FSX 200

Metabo FSX 200 manual

FSX 200

Manual för Metabo FSX 200 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 50 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 26 Bruksanvisning i original Vi försäkrar och tar ansvar för att excentersliparna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. Maskinen är avsedd för torrslipning av jämna och välvda ytor, trä, plast, järnfri metall, stålplåt och liknande spacklade och lackade ytor. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ de allmänna föreskrifterna om skadeprevention samt de bifogade säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverk- tyget. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. Säkra arbetsstycket så att det inte glider, t.ex. med spänntving. Under längre arbetsperioder skall hörselskydd användas. Längre påverkan av buller kan ge hörselskador. Du måste fatta tag i maskinens handtag. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och att du bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Använd lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sid. 2. 1 Slippapper 2 Stödrondell 3 PÅ/AV 4 Dammbehållare 5 Rengöringsklaff 6 Veckfilter Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. 6.1 Sätta på slippapper Lätt att sätta på och ta av tack vare kardborrfästet. Tryck bara fast slippappret, så att hålen i slippappret (1) och stödrondellen (2) överensstämmer. 7.1 Slå PÅ/AV, Slå på: Ställ (3) brytaren i läge „I“. Slå AV: Ställ (3) brytaren i läge „O“. 1. Överensstämmelsedeklaration 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt 6. Driftstart 7. Användning
Sida: 2
SVENSKA sv 27 7.2 Dammutsug För att utsugseffekten ska bli optimal, fäst slippappret så att hålen i slippappret (1) och stödrondellen (2) överensstämmer. Inbyggd dammsugare: Sätt på dammbehållaren (4) (se bild, sid. 2). För att få optimal utsugseffekt, töm dammbehållaren (4) innan den blir helt full och (6) rengör filtret. Dammsugaranslutning: Montera dammsugaranslutningen (se kapitlet tillbehör). Anslut en lämplig dammsugare. Sugslangen ska ha anslutningsdiameter 35 mm. Se kapitlet Tillbehör. Tömma dammbehållaren (4) - Öppna rengöringsklaffen (5). - Töm dammbehållaren (4). - Ta ur veckfiltret (6) och knacka ur slipdammet eller ta bort det med pensel. - Gör så här när du sätter i det: Skjut i veckfiltret (6) i sidostyrningarna. Rengör maskinen med jämna mellanrum. Sug rent motorns ventilationsöppningar med dammsugare. Byta sliten stödrondell (2) - Skruva ut fästskruven till stödrondellen (på rondellens undersida). - Ta av stödrondellen. - Stödrondell (som reservdel), se kapitlet Tillbehör - Sätt på stödrondellen. - Skruva i fästskruven (på stödrondellens undersida) igen och dra åt. Byta stödrondellbroms/bromsring Höjs stödrondellens varvtal utan belastning efter en tid, så är bromsringen utnött och måste bytas hos serviceställe för Metabo elverktyg. OBS! Slipar du nötande material (t.ex. gips), så nöts bromsringen ned snabbare. Använd bara Metabos originaltillbehör. Se sid. 4. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A Stödrondell med kardborrfäste (reservdel) B Kardborrmellanlägg C Kardborrslippapper D Kardborrpolersvamp E Lammullshätta med kardborre F Kardborrpolerfilt G Kardborrslipduk H Grovslipsvamp med kardborrfäste I Veckfilter (som reservdel) J Dammbehållare (som reservdel) K Dammsugaranslutning L Metabo universaldammsugare Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elek- triker! Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Slipdamm kan innehålla farliga ämnen: släng det inte i hushållssoporna utan lämna det som miljöfar- ligt avfall på miljöstation. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. D =Mått på sliprondellen P1 =Nominell effektförbrukning P2 =Avgiven effekt n0 =Varvtal obelastad n1 =Varvtal vid märkbelastning s0 =Svängningstal vid tomgång s1 =Svängningstal vid full belastning S =Sliprörelsediameter Intec =dammbehållare m =Vikt utan nätsladd Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom tolerans (enligt respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, DS =Vibrationsemissionsvärde (ytslipning) ah, P =Vibrationsemissionsvärde (polering) Kh,DS/Kh,P =Onoggrannhet (vibrationer) 8. Rengöring, underhåll 9. Tillbehör 10. Reparation 11. Miljöskydd 12. Tekniska data
Sida: 3
SVENSKA sv 28 Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektnivå KpA, KWA = Onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo FSX 200 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo FSX 200. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo FSX 200 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo FSX 200

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo FSX 200 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Slipmaskiner
  • Modell/namn: FSX 200
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska