Metabo DP 28-10 S Inox manual

Manual för Metabo DP 28-10 S Inox på Holländsk. Denna PDF-handbok har 108 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 42 Originalbruksanvisning Se bild på sidan 2. – Läs igenom denna bruksanvisning före driftstart. Läs säkerhetsanvisningarna ex- tra noga. – Denna bruksanvisning vänder sig till per- soner med tekniska baskunskaper om en- heten som beskrivs nedan. Om du inte har erfarenhet av dylika apparater skall du ta hjälp av en person med rätt kunskaper. – Om du upptäcker en transportskada när du packar upp enheten skall du genast kon- takta din försäljare. Använd aldrig en ska- dad enhet! – Sopsortera förpackningsmaterialet. Lämna det till en återvinningscentral. – Spara alla underlag som levererades med en- heten, för framtida referens. Spara kvittot för eventuella garantiåtgärder. – Om du lånar ut eller säljer enheten skall du skicka med samtliga underlag. – För skador som uppstår genom att använ- daren inte beaktar bruksanvisningen tar tillverkaren inget ansvar. Informationen i denna bruksanvisning ska lä- sas på följande sätt: FARA! Varnar för personskada eller skada på egendom. Risk för elektrisk stöt! Varnar för personskada orsakad av elektricitet. OBS! Varnar för materiell skada. Tips: Ytterligare information. 3.1 Ändamålsenlig användning De dränkbara pumparna är avsedda för drä- nering på byggarbetsplatser, i jordbruk, hus- håll och trädgård. SP 24-46 SG och SP 28-50 S Inox är även avsedda för pumpning av avloppsvatten i in- dustri- och hemmiljöer. Tillåtet transportmedium Rent vatten eller avloppsvatten – Partikelstorleken i avloppsvattnet får inte överstiga den angivna maxstorleken i Tek- niska data. – Vätskans pH-värde ska ligga mellan 6 och 9. All annan användning faller under ej ända- målsenlig användning och är inte tillåten. Vanliga användningsområden – Dränering av byggschakt, dammar, över- svämmade utrymmen samt torrläggning av källare. Urpumpning av tankar, bassänger, pooler eller infiltrationsbäddar. – Kontinuerlig cirkulation (damm). EJ ändamålsenlig användning Enheten är inte avsedd för ... – DP 18-5 SA, SP 24-46 SG: Transport av vätska med en temperatur på > 35 °C. – DP 28-10 S Inox, SP 28-50 S Inox: Trans- port av vätska med en temperatur på > 35 °C för hushållsändamål; transport av vätska med en temperatur på > 50 °C för andra ändamål. – Dricksvattenförsörjning eller transport av livsmedel. – Transport av saltvatten. – Transport av explosiva, brandfarliga, ag- gressiva eller hälsovådliga partiklar som fekalier. Personer får inte använda apparaten om de har – nedsatt fysisk och/eller mental hälsa, – nedsatt sensorisk förmåga, – otillräcklig erfarenhet och/eller kännedom om hantering av enheten, eller – inte har läst och förstått bruksanvisningen. 1. Översikt över apparaten 1 Nätkabel med kontakt 2 Handtag/Upphängningsögla 3 Tryckanslutning 4 Pumphus 5 Insug 6 Flottör 7 Nivåreglering flottör 2. Läs detta först! 3. Säkerhet Baustpmp_sv.fm 12.12.17 Originalbetriebsanleitung
Sida: 2
SVENSKA sv 43 Håll barn under uppsikt och se till att de inte kan leka med maskinen. Enheten är inte avsedd för användning av personer med begränsad fysisk, sensorisk el- ler mental färdighet eller som saknar erfaren- het och/eller kunskaper, dvs. någon som krä- ver hjälp med anvisningar för att använda maskinen eller står under överinseende av någon som ansvarar för säkerheten. För skador som uppstår genom ej ändamåls- enlig användning tar tillverkaren inget ansvar. Genom ej ändamålsenlig användning, modi- fiering av enheten eller genom att använda reservdelar som inte är godkända av tillver- karen, kan oförutsedda skador uppstå! 3.2 Allmänna säkerhetsanvis- ningar – Iaktta nedanstående säkerhets- anvisningar vid användning av enheten, för att undvika risk för personskador eller materiella skador. – Tillåt aldrig att barn använder enheten. – Håll barnen under uppsikt, så att de inte leker med maskinen. – Iaktta gällande föreskrifter eller arbetarskyddsföreskrifter för hantering av dränkbara pumpar. – Iaktta bestämmelserna i IEC 60364-7-702 vid användning i pooler och trädgårdsdammar och deras skyddsområden. Iaktta eventuellt även nationella föreskrifter. – Enheten skall avsäkras med jordfelsbrytare (RCD) som har en nominell felström på max 30 mA. Allmän fara! Enheten får inte driftsättas om personer är i kontakt med transportmediet (t.ex. simbas- sänger eller trädgårdsdamm)! Följande kvarstående risker upp- står vid användning av dränkbara pumpar – de kan inte helt uteslutas ens med säkerhetsåtgärder. Fara vid yttre påverkan! Använd inte enheten i explo- sionsfarliga utrymmen eller i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser! Fara för elektricitet! Håll aldrig i stickkontakten med våta händer! Dra alltid ut nät- kontakten genom att hålla i kon- takten och inte i kabeln. Anslutning får endast ske till säkra uttag som är monterade av en ut- bildad elektriker, jordade och kon- trollerade. Nätspänning och av- säkring skall motsvara uppgifter- na i Teknisk data. Enheten skall alltid lyftas och transporteras i handtaget, aldrig i anslutningskabel eller tryckslang. Förlängningskabeln måste ha en tillräcklig kabelarea. Kabeltrummor skall rullas ut helt och hållet. Nätkabel och förlängningskabel får inte böjas, krossas, dras i eller köras över; skyddas även från vassa kanter, olja och värme. Placera förlängningskabeln så att den inte kan hamna i vätskan. Dra ut nätkontakten innan arbete utförs på enheten. Risk för elektrisk stöt vid fel på apparaten! Före driftstart ska enheten kontrol- leras, särskilt nät- och förläng- ningskabel, nätkontakt och flottör, med avseende på skador. Livsfara vid elektrisk stöt! Reparera inte enheten på egen hand! Vid felaktig reparation finns
Sida: 3
SVENSKA sv 44 risk för att vätska tränger in i elek- triska komponenter i enheten. OBS! För att undvika vattenskador, som t.ex. översvämmade utrym- men orsakade av störningar eller fel, bör lämpliga säkerhetsåtgär- der planeras, t.ex.: – larmanordning eller – uppsamlingskärl med övervak- ning Leverantören tar in get ansvar för eventuella skador som förorsakas av att – enheten inte användas på avsett sätt. – enheten används eller förvaras utan frostskydd. – egna modifieringar av enheten. Reparationer av elektriska enhe- ter får endast utföras av behöri- ga elektriker! – reservdelar som inte är kontrol- lerade och godkända av leve- rantören har använts. – olämpligt installationsmaterial (armaturer, anslutningsledning- ar etc.) har använts. Lämpligt installationsmaterial: – tryckbeständig (minst 10 bar) – värmebeständig (minst 100 °C) 4.1 Anslut tryckledning Uppgifter om anslutningsgänga: se Tekniska data. Tips Den bästa transporteffekten uppnås med största möjliga tryckledningsdia- meter. 4.2 Fästa flottörkabeln  Flottörkabelns anslutning mot enheten be- ror på modell. Tryck ev. in flottörkabeln i handtagets kabelsko. Bilden nedan visar en ansluten flottörkabel. OBS! Flottörkabeln kan skadas. Dra aldrig i flottörkabeln för att justera positionen i kabelhållaren! 4.3 Placeringsanvisning  För att flottören skall fungera felfritt måste den kunna röra sig obehindrat! Utrymmesbehov DP 18-5 SA, DP 28-10 S Inox: ca. 60 cm x 60 cm Utrymmesbehov SP 24-46 SG, SP 28-50 S Inox: ca. 70 cm x 70 cm.  Sänk inte ner apparaten djupare än det driftsdjup som anges i Tekniska data.  Placera pumpen så att insugen inte block- eras av främmande föremål. Placera vid behov pumpen på ett underlag.  Se till att pumpen står stabilt och säkert. Risk för stöt vid trasig kabel! Lyft eller transportera inte apparaten i kabeln eller tryckslangen! Kabeln och tryckslangen är inte avsedda att belastas med enhetens vikt. 4.4 Placeringen av enheten 1. Sänk ned pumpen lite snett, så att ingen luftbubbla bildas på undersidan. Eventuel- la bubblor kan hindra insugningen. Så fort pumpen sänkts ned kan den rätas upp igen. 2. Placera pumpen på vätskebehållarens bot- ten. Vid förankring av pumpen ska en stabil lina användas, som fästs i pumpens upphäng- ningsögla. Pumpen kan även användas hängandes i en lina. 3. Vid förnyad driftstart måste transportled- ningen vara helt tom. 4. Montering och placering
Sida: 4
SVENSKA sv 45 5.1 På- och avstängning När enheten har anslutits till elnätet startar (9) och stannar (10) den automatiskt med hjälp av flottören. Start/stopp beror på vatten- nivån. Justera tidpunkten för pumpens start/ stopp Det går att ändra positionen för flottörkabeln i kabelhållaren. Därigenom justeras även av- ståndet mellan start/stopp: – Flottör med "kort kabel": Start/stopp ligger nära varandra. – Flottör med "lång kabel": Start/stopp ligger långt ifrån varandra. OBS! Fäst flottörkabeln så att brytpunkten ligger minst 150 mm ovanför pumpens botten. Enheten kan annars torrköras och därmed skadas. OBS! Flottören måste alltid kunna röra sig upp och ner, för att kunna starta/stop- pa enheten. OBS! Enheten får inte startas mer än 20 gånger i timmen, annars kan motorn överhettas. Fara vid enhetsstörningar! Med lämpliga åtgärder kan följdskador uteslutas vid översvämning av utrym- men orsakade av skador på enheten. Man kan till exempel installera ett larmsystem eller en reservpump. FARA! Låt inte pumpen arbeta mot en stängd pumpledning. 5.2 Lägsta vattennivå Kontinuerlig drift: Vid kontinuerlig drift ska enheten vara helt nedsänkt. Begränsad drift: Om enheten inte är helt nedsänkt är endast begränsad drift möjlig. Följande begränsning- ar gäller: Torrkörning kan orsaka materiella skador! Enheten kan överhettas och skadas om vätskans kylfunktion reduceras. Termo- brytaren aktiveras.  Sug endast kort tid (2-3 min).  Ha apparaten under uppsikt vid sugning. 5.3 Pumpkurva Pumpkurvan visar vilka transportvolymer som kan uppnås, beroende på transporthöjd. FARA! Innan skötsel- och rengöringsarbe- te kan utföras skall nätkontakten alltid dras ur. Ytterligare underhålls- och reparationsarbe- ten som beskrivs i detta kapitel får endast ut- föras av utbildad fackman. 6.1 Regelbunden skötsel För att apparaten alltid skall fungera felfritt krävs regelbunden skötsel. Detta gäller även om apparaten inte används under en längre tid (t. ex. vid drift i infiltrationsbäddar). 5. Drift ON OFF 9 10 6. Skötsel, underhåll DP 18-5 SA DP 28-10 S Inox SP 24-46 SG SP 28-50 S Inox 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 5 10 20 25 15 /h m3 m
Sida: 5
SVENSKA sv 46 Rengöring av enheten 1. Tvätta av pumpen med rent vatten. Vid svår nedsmutsning, som t.ex. alger, an- vänds borste och diskmedel. 2. För att tvätta pumpens insida: Doppa ned pumpen i en behållare med rent vatten och starta den en kort stund. 6.2 Förvaring av enheten OBS! Frost förstör enheten och dess till- behör då dessa innehåller vatten!  Vid frostfara skall apparat och tillbehör för- varas frostfritt. 6.3 Service av enheten (endast SP 28-50 S Inox, DP 28-10 S Inox) OBS! Vid defekt tätning kan smörjmedel tränga ut ur pumpen, vilket orsakar nedsmutsning av den vätska som ska trans- porteras. Smörjmedlet i den dränkbara pumpen är vis- serligen inte giftigt, men kan ändå förändra vattnets egenskaper. FARA! Underhållsarbete får endast utfö- ras av utbildad fackman. Efter mel- lan 4000 och max. 8000 driftstimmar, eller minst en gång per år, skall volymen och kvali- teten hos oljan i oljebehållaren kontrolleras. FARA! Innan arbete utförs på enheten: Dra ut nätkontakten. 7.1 Störningsorsak Pumpen startar inte:  Ingen nätspänning. – Kontrollera kabel, kontakt, eluttag och säkring.  För låg nätspänning. – Använd förlängningskabel med erfor- derlig kabelarea.  Motorn överhettad, motorskydd utlöst. – Åtgärda överhettningsorsak (pump blockerad av främmande föremål?).  Flottören startar inte pumpen vid stigande vattennivå. – Se till att flottören kan röra sig obehind- rat. Om flottören trots obehindrad rörelsefri- het inte startar apparaten: Skicka in apparaten på service. Motorn brummar, men startar inte:  Pumphjulet blockerat av främmande föremål. – Rengör pumphjulet. Pumpen är igång, men matar inte riktigt:  För hög transporthöjd. – Kontrollera maximal transporthöjd (se "Tekniska data").  Tryckledning krökt. – Räta ut tryckledningen.  Tryckledning otät. – Täta tryckledningen, dra åt slangkläm- man. Pumpen låter mycket vid drift:  Pumpen suger luft. – Se till att vattennivån är tillräcklig. – Främmande föremål (rengör appara- ten). – Manuell drift aktiverad (bottentömning). – Håll pumpen på sidan vid nedsänkning i vätska. Pumpen går kontinuerligt:  Flottören når inte sin nedre position. – Se till att flottören kan röra sig obehind- rat. FARA! För att undvika risker bör alltid en kva- lificerad elektriker utföra reparationer- na, med originalreservdelar från Metabo! Ett elektriskt verktyg från Metabo som kräver reparation ska skickas till Metabo-återförsäl- jaren. Adresser, se www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänder- tagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Elektrisk utrustning hör inte hem- ma bland hushållsavfall. Enligt EU- direktiv 2002/96/EG, om avfall som utgörs av eller innehåller elek- triska eller elektroniska produkter, 7. Problem och störningar 8. Reparation 9. Avfallshantering
Sida: 6
SVENSKA sv 47 skall kasserad elektrisk utrustning lämnas till återvinning. Vi intygar att vi tar ansvar för att: bygg- och avloppspumparna med följande typ- och se- rienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. 10. CE-överensstämmelseintyg

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo DP 28-10 S Inox men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo DP 28-10 S Inox. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo DP 28-10 S Inox så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo DP 28-10 S Inox

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo DP 28-10 S Inox nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Pumpar
  • Modell/namn: DP 28-10 S Inox
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Finska, Grekisk, Slovenska, Lettisk, Litauiska, Estnisk, Czech, Slovakien