BHE 22

Metabo BHE 22 manual

BHE 22

Manual för Metabo BHE 22 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 96 sidor.

Sida: 1
SVENSKA 47 SV 1 Försäkran om överensstämmelse 2 Normal användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 5 Överblick 6 Produktegenskaper 7 Driftstart 7.1 Montering av stödhantaget 8 Användning 8.1 Inställning av anslagsstoppet 8.2 Start/stopp 8.3 Förinställning av varvtalet (KHE 26 Contact) 8.4 Välja driftsätt 8.5 Välja rotationsriktning 8.6 Byta chuck (ej KHE 22 SP, KHE 24 SP, KHE 26 SP, BHE 22, BHE 20 SP) 8.7 Verktygsbyte slagborrchuck 8.8 Verktygsbyte snabbchuck Futuro Plus (ej KHE 22 SP, KHE 24 SP, KHE 26 SP, BHE 22, BHE 20 SP) 8.9 Contact-funktion (KHE 26 Contact) 9 Råd och tips 10 Underhåll 11 Felsökning 12 Tillbehör 13 Reparation 14 Miljöskydd 15 Tekniska data Härmed ansvarar vi för att den här produkten följer alla de bestämmelser och riktlinjer som anges på sidan 2. Med motsvarande tillbehör kan borrmaskinen använda för att arbeta med hammarborr och mejslar i betong, sten och liknande material och med borrkronor (KHE 28, KHE Partner Edition) i tegel och liknande samt för att borra utan slag i metall, trä osv. och för att skruva med. För skador som uppstår på grund av icke föreskriftsenlig användning har användaren det fulla ansvaret. Allmänt erkända föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bilagda säkerhetsanvisningar måste följas. VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhets- anvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar noga innan du använder elverktyget. Spara all dokumentation och om elverktyget säljs vidare, se till att all dokumentation följer med. Följ de ställen i texten som markerats med symbolen för din egen säkerhets skull och för att skydda elverktyget! Använd hörselskydd. Buller kan ge hörselskador. Använd det medföljande extra stödhandtaget. Du kan skada dig om du förlorar kontrollen över maskinen. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du valde ett elverktyg från Metabo. Alla våra elverktyg testas noggrant och uppfyller de högt ställda kraven i Metabos kvalitetssäkringskontroll. Livslängden på ett elverktyg beror i stor utsträckning på hur det används. Följ noga anvisningarna i bruksanvisningen och övrig dokumentation. Ju försiktigare man är desto längre håller ett elverktyg från Metabo. Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse 2 Använd maskinen enligt anvisningarna 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 17026895_0308 BHE_Gu incl RU.book Seite 47 Montag, 31. März 2008 8:58 08
Sida: 2
48 SVENSKA SV Kontakt med strömförande ledning kan spännings- sätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Håll alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Användalltidskyddsglasögon,arbetshandskaroch skyddsskor när du arbetar med elverktyg! Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar där du ska jobba (använd t.ex. en metalldetektor). Metabo S-automatic-säkerhetskoppling. Om säkerhetskopplingen löser ut, slå genast av maskinen! Undvik oavsiktliga starter: lås alltid upp strömbry- taren när du drar ur kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Behövs inte med VTC-elektronik (skydd mot återstart). Ta aldrig i roterande delar på verktyget! Ta bara bort spån och liknande när maskinen är avstängd. Se upp vid tuff skruvdragning (inskruvning av skruvar med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Skruvhuvudet kan slitas av resp. handtaget kan påverkas av stora motsatt riktade vridmoment. Dra ut elkontakten ur nätuttaget innan du påbörar någon form av inställningar eller underhåll. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan varahälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med till- satser för träbearbetning (kromat, träskydds- medel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andnings- skydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. Se sidan 3 (fäll ut sidan). 1 Snabbchuck 2 Slagborrchuck 3 Verktygslåsning 4 Hylsa snabbchuck 5 Chucklås 6 Spindel 7 Anslagsstopp 8 Ratt för varvtalsinställning 9 Elektroniksignal 10 Statuslampa Contact 11 Knapp Contact-funktion på/av 12 Rotationsomkopplare 13 Låsknapp 14 Strömställarspärr 15 Spärr 16 Omkopplingsratt 17 Stödhantag 18 Slagborrchuck Växelchuck (ej KHE 22 SP, KHE 24 SP, KHE 26 SP, BHE 22, BHE 20 SP) Slagborrchucken kan bytas ut mot snabbchucken med ett fåtal handgrepp, utan extra verktyg . Enknappsmanövrering Med bara en enda knapp kan man byta mellan borrning, slagborrning och mejsling beroende på utrustningen. Vridstopp: (KHE 28, KHE 26 Contact, KHE 26, KHE 26 SP, KHE 22 SP, KHE 24 SP, KHE Partner Edition): Mejselarbeten kan utföras genom att stänga av rotationsrörelsen. Metabo S-automatic säkerhetskoppling: Om verktyget är fastklämt eller har hakat fast begränsas kraftflödet till motorn. På grund av de höga krafterna måste därför alltid maskinen hållas fast med stödhandtagen. Inta även en säker posi- tion och arbeta koncentrerat. Stopp motorkol När motorkolen är helt utslitna stängs maskinen av automatiskt. VTC-elektronik: En lysdiod varnar innan motorkolen är helt utslitna. Startskydd vid VTC-Elektronik (KHE 28, KHE 26, BHE 26, KHE 26 SP, KHE Partner Edition) Startskyddetförhindrarattmaskinenkanstartasav misstag när den har anslutits till elnätet igen eller efter ett strömavbrott. Metabo Contact-funktion (KHE 26 Contact) För intelligent borrning i väggar med dragna ledningar. När verktyget stöter på ett ledande, jordat material eller strömförande nätledningar stängs det genast av. Metabo CODE! system (KHE 28, KHE 26, BHE 26, KHE Partner Edition) Metabo CODE! system är ett elektroniskt stöldskydd som du kan stänga dina Metabo- maskiner (med CODE!-utrustning) med och på så vis skydda dem mot missbruk. En stängd maskin är inte längre funktionsduglig och därmed värdelös för en potentiell tjuv. 5 Översikt 6 Särskilda produktegenskaper 17026895_0308 BHE_Gu incl RU.book Seite 48 Montag, 31. März 2008 8:58 08
Sida: 3
SVENSKA 49 SV Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. 7.1 Montering av stödhantaget Det medföljande stödhandtaget måste av säkerhetsskäl alltid användas. Öppna spännringen genom att vrida stödhantaget (17) åt vänster. För på handtaget på maskinens spännanordning. För in anslagsstoppet (7). Dra åt stödhandtaget kraftigt i önskad vinkel, beroende på användning. 8.1 Justering av anslagsstopp Lossa stödhantaget (17). Ställ in anslagsstoppet (7) på rätt borrdjup och dra åt stödhantaget igen. 8.2 Start/stopp Starta maskinen genom att trycka på strömställarspärren (14). Varvtalet kan ändras på strömställarspärren. Maskinen har en elektronisk mjukstart. Förkontinuerliginkopplingkanströmställarspärren låsas med låsknappen (13). För att stanna maskinen trycker man en gång till på strömbrytaren. Om maskinen är inställd på långtidsgång, fortsätter den att gå även om operatören förlorar greppet. Håll därför alltid fast maskinen med båda händerna i de båda stöd- hantagen, inta en säker position och arbeta koncentrerat. 8.3 Välja varvtal (KHE 26 Contact) Beroende på hur borrmaskinen används kan man ställa in rätt varvtal på inställningshjulet (8). 8.4 Välja driftsätt Välj rätt driftsätt genom att vrida på omkopplingsratten (16). Tryck in spärren (15) och vrid sedan på ratten. Borrning Slagborrning (endast vid användning av borrhammarchuckar) Mejsling (KHE 28, KHE 26 Contact, KHE 26, KHE 22 SP, KHE 24 SP, KHE 26 SP, KHE Partner Edition) (endast vid användning av borrhammarchuckar) I mejslingsläget är mejseln låst, så att den inte kan rotera. För att kunna ställa in mejseln för rätt användning skall omkopplingsratten (16) ställas in mellan och . Med mejsel insatt i maskinen får den uteslutande användas i driftssätt Mejsling . Undvik att använda maskinen som bräckjärn med monterad mejsel. 8.5 Välja rotationsriktning Rotationsriktningen för endast ändras med rotationsomkopplaren (12) när motorn står stilla. Välja rotationsriktning: R = Högerrotation L = Vänsterrotation 8.6 Byta chuck (ej KHE 22 SP, KHE 24 SP, KHE 26 SP, BHE 22, BHE 20 SP) Vid borrchuckbyte är det viktigt att maskinaxeln är ren. Fetta in axeln något vid behov. Avtagning av chucken: Vrid chucklåset (5) i pilens riktning tills det tar emot (a) och ta av chucken (b). 7 Driftstart 8 Användning 17026895_0308 BHE_Gu incl RU.book Seite 49 Montag, 31. März 2008 8:58 08
Sida: 4
50 SVENSKA SV Fastsättning av chucken: Sätt fast chucken på spindeln (6) (a). Vrid chucklåset (5) i pilens riktning (b) tills chucken kan föras på helt på spindeln och släpp chucklåset. Kontrollera att chucken sitter ordentligt. Anvisning För att förhindra att spindeln roterar med när man byter chuck skall omkopplingsratten (16) ställas in på mejsling. 8.7 Verktygsbyte slagborrchuck Rengör verktygsskaftet innan du sätter in det och smörj in det med specialfett 6.31800! Använd endast SDS Plus-verktyg! Isättning av verktyget. Vrid verktyget och stick in det tills det hakar i. Verktyget låses automatiskt. Borttagning av verktyget: Vrid verktygslåset (3) i pilens riktning (a) och ta av verktyget (b). 8.8 Verktygsbyte snabbchuck Futuro Plus (ej KHE 22 SP, KHE 24 SP, KHE 26 SP, BHE 22, BHE 20 SP) Använd snabbchucken vid borrning utan slaggene- rator i metall, trä osv. samt för skruvdragning Isättning av verktyget. Håll fast stoppringen (a) och vrid hylsan (b) med andra handen mot "GRIP, TILL" tills du har kommit förbi det kännbara mekaniska motståndet. Varning! Verktyget är ännu inte fastspänt! Fortsätt att vrida verktyget (det skall "klicka") tills det inte går att vrida det längre - inte förrän nu är verktyget ordentligt åtspänt. Vid mjukt verktygsfäste måste man eventuellt efterdra snabbchucken efter en stunds arbete. Öppna chucken: Håll fast stoppringen (a) och vrid hylsan (b) med den andra handen mot "FRÅN, LOSSA". Anvisning Om du hör att det klickar till (funktionsbetingat) när chucken öppnas försvinner detta ljud när hylsan vrides åt motsatta hållet. Mycket hårt åtdragna chuckar: Dra ut nätkontakten. Håll fast chucken längst upp med en skruvnyckel och vrid hylsan (b) ordentligt mot "FRÅN, LOSSA". 8.9 Contact-funktion (KHE 26 Contact) Starta Contact-funktionen genom att trycka på knappen (11). Contact-funktionen kan vid behov stängas av, t ex när man borrar i stålbalkar eller i väggar med armeringsjärn, med knappen (11). Contact statuslampa (10) informerar om det aktuella tillståndet: Grön: Contact-funktionen är på. Röd : Maskinen har stängts av på grund av kontakt med ledande, jordat material eller strömförande nätledning. Dra genast upp maskinen med isatt borr ur borrhålet och reparera eventuell skada på fackmannamässigt sätt. Av: Contact-funktionen är avstängd. Vid hammarborrning och mejsling behövs endast ett lätt tryck på maskinen. Effekten ökar inte med högre tryck. 9 Goda råd 17026895_0308 BHE_Gu incl RU.book Seite 50 Montag, 31. März 2008 8:58 08
Sida: 5
SVENSKA 51 SV När du borrar djupa hål bör du dra upp borret ur hålet med jämna mellanrum och ta bort stendamm. Borra i kakelplattor och andra spröda material utan hammarborrfunktion. Rengöring av snabbchuck: Efter en längre tids användning är det lämpligt att hålla borrchucken med öppningen rakt neråt och därefter öppna och stänga den helt flera gånger. Allt damm faller därvid ner ur öppningen. Regelbunden användning av rengöringsspray på spännbackarna och spännbackarnas rekommenderas. Maskinens ventilationsöppningar måste rengöras regelbundet. Om det inte går att trycka in strömställarspärren (14), kontrollera då att rotationsomkopplaren (12) står helt på R eller L. Elektronik signallampa (9) för VTC-elektronik (KHE 28, KHE 26, KHE 26 SP, BHE 26, KHE Partner Edition) Lampan blinkar snabbt - startskydd När strömmen kommer tillbaka efter ett strömavbrott kan den inkopplade maskinen av säkerhetsskäl inte starta av sig själv. För att kunna fortsätta arbetet måste maskinen stängas av och startas igen. Lampan blinkar långsamt - utslitna motorkol Motorkolen är nästan helt utslitna. Vid helt nerslitna motorkol stannar maskinen automatiskt. Låt byta motorkol på närmaste serviceverkstad. Använd endast Metabo originaltillbehör. Kontakta leverantören vid behov av tillbehör. Det är viktigt att ange exakt typbeteckning på maskinen vid beställning av tillbehör. Se sid 4. A SDS-plus verktyg B Borr för metall och trä C Borrkrona av hårdmetall D Dammsugningsset E Specialfett F Metabo CODE! Key Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo elverktyg som behöver repareras kan sändas in till någon av de adresser som anges på reservedelslistan. Beskriv de fel som har konstaterats när verktyget skickas in för reparation. Förpackningar från Metabo kan återvinnas till 100%. Uttjänta elverktyg och tillbehör innehåller stora mängder värdefullt råmaterial och plaster som också kan återvinnas. Denna bruksanvisning är tryckt på papper, som blekts utan klor. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till angivelserna på sid 2. Förbehåll för tekniska ändringar. P1 = upptagen märkeffekt P2 = uteffekt n1 = tomgångsvarvtal n2 = lastvarvtal ø max = maximal håldiameter s max = maximalt antal slag W = enkelslagsenergi m = vikt D = spännhalsdiameter b = chuckens spännområde Totalvibrationsvärde (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, HD = Vibrationsemissionsvärde (hammarborrning i betong) ah, Cheq = Vibrationsemissionsvärde (bilning) Kh,HD/Cheq = Onoggrannhet (vibrationer) De angivna vibrationsnivåerna i anvisningen är uppmätta enligt standardmätmetoderna i EN 60745 och går att använda för att jämföra elverktyg med varandra. De går även att använda för att uppskatta vibrationsbelastningen. Den angivna vibrationsnivån avser elverktygets huvudsakliga användningsområde. Vibrations- 10 Underhåll 11 Åtgärder vid fel 12 Tillbehör 13 Reparation 14 Miljöskydd 15 Tekniska data 17026895_0308 BHE_Gu incl RU.book Seite 51 Montag, 31. März 2008 8:58 08
Sida: 6
52 SVENSKA SV nivån kan avvika om elverktyget blir använt för andra användningsområden, med andra verktyg eller otillräckligt underhåll. Det kan öka vibrations- belastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Vill du ha en noggrann uppskattning av vibrations- belastningen, bör du även ta med tiden maskinen är av eller igång utan belastning i beräkningen. Det kan sänka vibrationsbelastningen avsevärt under hela arbetsintervallet. Lägg även in extra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren från vibrationspåverkan som t.ex.: Underhåll av elverktyg och verktyg, handvär- mning, organiserade arbetsmetoder. Typisk A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektsnivå KpA, KWA = Onoggrannhet (ljudnivå) Under arbete kan bullernivån 85 dB(A) överskridas. Använd hörselskydd! Mätvärden fastställda enligt EN 60745. Angivna tekniska data tar även hänsyn till toleranser (motsvarande respektive gällande standard). 17026895_0308 BHE_Gu incl RU.book Seite 52 Montag, 31. März 2008 8:58 08

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo BHE 22 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo BHE 22. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo BHE 22 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo BHE 22

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo BHE 22 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: BHE 22
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska