FMS 200 Intec

Metabo FMS 200 Intec manual

FMS 200 Intec

Manual för Metabo FMS 200 Intec på Holländsk. Denna PDF-handbok har 52 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 26 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: multisliparna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Maskinen är avsedd för torrslipning av jämna och välvda ytor, trä, plast, järnfri metall, stålplåt och liknande spacklade och lackade ytor. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ de allmänna föreskrifterna om skadeprevention samt de bifogade säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING – Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som ingår med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. Spara alla varningar och instruktioner för framtida hänvisning. Se till så att dokumenta- tionen följer med elverktyget. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. Säkra arbetsstycket så att det inte glider, t.ex. med spänntving. Under längre arbetsperioder skall hörselskydd användas. Längre påverkan av buller kan ge hörselskador. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och att du bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Använd lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sid. 2. 1 Slippapper 2 Slipplatta 3 PÅ/AV 4 Dammbehållare 5 Rengöringsklaff 6 Veckfilter Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 6.1 Sätta på slippapper Lätt att sätta på och ta av tack vare kardborrfästet. Tryck bara fast slippappret, så att hålen i slippappret (1) och slipplattan (2) överensstämmer. 7.1 Slå PÅ/AV, Slå på: Ställ (3) brytaren i läge „I“. 1. Överensstämmelsedeklaration 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt 6. Driftstart 7. Användning
Sida: 2
SVENSKA sv 27 Slå AV: Ställ (3) brytaren i läge „O“. 7.2 Dammutsug För att utsugseffekten ska bli optimal, fäst slippappret så att hålen i slippappret (1) och slipplattan (2) överensstämmer. Inbyggd dammsugare: Sätt på dammbehållaren (4) (se bild, sid. 3). För att få optimal utsugseffekt, töm dammbehållaren (4) innan den blir helt full och (6) rengör filtret. Dammsugaranslutning: Montera dammsugaranslutningen (se kapitlet tillbehör). Anslut en lämplig dammsugare. Sugslangen ska ha anslutningsdiameter 35 mm. Se kapitlet Tillbehör. OBS! Slipar du nötande material (t.ex. gips), så rekommenderar vi att du ansluter lämplig utsugsenhet. Tömma dammbehållaren (4) - Öppna rengöringsklaffen (5). - Töm dammbehållaren (4). - Ta ur veckfiltret (6) och knacka ur slipdammet eller ta bort det med pensel. - Gör så här när du sätter i det: Skjut i veckfiltret (6) i sidostyrningarna. Rengör maskinen med jämna mellanrum. Sug rent motorns ventilationsöppningar med dammsugare. Byta sliten slipplatta (2) - Skruva ut fästskruvarna (på slipplattans undersida). - Ta av slipplattan. - Slipplatta (som reservdel), se kapitlet Tillbehör - Sätt på slipplattan. - Skruva i fästskruvarna (på slipplattans undersida) igen och dra åt. Använd bara Metabos originaltillbehör. Se sid. 4. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A Slipplatta (som reservdel) B Dammbehållare med flergångsveckfilter (reservdel) C Veckfilter (som reservdel) D hålat, 2-delat kardborrslippapper för alla träslag, 100 x 150 mm E hålat, 2-delat kardborrslippapper för målat, lackat, spacklat, 100 x 150 mm F Dammsugaranslutning G Metabo universaldammsugare Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elek- triker! En defekt nätanslutningskabel får endast ersättas med en av metabo:s särskilda original- nätanslutningskablar, som kan beställas från Metabo-service. Nätsladden får bara bytas av Metabo eller auktoriserat serviceställe. Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2012/19/EU om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. D =Mått på slipplattan P1 =Nominell effektförbrukning P2 =Avgiven effekt s0 =Svängningstal vid tomgång s1 =Svängningstal vid full belastning S =Sliprörelsediameter Intec =dammbehållare m =Vikt utan nätsladd Mätvärden uppmätta enligt EN 62841. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom tolerans (enligt respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 62841: ah =Vibrationsemissionsvärde (Ytslipning) Kh =Onoggrannhet (vibrationer) 8. Rengöring, underhåll 9. Tillbehör 10. Reparation 11. Miljöskydd 12. Tekniska data
Sida: 3
SVENSKA sv 28 Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektnivå KpA, KWA = Onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo FMS 200 Intec men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo FMS 200 Intec. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo FMS 200 Intec så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo FMS 200 Intec

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo FMS 200 Intec nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Slipmaskiner
  • Modell/namn: FMS 200 Intec
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska