Metabo CC 18 LTX BL manual

Manual för Metabo CC 18 LTX BL på Holländsk. Denna PDF-handbok har 108 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 52 Bruksanvisning i original Vi försäkrar och tar ansvar för att: vinkelslipen med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) – se sidan 3. Den sladdlösa vinkelslipen är med Metabo originaltillbehör avsedd för slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning av metall, betong, sten, kakel, trä, plast och liknande material utan vatten. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om olycksförebyggande samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen för att förebygga personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Om säkerhetsanvisningar och anvisningar inte beaktas kan det leda till elstöt, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen medföljer elverktyget. 4.1 Allmänna säkerhetsanvisningar för slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning: a) Elverktyget är avsett att användas för slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning. Följ alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, illustrationer och all information som följer med maskinen. Om anvisningarna inte följs finns risk för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. b) Elverktyget är inte avsett för polering. Använder du maskinen till sådant som den inte är avsedd för utsätter du dig själv och andra för fara och risk för personskador. c) Använd bara tillbehör som är avsedda för elverktyget och rekommenderas av tillverkaren. Att tillbehöret kan fästas på elverktyget är ingen garanti för att verktyget fungerar säkert. d) Verktygets tillåtna varvtal ska vara minst lika högt som maxvarvtalet som anges på maskinen. Tillbehör som roterar med för högt varvtal kan gå sönder och delar kan flyga omkring. e) Verktygets ytterdiameter och tjocklek ska motsvara elverktygets specifikationer. Verktyg med fel dimensioner går inte att skydda eller kontrollera tillräckligt. f) Verktyg och gänga ska passa exakt på elverktygets slipspindel. På flänsfästa verktyg ska gängfästet passa flänsformen exakt. Delar som inte passar exakt på fästet orsakar obalans, kraftiga vibrationer och kan få användaren att tappa kontrollen. g) Använd aldrig trasiga verktyg. Kontrollera verktygen före användning, t.ex. så att slipskivor inte är uppfläkta eller spräckta, sliprondeller inte är spräckta, slitna eller utnötta, stålborstar inte har lös eller avbruten tråd. Tappar du maskin och verktyg, ska du kontrollera om något är skadat och sätt i så fall på ett helt verktyg. När du kontrollerat verktyget och satt i det, se till att du själv och andra runtomkring inte är inom räckhåll för roterande delar och kör maskinen på maxvarvtal i en minut. Skadade verktyg går oftast sönder vid testet. h) Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på tillämpningen, använd visir, ögonskydd eller skyddsglasögon. Om det behövs, använd dammask, hörselskydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som skyddar mot grader och avverkat material. Skydda ögonen mot kringflygande skräp som uppstår vid användningsområdena. Dammask och andningsskydd ska klara att filtrera bort det damm som bildas vid användning. Om du blir exponerad för buller, kan du få hörselskador. i) Se till att andra i närheten är på säkert avstånd från arbetsområdet. Den som är inom arbetsområdet ska bära personlig skyddsutrustning. Delar av arbetsstycken eller trasiga verktyg kan slungas iväg och orsaka personskador utanför det aktuella arbetsområdet. j) Håll endast maskinen i de isolerade handtagen när du jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. k) Se till så att sladden inte kommer nära roterande delar. Tappar du kontrollen över maskinen kan sladden kapas eller snos in så att din hand eller arm dras in i roterande delar. I) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän roterande delar stannat helt. Roterande delar kan komma i kontakt med underlaget, så att du tappar kontrollen över elverktyget. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 53 m) Elverktyget får aldrig vara igång när du bär det. Kommer roterande delar i kontakt med klädesplagg kan de haka fast och borra in sig i kroppen. n) Rengör ventilationsöppningarna på elverktyget regelbundet. Motorfläkten suger in damm i huset, för mycket avlagringar av metalldamm kan ge elstötar. o) Använd inte elverktyg i närheten av brännbara material. Gnistor kan antända materialet. p) Använd aldrig verktyg som kräver skärvätska. Vatten och andra flytande kylmedel kan ge elstötar. 4.2 Kast och motsvarande säkerhetsanvisningar Kast är en plötslig reaktion på grund av att roterande delar hakar fast eller nyper, som t.ex. en slipskiva, sliprondell, stålborste. Ihakningen eller nypet ger den roterande delen ett abrupt stopp. Det slungar elverktyget okontrollerat mot verktygets rotationsriktning vid blockeringen. Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller nyper i arbetsstycket, kan slipskivskanten som sitter fast spräcka slipskivan eller ge ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller från användaren, allt beroende på skivans rotationsriktning vid blockeringen. Det kan även leda till skivsprängning. Ett kast beror helt och hållet på felaktig användning av elverktyget. Det kan förhindras med hjälp av försiktighetsåtgärderna nedan. a) Håll fast elverktyget ordentligt och ha en kroppsställning som gör att du kan parera kastrekylen med armarna. Använd alltid stödhandtaget när det är på, så att du får så bra kontroll som möjligt över kast och reaktioner vid drift. Med rätt åtgärder kan du som användare få kontroll över kastrekyler och motriktade krafter. b) Håll aldrig handen nära roterande delar. Verktyget kan röra sig över handen om du får ett kast. c) Man får inte befinna sig i det område där elverktyget kan förskjutas vid ett slag. Vid ett slag drivs elverktyget i riktning mot slipskivans rörelse på platsen för blockeringen. d) Var extra försiktig i närheten av hörn, skarpa kanter osv. Se till så att verktyget inte studsar mot arbetsstycket och nyper. Roterande delar har lätt att nypa om de studsar vid hörn och skarpa kanter. Det kan få dig att tappa kontrollen eller ge kast. e) Använd aldrig sågkedjor eller tandade sågklingor. Sådana verktyg ger ofta kast eller får dig att tappa kontrollen över elverktyget. 4.3 Särskilda säkerhetsanvisningar för slipning och kapning: a) Använd bara sprängskydd och slipskivor som är godkända för elverktyget. Slipskivor som inte är avsedda för elverktyget går inte att skärma av tillräckligt och ger osäkert skydd. b) Försänkta slipskivor ska vara monterade så att slipytan ligger under kanten på sprängskyddet. Felmonterad slipskiva som sticker ut över sprängskyddskanten går inte att skärma av ordentligt. c) Sprängskyddet ska sitta ordentligt på elverktyget och vara inställt så att du får maximal säkerhet och exponeras för så liten del som möjligt av slipskivan. Sprängskyddet hjälper till att skydda dig mot lösa fragment, mot kontakt med slipskivan och mot gnistor som kan antända dina kläder. d) Slipskivorna är bara gjorda för avsedd användning. t.ex.: slipa aldrig sidoytor med en kapskiva. Kapskivor är avsedda för materialavverkning med skivkanten. Sidokrafter på en sån slipskiva kan ge skivbrott. e) Använd alltid oskadade flänsar med rätt dimension och form för den skiva som du ska använda. Rätt fläns skyddar slipskivan och minskar risken för skivbrott. Flänsar till kapskivor skiljer sig från flänsar till andra slipskivor. f) Använd aldrig nötta slipskivor från större elverktyg. Större elverktygs slipskivor är inte gjorda för lika höga varvtal som mindre elverktygs och kan spricka. 4.4 Andra särskilda säkerhetsanvisningar för kapning: a) Se till så att kapskivan inte nyper eller får för stor tryckkraft. Gör inte för djupa kap. Överbelastar du kapskivan ökar belastningen och risken för att skivan blir stukad eller nyper, vilket kan ge kast eller skivbrott. b) Undvik området framför och bakom kapskivan. När du för kapskivan ifrån dig i arbetsstycket kan ett kast slunga elverktyget och den roterande skivan rakt emot dig. c) Om skivan nyper eller om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla tills skivan stannat helt. Försök aldrig dra loss kapskivan ur skåran när skivan roterar, det kan ge ett kast. Hitta och åtgärda orsaken till att skivan nöp. d) Slå inte på elverktyget när det sitter i arbetsstycket. Låt kapskivan varva upp till max. varvtal innan du försiktigt fortsätter kapningen. Annars kan skivan haka i, hoppa ur arbetsstycket eller ge ett kast. e) Palla upp plattor eller stora arbetsstycken, så minskar risken för kast på grund av att kapskivan nyper. Stora arbetsstycken kan böja sig av sin egen vikt. Palla upp arbetsstycket på båda sidor, både vid kapstället och kanten. f) Var extra försiktig när du ”instickskapar” i befintliga väggar eller andra ställen utan insyn. Kapskivan kan vid insticket orsaka kast vid kapning genom gas-, vatten- eller elledningar eller andra föremål.
Sida: 3
SVENSKA sv 54 4.5 Särskilda säkerhetsanvisningar för sandpappersslipning: a) Använd inte överdimensionerade slippapper, utan följ tillverkarens anvisningar om slippappersmått. Slippapper som sticker utanför sliprondellen kan ge personskador, få rondellen att nypa, riva sönder slippappret eller ge kast. 4.6 Särskilda säkerhetsanvisningar för arbete med stålborste: a) Tänk på att stålborsten tappar borst även vid normal användning. Överbelasta inte borsten med för stor tryckkraft. Ivägslungade borst kan lätt tränga igenom tunna kläder och/eller in i huden. b) Om sprängskydd rekommenderas, så är det i syfte att förhindra att du kommer i kontakt med stålborsten. Skiv- och koppborstar får större diameter av tryck- och centrifugalkrafterna. 4.7 Övriga säkerhetsanvisningar: VARNING! – Använd alltid skyddsglasögon. Vidrör inte insatsverktyget innan det har svalnat. Verktyget kan bli varmt i samband med att arbete utförs. Håll aldrig handen eller kroppen nära roterande insatsverktyg. Insatsverktyget kan orsaka svåra personskador. Håll aldrig fast arbetsstycket med händerna eller benen. Fäst arbetsstycket mot ett stabilt stöd. Det är viktigt att fästa arbetsstycket ordentligt så att risken för kroppskontakt, fastklämning av insatsverktyget samt kontrollförlust minimeras. Använd elastiska mellanlägg om de följer med som en nödvändig del av slipmediet. Följ verktygs- och tillbehörstillverkarens anvisningar! Skydda slipskivorna mot fett och slag! Slipskivor skall förvaras och hanteras försiktigt enligt tillverkarens anvisningar. Använd aldrig kapslipskivor till grovbearbetning! Kapslipskivor tål inte tryck i sidled. Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider, t.ex. med spänntving. Palla upp stora arbetsstycken ordentligt. Skadade, ej runda eller vibrerande verktyg får ej användas. Försök att inte skada gas-, vatten- och elledningar samt bärande väggar. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. När du tar ut och sätter in batteripaketet ska du hålla fast maskinen så att strömbrytaren inte kan aktiveras av misstag. Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Byt ut skadat eller sprucket sprängskydd. Använd aldrig maskinen med trasigt sprängskydd. Fäst små arbetsstycken. Spänn t.ex. fast dem i skruvstäd. Se till att ventilationsöppningarna är öppna vid arbete i dammig miljö. Ta bort damm när det behövs, men ta först ur batteriet (använd inte metallföremål) och försök att inte skada delarna inuti. Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. 4.8 Säkerhetsanvisningar till batteriet: Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska!
Sida: 4
SVENSKA sv 55 Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier regleras av bestämmelserna för farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Se sida 2. 1 Fästskruv (med stödfläns) 2 Sprängskydd 3 Spindellåsknapp 4 Skjutreglage PÅ/AV 5 Handtag 6 Knapp för att lossa batteriet 7 Sexkantnyckel/förvaring för sexkantnyckel 8 Ladd- och signalindikering 9 Laddindikeringsknapp 10 Batteri 11 Stödfläns 12 Kapslipskyddsklämma 13 Låshake 6.1 Sprängskydd Arbeta alltid med sprängskyddet på. Använd rätt sprängskydd till slipmedlet för din egen säkerhets skull! Vrid sprängskyddet så att den skyddade delen pekar mot användaren. Se fig., sid. 2. Sprängskydd för slipning (2) Avsett för arbeten med navrondeller, lamellslipskivor, diamantkapskivor, stålborstar. Sprängskydd för kapning / kapslipskyddsklämmor (12) sätta på Avsett för arbeten med kapskivor, diamantkapskivor. Av säkerhetsskäl måste kapslipskyddsklämman alltid monteras vid kapning (12) . Använd aldrig trasiga kapslipskyddsklämmor. Kontrollera förekomst av sprickor, deformering, slitage eller kraftigt slitage före varje användning. Montering Skjut på kapslipskyddsklämman (12) på sprängskyddet (2) till vinkelslipen som bilden visar. Kapslipskyddsklämman måste haka fast på skyddskåpan med båda spärrklackarna (13), det måste ”klicka till”. Borttagning Böj en av de båda spärrklackarna (13) lätt och försiktigt tills spärrklacken (13) inte längre överlappar skyddskåpans kant. Dra sedan av kapslipskyddsklämman och lägg undan den. 6.2 Batteripaket Ladda batteriet (10) före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Litiumjonbatterier ”Li-Power, LiHD” har en effekt- och signalindikering (8): - Tryck på knappen (9), så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. 6.3 Ta av, sätta på batteriet När du tar ut och sätter in batteripaketet ska du hålla fast maskinen så att strömbrytaren inte kan aktiveras av misstag. Ta av: Tryck på knappen som lossar batteriet (6) och dra av batteriet (10) uppåt. Montering: Skjut på batteriet (10) tills det snäpper fast. Före alla omriggningsarbeten: Ta ut batterierna ur maskinen. Maskinen ska vara av och spindeln ska ha stannat. Använd endast verktyg som sticker ut minst 3,4 mm utanför sprängskyddet . Vid arbete med kapskivor måste du av säkerhetsskäl använda kapslipskyddsklämman (12) (se kapitel 6.1 ) . 7.1 Sätta på slipskivan Spindellåsknappen (3) får endast förskjutas vid stillastående motor. Se fig., sid. 2. 1. Låsa spindeln: förskjut spindellåsknappen (3) i position och vrid stödflänsen (11) för hand tills att spindellåsningen hakar fast på ett distinkt sätt. 2. Lägga på slipskivan: Lägg slipskivan på stödflänsen (11). Slipskivan ska ligga an jämnt mot stödflänsen (11). 3. Dra åt fästskruven: Skruva på fästskruven (1) och dra åt kraftigt med sexkantnyckeln (7) . Dra av sexkantnyckeln igen och sätt den i nyckelförvaringen (7) . 4. Lossa spindellåsningen: Förskjut spindellåsknappen (3) i position . 5. Översikt 6. Driftstart 7. Sätta på/ta bort slipskiva
Sida: 5
SVENSKA sv 56 7.2 Ta bort slipskiva 1. Låsa spindeln: förskjut spindellåsknappen (3) i position och vrid stödflänsen (11) för hand tills att spindellåsningen hakar fast på ett distinkt sätt. 2. Skruva bort fästskruven: Skruva av fästskruven (1) med sexkantnyckel (7) och ta bort den. 3. Ta bort slipskiva. 4. Lossa spindellåsningen: Förskjut spindellåsknappen (3) i position . 8.1 Start och stopp Kontrollera att spindellåsknappen (3) befinner sig i läge . Slå på maskinen först, lägg sedan an verktyget mot arbetsstycket. Försök undvika att maskinen suger upp damm och spån. Se till att maskinen hålls borta från avlagrat damm när den slås på och av. När du slår av maskinen, lägg inte ifrån dig den förrän motorn stannat. Undvik oavsiktliga starter: slå alltid av maskinen när du tar ur batteriet. Vid permanent påslagning fortsätter maskinen att arbeta om du tappar den. Håll alltid maskinen i handtaget, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Maskiner med skjutreglage: Start: Skjut skjutreglaget (4) framåt. Tippa ned den tills den snäpper fast vid kontinuerlig användning. Stopp: tryck på bakkanten av skjutreglaget (4) så att det lossar. 8.2 Arbetsanvisningar Slipa: Tryck lagom hårt på maskinen och för den fram och tillbaka över ytan, så att arbetsstycksytan inte blir för het. Grovslipning: Du får bäst slutresultat om du jobbar med ställvinklar på 30°- 40°. Kapslipning: Jobba alltid mot rotationsriktningen vid kapning (se bild). Annars finns det risk att maskinen hoppar ut okontrollerat ur skåran. Jobba med lagom matning som är anpassad till materialet du bearbetar. Kanta inte, tryck inte, sväng inte. Sandpappersslipning: Tryck lagom hårt på maskinen och för den fram och tillbaka över ytan, så att arbetsstycksytan inte blir för het. Arbeta med stålborstar: Tryck lagom hårt på maskinen. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Ta emellanåt bort batteripaketet och torka av kontaktområdet mellan batteri och maskin med en torr trasa och avlägsna borrdamm. Om batteriet inte kan tas bort: se kapitel Reparation. Elektronisk säkerhetsavstängning: maskinen SLÅR AV av sig själv. Vid en längre tids blockering slås maskinen av. Stäng av maskinen. Slå på igen och fortsätt att jobba som vanligt. Försök att undvika nya blockeringar. Se kapitel 4.2. Kontrollera att spindellåsknappen (3) befinner sig i läge . Använd endast Metabo- eller CAS-batteripaket (Cordless Alliance System) och tillbehör i original. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Laddare: ASC 55, SC 30, etc. Batterier med olika kapacitet. Köp bara batterier som har samma spänning som ditt eget elverktyg. 12 V, 2,0 Ah, Li-Power..........................625406000 12 V, 4,0 Ah, LiHD................................625349000 18 V, 2,0 Ah, Li-Power..........................625596000 18 V, 4,0 Ah, LiHD................................625367000 osv. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i tillbehörskatalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Slipdamm kan innehålla farliga ämnen: Släng det inte i hushållssoporna utan lämna det som miljöfarligt avfall på miljöstation. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Släng aldrig batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller förbrukade batterier till Metabos återförsäljare! Kasta inte batterierna i vattnet! 8. Användning 0 I 4 9. Rengöring 10. Åtgärder vid fel 11. Tillbehör 12. Reparation 13. Miljöskydd
Sida: 6
SVENSKA sv 57 Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och införli- vande i den nationella lagstiftningen ska elektriska verktyg samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaringar till uppgifterna finns på sida 2. Förbehåll för tekniska ändringar. U = spänning (max. spänning = 12 V, nominell spänning = 10,8 V) Dmax = Verktygets maxdiameter d = Insatsverktygets borrdiameter tmax,1 = max. tillåten verktygstjocklek för insatsverktyget vid användning av fästskruv (1) tmax,3 = Navrondell/kapskiva: Max. tillåten verktygstjocklek M = Spindelgänga n = Tomgångsvarvtal (maxvarvtal) P1 = Nominell effektförbrukning P2 = Utgångseffekt m = vikt (med minsta batteriet) Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Likström I de tekniska specifikationerna ovan tas även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar): ah, SG = Vibrationsemissionsvärde (ytslipning) ah, TS = Vibrationsemissionsvärde (kapslipning) Kh,SG/TS = Onoggrannhet (vibration) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA = Onoggrannhet När arbete utförs överskrids ljudnivån ibland med 80 dB(A). Använd hörselskydd! 14. Tekniska specifikationer

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo CC 18 LTX BL men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo CC 18 LTX BL. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo CC 18 LTX BL så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo CC 18 LTX BL

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo CC 18 LTX BL nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Slipmaskiner
  • Modell/namn: CC 18 LTX BL
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Slovenska, Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska