HE 20-600

Metabo HE 20-600 manual

HE 20-600

Manual för Metabo HE 20-600 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 76 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 38 Bruksanvisning i original H 16-500 (Serial Number: 01650..), HE 20-600 (Serial Number: 02060..), HE 23-650 Control (Serial Number: 02365..): Vi intygar att vi tar ansvar för att den här produkten tillverkats i enlighet med angivna standarder och föreskrifter: EN 60335-1,EN 60335-2-45, EN 50581:2012 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU Bernd Fleischmann, 2019-07-30 Vice President Product Engineering & Quality Responsible Person for Documentation, Tyskland Varmluftspistolen är avsedd för följande arbeten: borttagning av gammal färg, torkning av nyligen påförd färg, upptining av frusna vattenledningar, förvärmning av plast vid formning, lödning (t.ex av kopparledningar), limning och fogning med smältlim, plastsvetsning. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar noga innan du använder elverktyget. Spara den medföljande dokumentationen och se till att den följer med elverktyget. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! Titta aldrig in i utblåset! Använd inte varmluftspistolen som hårtork! Använd alltid skyddsglasögon och arbetshandskar! Laktta försiktighet vid användning av varmluftsfläkten i närheten av lättantändligt material. Apparaten får inte användas vid förekomst av explosiva gaser. Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskaper såvida dessa hålls under uppsikt eller instrueras i säker användning av apparaten och förstår riskerna förenade med användningen. Det är förbjudet för barn att leka med apparaten. Rengöring och underhåll av användare får inte utföras av barn såvida de inte hålls under uppsikt. Risk för brännskada! Rör inte det heta utblåset. Använd aldrig elverktyg i fuktiga eller våta utrymmen. Var försiktig när du använder verktyget i närheten av brännbara material. Rikta inte strålen länge på ett och samma ställe. 1. Överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 39 Värmen kan bli ledd vidare till dolda, brännbara material. Rikta inte varmluftspistolen mot lättantändliga material! Använd varmluftspistolen försiktigt, annars finns det risk för brand. Lämna aldrig verktyget utan uppsikt när det är igång. Har du kört verktyget länge på maxtemperatur, låt det svalna lite innan du slår av det. Det ger värmaren längre livslängd. Ställ ned verktyget och låt det svalna innan du lägger undan det! Förvara verktyget på säkert ställe. Förvara oanvänt verktyg i torrt, slutet utrymme där barn inte kan komma åt det. Se upp med giftiga gaser och risk för antändning. När du bearbetar plast, lack och liknande material, så kan det bildas giftiga gaser. Se upp med risk för brand och antändning. Använd bara varmluftspistolen i välventilerade utrymmen! Andas inte in ångorna som bildas! Använd för din egen säkerhets skull bara de tillbehör och tillsatser som bruksanvisningen anger eller som verktygstillverkaren rekommenderar eller anvisar. Använd inte andra verktyg eller tillbehör än de som bruksanvisningen eller katalogen rekommenderar, det kan leda till personskador. Se sid. 2. 1 Rostfritt utblås 2 Avtagbart skyddsrör (för svåråtkomliga ställen) 3 Luftintag med skyddsnät (håller borta skräp) 4 Skjutreglage (PÅ/AV-brytare/tempinställning) 5 Glidsäkra ytor (så att verktyget inte välter eller glider vid stationäranvändning) 6 Temperaturinställningsknappar* 7 Luftflödesinställningsknappar* 8 Programväljare* 9 Indikering* (för temperatur och varvtal) 10 Minnesknapp* (sparar programändringar) 11 Temperaturinställningsvred* * beroende på utförande/modell Kontrollera först att spänningen och frekvensen som märkskylten anger överensstämmer med den nätström du ska använda. Avståndet till det du ska bearbeta beror på material och bearbetningssätt. Testa alltid luftflöde temperatur först! Munstyckena (se kapitel 9.) som finns som tillbehör kan ge riktad eller spridd varmluftseffekt. Var försiktig vid munstycksbyten! Risk för brännskador! 6.1 H 16-500 Du slår på och av verktyget med skjutreglaget (4) och ställer in 2 lägen (för luftflöde och temperatur). Läge 1: 300°C, 240 l/min Läge 2: 500°C, 450 l/min 6.2 HE 20-600 Du slår på och av verktyget med skjutreglaget (4) och ställer in 3 lägen. Luftflödet går att variera i 3 lägen om 150/300/500 l/ min. I läge 1 på skjutreglaget (4) är temperaturen alltid 50°C (kalluftläge). Kalluftläge använder du för att torka färg, kyla arbetsstycken eller kyla av munstycket före tillbehörsbyte. I läge 2 och 3 på skjutreglaget (4) kan du ställa in temperaturen steglöst med vredet (11). Vredet är uppmärkt 1 - 9. "1" innebär 50°C. "9" innebär 600°C (maxtemperatur). 6.3 HE 23-650 Control Du slår på och av verktyget med skjutreglaget (4) och ställer in 2 lägen. Temperaturinställning: I läge 1 på skjutreglaget (4) är temperaturen alltid 50°C (kalluftläge). Kalluftläge använder du för att torka färg, kyla arbetsstycken eller kyla av munstycket före tillbehörsbyte. 5. Översikt 6. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 40 I läge 2 på skjutreglaget (4) kan du ställa in temperaturen steglöst. Ställ in temperaturen genom att trycka på knapparna (6). Tryck till på knapparna "+" /"-", så ökar du resp. minskar inställt värde i 10°-steg. Håll knapparna intryckta, så ändrar du värdena snabbare. Anvisning: När du ställer in den temperatur du vill, så får du upp trekanter på displayen. När du ställt in den temperatur du vill, så tar det varmluftspistolen några sekunder (beroende på valt varvtal/luftflöde) att uppnå inställt värde. Trekanterna blinkar under tiden. Ärtemperaturen mäts vid munstyckets utlopp. När inställd temperatur är uppnåd, så slocknar trekanterna. Varmluftspistolen sparar senast inställda värde när du slår av den. Ställa in luftflödet: Ställ in luftflöde resp. fläktvarvtal genom att trycka på knapparna (7). Programmering: Det finns fyra program inlagda från fabrik för de vanligaste arbetena. Tryck på knappen "P" för programmering. Du får upp för program 1 på displayen. Fortsätter du trycka på programmeringsknappen, så kommer du till program , och . Trycker du igen, så återgår du till normalläge. Program 1: forma plaströr Program 2: svetsa plaströr Program 3: lackborttagning Program 4: mjuklödning (Tekniska data, se kapitel 12.) Ändra och spara program: Du kan ändra och spara om värdena i de fyra programmen. Tryck först på programmeringsknappen "P" tillls du får upp programmet du vill ändra. Ställ in det luftflöde och den temperatur du vill ha. Tryck sedan på spara-knappen (10) tills tecknet slocknar på displayen (ca 5 sekunder). Inmatade värden är nu sparade i programmet. Obs! - Vill du återgå från programmering till normalfunktion, tryck på programmeringsknappen (8) tills programsymbolen slocknar på displayen (9). - Programmens fabriksinställningar hittar du i kapitel12.. 6.4 Stationäranvändning Ska du använda varmluftspistolen stationärt, se till så att den står på säkert, glidfritt och rent underlag. Ska du använda varmluftspistolen stationärt, ställ den på de glidsäkra ytorna (5). Luftintaget (3) och nätet ska vara fria från smuts. Rengör luftintaget (3), om det behövs. Termoskydd Verktyget har ett 2-läges termoskydd: 1. * Termobrytaren slår av värmaren om flödet i utblåset blir påverkat (värmeackumulering). Fläkten fortsätter att gå. När utblåset blir fritt igen, slår värmaren på av sig själv efter ett slag. Termobrytaren kan även bli påverkad efter att du slagit av verktyget, så att om du slår på igen kan det ta längre tid än vanligt innan du får rätt temperatur i utblåset. * gäller inte HE 20-600, H 16-500 2. Termosäkringen slår av verktyget helt vid överbelastning. Korta spänningsfall När du slår på maskinen kan den ge korta spänningsfall. Om elanslutningen inte är så bra, kan det påverka andra maskiner. Om nätimpedansen är lägre än 0,4 bör det inte vara några problem. Använd bara Metabo originaltillbehör. Behöver du tillbehör, kontakta din återförsäljare. Tala om för återförsäljaren exakt vilket elverktyg du har, så att du får rätt tillbehör. Tillgängliga tillbehör, se bilden på sid. 3. A Planmunstycke Torkning, ta bort gammal färg B Glasskyddsmunstycke Borttagning av gammal färg på fönsterkarmar C Reflektormunstycke Förvärming av plast vid formning; påkrympning av krympslang D Svetsmunstycke Överlapssvetsning av PVC-plattor och -folier E Reduktionsmunstycke (bara HE 20-600, HE 23-650 Control) för riktad värmeeffekt (t.ex. vid lödning och svetsning) F Svetssko G Plastsvetstråd för svetsning Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. 7. Underhåll 8. Åtgärda fel 9. Tillbehör 10. Reparationer
Sida: 4
SVENSKA sv 41 Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Metaboförpackningarna är 100% återvinningsbara. Uttjänta elverktyg och tillbehör innehåller en stor andel värdefulla råämnen och plaster som går att återvinna. Bruksanvisningen är tryckt på klorfritt papper. Gäller bara EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. H 16-500 Effekt: 1600 W Lufttemperatur: läge 1: ...................... 300°C läge 2: ....................... 500°C Luftflöde: läge 0: ............................. Av läge 1: ................... 240 l/min läge 2: ................... 450 l/min Termoskydd: bara termosäkring Vikt 700 g (24.7 oz) Ljudtrycksnivå: < 70 dB (A) Vibrationsnivå: < 2,5 m/s2 HE 20-600 Effekt: 2 000 W Lufttemperatur: läge 1: ........................ 50°C läge 2: .................. 50-600°C läge 3: .................. 50-600°C Luftflöde: läge 0: ................................v läge 1: ................... 150 l/min läge 2: ................... 300 l/min läge 3: ................... 500 l/min Temperatur- inställning: steglös i 9 steg med vred (Tolerans +/- 20°C) 1 = ca 50°C 2 = ca 90°C 3 = ca. 40°C 4 = ca 220°C 5 = ca 310°C 6 = ca 390°C 7 = ca 470°C 8 = ca 550°C 9 = ca 600°C Termoskydd: bara termosäkring Vikt: 850 g (30 oz) Ljudtrycksnivå: < 70 dB (A) Vibrationsnivå: < 2,5 m/s2 HE 23-650 Control Effekt: 2 300 W Lufttemperatur: läge 1: ..........................50°C läge 2: .................. 50-650°C Fläkt: steglös inställning Luftflöde: läge 1: ............ 150-250 l/min läge 2: ............ 150-500 l/min Program: 1=250°C/ ca 350 l/min 2=350°C/ ca 400 l/min 3=450°C/ ca 500 l/min 4=550°C/ ca 400 l/min Temperatur- indikering: LCD i 10°C-steg Termoskydd: ja Vikt: 940 g (33.2 oz) Ljudtrycksnivå: < 70 dB (A) Vibrationsnivå: < 2,5 m/s2 Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utvecklingen. Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II Angivna tekniska data ligger inom tolerans (enligt respektive gällande standard). 11. Återvinning 12. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo HE 20-600 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo HE 20-600. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo HE 20-600 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo HE 20-600

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo HE 20-600 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Värmepistoler
  • Modell/namn: HE 20-600
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ukrainare, Slovenska, Kroatiska, Kinesisk,