HWA 5500 M

Metabo HWA 5500 M manual

HWA 5500 M

Manual för Metabo HWA 5500 M på Holländsk. Denna PDF-handbok har 56 sidor.

Sida: 1
115 167 6177 / 3907 - 2.1 Betriebsanleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Operating Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Instructions d'utilisation . . . . . . . . . . . . . . 16 Handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Manual de uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 HWA 3300 N HWA 4000 N HWA 5500 M P0014IVZ.fm
Sida: 2
Viktig information för första idrifttagningen För kvalitetssäkring tillsätter vi konserveringsmedel vid slutkontrollen. I enstaka fall kan det finnas kvar rester i apparaten. Utför nedanstående steg för att undvika driftstörningar och för att apparaten ska få en lång livslängd. 1. Avlägsna påfyllningsskruven för vatten 2. Fyll på med rent vatten tills pumpen är full 3. Skruva i påfyllningsskruven för vatten 4. Öppna tryckledningen (tappkran) 5. Slå på pumpen och låt gå i ca 1 min 6. Slå av pumpen och dra ur strömkontakten 7. Vattenpåfyllning - öppna utloppsskruven och töm ut kvarvarande vatten via utloppsskruven 8. Skruva i utloppsskruven förvatten 9. Fyll på med rent vatten tills pumpen är full 10.Skruva i påfyllningsskruven för vatten 11.Öppna tryckledningen (tappkran) lätt 12.Stick i strömkontakten och slå på pumpen 13.Upprepa eventuellt hela proceduren Om de tekniska anvisningarna inte följs kan detta leda till skumbildning i apparaten. Detta medför att vatten inte kan sugas in. Om vattentillförsel saknas slår inte pumpen ifrån. Detta leder till att vattnet i pumphuvudet värms upp vilket kan skada pumpen. Var försiktig när du tappar ut det varma vattnet! Konserveringsmedlet är oskadligt för människor, djur och natur! Tillverkaren tar inte ansvar för skador som uppstår till följd av att bruksanvisningen eller den här tilläggssidan inte följs!
Sida: 3
42 SVENSKA 1. Maskinens uppbyggnad 1 2 3 5 4 6 7 1 Tryckanslutning 2 Hydromat 3 Vattenskruv 4 Suganslutning A Varning! Använd sugfilter om matar- vätskan är smutsig (se "tillbehör"). 3 Obs! För att vattnet inte skall rinna ut när pumpen är avstängd rekommenderas en backventil. 5 Vattenskruv 6 Pump 7 Nätkabel med stickkontakt XP0020A2.fm Bruksanvisning SVENSKA
Sida: 4
43 SVENSKA 1. Maskinens uppbyggnad...........42 2. Läs detta först!..........................43 3. Användningsområde och matarmedium.....................43 4. Säkerhet.....................................43 4.1 Använd maskinen enligt anvisningarna....................43 4.2 Allmänna säkerhetsanvisningar..................43 5. Innan pumpen tas i drift...........43 5.1 Montering av hydromaten...........43 5.2 Uppställning................................44 5.3 Anslutning av sugledningen........44 5.4 Anslutning av tryckledningen......44 5.5 Anslutning till ett rörledningsnät.............................44 5.6 Nätanslutning..............................44 5.7 Påfyllning av pumpen och uppsugning .................................44 6. Drift ............................................44 6.1 Igångsättning ..............................44 6.2 Pumpkarakteristik .......................45 7. Reparation och underhåll ........45 7.1 Regelbundet underhåll................45 7.2 Vid fara för frost ..........................45 7.3 Demontera pumpen för förvaring......................................45 8. Felsökningsschema .................45 8.1 Felsökning ..................................45 8.2 Ställ in hydromaten.....................46 9. Reparation.................................46 10. Miljöskydd .................................46 11. Tillbehör................................46/48 12. Tekniska data............................47 • Läs detta innan kompressorn tas i drift första gången. Observera sär- skilt våra säkerhetsföreskrifter. • Om bruksanvisningen ej beaktas upphör alla garantianspråk och till- verkaren ansvarar ej för de skador som då kan uppstå. • Om pumpen har skadats under transporten skall leverantören ome- delbart underrättas. Använd under inga som helst omständigheter en skadad pump. • Ta hand om förpackningen på miljö- vänligt sätt. Lämna den t ex till mot- svarande inlämningsställe/miljösta- tion. • Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe så att du alltid har den till hands när den behöv. • Se till att bruksanvisningen medföl- jer pumpen om du säljer den eller lånar ut den. Denna apparat är avsedd att användas för att pumpa vatten inomhus eller i träd- gården, − för bevattning, − som brunns-, regn- och bruksvatten- pump, − för att tömma swimmingpooler, dammar och vattenbehållare. Matarmediet maximalt tillåtna tempera- tur är 50 °C. 4.1 Använd maskinen enligt anvisningarna Pumpen får ej användas för att pumpa dricksvatten eller livsmedel. Explosiva, brandfarliga, aggressiva eller hälsovådliga ämnen får ej pumpas. Pumpen är inte avsedd för industriellt bruk. Det är inte tillåtet att ändar pumpen eller använda delar som inte testats eller god- känts av tillverkaren. Det är förbjudet att använda pumpen på fel sätt på grund av de oförutsebara ska- dor som då kan uppkomma. 4.2 Allmänna säkerhets- anvisningar Barn och ungdomar som inte är för- trogna med bruksanvisningen får inte använda pumpen. När pumpen används i swimmingpooler och trädgårdsdammar och i motsva- rande skyddsområden skall bestämmel- serna enligt DIN VDE 0100 -702, -738 följas. När den används för att pumpa dricks- vatten skall i lag gällande vatten- och avloppsföreskrifter följas samt bestäm- melserna enligt DIN 1988. Följande risker föreligger i huvudsak vid användning av pumpar – dessa risker kan inte heller alltid elimineras helt med säkerhetsanordningar. A Fara på grund av miljöfaktorer! Undvik att utsätta pumpen för regn. Använd den inte heller i våtutrymmen. Rikta inte vattenstrålen direkt mot pum- pen eller andra elektriska delar. Livsfara på grund av elektricitet! Använd inte pumpen i utrymmen där det föreligger explosionsfara, ej heller i när- heten av brännbara ämnen eller gaser. B Fara för elektricitet! Vid installations- och underhållsarbeten får pumpen inte vara ansluten till elnätet. Ta inte i stickkontakten med blöta hän- der. Håll alltid i kontakten, aldrig i kabeln, när du drar ur kontakten. Undvik att böja, klämma, rycka i eller köra över nätkabeln och förlängningska- beln. Skydda den mot vassa kanter, olja och värme. A Fara på grund av fel på pum- pen! Kontrollera allt innan du använder pum- pen att den inte uppvisar några skador. Kontrollera särskilt nätkabeln, stickkon- takten och elektriska delar. Livsfara på grund av elektricitet! Om det är fel på pumpen får den inte användas igen förrän den reparerats av en fackman. Reparera aldrig pumpen själv! Repara- tioner på pumpar får endast utföras av fackman. Du kan själv montera och ansluta pum- pen. I tveksamma fall bör du vända dig till den affär där du köpt pumpen eller fråga en elektriker. 5.1 Montering av hydromaten 3 Obs! Pumpen levereras med hydroma- ten i förpackningen (transportskydd). Hydromaten är redan elektriskt ansluten. Innan pumpen tas i drift första gången måste hydromaten skruvas fast (bilden varierar efter modell). 1. Kontrollera att nätkontakten inte är ansluten till ett eluttag. 2. Håll i hydromathuset med ena han- den så att kabeln till pumpen inte kan vridas. 3. Skruva fast hydromatens underdel med den andra handen på pumpens Innehållsförteckning 2. Läs detta först! 3. Användningsområde och matarmedium 4. Säkerhet 5. Innan pumpen tas i drift
Sida: 5
44 SVENSKA tryckanslutning; lyft huset något eventuellt. 4. Rikta in hydromaten så att du lätt kommer åt manöversidan. 5.2 Uppställning • Pumpen skall placeras på ett våg- rätt, jämnt underlag som klarar pum- pens vikt när den är fylld med vat- ten. • För att undvika vibrationer bör pum- pen inte skruvas fast för hårt, utan placeras på ett elastiskt underlag. • Installationsplatsenen skall ha full- god ventilation och vara skyddad mot väder och vind. • När pumpen används för träd- gårdsdammar och swimmingpoo- ler måste den placeras så att den är skyddad mot översvämning och inte kan falla ner i vattnet. Observera även lagenliga bestämmelser och krav. 5.3 Anslutning av sugled- ningen 3 Obs! För att kunna ansluta pumpen behövs eventuellt extra tillbehör (se "till- behör"). A Varning! Sugledningen skall monteras så att den inte utövar någon meka- nisk kraft eller spänning på pumpen. A Varning! Använd alltid sugfilter om matarvätskan är smutsig för att skydda pumpen mot sand och smuts. 3 Obs! För att vattnet inte skall rinna ut när pumpen är avstängd rekommende- ras en backventil. • Alla skruvkopplingar skall tätas med gängtätningsband. Läckage gör att det sugs upp luft så att vattnet sugs upp sämre eller inte alls. • Sugledningen skall ha minst 1" (25 mm) inre diameter och skall vara knäck- och vakuumfast. • Sugledningen skall helst vara så kort som möjligt, eftersom pumpef- fekten avtar ju längre ledningen är. • Sugledningen skall alltid stiga upp mot pumpen för att undvika luft i led- ningen. • Se till att vattnet rinner till ordentligt och att sugledningen alltid står i vatt- net. 5.4 Anslutning av tryckled- ningen 3 Obs! För att kunna ansluta pumpen behövs eventuellt extra tillbehör (se "till- behör“). A Varning! Tryckledningen skall monte- ras så att den inte utövar någon mekanisk kraft eller spänning på pumpen. • Alla skruvkopplingar skall tätas med gängtätningsband för att förhindra vattenläckage. • Alla delar till tryckledningen skall vara trycksäkra. • Alla delar till tryckledningen skall monteras på fackmannamässigt sätt. A Fara! Om delarna inte är trycksäkra och monteras på fel sätt kan tryckled- ningen spricka under driften. Du kan skada dig på vätska som strömmar ut under högt tryck! 5.5 Anslutning till ett rörled- ningsnät Pumpen kan även installeras fast (t ex för dricksvattensförsörjning i hushållet). • För att minska vibrationer och ljud bör pumpen anslutas med elastiska slangledningar till rörledningsnätet. 5.6 Nätanslutning B Fara för elektricitet! Använd inte pumpen i våtut- rymmen eller under följande förhål- landen: • Pumpen för endast anslutas till ett jordat eluttag, som installe- rats, jordats och godkänts av behörig elektriker. • Nätspänningen och avsäkringen skall motsvara uppgifterna i tek- niska data. • När pumpen används i swim- mingppooler, trädgårdsdammar och på liknande ställen måste den anslutas till en jordfelsbry- tare (jordfelsbrytare, 30 mA) (DIN VDE 0100 -702, -738). Detta rekommenderas även all- mänt som personligt skydd. • När pumpen används utomhus skall de elektriska kopplingarna vara stänkvattenskyddade och får inte ligga i vattnet. • Förlängningskablar skall ha till- räcklig stor ledararea (se "Tek- niska data"). Kabeltrummorna skall vara fullständigt avrullade. 5.7 Påfyllning av pumpen och uppsugning A Varning! Varje gång pumpen ansluts på nytt samt vid vattenförlust eller om den suger luft måste den fyllas med vatten. Om du startar pumpen utan att fylla den med vatten kan den förstö- ras! 3 Obs! Sugledningen behöver inte fyl- las, eftersom pumpen är självsugande. Det kan dröja en stund innan trycket har byggts upp beroende på ledningens längd och ledningsdiametern. 1. Skruva ur vattenskruven tillsam- mans med tätningen. 2. Fyll på rent vatten långsamt tills pumpen är fylld. 3. Om du vill ha kortare sugtid kan du även fylla sugledningen. 4. Skruva fast vattenskruven med tät- ningen igen. 5. Öppna tryckledningen (öppna vat- tenkranen eller vattenmunstycket) så att luften kan försvinna medan pumpen suger. 6. Starta pumpen (se "Igångsättning"). 7. Stäng tryckledningen om det rinner ut vatten samtidigt. Pumpen och sugledningen skall vara anslutna och fyllda med vatten (se "Före igångsättning"). A Varning! Pumpen får inte torrköras. Det måste alltid finnas tillräckligt med matarmedium (vatten). • Om motorn inte startar, om det inte byggs upp något tryck i pumpen eller om liknande situationer inträffar måste du stänga av pumpen – och försöka reparera felet (se "Problem och felsökning"). • Om pumpen blockeras av främ- mande föremål eller om motorn är överhettad stängs motorn av via en skyddskoppling. 6.1 Igångsättning 3 Obs! Hydromaten − startar pumpen när vatten behövs (med öppen tryckledning sjunker vattentrycket under inkopplings- trycket), − stänger av pumpen cirka 10 sekunder efter att tryckledningen 6. Drift
Sida: 6
45 SVENSKA har stängts (när tryckledningen är stängd stiger vattentrycket); − fungerar som torrkörningsskydd och stänger av pumpen när vatten inte pumpas (luft i sugledningen). 1. Anslut nätkontakten. 2. Kontrollera att funktionslampan (10) lyser. 3. Öppna tryckledningen. 4. Tryck på Reset (8). Pumpen startar. • Om inget vatten pumpas efter cirka 10 sekunder stängs hydromaten av. Tryck då på Reset tills det börjar rinna ut vatten. • Kontrollera sugledningen om det inte rinner något vatten efter cirka 3 minuter. 3 Obs! Om larmlampan (9) lyser är det luft i sugledningen eller för högt inkopp- lingstryck (se "Problem och felsökning"). 6.2 Pumpkarakteristik Pumpkaraktäristiken visar vilken matar- mängd som kan uppnås i förhållande till matarhöjden. Pumpkarakteristik vid 0,5 m sughöjd och 1" sugslang – för modell: A HWA 5500 M B HWA 4000 N C HWA 3300 N A Fara! Innan du börjar arbeta på kom- pressorn: − Dra ur kontakten. − Kontrollera att pumpen och anslutna tillbehör är utan tryck. Övriga underhålls- och reparationsar- beten, än de som beskrivna här, får endast utföras av fackman. 7.1 Regelbundet underhåll • Kontrollera alltid innan du använder pumpen att den inte uppvisar några skador. Kontrollera särskilt tillbehör, elektriska och tryckförande delar. • Kontrollera att sug- och tryckled- ningarna är täta. • Om pumpkapaciteten avtar skall sugfiltret och filterinsatsen (i före- kommande fall) rengöras eller vid behov bytas. 7.2 Vid fara för frost A Varning! Frost förstör pumpen och dess tillbehör eftersom de alltid är fyllda med vatten. • Vid föra för frost skall pump och till- behör demonteras och skyddas mot frost (se följande avsnitt). 7.3 Demontera pumpen för förvaring 1. Dra ur kontakten. 2. Öppna tryckledningen (öppna vat- tenkranen eller vattenmunstycket) och låt allt vattnet rinna ut. 3. Töm pumpen helt genom att skruva ur avtappningsskruv för vatten längst ner på pumpen. 4. Demontera sug- och tryckledningen från pumpen. 5. Förvara pumpen frostfritt (min. 5 °C). A Fara! Innan du börjar arbeta på kom- pressorn: − Dra ur kontakten. − Kontrollera att pumpen och anslutna tillbehör är utan tryck. 8.1 Felsökning Pumpen pumpar inte: • Hydromaten har stängts av. − Tryck på Reset. Om det inte rinner ut något vatten efter cirka 10 sekunder, tryck på Reset tills vattnet börjar rina ut. • Ingen nätspänning. − Kontrollera kabel, stickkontakt, uttag och säkring. • För låg nätspänning. − Förlängningskablar skall ha till- räcklig stor ledararea (se "Tek- niska data"). • Motorn är överhettad, motorskyddet har löst ut. − Sätt på pumpen igen när den har svalnat (se "Drift"). − Sör för fullgod ventilation, se till att luftspringorna inte blockeras. − Observera maximal inloppstem- peratur. • Motor brummar men startar inte. − Stäng av motorn och stick in en skruvmejsel el.likn. genom venti- lationsspringorna på motorn och rotera fläkthjulet. • Pumpen igensatt eller defekt. − Ta isär pumpen och rengör den. − Rengör diffusorn, byt den om så behövs. − Rengör fläkthjulet, byt det om så behövs. Pumpen suger inte riktigt eller väs- nas: • Vattenbrist. − Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten. • Sugledningen är inte tät. − Täta sugledningen, dra åt skruv- kopplingen. • För hög sughöjd. − Observera maximal sughöjd. − Montera en backventil, fylll sug- ledningen med vatten. • Igensatt sugfilter (tillbehör). − Rengör filtret, byt det om så behövs. • Backventilen (tillbehör) 'r blockerad. − Rengör filtret, byt det om så behövs. • Det rinner ut vatten mellan motorn och pumpen, glidringstätningen är inte tät. − Bit glidringstätning. • Pumpen igensatt eller defekt. − Se ovan. 8 Reset-knapp 9 Larmlampa (röd) 10 Funktionslampa (grön) 8 9 10 55 5500 l/h m 0 0 45 48 3300 4000 A B C 7. Reparation och underhåll 8. Felsökningsschema
Sida: 7
46 SVENSKA För lågt tryck. Pumpen fortsätter att gå lange efteråt eller stängs av och sätts på igen med korta mellanrum: • Sugledningen är inte tät eller för hög sughöjd. − Se ovan. • Pumpen igensatt eller defekt. − Se ovan. • Hydromaten har ändrats, larmlam- pan lyser. − Kontrollera inkopplingstrycket och justera det eventuellt. 8.2 Ställ in hydromaten Om inkopplingstrycket är för högt och larmlampan (11) tänds måste hydroma- ten ställas in på nytt igen. 1. Dra ur kontakten. 2. Vrid inställningsskruven (12) på föl- jande sätt: − När muttern vrides motsols mins- kas inkopplingstrycket; − När muttern vrides medsols ökas inkopplingstrycket. 3. Sätt på pumpen igen och kontrollera funktionen (se "Drift“). A Fara! Reparationer på elektriska apparater får endast utföras av behö- rig elektriker! Elektriska apparater som behöver repa- reras kan skickas in till vår servicefilial i Sverige Adressen står på reservedelslis- tan. Beskriv de fel som har konstaterats när verktyget skickas in för reparation. Åtgärder före frakt: • Töm pumpen helt (se "Demontering och förvaring"). • Skruva av hydromaten (transport- skydd). • Använd helst originalkartongen när du skickar in pumpen för reparation. Förpackningsmaterialet till pumpen är till 100 % återvinningsbart. Kasserade apparater och tillbehör inne- håller stora mängder värdefulla material och plaster som också kan användas i återvinningssyfte. Denna bruksanvisning är tryckt på pap- per som blekts utan klor. Följande tillbehör finns att köpa i fack- handeln. 3 Obs! Bilder och ordernummer återfinns längst bak i bruksanvisningen. A Anslutningssats, komplett inkl. dubbelnippel, back- ventil, kort filter, tvättbar filterinsats, spiralslang 1 m komplett, gängtät- ningsband. B Hydrostop, för automatischen avstängning vid vattenbrist, förhindrar torrkörning av pumpen. C Strömbryttare för torrkörning, med 10 m kabel, förhindrar att pum- pen torrkörs när vattnet sugs upp från behållare, swimmingpooler etc. D Spiralslang 1" 1) 1 m, komplett, med snabbkopp- ling på båda sidor; 2) 4 m, komplett med snabbkopp- ling och sugkorg med fotventil; 3) 7 m, komplett med snabbkopp- ling och sugkorg med fotventil; E Filter, anslutning 1", kort, komplett med tvättbar filterinsats av plast. F filterinsats för engångsbruk, kort, för mekanisk förfiltrering av sand. G Filterinsats tvättbar, kort, för mekanisk förfiltrering av sand. återanvändbar. H Filterinsats kol, kort, fylld med aktivt kol, för klorhaltigt vatten, motverkar lukt eller miss- färgningar. I Filterinsats poly, kort, fylld med polyfosfat, för kalkhaltigt vatten i varmvattensberedare. J Rörnippel 150 mm, på båda sidor 1" YG, förzinkad, mellan pump och sugfilter. K Dubbelnippel, på båda sidor 1" YG. L Backventil 1" IG, förhindrar att vatt- net riner tillbaka och att pumpen torrkörs. M Gängtätningsband, rulle 12 m. (YG=yttergänga, IG=innergänga) 9. Reparation 11 12 10. Miljöskydd 11. Tillbehör
Sida: 8
47 SVENSKA 12. Tekniska data HWA 3300 N HWA 4000 N HWA 5500 M Nätspänning V 230 ∼ 1 230 ∼ 1 230 ∼ 1 Frekvens Hz 50 50 50 Märkeffekt W 900 1300 1500 Märkström A 4,0 5,8 6,7 Avsäkring min. (trög eller L-automat) A 10 10 10 Driftkondensator μF 12,5 20 20 Märkvarvtal min-1 2800 2800 2800 Max. pumpkapacitet l/h 3300 4000 5500 Max. pumphöjd m 45 48 55 Max. pumptryck bar 4,5 4,8 5,5 Max. sughöjd m 8 8 9 Max. inloppstemperatur °C 50 50 50 Omgivningstemperatur °C 5 … 40 5 … 40 5 … 40 Kapslingsklass IP 44 IP 44 IP 44 Kapslingsklass I I I Isolationsklass F F F Material Pumphus Pumpaxel Pumphjul Rostfritt stål Rostfritt stål Noryl Rostfritt stål Rostfritt stål Noryl Rostfritt stål Rostfritt stål Noryl – 5x Anslutningar Suganslutning (innergänga) Tryckanslutning (yttergänga) 1" 1" 1" 1" 1" 1" Hydromat Inkopplingstryck ca. bar 1,5 1,5 1,5 Mått (utan anslutningar) Längd Bredd Höjd mm mm mm 450 245 395 450 245 395 480 245 400 Vikter Vikt tom Vikt med vatten kg kg 8,8 10,3 11,4 12,9 13,3 15,3 Bullervärden (vid max. tryck) Ljudeffektsnivå LWA Ljudtrycksnivå LpA dB (A) dB (A) 74 67 72 65,5 69 61,5 Maximal längd för förlängningskabel med 3 x 1,0 mm2 ledararea med 3 x 1,5 mm2 ledararea m m 30 50 30 50 30 50

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo HWA 5500 M men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo HWA 5500 M. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo HWA 5500 M så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo HWA 5500 M

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo HWA 5500 M nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Pumpar
  • Modell/namn: HWA 5500 M
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Svenska, Danska, Norska