Metabo FME 737 manual

Manual för Metabo FME 737 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 88 sidor.

Sida: 1
SVENSKA 43 SV 1 Försäkran om överensstämmelse 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 5 Översikt 6 Driftstart 7 Användning 8 Tillbehör 9 Reparation 10 Miljöskydd 11 Tekniska data Härmed ansvarar vi för att den här produkten följer alla de bestämmelser och riktlinjer som anges på sidan 2. Maskinen är tillverkad för... - ... finslipning med slipstift på metall. - ... fräsning med skaftfräs på järnfri metall, plast, hårt trä osv. Lämpar sig för drivning av lämplig Metabo böjlig axel. Kan utökas till överfräs med lämpligt Metabo origi- naltillbehör. För skador som uppstår på grund av icke avsedd användning bär användaren det fulla ansvaret. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Läs noggrant igenom allt i bifogade säkerhetsan- visningar innan du använder elverktyget. Spara all dokumentation och om elverktyget säljs vidare, se till att all dokumentation följer med. 4.1 Allmänna säkerhetsanvisningar för slipning, sandpappersslipning, stål- borstning, polering och kapning: a) Elverktyget är avsett att användas för slipning. Följ alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, illustrationer och all information som följer med maskinen. Om du inte följer anvisningarna finns risk för elstötar, brand och/ eller svåra personskador. b) Detta elverktyg är inte lämpligt för sandpap- persslipning, arbete med stålborstar, polering eller kapning. Använder du maskinen till sådant som den inte är avsedd för utsätter du dig själv och andra för fara och risk för personskador. c) Använd bara sådana tillbehör som tillver- karen avsett för elverktyget och rekommen- derar. Bara för att du kan fästa verktyget på elverktyget är ingen garanti för att det fungerar säkert. d) Verktygets tillåtna varvtal ska vara minst lika högt som maxvarvtalet som anges på maskinen. Tillbehör som roterar med för högt varvtal kan gå sönder och delar flyga omkring. e) Verktygets ytterdiameter och tjocklek ska motsvara elverktygets specifikationer. Verktyg med fel dimensioner går inte att skydda eller kontrollera tillräckligt. f) Slipskivor, flänsar, sliprondeller och andra tillbehör ska passa exakt på elverktygets slip- spindel. Delar som inte passar exakt på elverkty- gets slipspindel ger obalans, kraftiga vibrationer och kan få dig att tappa kontrollen. Bruksanvisning i original Bästa kund! Tack för att du valde ett elverktyg från Metabo. Alla våra elverktyg testas noggrant och uppfyller de högt ställda kraven i Metabos kvalitetssäkringskontroll. Livslängden på ett elverktyg beror dock i stor utsträckning på hur det används. Följ noga anvisningarna i bruksanvisningen och övrig dokumentation. Ju försiktigare man är desto längre håller ett elverktyg från Metabo. Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 17024673_1109 FME 737.book Seite 43 Montag, 16. November 2009 11:31 11
Sida: 2
44 SVENSKA SV g) Använd aldrig trasiga verktyg. Kontrollera verktygen före användning, t.ex. så att slipskivor inte är uppfläkta eller spräckta, sliprondeller inte är spräckta, slitna eller utnötta, stålborstar inte har lös eller avbruten tråd. Tappar du maskin och verktyg, kontrollera om något är skadat och sätt i så fall på ett helt verktyg. När du kontrollerat verktyget och satt i det, se till att du själv och andra runtomkring inte är inom räckhåll för roterande delar och kör maskinern på maxvarvtal i en minut. Skadade verktyg går oftast sönder vid testet. h) Använd personlig skyddsutrustning. Bero- ende på tillämpningen, använd visir, ögonskydd eller skyddsglasögon. Om det behövs, använd dammask, hörselskydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som skyddar mot grader och avverkat material. Skydda ögonen mot kringfly- gande skräp som uppstår vid användningsområ- dena. Dammask och andningsskydd ska klara att filtrera bort det damm som bildas vid användning. Om du blir exponerad för buller, kan du få hörsel- skador. i) Se till att andra i närheten är på säkert avstånd från arbetsområdet. Den som är inom arbetsområdet ska bära personlig skyddsut- rustning. Delar av arbetsstycke eller trasiga verktyg kan slungas iväg och orsaka personskador utanför det aktuella arbetsområdet. j) Håll bara maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. k) Se till så att sladden inte kommer nära rote- rande delar. Tappar du kontrollen över maskinen kan sladden bli avkapad eller snos in så att din hand eller arm dras in i roterande delar. I) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän roterande delar stannat helt. Roterande delar kan komma i kontakt med underlaget, så att du tappar kontrollen över elverktyget. m) Elverktyget får aldrig vara på när du bär det. Kommer roterande delar emot kläderna kan de haka fast och borra in sig i kroppen. n) Rengör ventilationsöppningarna på elverk- tyget regelbundet. Motorfläkten suger in damm i huset, för mycket avlagringar av metalldamm kan ge elstötar. o) Använd inte elverktyg i närheten av bränn- bara material. Gnistor kan antända materialet. p) Använd aldrig verktyg som kräver skär- vätska. Vatten och andra flytande kylmedel kan ge elstötar. 4.2 Kast och motsvarande säkerhetsanvisningar: Kast är en plötslig reaktion på grund av att rote- rande delar hakar fast eller nyper, som t.ex. en slipskiva, sliprondell, stålborste. Ihakningen eller nypet ger den roterande delen ett abrupt stopp. Det slungar elverktyget okontrollerat mot verkty- gets rotationsriktning vid blockeringen. Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller nyper i arbets- stycket, kan slipskivskanten som sitter fast spräcka slipskivan eller ge ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller från användaren, allt beroende på skivans rotationsriktning vid blockeringen. Det kan även leda till skivsprängning. Ett kast beror helt och hållet på felaktig använd- ning av elverktyget. Du förhindrar det med följande försiktighetsåtgärder. a) Håll fast elverktyget ordentligt och ha en kroppsställning som gör att du kan parera kast- rekylen med armarna. Använd alltid stödhand- taget när det är på, så att du får så stor kontroll som möjligt över kast och reaktioner vid drift. Med rätt åtgärder kan du som användare behärska kastrekyler och motriktade krafter. b) Håll aldrig handen nära roterande delar. Verk- tyget kan röra sig över handen om du får ett kast. c) Stå inte med kroppen i den riktning som elverktyget rör sig om det får ett kast. Kastet slungar elverktyget i motsatt riktning mot slipski- vans rotationsriktning vid blockeringen. d) Var extra försiktig i närheten av hörn, skarpa kanter osv. Se till så att verktyget inte studsar mot arbetsstycket och nyper. Roterande delar har lätt att nypa om de studsar vid hörn och skarpa kanter. Det kan få dig att tappa kontrollen eller ge kast. e) Använd aldrig sågkedjor eller tandade sågklingor. Sådana verktyg ger ofta kast eller får dig att förlora kontrollen över elverktyget. 4.3 Särskilda säkerhetsanvisningar för slipning och kapning: a) Använd bara sprängskydd och slipskivor som är godkända för elverktyget. Slipskivor som inte är avsedda för elverktyget går inte att skärma av tillräckligt och ger osäkert skydd. b) Slipskivorna får bara användas för avsedd användning. t.ex.: Slipa aldrig sidoytor med en kapskiva. Kapskivor är avsedda för materialav- verkning med skivkanten. Sidokrafter på en sån slipskiva kan ge skivbrott. c) Använd alltid oskadade flänsar med rätt dimension och form för den skiva som du ska använda. Rätt fläns skyddar slipskivan och minskar risken för skivbrott. Flänsar till kapskivor skiljer sig från flänsar till andra slipskivor. 17024673_1109 FME 737.book Seite 44 Montag, 16. November 2009 11:31 11
Sida: 3
SVENSKA 45 SV d) Använd aldrig nötta slipskivor från större elverktyg. Större elverktygs slipskivor är inte gjorda för lika höga varvtal som mindre elverktygs och kan spricka. --------------------------------------------------------- Använd elastiska mellanlägg om de följer med som en nödvändig del av slipmediet. Följ verktygs- och tillbehörstillverkarens anvis- ningar! Skydda slipskivorna mot fett och slag! Förvara och hantera slipskivorna helt enligt tillverkarens anvisningar. Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider, t.ex. med spänntving. Palla upp stora arbetsstycken ordentligt. Följ de ställen i texten som markerats med symbolen för din egen säkerhets skull och för att skydda elverktyget! Använd alltid skyddsglasögon. Ta inte med händerna i roterande verktyg! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Se till att slipmedlet monteras korrekt och sitter stadigt , och låt verktyget gå i tomgång i cirka 30 sekunder i en säker position, stanna verktyget omedelbart om det uppstår starka vibrationer eller andra brister. Kontrollera maskinen och försök att hitta orsaken om detta läge uppstår. Tillse att gnistor som uppstår under arbetet inte orsakar faror, t.ex. för användaren eller andra personer, eller att lättantändliga ämnen börjar brinna. Riskområden skall skyddas med svåran- tändliga täcken. Lämpligt släckmedel ska finnas i områden som kan utsättas för brandrisk. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge använ- daren eller personer i närheten allergiska reak- tioner och/eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskydds- medel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andnings- skydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. Material som vid bearbetning avger hälsofarligt damm eller ångor (t.ex. asbest) får ej bearbetas. Se till att ventilationsöppningarna är öppna vid arbete i dammig miljö. Om det blir nödvändigt att avlägsna dammet, skall elverktyget först skiljas från elnätet (använd ej metalliska föremål) och undvik att skada inre delar. Skadade, ej runda eller vibrerande verktyg får ej användas. Se sidan 3 (fäll ut sidan). 1 Spännhylsor 2 Spännhylsmutter 3 skjutbrytare 4 Ställratt för varvtal Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. 7.1 Spännhylsor Verktygets skaftdiameter måste motsvara spännhylsans (1) spänndiameter exakt! Det finns spännhylsor för olika skaftdiameter. Se kapitlet Tillbehör. 7.2 Placering av verktyg Dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Använd bara verktyg som är avsedda för maskinens tomgångsvarvtal! Se Tekniska data. Verktygets skaftdiameter måste motsvara spännhylsans (1) spänndiameter exakt! När slipstift används får den av tillverkaren angivna tillåtna öppna skaftlängden l0 inte överskridas! Sätt in verktyget med hela skaftlängden i spännhylsan (1). Håll spindeln med den medföljande 13-mm- nyckeln. 5 Översikt 6 Driftstart 7 Användning lo 17024673_1109 FME 737.book Seite 45 Montag, 16. November 2009 11:31 11
Sida: 4
46 SVENSKA SV Dra fast spännhylsemuttern (2) med skruvnyckeln på 19 mm. När inget verktyg är placerat i spännhylsan ska inte spännhylsan dras fast med nyckeln utan skruvas på för hand! 7.3 Start/stopp Slå på maskinen först, lägg sedan an verk- tyget mot arbetsstycket. Undvik oavsiktliga starter: slå alltid av ström- brytaren när du drar ut kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Vid kontinuerlig drift fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Slå PÅ: Skjut skjutreglaget (3) framåt. Tippa ned den tills den snäpper fast vid kontinuerlig användning. Slå AV: Tryck på bakkanten av skjutreglaget (3) och släpp. 7.4 Ställ in varvtal Varvtale kan ställas in i förväg och ändras steglöst med hjälp av inställningshjulet (4). Varvtalen återges i tabellen på sidan 3. 7.5 Arbetsanvisningar Slipa: Tryck lagom hårt på maskinen och för den fram och tillbaka över ytan, så att arbetsstycksytan inte blir för het. Använd endast Metabo originaltillbehör. Kontakta leverantören vid behov av tillbehör. Det är viktigt att ange exakt typbeteckning på maskinen vid beställning av tillbehör. Se sid 4. A Spännhylsor (inklusive mutter) B Slipstift C Fräs D Uppspänningsbock, till dessa: E Tving F Böjlig axel G Frästillsats (för utökning av överfräsen.) H Metabox-system Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo elverktyg som behöver repareras kan sändas in till någon av de adresser som anges på reservedelslistan. Beskriv de fel som har konstaterats när verktyget skickas in för reparation. Förpackningar från Metabo kan återvinnas till 100%. Uttjänta elverktyg och tillbehör innehåller stora mängder värdefullt råmaterial och plaster som också kan återvinnas. Denna bruksanvisning är tryckt på papper, som blekts utan klor. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna på sida 2 . Förbehåll för ändringar p.g.a. tekniska förbättringar. S = Spindelarretering för enkelt verktygsbyte n = Varvtal obelastad (maxvarvtal) n1 = Varvtal vid belastning P1 = Nominell effektförbrukning P2 = Avgiven effekt Dmax = Maximal slipskivediameter d = Spännhylsans spänndiameter m = Vikt utan nätsladd Totalvibrationsvärde (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, SG = Vibrationsemissionsvärde (ytslipning) Kh,SG = Onoggrannhet (vibrationer) De angivna vibrationsnivåerna i anvisningen är uppmätta enligt standardmätmetoderna i EN 60745 och går att använda för att jämföra elverktyg med varandra. De går även att använda för att uppskatta vibrationsbelastningen. Den angivna vibrationsnivån avser elverktygets huvudsakliga användningsområde. Vibrations- nivån kan avvika om elverktyget blir använt för andra användningsområden, med andra verktyg 8 Tillbehör 9 Reparation 10 Miljöskydd 11 Tekniska data 17024673_1109 FME 737.book Seite 46 Montag, 16. November 2009 11:31 11
Sida: 5
SVENSKA 47 SV eller otillräckligt underhåll. Det kan öka vibrations- belastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Vill du ha en noggrann uppskattning av vibrations- belastningen, bör du även ta med tiden maskinen är av eller igång utan belastning i beräkningen. Det kan sänka vibrationsbelastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Lägg även in extra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren från vibrationspåverkan som t.ex.: Underhåll av elverktyg och verktyg, hand- värmning, organiserade arbetsmetoder. Typisk A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektsnivå KpA/WA = Onoggrannhet (ljudnivå) Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! Mätvärden är fastställda enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II I tekniska data ovan tas även hänsyn till gällande toleranser (motsvarande respektive gällande standard). 17024673_1109 FME 737.book Seite 47 Montag, 16. November 2009 11:31 11

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo FME 737 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo FME 737. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo FME 737 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo FME 737

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo FME 737 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Routrar
  • Modell/namn: FME 737
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Slovenska, Kroatiska, Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska