H 1600

Metabo H 1600 manual

H 1600

Manual för Metabo H 1600 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA 33 SV 1 Försäkran om överensstämmelse 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 5 Översikt 6 Användning 7 Underhåll 8 Åtgärd vid fel 9 Tillbehör 10 Reparation 11 Miljöskydd 12 Tekniska data Vi försäkrar på eget ansvar att den här produkten överensstämmer med de standarder eller normerande dokument som anges på sidan 2. Varmluftpistolen är lämplig för följande arbeten: ta bort gammal färg torka nymålad färg tina upp frusna vattenledningar värma upp plast innan bockning löda (t ex kopparledningar) limma och foga med smältlim svetsa plaster Enheten är inte avsedd för användning av personer (även barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet och/ eller kunskaper, dvs. någon som kräver hjälp med anvisningar för att använda enheten eller står under överinseende av någon som ansvarar för säkerheten. Användaren är ensam ansvarig för skador på grund av icke avsedd användning. Allmänt godkända olycksfallsförebyggande föreskrifter och bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar noga innan du använder elverktyget. Spara den medföl- jande dokumentationen och se till att den följer med elverktyget. Var uppmärksam på alla textavsnitt som är märkta med den här symbolen för att skydda dig själv och ditt elverktyg! Titta inte in i utblåsningsröret! Rikta inte varmluftpistolen på lättantändliga material! Om inte varmluftpistolen hanteras med aktsamhet kan brand uppstå. Använd inte varmluftpistolen för hårtorkning! Bär alltid skyddsglasögon och arbetshandskar! Var försiktig vid användning av varmluftpistol i närheten av brännbart material eller explosiva gaser. Rikta inte varmluftpistolen på samma ställe under en längre tid! Bruksanvisning Till våra kunder Tack för förtroendet som du visat oss genom att köpa det nya Metabo elverktyget. Varje enskilt Metabo elverktyg provas noggrant och är underkastat den hårda kvalitetskontrollen hos Metabos kvalitetssäkring. Livslängden på ett elverktyg beror emellertid i hög grad på dig. Följ informationen i den här bruks- anvisningen och bifogade dokument. Ju varsammare du hanterar ditt Metabo elverktyg desto längre kommer det att fungera på ett tillförlitligt sätt. Innehållsförteckning 1 Försäkran om överensstämmelse 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 17024612_0409 HE 2300 HE 2000 H 1600.book Seite 33 Dienstag, 16. Juni 2009 11:40 11
Sida: 2
34 SVENSKA SV Värme kan nå brännbart material som finns utom synhåll. Använd varmluftpistolen endast i väl ventilerade utrymmen! Andas inte in de ångor som bildas! Lämna inte varmluftpistolen utan uppsikt så länge den är i gång. Ställ varmluftpistolen på ställytan efter användning och låt den svalna innan den ställs undan! Risk för brännskada: vidrör inte det heta utblåsningsröret. Håll barnen under uppsikt, så att de inte leker med enheten. Se sidan 3. 1 (HE-2300 control) LCD-temperaturindikator 2 Glidsäkra ställytor 3 Luftfilter 4 (HE 2000, HE 2300 Control) Brytare (tvådelad) Lufttemperatur och luftgenomströmning kan ställas in oberoende av varandra. (H 1600) Skjutbrytare för att ställa in lufttemperatur och luftgenomströmning Innan start ska du jämföra nätspänning och nätfrekvens som står på typskylten om de överensstämmer med ditt elnät. Undvik överhettning: - Arbeta inte med igensatta luftfilter. Rengör luftfiltret i god tid. - Blockera inte utblåsningsröret. Håll ett minsta avstånd på 4 cm till arbetsstycket och rikta inte luftstrålen lodrätt mot arbetsstycket. Stationär användning Ställ varmluftpistolen på de glidsäkra ställytorna (2) vid stationär användning. H 1600 Med skjutbrytaren (4) kan du sätta på och stänga av apparaten och välja mellan 3 fläkt- och värmelägen. HE 2000, HE 2300 Control Med den tvådelade brytaren (4) går det att ställa in lufttemperaturen och luftgenomströmningen oberoende av varandra. Med den svarta skjutbrytaren kan du sätta på och stänga av apparaten och välja mellan 3 fläktlägen. Du kan ställa in lufttemperaturen steglöst med det röda skjutreglaget. Elektroniken är avsedd för temperatur-övervakning och skyddar värmespiralen. HE 2300 Control När lufttemperaturen ställs in med det röda skjutreglaget kan den förinställda lufttempera- turen avläsas i LCD-temperaturindikatorn (1). Sedan temperaturen förinställts visar displayen temperaturen på den utströmmande luften efter 3 sekunder. (Den visas i 10°C steg.). ------------------------------------------------------ Fläktsteg I: Kallblåsningssteg. För att snabbt kyla ned ett arbetsstycke som har värmts upp. För att snabbt kyla ned apparaten (efter att arbetet har avslutats). Fläktsteg II: Första varmblåsningssteget (med reducerat varvtal). För att försiktigt värma arbetsstycken. Eftersom luften värms upp, tänjs den ut (större volym),vilket innebär större luftgenomflöde. Fläktsteg III: Andra varmblåsningssteget. För maximalt luftgenomflöde. ------------------------------------------------------ Rengöra luftfilter Lossa luftfiltret (3) med en spårskruvmejsel och dra ut det ur apparaten. Rengör det därefter med varmt vatten och en borste. Låt det torka ordentligt och sätt in det i apparaten. 5 Översikt 6 Användning 7 Wartung 17024612_0409 HE 2300 HE 2000 H 1600.book Seite 34 Dienstag, 16. Juni 2009 11:40 11
Sida: 3
SVENSKA 35 SV HE 2300 Control: När du slår på maskinen kan den ge korta spänningsfall. Om elanslutningen inte är så bra, kan det påverka andra maskiner. Om nätimpedansen är lägre än 0,4 bör det inte vara några problem. Använd endast originaltillbehör från Metabo. Vänd dig till din återförsäljare när du behöver tillbehör. Meddela återförsäljaren ditt elverktygs exakta typ för rätt val av tillbehör. Möjliga tillbehör, se fig. på sidan 4. A Bredstrålemunstycke Torkning, borttagning av gammal färg B Riktat munstycke Borttagning av gammal färg på fönsterkarmar C Reflekterande munstycke Uppvärmning av plaster innan bockning; Krympning av t ex krympslangar D Bredslitsmunstycke Överlappsvetsning av presenningar och folier av PVC E Skärmunstycke Raka snitt och kurvsnitt i hård skumplast (t ex frigolit) F Svetsmunstycke G Reducermunstycke (endast HE 2000, HE 2300 Control) För koncentrerad uppvärmning (t ex på löd- och svetsställen) H Svetsspegel Stumsvetsning av plastdetaljer. De detaljer som ska svetsas samman trycks mot svetsspegeln tills materialets smältpunkt uppnås. Sedan tas de bort från spegeln och trycks ihop. I Krympslangar Krympning av kabeländar, kabelknippen osv genom uppvärmning med reflekterande munstycke J Plastsvetstråd För svetsning K Färgskrapningssats Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Endast behörig elektriker får utföra reparationer på elverktyg! Metabo elverktyg som behöver repareras kan sändas in till de adresser som anges i reservdelslistan. Glöm inte att även ange felet när du skickar in ett verktyg för reparation. Metabos förpackningar kan återvinnas till 100%. Uttjänta elverktyg innehåller stora mängder värdefulla råmaterial och plaster, som även kan tillföras en återvinningsprocess. Den här bruksanvisningen är tryckt på papper med klorfri blekning. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. H 1600 Effekt = 1600 W Lufttemperatur = Läge 1: 50 °C Läge 2: 350 °C Läge 3: 550 °C Luftgenomströmning = Läge 0: Från Läge 1: 250 l/min Läge 2: 350 l/min Läge 3: 500 l/min Temperaturindikator = - Vikt = 700 g Ljudtrycksnivå = < 70 dB (A) Vibration = < 2,5 m/s2 HE 2000 Effekt = 2000 W Lufttemperatur = Läge 1: 50 °C Läge 2: 50-600 °C Läge 3: 50-600 °C Luftgenomströmning = Läge 0: Från Läge 1: 250 l/min Läge 2: 270 l/min Läge 3: 500 l/min Temperaturindikator = - Vikt = 750 g Ljudtrycksnivå = < 70 dB (A) Vibration = < 2,5 m/s2 8 Åtgärder vid fel 9 Tillbehör 10 Reparation 11 Miljöskydd 12 Tekniska data 17024612_0409 HE 2300 HE 2000 H 1600.book Seite 35 Dienstag, 16. Juni 2009 11:40 11
Sida: 4
36 SVENSKA SV HE 2300 Control Effekt = 2300 W Lufttemperatur = Läge 1: 50 °C Läge 2: 50-650 °C Läge 3: 50-650 °C Luftgenomströmning = Läge 0: Från Läge 1: 250 l/min Läge 2: 270 l/min Läge 3: 500 l/min Temperaturindikator = LCD-display Vikt = 750 g Ljudtrycksnivå = < 70 dB (A) Vibration = < 2,5 m/s2 Med förbehåll för ändringar i enlighet med tekniska framsteg. Mätvärden fastställda enligt EN 60745. Angivna tekniska data tar även hänsyn till toleranser (motsvarande respektive gällande standard). 17024612_0409 HE 2300 HE 2000 H 1600.book Seite 36 Dienstag, 16. Juni 2009 11:40 11

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo H 1600 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo H 1600. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo H 1600 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo H 1600

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo H 1600 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Värmepistoler
  • Modell/namn: H 1600
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska