Classic Air 255

Metabo Classic Air 255 manual

Classic Air 255

Manual för Metabo Classic Air 255 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 112 sidor.

Sida: 1
SVENSKA 77 1. Apparaten i överblick / leveransomfång 1 2 3 6 7 12 5 9 10 11 8 4 1 Luftfilterhus 2 Kompressor 3 Tryckkärl 4 Tryckluftkontakt (snabbkopp- ling),reglerad tryckluft 5 Manometer för reglertryck 6 Tryckregulator 7 Manometer för matartryck 8 Strömbrytare 9 Säkerhetsventil 10 Avtappningsskruv för kondensvat- ten 11 Oljeskruv 12 Oljesticka I_0019sv2A.fm 1.2.10 Original bruksanvisning
Sida: 2
SVENSKA 78 1. Apparaten i överblick / leveransomfång .....................77 2. Läs detta först!....................... 78 3. Säkerhet.................................. 78 3.1 Föreskriven användning ..........78 3.2 Allmänna säkerhetsanvisningar............... 78 3.3 Symboler på maskinen ............ 79 3.4 Säkerhetsanordningar .............80 4. Drift .........................................80 4.1 Före första start ....................... 80 4.2 Nätanslutning...........................80 4.3 Skapa tryckluft ......................... 80 5. Underhåll och skötsel ........... 81 5.1 Viktig information .....................81 5.2 Regelbundet underhåll.............81 5.3 Förvaring av maskinen ............ 81 6. Problem och felsökning ........ 81 7. Reparation ..............................82 8. Miljöskydd ..............................82 9. Tekniska data ......................... 83 Denna bruksanvisning är skriven på ett sådant sätt att du kan arbeta med ma- skinen snabbt och säkert. Här följer en liten handledning till hur bruksanvis- ningen skall läsas: – Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder utrustningen för- sta gången. Observera speciellt sä- kerhetsföreskrifterna. – Denna bruksanvisning riktar sig till personer som har grundläggande tekniska kunskaper i användning av maskiner som den som beskrivs i denna anvisning. Om du inte har någon som helst erfarenhet i an- vändning av dessa maskiner bör du först rådfråga en person som har denna erfarenhet. – Spara alla med apparaten följande dokument så att du och alla andra användare kan hitta informationen vid behov. Spara kvittot för eventu- ella garantifall. – Om du säljer eller lånar ut utrust- ningen skall alla tillhörande doku- ment medfölja. – Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår för att bruksanvisning- ens anvisningar in följts. Information kännetecknas på följande sätt i bruksanvisningen: AFara! Varning för personskador eller skador på miljön. BFara för elektricitet! Varning för personskador pga. elektrici- tet. A OBS! Varning för materialskada. 3Märk: Kompletterande information. – siffror i bilder (1, 2, 3, ...) – kännetecknar detaljer; – numreras fortlöpande; – syftar på motsvarande siffra inom parantes (1), (2), (3) ... i texten intill. – Handlingsanvisningar som måste genomföras i en bestämd ordnings- följd är numrerade. – Arbetsmoment som inte måste ge- nomföras i en bestämd ordnings- följd kännetecknas av en punkt. – Uppräkningar kännetecknas av ett streck. 3.1 Föreskriven användning Kompressorn är avsedd för att förse tryckluftsdrivna verktyg med tryckluft . Apparaten får bara användas under till- syn. Den får inte användas för medicinska ändamål, inom livsmedelsindustrin el- ler för att fylla syrgastuber med luft. Den får inte heller användas för att suga upp explosiva, brandfarliga eller hälsofarliga gaser. Det är förbjudet att använda kompressorn i explosionsfarli- ga rum. All annan användning är förbjuden. Vid ej avsedd användning, förändringar på maskinen eller vid användning av delar som ej testats och godkänts av tillver- karen kan oförutsebara skador uppstå! Barn, ungdomar och personer som inte undervisats i hur kompressorn funge- rar får varken använda kompressorn el- ler tryckluftsverktyg som är anslutna till kompressorn. 3.2 Allmänna säkerhetsanvis- ningar • Observera följande säkerhets-anvis- ningar när du använder denna elek- triska maskin för att förhindra per- son. eller sakskador. • Läs även de särskilda säkerhetsan- visningarna i respektive kapitel. • Spara alla dokument som medföljer kompressorn. • Läs även gällande direktiv eller ar- betsskyddsföreskrifter för hantering av kompressorer och tryckluftsverk- tyg. • Följ de lagliga föreskrifterna för drif- ten av anläggningar som skall över- vakas. • Observera under apparatens drift och förvaring att utträdande kon- densat Boch andra drivmedel kan smutsa ned omgivningen och föror- saka miljöskador. AAllmän fara! • Håll ordning på arbetsplatsen – om det är rörigt kan det lätt hända en olycka. • Var uppmärksam. Observera vad du gör och använd sunt förnuft. An- vänd inte elmaskinen om du är okoncentrerad. • Kom ihåg att även ta hänsyn till ytt- re faktorer. • Se till att du har bra belysning. • Undvik olämpliga kroppsställningar. Det är viktigt att stå stadigt och att alltid hålla balansen. • Denna elmaskin får inte användas i närheten av brandfarliga vätskor el- ler gaser. • Se till att inga barn vistas inom ar- betsområdet. Låt inga andra perso- ner vidröra verktyget eller nätkabeln under drift. • Undvik att överbelasta elmaskinen – använd den endast inom det effekt- område som anges i tekniska data. Innehållsförteckning 2. Läs detta först! 3. Säkerhet
Sida: 3
SVENSKA 79 BFara för elektricitet! • Undvik att utsätta elmaskinen för regn. • Använd den inte heller på fuktiga el- ler våta arbetsplatser. • Undvik att komma i beröring med jordade delar (t ex värmeelement, rör, spisar, kylskåp). när du arbetar med elmaskinen. • Nätkabeln får inte användas för än- damål som den inte är avsedd för. ARisk för personskada på grund av utströmmande tryckluft och delar som dras med av tryckluf- ten! • Tryckluft får aldrig riktas mot män- niskor eller djur. • Se till att alla tryckluftsverktyg och tillbehör som används är konstrue- rade för arbetstrycket eller är anslut- na till tryckregulatorer. • Obs! När snabbkopplingen lossas kan det plötsligt strömma ut tryckluft ur tryckluftsslangen. Håll därför fast den delen på tryckluftsslangen som skall lossas. • Kontrollera alltid att alla skruvför- band är hårt åtdragna. • Undvik att själv utföra reparationer på maskinen. Reparationer på kom- pressorer, tryckkärl och trycklufts- verktyg får endast utföras av exper- tis. AFara för oljehaltig tryckluft! • Tryckluftsslangar för oljehaltig tryck- luft får endast användas för tryck- luftsverktyg som är avsedda för olje- haltig tryckluft. • Tryckluftsslangar för oljehaltig tryck- luft får inte användas för trycklufts- verktyg som inte är avsedda för ol- jehaltig tryckluft. • Bildäck etc. får aldrig fyllas med ol- jehaltig tryckluft. ARisk för brännskador på ytor- na på tryckluftsförande delar! • Låt maskinen svalna innan du på- börjar servicearbeten på den. ARisk för klämskador och an- dra personskador på rörliga delar! • Maskinen får inte användas utan skyddsanordning. • Obs! Kompressorn startar automa- tiskt vid uppnått minimitryck. – Kon- trollera alltid före underhållsarbete att kompressorn inte är ansluten till elnätet. • Kontrollera att inga verktyg eller lö- sa delar ligger kvar i maskinen när den startas (t ex efter servicearbe- ten). AFara på grund av bristande personlig skyddsutrustning! • Använd hörselskydd. • Använd skyddsglasögon. • Använd andningsskydd om det dammar eller bildas hälsovådlig dimma. • Använd rätt arbetskläder. Vid arbete utomhus rekommenderas halkfria skor. BFara på grund av brister på el- maskinen! • Vårda elmaskinen och dess tillbehör omsorgsfullt. Följ serviceanvisning- arna. • Före varje användning skall elma- skinen kontrolleras på eventuella skador: Innan elmaskinens fortsatta användning skall säkerhetsanord- ningar, skyddsanordningar och lätt skadade delar noggrant kontrolleras på felfri och avsedd funktion. • Kontrollera att de rörliga delarna fungerar felfritt och inte fastnar. Alla delar måste vara riktigt monterade och alla villkor uppfyllda för att el- maskinen skall kunna fungera fel- fritt. • Skadade skyddsanordningar eller delar skall repareras eller bytas av godkänd serviceverkstad. • Låt en serviceverkstad byta ut trasi- ga strömbrytare. • Elmaskinen får inte användas om det inte går att sätta på och stänga av strömbrytaren. • Handtagen ska vara torra och fria från olja och fett. 3.3 Symboler på maskinen Symboler på maskinen Uppgifter på typskylten: 13 Läs bruksanvisningen. 14 Varning för personskador genom kontakt med heta delar. 15 Använd skyddsglasögon. 16 Varning för automatisk start. 17 Varning för farlig elektrisk spän- ning. 18 Garanterad ljudeffektnivå 19 Tillverkare 20 Artikel-, versions-, serienummer 21 Beteckning 22 Kopplingsspänning / frekvens 23 Motoreffekt P1 (se även "teknisk data") 24 Strömupptagning / skyddsklass 25 Motorvarvtal 26 CE-märke – denna maskin uppfyl- ler EG-riktlinjerna enligt konformi- tetsförklaringen 27 Tillverkningsår 28 Sugeffekt 29 Påfyllningskapacitet 30 Varvtal kompressor 31 Antal cylinder 32 Maximalt tryck 33 Volym tryckbehållare 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 26 29 30 31 32 25 28 33 34 27 19 20
Sida: 4
SVENSKA 80 3.4 Säkerhetsanordningar Säkerhetsventil Den fjäderbelastade säkerhetsventilen (37) sitter på tryckregulatorn. Säker- hetsventilen slår till när trycket stiger över det maximalt tillåtna värdet. 4.1 Före första start Montering av hjulen • Montera hjulen (38) enligt bilden. Isättning av oljestickan 1. Ta bort pluggen (40) ur kompressor- huset. 2. Ersätt pluggen med den medföljan- de oljestickan (39). Pluggen förhindrar oljeläckage under transport. Spara därför pluggen till se- nare. Montera luftfiltret 1. Ta bort pluggen ur kompressorhu- sets luftintag. Spara pluggen för se- nare användning. 2. Skruva det medföljande luftfiltret (42) på luftintaget(41). Kontrollera kondensatutsläppet • Kontrollera att tappningsskruven (43) vid kondensatutsläppet är stängd. 4.2 Nätanslutning BFara! Elektrisk spänning Kompressorn får endast användas i torra utrymmen. Kompressorn får en- dast anslutas till en strömkälla under följande förutsättning: – Alla stickkontakter ska vara jordade enligt föreskrifterna. – Avsäkringen skall motsvara uppgif- terna i de tekniska specifikationer- na. Lägg nätkabeln så att den inte är i vä- gen eller kan skadas under arbetet. Kontrollera alltid att kompressorn är av- stängd innan du ansluter kontakten till eluttaget. Skydda nätkabeln för värme, frätande vätskor och vassa kanter. Använd bara förlängningssladdar med tillräcklig ledararea (se „Teknisk data“). Undvik att stänga av kompressorn via stickkontakten - använd alltid strömbry- taren. Dra ur stickkontakten ur eluttaget när du är klar med arbetet. 4.3 Skapa tryckluft 1. Slå till apparaten (44) och avvakta tills den har nådd det maximala trycket i behållaren (Kompressorn stänger av sig). Trycket i behållaren indikeras via behållarens tryckma- nometer (48). 34 Avfallshanteringssymbol – Appa- raten kan avfallshanteras via till- verkaren 4. Drift 37 38 39 40 41 42 43
Sida: 5
SVENSKA 81 2. Ställ in regleringstrycket vid tryckre- gulatorn (45). Det aktuella regle- ringstrycket indikeras vid reglerings- trycksmanometern (47). A Varning! Det inställda reglertrycket får inte vara högre än det maximala arbetstrycket för det anslutna tryckluftsverktyget! 3. Anslut tryckluftslangen vid tryckluft- kontakten (46). 4. Anslut tryckluftsverktyget. Nu kan du börja arbeta med tryckluftsverk- tyget. 5. Stäng av apparaten (44), om arbe- tet inte omedelbart skall fortsättas. Dra ur stickkontakten. 6. Tryckbehållarens kondensvatten skall tappas av dagligen (49). AFara! Innan du börjar arbeta på kompres- sorn: – Stäng av maskinen. – Dra ur stickkontakten. – vänta tills sågen står stilla. – Se till att kompressorn och alla tryckluftsverktyg och tillbehör som används är utan tryck. – Låt apparaten och alla använda tryckluftverktyg och tillbehör svalna. Efter avslutat arbete på kompres- sorn: – Montera alla säkerhetsanordningar igen och kontrollera dem. – Kontrollera att det inte sitter några verktyg etc. kvar i eller på kompres- sorn. Övriga underhålls- eller reparations- arbeten än de som beskrivs i detta avsnitt får endast utföras av exper- ter. 5.1 Viktig information Underhåll och kontroller skall planeras och genomföras enligt de lagliga kra- ven som gäller fär apparatens uppställ- ning och användningssätt. Tillsynsmyndigheter kan kräva uppvi- sande av respektive dokument. 5.2 Regelbundet underhåll Före varje arbetstillfälle • Kontrollera tryckluftsslangarna med avseende på skador och byt ut dem vid behov. • Kontrollera att alla skruvförband är fast åtdragna eller dra ev. åt dem. • Kontrollera nätkabeln med avseen- de på skador. Är den trasig skall den bytas av behörig elektriker. Efter 50 drifttimmar • Kontrollera luftfiltret (50) vid kom- pressorn, rengöres v.b.. • Kontrollera kompressorns oljenivå på oljemätstickan (51), fyll på olja v. b. Efter 250 drifttimmar • Byt luftfiltret på kompressorn. Efter 500 drifttimmar • Tappa av och byt olja. Efter 1000 drifttimmar • Lämna in kompressorn för översyn på en fackversktad. Då håller den mycket längre. 5.3 Förvaring av maskinen 1. Stäng av maskinen och dra ur nät- kontakten. 2. Avlufta tryckkärlet och alla anslutna tryckluftverktyg. 3. Tappa av tryckbehållarens kon- densvatten . 4. Förvara maskinen på sådant sätt att den inte kan startas av misstag. A OBS! Maskinen får inte förvaras och trans- porteras utan skydd utomhus eller i fuk- tiga utrymmen. Maskinen får inte förvaras eller trans- porteras liggande på en sida. AFara! Innan du börjar arbeta på kompres- sorn: – Stäng av maskinen. 5. Underhåll och skötsel 46 47 44 45 48 49 50 6. Problem och felsökning 51
Sida: 6
SVENSKA 82 – Dra ur stickkontakten. – vänta tills sågen står stilla. – Se till att kompressorn och alla tryckluftsverktyg och tillbehör som används är utan tryck. – Låt apparaten och alla använda tryckluftverktyg och tillbehör svalna. Efter avslutat arbete på kompres- sorn: – Montera alla säkerhetsanordningar igen och kontrollera dem. – Kontrollera att det inte sitter några verktyg etc. kvar i eller på kompres- sorn. Kompressorn startar inte: • Ingen nätspänning – Kontrollera stickkontakt, kabel och säkringar. • För låg nätspänning. – Använd endast en förlängnings- kabel med tillräckligt stor ledara- rea (se "Tekniska data"). Med kall apparat skall förlängnings- sladdar undvikas och trycket tap- pas av vid tryckbehållaren. • Kompressorn har stängts av med stickkontakten medan den var igång. – Stäng av kompressorn med strömbrytaren och starta den igen. • Motorn är överhettad, t ex på grund av att det saknas kylning (kyllamel- lerna är blockerade). – Stäng av kompressorn vid till/ från-brytaren först och låt den svalna. – Åtgärda överhettningens orsak. – Slå till kompressorn igen. Kompressorn arbetar utan att bygga upp rätt tryck. • Kondensvattentappen vid tryckbe- hållaren otät. – Kontrollera tappningsskruvens packning; ersätt vid behov. – Dra åt tappningsskruven/arna handfast. • Backslagsventilen läcker. – Lämna in backslagsventilen för översyn på verkstan. Tryckluftsverktyget får inte nog med tryck. • Tryckregulatorn är inte öppen or- dentligt. – Öppna tryckregulatorn mer. • Slangkopplingen mellan kompres- sor och tryckluftsverktyg är inte tät. – Kontrollera slangkopplingen, byt ev. trasiga delar. Längre gående arbeten på apparaten bör endast utföras av utbildade elek- triker eller Ditt lands serviceföretag. AFara! Reparation på elverktyg får endast utfö- ras av behörig elektriker. Elverktyg som behöver repareras kan skickas in till vårt servicekontor i Sveri- ge. Adressen står på reservedelslistan. Glöm inte ange vilka fel du kunnat kon- statera när utrustningen skickas in för reparation. AFara! Tryckbehållarens kondensvatten inne- håller oljerester. Kondensvattnet skall omhändertas miljömässigt via respekti- ve insamlingscentral! AFara! Restolja från kompressorn skall omhän- dertas miljörikrtigt via respektive insam- lingscentral! Maskinens förpackningsmaterial kan återvinnas till 100 %. Uttjänta maskiner och tillbehör innehål- ler stora mängder värdefullt råmaterial och plaster som kan lämnas in för åter- vinning. Bruksanvisningen är tryckt på klorfritt oblekt papper. 7. Reparation 8. Miljöskydd
Sida: 7
SVENSKA 83 9. Tekniska data Sugeffekt l/min 240 Effektiv matarmängd (volymström) l/min 120 Påfyllningskapacitet l/min 140 Max. drifttryck bar 8 Max. lager-/ drifttemperatur *) °C + 40 Min. lager-/ drifttemperatur **) °C + 5 Tryckkärlsvolym l 24 Antal luftutgångar 1 Antal cylindrar 1 Åtdragsmoment cylinderhuvudskruvar Nm 10 Varvtal min-1 2850 Motoreffekt kW 1,5 Nätspänning (50 Hz) V 230 Märkström A 7,2 Säkring min. A 10 trög Skyddsklass IP 20 Maximal totallängd med förlängningskablar – vid 3 x 1,0 mm2 ledararea – vid 3 x 1,5 mm2 ledararea – vid 3 x 2,5 mm2 ledararea m m m 10 25 25 Oljekvalitet (kompressor) SAE 40 (SAE 20) Oljemängd vid oljebyte (kompressor) l ca. 0,25 Mått: Längd x Bredd x Höjd mm 555 × 310 × 600 Vikt kg 27 Ljudtrycksnivå LPA på 1 m max. dB (A) 87 ± 3 Garanterad ljudeffektnivå LWA dB (A) 94 Alla tekniska uppgifter är beräknade för en omgivningstemperatur på 20 °C. *) Livslängden för vissa komponenter, t.ex. packningen i backventilen förminskas betydligt om kompressorn drivs vid höga tem- peraturer (max. lager-/drifttemperatur och högre). **) Vid temperaturer under den min. lager-/drifttemperatur föreligger frostrisk för kondensatet i tryckbehållaren.

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo Classic Air 255 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo Classic Air 255. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo Classic Air 255 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo Classic Air 255

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo Classic Air 255 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Kompressorer
  • Modell/namn: Classic Air 255
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Engelsk, Tyska, Holländsk, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska