kan det få den undre skyddskåpan att lyftas eller slungas ut okontrollerat från den roterande klingan. m) Engagera inte någon annan person som kompensation för en bordsförlängning eller som ett extrastöd. Om arbetsstycket inte får tillräckligt med stöd kan det leda till att klingan kläms fast. Det kan också hända att arbetsstycket förskjuts vid kapningen och medhjälparen dras in i den roterande klingan. n) Det kapade arbetsstycket får inte tryckas mot den roterande sågklingan. Om det är ont utrymme, t.ex. när längdanslag används, kan det hända att den kapade delen kilas fast i klingan och slungas ut med våldsam kraft. o) Man ska alltid se till att använda en tving eller någon annan passande anordning, så att man kan ge stöd åt kringliggande material som stänger eller rör. Stänger har vid kapning en tendens att rulla iväg, vilket gör att klingan ”biter sig fast” och arbetsstycket och din hand kan dras in i klingan. p) Se till att klingan uppnår fullt varvtal innan du utför något kapningsarbete på arbetsstycket. På så vis minskar risken för att arbetsstycket skulle slungas iväg. q) Om arbetsstycket kläms fast eller klingan blockeras, måste man se till att ger- och kapsågen slås av. Vänta tills alla rörliga delar har stannat av, dra ur nätkontakten och/eller ta bort batteriet. Därefter avlägsnas det fastklämda materialet. Om man fortsätter att kapa när en dylik blockering uppstått kan man tappa kontrollen eller ger- och kapsågen komma till skada. r) När man har kapat av ett arbetsstycke släpper man upp brytaren, håller ned såghuvudet och avvaktar tills klingan stannat av innan man tar bort det kapade arbetsstycket. Det är mycket farligt att närma sig den inbromsande klingan med handen. 4.1 Övriga säkerhetsanvisningar  Läs även de särskilda säkerhetsanvisningarna i respektive kapitel.  Följ även eventuell arbetarskyddslagstiftning och föreskrifter. Allmänna risker!  Kom ihåg att även ta hänsyn till yttre faktorer.  Använd lämpliga stöd för långa arbetsstycken.  Den här maskinen är bara avsedd för användning av personer som vet hur en dylik maskin fungerar och känner till de risker som är förknippade med den. Personer under 18 år får bara använda sågen i samband med utbildning och under uppsikt av en handledare.  Obehöriga, i synnerhet barn, får inte vistas i riskområdet. Låt inga andra personer komma i kontakt med sågen eller sladden vid sågning.  Försök att inte överhetta tandningen.  När man kapar plast ska man se till att den inte smälter. Risk för klämskador och andra personskador av rörliga delar!  Använd aldrig maskinen utan skyddsanordningar.  Håll alltid tillräckligt avstånd till sågklingan när du kapar. Använd lämpliga påskjutare om det behövs. Håll tillräckligt avstånd till rörliga delar under arbetets gång.  Vänta tills sågklingan har stannat helt innan du tar bort mindre arbetsstycken, trärester o.s.v. från arbetsområdet.  Kapa bara arbetsstycken med mått som gör att du kan hålla säkert i stycket när du arbetar.  Använd spännanordningar eller ett skruvstycke och fixera arbetsstycket. På så vis hålls det säkrare på plats än om man använder handen.  Bromsa inte klingan genom att trycka på den från sidan.  Dra alltid ur kontakten eller ta bort det avtagbara batteriet vid inställning, skötsel eller reparationer.  När maskinen inte används ska man dra ur kontakten eller ta bort det avtagbara batteriet. Risk för skärskador även när klingan står still!  Använd skyddshandskar vid byte av klingor.  Förvara sågklingorna så att ingen kan skada sig på dem. Fara på grund av slag av såghuvudet (sågklingan trasslar in sig i arbetsstycket och slås plötsligt upp)!  Välj en sågklinga som passar till det material som ska kapas.  Fatta ett ordentligt tag om handtaget. I det ögonblick när sågklingan sänks ned i arbetsstycket är risken för slag särskilt stor.  Kapa bara tunna eller tunnväggiga arbetsstycken med fintandad sågklinga.  Använd alltid vassa sågklingor. Byt genast ut slöa sågklingor. Risken för slag är större`om en slö sågtand fastnar i arbetsstycket.  Kanta inte arbetsstyckena.  Undersök i tveksamma fall om det finns främmande föremål i arbetsstycket (till exempel spik eller skruv).  Kapa aldrig mer än ett arbetsstycke åt gången och inte heller buntar med flera stycken. Risken att skada sig är stor när ett stycke slungas iväg okontrollerat av sågklingan.  När man gör kilspår ska man se till att det inte utövas något tryck mot sågklingan från sidan – använd en spännanordning. Risk för indragning!  Se till att inga kroppsdelar eller kläder kan fastna och bli indragna av roterande delar vid sågning (använd inte slips, inte handskar och inte kläder med vida ärmar; personer med långt hår måste använda hårnät).  Kapa aldrig arbetsstycken med linor, snören, bandkablar eller trådar eller arbetsstycken som innehåller liknande material. Fara p.g.a. av bristande personlig skyddsutrustning!  Använd hörselskydd.  Använd skyddsglasögon.  Använd andningsskydd.  Använd rätt arbetskläder.  Använd halkfria skor.  När sågklingor och grova verktyg hanteras ska man använda handskar. Sågklingor måste förvaras i en behållare. Fara för sågspån!  Arbeta alltid med spånsug. Spånsugen måste uppfylla de värden som anges i kapitel 16.. 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 3
SVENSKA sv 56 Minska belastning genom damm:  Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: bly (i blyhaltig färg), tillsatser för träbehandling (kromat, trädskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm).  Risken beror på hur länge användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen.  Dessa partiklar får inte hamna i din kropp.  Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och att du bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar.  Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering).  Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön.  Det medföljande dammutsuget och lämplig utsugsanordning måste användas. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen.  Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: – Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. – Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. – Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. – Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Fara vid tekniska förändringar på sågen eller vid användning av delar som inte är utprovade och godkända av tillverkaren!  Sätt ihop sågen exakt enligt anvisningarna.  Använd bara delar som tillverkaren godkänt. Det gäller framför allt: – Sågklingor (för beställningsnummer, se kapitel 12. Tillbehör). – Säkerhetsanordningar. – Lasertillskärning, – Belysning av det kapade området  Gör inga ändringar på maskindelarna.  Se till att det varvtal som anges på sågklingan är minst lika högt som varvtalet som anges på sågen. Fara på grund av brister på sågen!  Kontrollera om det finns några skador före användning: undersök noga att säkerhetsanordningar, skyddsanordningar eller lätt skadade delar fungerar som de ska innan du använder maskinen. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar felfritt och inte fastnar. Alla delar måste vara rätt monterade och uppfylla samtliga driftvillkor för att maskinen ska fungera felfritt.  Använd aldrig trasiga eller deformerade sågklingor. Fara p.g.a. buller!  Använd hörselskydd. Fara p.g.a. arbetsstycken eller delar som nyper! När det nypt: 1. slå av maskinen, 2. dra ur kontakten eller ta bort det avtagbara batteriet, 3. använd handskar, 4. åtgärda med lämpliga verktyg. 4.2 Särskilda säkerhetsanvisningar för batteridrivna maskiner: Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! 4.3 Symboler på maskinen (beroende på modell) Läs bruksanvisningen. Ta aldrig i sågklingan. Använd skyddsglasögon och hörselskydd. Använd inte maskinen i våta eller fuktiga utrymmen. Laserstrålning - titta inte rätt mot belysningen. LASER KLASS 2 4.4 Säkerhetsanordningar Spånhuv (6) Den indragbara skyddskåpan skyddar mot oavsiktlig kontakt med klingan och kringflygande spån. Säkerhetsspärrar (27) Batteridrivna maskiner: Maskinen kan bara slås på när säkerhetsspärren är på. Nätdrivna maskiner: Den indragbara skyddskåpan kan bara öppnas och sågen sänkas ned när säkerhetsspärren är på. Anslag för arbetsstycke (26) Med anslaget för arbetsstycke hindras ett arbetsstycke från att röra på sig under sågning. Vid användning måste anslaget alltid vara installerat. Säkerställ att den extra profilen (35) är justerad på rätt sätt och ger bästa möjliga stöd åt arbetsstycket, utan att komma i kontakt med klingan eller skyddskåpan. Lås fast med hjälp av justerskruven (36). När man lossat på justeringsskruven måste tilläggsprofilen (35) på anslaget för arbetsstycken (36) skjutas på om man arbetar med lutande kapningar. Se sidan 2. 1 Förslutning av spånsäcken 2 Spånsäck 3 Stöd till spånutsug 4 Laserutstrålning 5 Belysning av det kapade området 6 Indragbar skyddskåpa 7 Längdanslag 8 Bord 9 Svängbart bord 10 Bordsinlägg 11 Låsspak för svängbart bord 12 Spärrhake till det svängbara bordets spärrlägen* 13 Justeringsskruv för draganordning * 14 Insexnycklar/verktygsdepå för insexnycklar 15 Spännanordning för arbetsstycke 16 Bordsbreddning 17 Låsskruv för bordsbreddningen 18 Broms för sågklinga 19 Såghandtag 20 Varvtalsvred * 21 Bärhandtag 22 Krok till kabelupprullning 23 Justeringsspak för inställning av lutning 24 Låsknapp (används till att förstora lutningsvinkeln med +/- 2 °) 25 Transportbroms 26 Anslag för arbetsstycke 27 Säkerhetsspärr 28 PÅ/AV-brytare till sågen 29 PÅ/AV-brytare till lasertillskärning 30 PÅ/AV-brytare till belysningen av det kapade området 31 Knapp för att lossa batteriet * 32 Laddindikeringsknapp * 33 Ladd- och signalindikering * 34 Batteri * * beror på modell/utrustning Eventuellt måste handtaget (21) monteras (beroende på modell)  Skruva fast (21) handtaget enligt bilden. Eventuellt måste bordsbreddning (16) monteras (beroende på modell) 1. Packa ur höger och vänster bordsbreddning ur transportförpackningen. 2. Skruva av skruvarna (37) från styrskenorna till den högra och vänstra bordsbreddningen. 3. För in hela styrskenorna till bordsbreddningarna i hållarna. Installera bordsbreddningen med längdanslag som fälls upp uppåt (7) på höger sida. 4. Lyft upp maskinen på frambenen, luta den försiktigt bakåt och ställ undan den på ett sätt så att den inte kan falla omkull. 5. Skruva fast skruvarna (37) på styrskenorna igen. 6. Ta tag i maskinens framben, luta den försiktigt framåt och ställ undan den. 7. Ställ in önskad bordsbredd och spärra bordsbreddningarna med spärrskruvar (17) . Uppställning Maskinen måste angöras på ett stabilt underlag så att arbeten kan utföras på ett säkert sätt. – Underlaget kan utgöras av antingen en fastmonterad bänkskiva eller arbetsbänk. – Det är också viktigt att maskinen står stadigt när större arbetstycken ska bearbetas. – Långa arbetsstycken måste dessutom pallas upp med lämpliga tillbehör. Obs! Vid mobil installation kan maskinen skruvas fast på en fanerskiva eller ett blockbord (500 mm x 500 mm, med en styrka på minst 19 mm). När maskinen ska användas måste skivan fästas med skruvtvingar på en arbetsbänk. 1. Skruva fast maskinen i underlaget. 2. Lås upp (25) transportspärr: Tryck såghuvudet en aning nedåt och se till att det hålls fast. Dra ur transportspärren (25). 3. Vrid långsamt upp såghuvudet. Transport 1. Vrid såghuvudet nedåt och tryck in transportspärren (25) . 2. Lås draganordningen med hjälp av justeringsskruven (13) i det främre läget. Varning! Sågarna får inte transporteras till skyddsanordningarna. 3. Lyft och bär maskinen med hjälp av handtaget (21). 7.1 PÅ/AV-brytare till motor (28) Slå på motor:  Tryck och håll in PÅ/AV-brytare. Slå av motor: 5. Översikt 6. Uppställning och transport 7. Detaljerade uppgifter om maskinen
Sida: 4
SVENSKA sv 57  Släpp upp PÅ/AV-brytare. 7.2 PÅ/AV-brytare för belysning av kapningsområde (30) Slå på/av belysningen av kapningsområdet. Fara! Rikta inte ljusstrålen i ögonen på människor och djur! Obs! För batterienheter: Vid en kort arbetspaus slocknar belysningen av kapningsområdet (viloläge) och när arbetet återupptas går belysningen på igen. Om arbetspausen pågår under längre tid slås belysningen av kapningsområdet av. När man vill slå på den igen: Tryck på brytaren (30). 7.3 PÅ/AV-brytare för skärningslaser (29) Slå på/av skärningslaser. Med skärningslasern markeras en linje till vänster om sågsnittet. Utför en provkapning så att du blir bekant med positionen. Fara! LASERSTRÅLNING TITTA INTE RAKT IN I STRÅLEN LASER KLASS 2 EN 60825-1:2014 P<1mW, λ=650nm Obs! För batterienheter: Vid en kort arbetspaus slocknar skärningslasern (viloläge) och när arbetet återupptas går lasern automatiskt på igen. Vid längre pauser i arbetet slås skärningslasern av. När man vill slå på den igen: Trycker man på brytaren (29). 7.4 Inställning av lutning När justeringsspaken frisläppts (23) är det möjligt att steglöst luta sågen mellan 0° och 45° till vänster i lodrätt läge (40). Medan justeringen pågår ska man trycka in spärrknappen (24) så att man också kan ställa in vinkeln på upp till 47° till vänster i lodrätt riktning resp. upp till 2 ° till höger i lodrät riktning. Fara! Lutningsvinkeln ändras inte vid sågningen förutsatt att justeringsspaken (23) på vipparmen dras åt. Det går att anpassa justeringsspakens läge efter dina behov: dra ut justeringsspaken, vrid på den tills den hamnar i önskat läge och tryck in. 7.5 Svängbart bord När det gäller gerkapning är det möjligt att vrida det svängbara bordet i 47° vinkel till vänster eller 47° till höger efter att justeringshandtaget (11) har lösgjorts och spärrhaken (12) har tryckts in. På så vis justeras kapningsvinkeln mot arbetsstyckets anliggningskant. Fara! Gervinkeln ändras inte vid sågningen förutsatt att justeringshandtaget (11) på det svängbara bordet vrids åt (gäller även rastlägen). 7.6 Draganordning Med hjälp av draganordningen kan man också kapa arbetsstycken med större tvärsnitt. Det går att använda draganordningen till alla typer av kapningar (raka kapningar, gerkapningar, sluttande kapningar, dubbla gerkapningar och kilspårssågning). När man inte längre behöver använda sig av draganordningen, låser man den med hjälp av justeringsskruven (13) i det bakre läget. 7.7 Begränsning av skärdjup Tillsammans med draganordningen (51) kan man med hjälp av funktionen som begränsar skärdjupet göra kilspår. Vrid på ställskruven och angör med hjälp av kontramuttern. Det är möjligt att avaktivera funktionen för skärdjupsbegränsning genom att anslaget (52) förskjuts bakåt. 7.8 Inställning av varvtal (gäller endast KGSV 216 M, KGSM 216 Vario Max) Ställ in varvtalet med vredet (20) . Se tabellen för rekommenderade lägen för vredet. Trä: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6 Aluminium: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6 Plast: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 8.1 Anslut spånsäck/spånutsug Fara! Vissa sågspånssorter (t.ex. från bok-, ek- och askträ) kan orsaka cancer vid inandning. – Arbeta bara om en spånsäck eller ett lämpligt spånutsug monterats. – Dessutom ska man se till att använda en dammask, eftersom det inte är möjligt att fånga upp respektive suga ut allt sågdamm. – Spånsäcken måste tömmas med jämna mellanrum. Vid tömning måste andningsskydd användas. Om du tänker ta maskinen i bruk tillsammans med den medföljande spånsäcken:  Placera spånsäcken (2) på spånutsugsstödet (3). Se till att spånsäcken (1) är stängd. Om du tänker ansluta maskinen till ett spånutsug:  Man måste använda en lämplig adapter när maskinen ska anslutas till spånutsugsstödet (se kapitel 12. ”Tillbehör”).  Var noga med att spånutsuget uppfyller de krav som beskrivs i kapitel 16. ”Tekniska data”.  Observera även bruksanvisningen för utsugningsanläggningen! 8.2 Montering av spännanordning till arbetsstycken Det går att montera spännanordningen till arbetstycken (15) i två lägen: – För breda arbetstycken: Skjut in spännanordningen i bordets bakre borrhål (38). – För smala arbetstycken: Skjut in spännanordningen i bordets främre borrhål (39). 8.3 Särskilt för nätdrivna maskiner Fara! Elektrisk spänning Anslut bara maskinen till strömkällor som uppfyller följande krav (se även kapitel 16. ”Tekniska data”): – Nätspänning och -frekvens ska överensstämma med uppgifterna på maskinens typskylt. – Sågen ska vara avsäkrad med jordfelsbrytare med felström 30 mA. – Alla kontakter ska vara jordade enligt föreskrift.  Lägg nätkabeln på ett sådant sätt att den inte är i vägen eller kan skadas under arbetet.  Använd bara gummisladd med rätt ledningsarea som förlängningssladd (3 × 1,5 mm2).  Använd förlängningssladd till ytterområdet. Använd bara godkända och märkta förlängningssladdar utomhus.  Undvik att maskinen startas av misstag. Se till så att strömbrytaren är av innan du sätter i kontakten i uttaget. 8.4 Särskilt för batteridrivna maskiner  Undvik att maskinen startas av misstag. Se till att strömbrytaren är av när du sätter i batteriet. Batteri Ladda batteriet (34) före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Li-Power-litiumjonbatterier har ladd- och signalindikering (33): - Tryck (32) på knappen, så ger lysdioderna laddindikering. - Om en lysdiod blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. Ta av, sätta på batteriet Demontering: tryck på knappen som lossar batteriet (31) och dra ut batteriet (34) bakåt. Sätta i:skjut på batteriet (34) tills det snäpper fast.  Kontrollera säkerhetsanordningarna innan arbetet påbörjas.  Stå på rätt ställe under sågning: – Framtill på manöversidan; – Mitt framför sågen; – vid sidan om inställningsanordningen för sågklingan. Fara! b) Om möjligt ska arbetsstycket sättas fast med hjälp av spännanordningen för arbetsstycken (15). Klämrisk! När såghuvudet lutar eller svänger får man inte fatta tag i gångjärnsområdet eller under maskinen.  Vid lutning måste såghuvudet hållas fast.  Vid arbetet måste man använda: – Stöd för arbetsstycken – om dessa kan falla av bordet efter delning, – Spånsäck eller spånutsug.  Kapa bara arbetsstycken med mått som gör att du kan hålla säkert i stycket när du arbetar.  Tryck alltid arbetsstycket mot sågbordet under sågning och ställ det inte på högkant. Bromsa inte heller klingan genom att trycka på den från sidan. Risken att skada sig är stor om en sågklinga blockeras. 9.1 Raka snitt Utgångsläge: – Transportspärren (25) är urdragen. – Såghuvudet har svängts uppåt. – Funktionen för skärdjupsbegränsning (52) är avaktiverad. – Det svängbara bordet är placerat i 0°-läge, justeringshandtaget (11) till svängbart bordet är åtdraget. – Vipparmens lutning i lodrätt riktning ligger på 0°, Justeringsspak (23) för inställning av lutning är åtdragen. – Draganordningen är placerad längst bak. – Draganordningens justeringsskruv (13) har lösgjorts. – Ställa in stopp för arbetsstyckesanslaget (26): Lossa justerskruven (36). Flytta på den extra profilen (35) så att arbetsstycket stöttas på bästa möjliga sätt, utan att komma i kontakt med klingan eller skyddskåpan. Sätt fast med justerskruven (36). Kapa arbetsstycke: 1. Tryck arbetsstycket mot anslaget och kläm fast med hjälp av spännanordningen (15) . 2. Om arbetsstyckena är bredare ska man dra (med draganordning) såghuvudet framåt (i användarens riktning). 3. Aktivera säkerhetsspärren (27) och tryck på strömbrytaren (28) och håll den intryckt. 4. Med handtaget sänker man varsamt ned såghuvudet och skjuter det eventuellt bakåt (bort från användaren). Vid sågning får inte såghuvudet tryckas hårdare mot arbetstycket än att motorvarvtalet blir för högt. 8. Före användning 9. Arbetsbeskrivning
Sida: 5
SVENSKA sv 58 5. Såga igenom ett arbetstycke under en arbetsprocess. 6. Släpp upp PÅ/AV-brytaren (28) se till att såghuvudet långsamt svängs tillbaka till det övre utgångsläget. 9.2 Gerkapningar Utgångsläge: – Transportspärren (25) är urdragen. – Såghuvudet har svängts uppåt. – Funktionen för skärdjupsbegränsning (52) är avaktiverad. – Vipparmens lutning i lodrätt riktning ligger på 0°, Justeringsspak (23) för inställning av lutning är åtdragen. – Draganordningen är placerad längst bak. – Draganordningens justeringsskruv (13) har lösgjorts. – Ställa in stopp för arbetsstyckesanslaget (26): Lossa justerskruven (36). Flytta på den extra profilen (35) så att arbetsstycket stöttas på bästa möjliga sätt, utan att komma i kontakt med klingan eller skyddskåpan. Sätt fast med justerskruven (36). Kapa arbetsstycke: 1. Vrid loss justeringshandtaget (11) på det svängbara bordet och lösgör spärrhaken (12) . 2. Ställ in den vinkel du vill ha. 3. Dra åt justeringshandtaget på (11) det svängbara bordet. 4. Kapa arbetsstycket, enligt beskrivningen under "Raka snitt". 9.3 Sluttande kapningar Utgångsläge: – Transportspärren (25) är urdragen. – Såghuvudet har svängts uppåt. – Funktionen för skärdjupsbegränsning (52) är avaktiverad. – Det svängbara bordet är placerat i 0°-läge, justeringshandtaget (11) till svängbart bordet är åtdraget. – Draganordningens justeringsskruv (13) har lösgjorts. – Draganordningen är placerad längst bak. – Ställa in stopp för arbetsstyckesanslaget (26): Lossa justerskruven (36). Flytta på den extra profilen (35) så att arbetsstycket stöttas på bästa möjliga sätt, utan att komma i kontakt med klingan eller skyddskåpan. Sätt fast med justerskruven (36). Vid särskilda vinkellägen, kan den extra profilen (35), behöva dras ut helt och hållet, när justerskruven (36) har lösgjorts. Dra åt justerskruven (36) igen. (Sätt tillbaka den extra profilen (35) och fäst med justerskruven (36), så att den inte tappas bort.) Kapa arbetsstycke: 1. Lossa på justeringsspaken (23) för inställning av lutning på sågens baksida. 2. Vipparmen lutas långsamt till önskat läge. 3. Dra åt justeringsspaken (23) för inställning av lutning. 4. Kapa arbetsstycket, enligt beskrivningen under "Raka snitt”. 9.4 Dubbla gerkapningar Obs! Med dubbel gerkapning menas en kombination av gerkapning och sluttande kapning. Det innebär att arbetsstycket kapas i sned vinkel mot den bakre anliggningskanten och snett mot ovansidan. Fara! När dubbla gersnitt kapas är det lättare att komma åt sågklingan på grund av den starka lutningen – följaktligen ökar också risken för skada. Håll alltid tillräckligt avstånd till sågklingan! Utgångsläge: – Transportspärren (25) är urdragen. – Såghuvudet har svängts uppåt. – Funktionen för skärdjupsbegränsning (52) är avaktiverad. – Det svängbara bordet stannar i önskat läge. – Vipparm lutar och har spärrats i önskad vinkel mot arbetstyckets ovanyta. – Draganordningens justeringsskruv (13) har lösgjorts. – Draganordningen är placerad längst bak. – Ställa in stopp för arbetsstyckesanslaget (26): Lossa justerskruven (36). Flytta på den extra profilen (35) så att arbetsstycket stöttas på bästa möjliga sätt, utan att komma i kontakt med klingan eller skyddskåpan. Sätt fast med justerskruven (36). Vid särskilda vinkellägen, kan den extra profilen (35), behöva dras ut helt och hållet, när justerskruven (36) har lösgjorts. Dra åt justerskruven (36) igen. (Sätt tillbaka den extra profilen (35) och fäst med justerskruven (36), så att den inte tappas bort.) Kapa arbetsstycke:  Kapa arbetsstycket, enligt beskrivningen under "Raka snitt”. 9.5 Såga kilspår: Obs! Tillsammans med draganordningen kan man med hjälp av funktionen som begränsar skärdjupet göra kilspår. När den här metoden används åstadkommer man inte någon fullständig kapning genom hela arbetsstycket, utan det kapas bara tills ett visst djup uppnås. Fara för slag! Vid tillverkningen av kilspår är det synnerligen viktigt att inte något tryck från sidan utövas mot sågklingan. Annars finns det risk att såghuvudet plötsligt slås upp. Vid tillverkningen av kilspår ska man använda en spännanordning. Se till att det inte utövas något tryck mot såghuvudet från sidan. Utgångsläge: – Transportspärren (25) är urdragen. – Såghuvudet har svängts uppåt. – Vipparm lutar och har spärrats i önskad vinkel mot arbetstyckets ovanyta. – Det svängbara bordet stannar i önskat läge. – Draganordningens justeringsskruv (13) har lösgjorts. – Draganordningen är placerad längst bak. Kapa arbetsstycke: 1. Ställ in det begränsade skärdjupet (51) till önskat skärdjup och angör med hjälp av kontramutter. 2. Lossa på säkerhetsspärren (27) och vrid ned såghuvudet så att du kan testa det inställda skärdjupet: 3. Utför en testkapning. 4. Eventuellt kan steg 1 och 3 behöva upprepas tills man lyckas ställa in önskat skärdjup. 5. Kapa arbetsstycket, enligt beskrivningen under "Raka snitt”. Fara! Dra alltid ur kontakten eller ta bort det avtagbara batteriet (34) innan några underhålls- eller rengöringsarbeten utförs. – Ytterligare underhålls- och reparationsarbeten som beskrivs i detta kapitel får endast utföras av utbildad fackman. – Skadade delar, i synnerhet säkerhetsanordningar, får bara bytas ut mot originalreservdelar. Om du använder delar som inte är godkända av tillverkaren kan detta leda till allvarliga skador. – Slå på och kontrollera alla säkerhetsanordningar efter underhåll och rengöring. 10.1 Byte av sågklinga Risk för brännskada! Strax efter sågningen kan sågklingan vara mycket varm. Låt den varma klingan svalna. En varm sågklinga får inte rengöras med brandfarlig vätska. Risk för skärskador finns även vid stillastående klinga! När spännskruven (44) behöver lossas på och dras åt måste den indragbara skyddskåpan (6) ha svängts över sågklingan. Använd alltid handskar vid byte av klinga. 1. Dra ur kontakten eller ta bort det avtagbara batteriet (34). 2. Såghuvudet placeras i det övre läget. 3. Spärra sågklingan: tryck på spärrknappen och vrid på sågklingan med den andra handen tills spärrknappen låser sig. Håll låsknappen intryckt. 4. Skruva av spännskruv med platta (44) på sågklingans axel med insexnyckel (14) medurs (vänstergängad!). 5. Öppna säkerhetsspärren (27) (gäller bara eldrivna maskiner) och skjut den indragbara skyddskåpan (6) i uppåtgående riktning och håll fast den. 6. Ta varsamt bort ytterflänsen (45) och sågklingan (46) från sågklingans axel stäng igen den indragbara skyddskåpan igen. Fara! Använd inga rengöringsmedel (t.ex. för att ta bort kådrester) som kan angripa sågens lättmetalldelar. Det kan påverka sågens stabilitet. 7. Rengöring av spännytor: – Axel för sågklinga (49), – Sågklinga (46), – Ytterfläns (45), – Innerfläns (48) Fara! Lägg på innerflänsen på rätt sätt. Annars kan sågen blockeras eller klingan lossna! Innerflänsen är rätt placerad när ringmuttern pekar mot sågklingan och den platta sidan mot motorn. 8. Sätta fast (48) innerflänsen. 9. Öppna säkerhetsspärren (27) (gäller bara eldrivna maskiner) och skjut den indragbara skyddskåpan (6) i uppåtgående riktning och håll fast den. 10.Lägg på en ny sågklinga – Tänk på rotationsriktningen: Från vänster sida sett (den öppna sidan) måste pilen på sågklingan motsvara pilens riktning (47) på sågklingans skyddshölje! Fara! Använd endast sågklingor som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Använd bara lämpliga sågklingor, som konstruerats för max. varvtal (se "Tekniska data) – felaktiga eller skadade sågklingor kan sprängas och slunga iväg delar. Sågklingor som är avsedda att användas till kapning av trä eller dylika material måste uppfylla kraven i EN 847-1. Använd aldrig: – Sågklingor tillverkade av snabbstål (HSS); – skadade sågklingor; – Klyvklingor. Fara! – Sågklingan får endast användas tillsammans med originaldelar. – Använd aldrig lösa reducerbussningar, då kan sågklingan lossna. 10. Reparation och underhåll
Sida: 6
SVENSKA sv 59 – Montera sågklingan så att den är balanserad och inte slår emot eller lossnar. 11.Stäng den indragbara skyddskåpan (6) igen. 12.Skjut ytterflänsen (45) uppåt – Den platta sidan måste peka mot motorn! 13.Skruva loss spännskruv med platta (44) moturs (vänstergängad!) och dra åt rejält . 14.Spärra sågklingan: tryck på spärrknappen (18) och vrid på sågklingan med den andra handen tills spärrknappen låser sig. Håll låsknappen intryckt. Fara! – Sexkantsnyckel får inte förlängas. – Dra inte åt spännskruven genom att slå på sexkantsnyckeln. 15.Dra år spännskruven (44) med hjälp av sexkantsnyckeln (14). 16.Kontrollera att allt fungerar som det ska. Öppna också säkerhetsspärren (27) (gäller bara nätdrivna maskiner) och fäll ned sågen: – med hjälp av den indragbara skyddskåpan måste sågklingan friges utan att den kommer i kontakt med andra maskindelar när den vrids nedåt. – När sågen fälls upp till utgångsläget måste sågklingan automatiskt skyddas av den indragbara skyddskåpan. – Vrid på sågklingan för hand. Sågklingan måste gå att vrida i alla möjliga lägen utan att den kommer i kontakt med andra maskindelar. 10.2 Byte av bordsinlägg Fara! Om bordsinlägget (10) är skadat finns risk för att små föremål kläms fast mellan bordsinlägg och sågklinga och på så sätt blockerar sågen. Byt genast ut trasiga bordsinlägg! 1. Dra ut skruvarna ur bordsinlägget. Eventuellt behöver man vrida på det svängbara bordet och luta på såghuvudet så att man lyckas komma åt skruvarna. 2. Ta bort bordsinlägget. 3. Sätt i ett nytt bordsinlägg. 4. Dra åt skruvarna i bordsinlägget. 10.3 Justera anslaget för arbetsstycket 1. Lossa på (50) insexskruvarna. 2. Rikta in anslaget till arbetsstycket (26) så att det är placerat i exakt rät vinkel mot sågklingan när det svängbara bordet hamnar i 0°-läge. 3. Dra åt (50) insexskruvarna. 10.4 Justera lasertillskärning Rikta lasern i rät vinkel – Lossa på den mellersta skruven (41). Vrid på lasern. Dra åt den mellersta skruven (41). Rikta lasern åt sidan – Lossa på höger (43) och vänster skruv (42). Flytta lasern i horisontellt läge. Dra åt höger (43) och vänster skruv (42). 10.5 Rengöring av maskinen Avlägsna spån och damm med dammsugare eller borste från: – justeringsanordningar, – kontroller; – i motorns avkylningsöppningar, – utrymme under bordsinlägg, – lasertillskärning, – belysning av det kapade området 10.6 Förvaring av maskinen Fara!  Förvara maskinen så att den inte kan gå igång av misstag.  Se till att ingen person kan komma till skada när maskinen inte är i bruk. Varning!  Förvara inte sågen oskyddad utomhus eller i fuktiga utrymmen. 10.7 Underhåll Alltid före start  Ta bort sågspån med dammsugare eller pensel.  Kontrollera att sladd och kontakt eller batteri inte har några skador och låt eventuellt elektriker byta trasiga delar.  Se till att alla rörliga delar kan röra sig fritt över hela området. Med jämna mellanrum, allt efter användningsförhållanden  Kontrollera alla skruvförband och spänn vid behov.  Kontrollera såghuvudets återställningsfunktion (det måste vara möjligt att föra tillbaka såghuvudet med hjälp av fjäderkraft), eventuellt kan fjädern behöva bytas ut.  Olja in styrdelar lätt. – Använd rätt sorts stöd till höger och vänster om sågen när långa arbetsstycken ska kapas. – För kapningar som lutar ska man se till att arbetsstycket hålls till höger om sågklingan. – När man ska kapa av små stycken behöver man använda extra anslag (en lämplig träbräda, som skruvas fast på maskinens anslag, kan till exempel tjäna som extra anslag). – Om man behöver kapa en välvd bräda (krökt) (53) ska den sida som kröker sig utåt placeras mot anslaget. – Arbetsstycken får inte kapas på högkant, utan måste placeras plant mot det svängbara bordet. Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A Underhålls- och vårdande sprej till borttagning av kådrester och vård av metallytor. 0911018691 B Multi-utsugsadapter för anslutning till sugslangar med 44, 58 eller 100 mm kopplingsstycke 0910058010 C Metabo-universalsugare (se katalog) D Chassier: Universal-maskinstativ UMS 6.3131700 Mobilt chassis KSU 250 Mobile 6.3131800 Chassis KSU 4000910066110 E Rullstativ: RS 420 0910053353 RS 420 G 0910053345 RS 420 W 0910053361 Sågklingor till KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSM 216 Vario Max: F Sågklinga Power Cut 6.28009 216 × 2,4 / 1,8 × 30 24 WZ 5° lutning för längd- och tvärsnitt i massivt trä G Sågklinga Precision Cut Classic 6.28060 216 × 2,4/1,8 × 30 40 WZ 5° neg för längd- och tvärsnitt i massivt trä och spånplatta H Sågklinga Multi Cut Classic 6.28066 216 × 2,4/1,8 × 30 60 FZ/TZ 5° lutning för längd- och tvärsnitt i beläggningsmaterial, laminat, plast och aluminiumprofiler Sågklingor till KGS 254 M: I Sågklinga Precision Cut Classic 6.28061 254 x 30 x 2,4/1,8 48 WZ 5° lutning för längd- och tvärsnitt i massivt trä och spånplatta J Sågklinga Multi Cut 6.28223 254 x 30 x 2,4/1,6 80 FZ/TZ 5° lutning för längd- och tvärsnitt i beläggningsmaterial, laminat, plast och aluminiumprofiler Sågklingor till KGS 305 M: K Sågklinga Precision Cut Classic 6.28064 305 x 30 x 2,4/1,8 56 WZ 5° lutning för längd- och tvärsnitt i massivt trä och spånplatta L Sågklinga Multi Cut 6.28091 305 x 30 x 2,8/2,0 96 FZ/TZ 5° lutning, för längd- och tvärsnitt i beläggningsmaterial, laminat, plast och aluminiumprofiler Sågklingor till KGS 18 LTX 216: M Sågklinga Precision Cut Classic 6.28065 216 × 1,8 / 1,2 × 30 40 WZ 5° för längd- och tvärsnitt i massivt trä och spånplatta Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Fara! Reparation av elverktyg får endast utföras av utbildad elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Nedan beskrivs problem och störningar som du kan avhjälpa på egen hand. Om du inte blir hjälpt av de tips som ges här, läser du vidare i kapitel 13. ”Reparation”. Fara! Särskilt många olyckor uppstår i samband med problem och störningar. Därför måste man beakta:  Att dra ur kontakten eller ta bort det avtagbara batteriet innan någon störning åtgärdas (34).  Slå på och kontrollera alla säkerhetsanordningar igen när orsaken till felet är åtgärdat. Det går inte att kapa Transportspärren är låst:  Dra ur transportspärren. Säkerhetsspärren är låst:  Lås upp säkerhetsspärren. Kapningseffekten är för liten Sågklingan är slö (sågklingan har ev. anlöpning på sidan), Sågklingan passar inte materialet (läs mer i kapitel 12. ”Tillbehör”); Sågklingan är snedvriden:  Byt ut sågklingan (se kapitel 10. ”Underhåll”). Sågen vibrerar mycket Sågklingan är snedvriden:  Byt ut sågklingan (se kapitel 10. ”Underhåll”). Sågklingan har inte monterats på rätt sätt:  Montera klingan på rätt sätt (se kapitel 10. ”Underhåll”). Det svängbara bordet är trögt Det finns spån under bordet:  Ta bort spån. Förklaringar till uppgifterna finns på sid. 3. Förbehåll för tekniska ändringar. U =nätspänning / Batteriets spänning I =märkström F =min. säkring P1 =nominell effektförbrukning IP =skyddstyp 11. Råd och tips 12. Tillbehör 13. Reparation 14. Miljöskydd 15. Problem och störningar 16. Tekniska data
Sida: 7
SVENSKA sv 60 n0 =varvtal vid tomgång v0 =max. skärhastighet D =klingans diameter (utvändigt) d =borrhål för klinga (invändigt) b = max. tandbredd på sågklingan A =mått (l x b x h) m =vikt Krav på en spånsuganläggning: D1 =anslutningsdiameter för sugstödet D2 =minsta luftomsättning D3 =minsta undertryck för sugstödet D4 =minsta lufthastighet för sugstödet För information om arbetstyckets max. tvärsnitt, se tabell på sidan 4. ~ Växelström Likström Maskinen har skyddsklass II Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Typisk A-värderad bullernivå: LpA =Ljudtrycksnivå LWA =Ljudeffektnivå KpA, KWA= Onoggrannhet Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo KGS 216 M men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo KGS 216 M. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo KGS 216 M så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo KGS 216 M

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo KGS 216 M nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågar
  • Modell/namn: KGS 216 M
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Spanska, Portugis, Slovenska, Engelsk, Tyska, Franska, Italiensk, Svenska, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Rumänska, Arabiska, Bulgarisk, Slovakien, Kroatiska, Albansk, Makedonska, Turkiska