HS 8755

Metabo HS 8755 manual

HS 8755

Manual för Metabo HS 8755 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 52 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 25 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: häcksaxarna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. 2000/14/EG: Utvärderingsmetod för överensstäm- melse enligt bilaga V. Häcksaxarna är avsedda för klippning av häckar och buskar. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. Se till så att inga kroppsdelar kommer i kontakt med klippkniven. Ta aldrig bort klipp och håll aldrig i sånt som ska klippas när kniven är i rörelse. Ta inte bort fastklämt klipp innan du stängt av maskinen. Ett ögonblicks oaktsamhet kan leda till svåra skador när du klipper med häcksaxen. Bär häcksaxen i bygelhandtaget och se till så att klippkniven har stannat först. Sätt alltid på svärdskyddet när du transporterar och förvarar häcksaxen. Använd maskinen med förnuft, så minskar risken för skador på grund av klippkniven. Håll i de isolerade handtagen eftersom det finns risk att knivarna i svärdet kan komma i kontakt med sladden till maskinen. Får knivarna i svärdet kontakt med strömförande ledning kan det spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Se till så att sladden inte kommer i kontakt med klippkniven. Sladden försvinner lätt in i buskagen, så att den kapas oavsiktligt vid klippning. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. Vi rekommenderar att du ansluter häcksaxen via en jordfelsbrytare (med max. brytström på 30 mA). Dra ur kontakten direkt om du skadar eller kapar sladden. Klipp aldrig när det regnar eller om häcken är fuktig. Metabo S-automatic-säkerhetskoppling. Om säkerhetskopplingen löser ut, slå genast av maskinen! Låt inte personer under 16 år använda häcksaxen. Använd aldrig en trasig eller modifierad maskin med otillåtna ändringar. Slå aldrig på maskinen om maskindelar eller skyddsanordningar saknas eller är trasiga. Maskinen har ett snabbstopp. Om inbromsningstiden blivit avsevärt längre, reparera maskinen. Använd hörselskydd. Buller kan ge hörselskador. Risk för personskador på grund av vass klippkniv. Rör aldrig klippkniven. Använd arbetshandskar! Använd alltid skyddsglasögon, arbetshandskar och lämpliga skor när du arbetar med häcksaxen! Håll alltid maskinen med båda händerna och stå stadigt. Se upp för hinder i arbetsområdet - snubbelrisk! Håll alltid klippkniven ut från kroppen. Förlängningssladdarnas uttag och kontakter ska vara skyddsklassade. Använd bara förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk. Kontrollera om förlängnings- och nätsladdarna är skadade innan du börjar arbeta. Använd bara hela förlängnings- och nätsladdar. Lägg förlängningssladden så att den inte kommer i vägen för klippkniven (häng den t. ex. över axeln). Kontrollera ytan du ska klippa och ta bort sladdar och andra främmande föremål. Om klippkniven stannar på grund av en hård kvist eller främmande föremål (tråd i häcken) och blockeringen inte kan åtgärdas genom att dra tillbaka häcksaxen, så måste du först slå av motorn och dra ut kontakten ur uttaget innan du åtgärdar felet för hand på klippkniven. När du gör annat (t.ex. tar bort grenar och klipp), lägg ifrån dig maskinen utanför arbetsområdet. Lägg maskinen, så att ingen kan skadas av den. Dra ur kontakten när du lagt ifrån dig häcksaxen! 1. Överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 26 Sätt alltid på svärdskyddet när du transporterar och förvarar häcksaxen. (Skjut på det ordentligt: Metabo-loggan ska vara uppåt). Bär alltid maskinen i bygelhandtaget. Se sid. 2. 1 Strömbrytare (säkerhetsbrytare med tvåhandsmanövrering) 2 Strömbrytare (säkerhetsbrytare med tvåhandsmanövrering) 3 Strömbrytare (säkerhetsbrytare med tvåhandsmanövrering) 4 Bygelhandtag 5 Handskydd 6 Svärdskydd 7 Klippkniv 8 Stötskydd med grenmatning 9 Sladdavlastning Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. Fäst förlängningssladden i sladdavlastningen (9) (bild, sid. 2), så dras inte häcksaxens kontakt ur förlängningssladdens uttag av misstag. OBS! Kabelavlastningen är konstruerad så att den vanligast använda utomhusgodkända förlängnings- kabeln (H07 RN-F 3G1,5 / 3G1,0) får optimalt fäste. För andra utomhusgodkända förlängningskablar rekommenderar vi att du använder kabelavlast- ningsband best.nr 6.31070. Kontrollera snabbstoppet: Slå på och av maskinen helt kort. Om inbromsningstiden blivit avsevärt längre, reparera maskinen. 7.1 Start/stopp Slå på (säkerhetsbrytare med tvåhands- manövrering): • Normal användning: Tryck på brytare (2) och brytare (3). • Vill du ha större räckvidd: Tryck på brytare (1) och brytare (2). Stopp: Släpp upp någon av de påverkade brytarna. Det patenterade snabbstoppet stannar klippknivarna inom 0,05 sekunder. Om inbromsningstiden blivit avsevärt längre, reparera maskinen. Ljudet som uppstår vid snabbstopp av maskinen hänger ihop med konstruktionen och påverkar inte funktionen och livslängden. 7.2 Rengöra klippkniven (efter varje användning) Före rengöring: Slå av maskinen. Dra ur kontakten. Använd arbetshandskar! Ta bort skräp, bladrester etc. (t.ex. med pensel eller duk). Efter rengöring: Olja in klippkniven med Metabos häcksaxolja 6.30474 eller pumpspray 6.30475(biologiskt nedbrytbar). Vi rekommenderar att du lämnar in slöa klippknivar för slipning. Kontrollera med jämna mellanrum att klippknivarna inte är skadade och lämna ev. in dem för åtgärd. f Använd bara Metabos originaltillbehör. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Vid kolborstbyten måste du även byta säkerhetsanordningen (reservdelslistan, pos. 26) av säkerhetsskäl. Följ nationella miljöföreskrifter för för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2012/19/EU om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. ø max. =maximal klippkapacitet L =Användbar klippknivslängd n0 =Slagfrekvens obelastad P1 =Nominell effektförbrukning m =Vikt utan nätsladd Totalvibrationsvärde (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: 5. Översikt 6. Driftstart 7. Användning 8. Underhåll 9. Tillbehör 10. Reparation 11. Miljöskydd 12. Tekniska data
Sida: 3
SVENSKA sv 27 ah =Vibrationsemissionsvärde (obelastad) Kh =Onoggrannhet (vibrationer) De angivna vibrationsnivåerna i anvisningen är uppmätta enligt standardmätmetoderna i EN 60745 och går att använda för att jämföra elverktyg med varandra. De går även att använda för att uppskatta vibrationsbelastningen. Den angivna vibrationsnivån avser elverktygets huvudsakligaanvändningsområde.Vibrationsnivån kan avvika om elverktyget blir använt för andra användningsområden, med andra verktyg eller otillräckligt underhåll. Det kan öka vibrationsbelastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Vill du ha en noggrann uppskattning av vibrationsbelastningen, bör du även ta med tiden maskinen är av eller igång utan belastning i beräkningen. Det kan sänka vibrationsbelastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Lägg även in extra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren från vibrationspåverkan som t.ex.: Underhåll av elverktyg och verktyg, handvärmning, organiserade arbetsmetoder. Typisk A-viktad ljudnivå: LpA =Ljudtrycksnivå LWA =Ljudeffektsnivå KpA, KWA= Onoggrannhet LWA(G) =garanterad ljudeffektsnivå enligt 2000/14/ EG Använd hörselskydd! Mätvärden är fastställda enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström I tekniska data ovan tas även hänsyn till gällande toleranser (motsvarande respektive gällande standard).

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo HS 8755 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo HS 8755. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo HS 8755 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo HS 8755

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo HS 8755 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Häcksaxar
  • Modell/namn: HS 8755
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ryska, Ukrainare, Slovenska