BS 18 Li

Metabo BS 18 Li manual

BS 18 Li

Manual för Metabo BS 18 Li på Holländsk. Denna PDF-handbok har 64 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 34 Vi intygar att vi tar ansvar för att: de sladdlösa borr- skruvdragarna och slagborrmaskinerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumenta- tion *4) - fig. J Borr- och slagborrmaskinerna är avsedda för borr- ning utan slaggenerator i metall, trä, plast och liknande material samt för skruvdragning och gängskärning. Slagborrmaskinen är dessutom avsedd för slag- borrning i tegel, taktegel och sten. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverk- tyget. Använd hörselskydd när du slagborrar (maskiner med beteckning SB…). Buller kan ge hörselskador. Håll maskinen i de isolerade handtagen när du jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Skydda batterierna mot fukt! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Skydda batterierna mot brand! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Ta ut batteriet ur maskinen innan du gör inställningar eller underhåll. Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Fatta inte tag med händerna i roterande verktyg! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Se till att arbetsstycket inte kan förskjutas eller dras med (t.ex. genom att det spänns fast med skruvtvingar). LED-lampa (9): rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna vid den plats där de uppstår, undvik att de avlagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. Originalbruksanvisning 1. Överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 35 - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Bilderna hittar du i början av bruksanvisningen. Symbolförklaring: Rotationsriktning Långsam Snabb 1:a växeln 2:a växeln Skruvdra Borra utan momentsbegränsning Slagborra Vridmoment Fig. A 1 Snabbchuck 2 Hylsa (momentdragning, borrning, slagborrning)* 3 Växelväljare (1:a/2:a växeln) 4 Rotationsriktningsväljare (ställer in rotations- riktning, transportsäkring) - på båda sidor av maskinen 5 Knapp för att lossa batteriet 6 Knapp till laddindikeringen 7 Ladd- och signalindikering 8 Batteri 9 LED-belysning 10 Strömbrytare *beroende på utförande 7.1 Batteri, kapacitets- och signalindikering fig. B Ladda batteriet före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. 7.2 Ta ur och sätta i batteriet fig. C 7.3 Ställa in rotationsriktning, transportsäk- ring (startspärr) fig. D 7.4 Välja växelläge fig. E Använd bara växelväljaren (3) när motorn står still! 7.5 Ställa in momentbegränsning, borr-, slagborrläge fig. F 7.6 Slå PÅ/AV, ställa in varvtal fig. A Slå PÅ, varvtal: tryck på strömbrytaren (10). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbry- taren. Slå AV: släpp strömbrytaren (10). Obs! Ljudet som uppstår när du slår AV maskinen hänger ihop med konstruktionen (snabbstopp) och påverkar inte maskinens funktion och livs- längd. 7.7 Snabbchuck fig. G Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du ev. efterdra när du borrat ett tag. Anvisningar för maskiner med beteckning SB...: 1. Det eventuella friktionsljud du hör när du lossar chucken (funktionsberoende) försvinner om du vrider hylsan åt motsatt håll. 2. Fixera verktyget: vrid hylsan (1) i riktning mot märkningen ”GRIP, ZU” tills du får mekaniskt motstånd. Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verktyget är säkert fastspänt. Rengöring: håll maskin och snabbchuck nedåt och vrid hylsan helt åt ”GRIP, ZU”-hållet, sedan åt ”AUF, RELEASE”-hållet. Allt damm som samlats i snabbchucken lossnar och faller ur. 7.8 Skruva av chucken fig. H Skruva fast i omvänd ordning. 8.1 Flerfunktionsövervakad maskin Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken satt den i självskyddsläge. Du får varnings- signal (ihållande pipande). Den slår av efter max. 30 sekunder eller om du släpper strömbrytaren- (10). Trots skyddsfunktionen kan vissa använd- ningsområden ge överbelastning som resul- terar i maskinskador. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt fig. A, B (elektro- niken skyddar batteriet mot djupurladdning). 5. Bilder 6. Översikt 7. Användning Nm 8. Åtgärda fel
Sida: 3
SVENSKA sv 36 Blinkar någon LED (9), så är batteriet nästan tomt. Tryck ev. på (6)-knappen och kontrollera LED-laddindikeringen (9). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får termoskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Obs! Är batteriet jättevarmt så kan det gå snab- bare att kyla det i en "AIR COOLED"-laddare. Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den obelastad. 3. Maskinen slår av vid för hög strömstyrka (t.ex. om den nyper länge). Slå av maskinen med strömbrytaren (10). Sedan kan du jobba som vanligt igen. Försök att undvika att maskinen nyper. Använd endast original-Metabo-batterier och Metabo-tillbehör. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elek- triker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare-. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterier i vatten. Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier i hushållssoporna! Följ nationella miljöföreskrifter om källsorte- ring och återvinning av uttjänta maskiner, förpack- ningar och tillbehör. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Fig. I. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utvecklingen. U = Batterispänning n0 = Varvtal vid tomgång Åtdragningsmoment vid skruvdragning: M1 = mjuk skruvdragning (trä) M3 = hård skruvdragning (metall) M4 = momentlägen Max. borrdiameter: D1 max = i stål D2 max = i mjukt trä D3 max. = i betong s = max. slagfrekvens m = vikt (med minsta batteriet) G = spindelgänga D max = chuckvidd Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Likström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, ID = Vibrationsemissionsvärde (slagborrning i betong) ah, D = Vibrationsemissionsvärde (slagborr- ning i metall) ah, S = Vibrationsemissionsvärde (skruvdrag- ning utan slaggenerator) Kh, ... = onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA= onoggrannhet (ljudnivå) Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 9. Tillbehör 10. Reparationer 11. Miljöskydd 12. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo BS 18 Li men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo BS 18 Li. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo BS 18 Li så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo BS 18 Li

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo BS 18 Li nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: BS 18 Li
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ukrainare, Slovenska