BS 18 LTX BL Quick

Metabo BS 18 LTX BL Quick manual

BS 18 LTX BL Quick

Manual för Metabo BS 18 LTX BL Quick på Holländsk. Denna PDF-handbok har 80 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 41 Bruksanvisning i original Vi försäkrar härmed att de batteridrivna borrskruvdragarna och slagborrmaskinerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation i *4) - fig. J+K. De batteridrivna borrskruvdragarna och slagborrmaskinerna används för borrning utan slag i metall, trä, plast och liknande material samt för skruvning och gängborrning. De batteridrivna slagborrmaskinerna är dessutom avsedda för slagborrning i tegel, taktegel och sten. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om olycksförebyggande samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen för att förebygga personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING – Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som ingår med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen medföljer elverktyget. Använd hörselskydd vid slagborrning (maskiner med beteckningen SB). Buller kan ge hörselskador. Använd det medföljande extra stödhandtaget. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Stötta elverktyget ordentligt före användning. Detta elverktyg genererar ett högt vridmoment. Om elverktyget inte stöttas ordentligt under drift kan det leda till att användaren tappar kontrollen så att det uppstår skador. Håll elverktyget i de isolerade handtagen vid arbeten där insatsverktyget eller skruvarna kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Säkerhetsanvisningar vid användning av långa borrar: a) Arbeta aldrig med högre varvtal än det högsta tillåtna varvtalet för borren. Vid högre varvtal kan borren lätt böjas om den kan rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket, vilket kan leda till skador. b) Börja alltid borra med lägre varvtal och medan borren har kontakt med arbetsstycket. Vid högre varvtal kan borren lätt böjas om den kan rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket, vilket kan leda till skador. c) Tryck inte för hårt och endast i borrens längsriktning. Borrar kan böjas och därmed brytas av eller göra så att användaren tappar kontrollen och skadas. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Fatta inte tag med händerna i roterande verktyg! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Se till att arbetsstycket inte kan förskjutas eller dras med (t.ex. genom att det spänns fast med skruvtvingar). LED-lampa (14): Rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. OBS Titta inte in i den brinnande lampan. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 42 Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier regleras av bestämmelserna för farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Bilderna hittar du i början av bruksanvisningen. Symbolförklaring: Rörelseriktning Borr Långsamt Snabbt 1:a växeln 2:a växeln 3:e växeln Skruvar Borrning, skruvdragning, gängskärning Slagborrning Vridmoment Fig. A 1 Snabbchuck 2 Stödhandtag 3 Skjutreglage (borrning/slagborrning) * 4 Växelomkopplare 5 Rotationsriktningsväljare (ställer in rotations- riktning, transportsäkring) - på båda sidor av maskinen 6 Handtag 7 Bit-depot * 8 Bälteskrok * 9 Knapp för att lossa batteriet 10 Laddindikeringsknapp 11 Ladd- och signalindikering 12 Batteripaket 13 Inställningshjul för - impulsfunktion - vridmomentbegränsning - max. vridmoment 14 LED-lampa (arbetsljus och röd varningslampa) 15 Strömbrytare * beroende på utförande 7.1 Elektronisk säkerhetsavstängning (...LTX BL...) Om elverktyget plötsligt börjar rotera runt borraxeln, t.ex. om insatsverktyget fastnar/kläms fast, slås maskinen från automatiskt – för bättre kontroll över maskinen och högre användarskydd i jämförelse med maskiner utan denna funktion. Frånslagningen signaleras genom att LED-lampan lyser rött en gång (14) och en pipsignal avges. 7.2 Batteri, ladd- och signalindikering fig. B Ladda batteriet före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Anvisningar för laddning av batteripaketet finns i bruksanvisningen till Metabo-laddaren. 7.3 Ta ut, sätta in batteri fig. C 5. Bilder 6. Översikt 7. Användning Nm
Sida: 3
SVENSKA sv 43 7.4 Ställa in rotationsriktning, transportsäkring (startspärr) fig. D 7.5 Välja växel fig. E Använd endast växelomkopplare (4) när motorn står still! 7.6 Ställa in borrning, slagborrning fig. A Tryck på skjutreglage (3). 7.7 Ställa in momentbegränsning, maxmo- ment, impulsfunktion Jobba inte länge med impulsfunktionen på! (Du kan överhetta motorn.) Fig. F Välj det driftläge du vill ha med inställningsvredet (13): 1...10 = vridmomentsbegränsning = maximalt vridmoment = impulsfunktion 7.8 Slå på/slå av, ställa in varvtal fig. A Slå PÅ, varvtal: tryck på strömbrytaren (15). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. Stopp: Lossa strömbrytarspärren (15). Obs! Ljudet som uppstår när du slår AV maskinen hänger ihop med konstruktionen (snabbstopp) och påverkar inte maskinens funktion och livslängd. 7.9 Snabbchuck fig. G Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du eventuellt efterdra när du borrat ett tag. Anvisningar för maskiner med beteckningen SB ...: 1. Om du hör att det klickar till (funktionsbetingat) när chucken öppnas försvinner detta ljud när hylsan vrids åt motsatta hållet. 2. Fixera tillsatsverktyget: Vrid hylsan i riktning mot märkningen ”GRIP, ZU” tills du får mekaniskt motstånd. Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska ”klicka”) tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verktyget är säkert fastspänt. Rengöring: Håll maskin och snabbchuck nedåt och vrid hylsan helt åt ”GRIP, ZU”-hållet, sedan åt ”AUF, RELEASE”-hållet. Allt damm som samlats i snabbchucken lossnar och faller ur. 7.10 Skruva av borrchucken (endast för maskiner utan snabbväxlingssystemet Quick) Kan inte skruvas av eller på av användaren. Kontakta kundtjänst. 7.11 Snabbchuck med snabbväxlingssystem Quick (på maskiner med beteckningen ... BL Q ...) Fig. H Demontering: Skjut låsringen framåt (a) och ta av chucken framifrån (b). Sätta på: skjut låsringen framåt och skjut på chucken ända in till stoppläget på borrspindeln. 7.12 Sätta på bälteskrok (beroende på utrustning)/bit-depot (beroende på utrustning) fig. I Montera bälteskrok (8) enligt bild. Montera bit-depot (7) enligt bild. 8.1 Defekt elektronisk säkerhetsfrånslagning (...LTX BL...) Rött fast sken LED-lampan (14) signalerar en defekt säkerhetsfrånslagning. Lämna in maskinen på reparation. Se kapitel 10. 8.2 Flerfunktionsövervakad maskin Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken satt den i självskyddsläge. En varningssignal avges (pipljud). Den stängs av efter max. 30 sekunder eller om du släpper strömbrytaren (15). Trots skyddsfunktionen kan vissa användningsområden ge överbelastning som resulterar i maskinskador. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt fig. A, B (Elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Blinkar någon LED-lampa (11), så är batteriet nästan tomt. Tryck ev. på knappen (10) och kontrollera LED-lamporna (11). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får värmeskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Obs! Om batteriet känns väldigt varmt går det snabbare att kyla det i en ”AIR COOLED”- laddare. Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den obelastad. 3. Metabo säkerhetsavstängning: maskinen SLÅR AV av sig själv. Maskinen slår av om varvtalet plötsligt minskar (t.ex. om skivan nyper eller du får ett kast). Slå av maskinen med strömbrytaren (15). Slå på igen och fortsätt att jobba som vanligt. Försök att undvika att maskinen nyper. 8.3 Anvisning LED-lampa (14) slår av automatiskt efter viss tid. Använd endast Metabo- eller CAS-batteripaket (Cordless Alliance System) och tillbehör i original. 8. Felåtgärder 9. Tillbehör
Sida: 4
SVENSKA sv 44 Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. O maskinen körs i en hållare: Se till att maskinen sitter fast ordentligt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Det fullständiga tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterier i vatten. Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier bland hushållsso- porna. Följ nationella miljöföreskrifter om källsortering och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Fig. J. Med förbehåll för tekniska ändringar U = batterispänning n0 = varvtal vid tomgång Skruvdragningsmoment: M1 = mjuk skruvdragning (trä) M2 = impulsmoment M3 = hård skruvdragning (metall) M4 = inställbart momentläge Max. borrdiameter: D1 max = i stål D2 max = i mjukt trä D3 max = i murverk s = max. slagfrekvens m = vikt (med minsta batteriet) G = spindelgänga D max = chuckvidd Mätvärdena är uppmätta enligt EN 62841. Tillåten omgivningstemperatur under drift: -20 °C till 50 °C (begränsad prestanda i temperaturer under 0 °C). Tillåten omgivningstemperatur vid lagring: 0 °C till 30 °C Likström I de tekniska specifikationerna ovan tas även hänsyn till toleranserna (i enlighet med gällande standarder). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) beräknas enligt EN 62841: ah, ID = vibrationsemissionsvärde (slagborrning i betong) ah, D = vibrationsemissionsvärde (Metallborrning) ah, S = vibrationsemissionsvärde (skruvdrag- ning utan slaggenerator) Kh, ... = onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet (ljudnivå) Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 10. Reparation 11. Miljöskydd 12. Tekniska specifikationer

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo BS 18 LTX BL Quick men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo BS 18 LTX BL Quick. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo BS 18 LTX BL Quick så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo BS 18 LTX BL Quick

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo BS 18 LTX BL Quick nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: BS 18 LTX BL Quick
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ukrainare, Slovenska, Kroatiska