BH 18 LTX BL 16

Metabo BH 18 LTX BL 16 manual

BH 18 LTX BL 16

Manual för Metabo BH 18 LTX BL 16 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 64 sidor.

Sida: 1
www.metabo.com de Originalbetriebsanleitung 4 en Original instructions 8 fr Notice d'utilisation originale 12 nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 16 it Istruzioni per l’uso originali 20 es Manual original 24 pt Manual original 28 sv Bruksanvisning i original 32 fi Alkuperäinen käyttöopas 35 no Originalbruksanvisning 39 da Original brugsanvisning 42 pl Instrukcja oryginalna 46 el Πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας 50 hu Eredeti használati utasítás 54 ru Оригинальное руководство по эксплуатации 58 PowerMaxx BH 12 BL 16 BH 18 LTX BL 16
Sida: 2
SVENSKA sv 32 Vi försäkrar på eget ansvar att de batteridrivna borrhammarna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) – se sidan 3. Den batteridrivna borrhammaren är tillsammans med passande tillbehör avsedda för arbeten med hammarborr i betong, sten och liknande material, med borrkronor i tegel och liknande, för borrning utan slaggenerator i metall, trä osv. samt för skruvdragning. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande skadeförebyggande föreskrifter och medföljande säkerhetsanvisningar. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. Använd hörselskydd. Buller kan orsaka hörsel- skador. Använd det medföljande stödhandtaget. Om du förlorar kontrollen kan det leda till skador. Håll maskinen i de isolerade greppen när det jobb du utför innebär att verktyget kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maski- nens metalldelar, så att du får en stöt. Arbeta bara med rätt monterat stödhandtag. Håll med båda händerna i maskinen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Använd alltid skyddsglasögon, dammask, arbetshandskar och skyddsskor när du arbetar med elverktyg! Se till så att det inte går några el-, vatten eller gasledningar där du ska jobba (t.ex. med metall- detektor). Ta aldrig i roterande delar på verktyget! Säkra arbetsstycket, så att det inte glider, t.ex. med spänntving. Ta bara bort spån och liknande när maskinen är avstängd. Se upp vid tuff skruvdragning (iskruvning av skruv med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Kraften kan slita av skruvskallen resp. påverka handtaget med stora, motsatt riktade vridmoment. Om verktyget kläms eller hakar fast, så uppstår stora krafter. Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. LED-lampa (11): Rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Ta ut batteriet ur maskinen innan du utför inställ- ningar, omriggning, underhåll eller rengöring. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Rör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Om du får batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska Bruksanvisning i original 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 3
SVENSKA sv 33 reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Se sid. 2. 1 Verktygslåsning 2 Hammarchuck 3 Stödhandtag 4 Anslagsstopp 5 Metabo VibraTech (MVT) 6 Rotationsriktningsväljare 7 Strömbrytarspärr 8 Spärr 9 Brytarknapp (för inställning av driftläge) 10 Knapp för att lossa batteriet 11 LED-lampa för belysning av arbetsplatsen 12 Knapp till laddindikeringen 13 Ladd- och signalindikering 14 Batteri * * beroende på utförande 6.1 Montera stödhandtaget Använd alltid det medföljande extra stödhand- taget för din egen säkerhets skull. Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget (3) åt vänster. Skjut på stödhandtaget på maski- nens spännhals. Sätt på djupanslaget (4). Dra åt stödhandtaget ordentligt i den vinkel som passar bäst för användningsområdet. 6.2 Batteri Ladda batteriet (14) före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Litiumjonbatterier ”Li-Power, LiHD” har en effekt- och signalindikering (13): - Tryck på knappen (12), så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. 6.3 Ta av, sätta på batteriet Ta av: Tryck på knappen för upplåsning av batteriet (10) och dra bort batteriet (14). Montering: Skjut på batteriet (14) tills det snäpper fast 7.1 Ställa in djupanslaget Lossa det extra (3)stödhandtaget. Ställ djupan- slaget (4) på det borrdjup du vill ha och dra åt stöd- handtaget (3) igen. 7.2 Start och stopp Du slår på maskinen genom att trycka på strömbrytaren (7). Du ändrar varvtal genom att trycka in strömbrytaren. Du slår av genom att släppa strömbrytaren (7). 7.3 Välja driftläge Tryck in spärren (8) och vrid på vredet (9). Borra Hammarborrning 7.4 Välja rotationsriktning Använd bara rotationsriktningsväljaren (6) när motorn är avstängd! Välja rotationsriktning: R = Högerrotation (för borrning, hammarborrning, inskruvning av skruvar) L = Vänsterrotation (för utskruvning av skruvar) 0 = Mittläge: transportsäkring (startspärr) inställd 7.5 Byta verktyg i hammarchucken Rengör verktyget och fetta in det med special- fett (best.nr 6.31800) innan du sätter i det! Använd bara SDS-Plus-verktyg! Sätta i verktyget: - Vrid verktyget och tryck in det tills det snäpper fast. Verktyget låser automatiskt. 5. Översikt 6. Före första användning 7. Användning
Sida: 4
SVENSKA sv 34 Ta bort verktyget: Se sid. 2, fig. A. - Dra chucklåsningen (1) bakåt i pilens riktning (a) och ta bort verktyget (b). 7.6 Metabo VibraTech (MVT) Jobba med mindre vibrationer och skona lederna. Tryck inte för lätt eller för hårt på maskinens bakre handtag. Vibrationerna dämpas effektivast i mitt- läget (5). - Ventilationsöppningar: rengör maskinens ventilationsöppningar då och då. - Ta emellanåt bort batteriet och torka av kontakt- området mellan batteri och maskin med en torr trasa och avlägsna borrdamm. f Metabo S-automatic säkerhetsavstängning: LED-lampan (11) blinkar och maskinen SLÅS AV automatiskt. Vid för högt vridmoment (t.ex. vid plötslig blockering) stängs maskinen av. Slå av maskinen med strömbrytaren (7). Slå på igen och fortsätt att jobba som vanligt. Försök att undvika att maskinen nyper. f Använd endast Metabo- eller CAS-batteripaket (Cordless Alliance System) och tillbehör i original. Använd bara tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. O maskinen körs i en hållare: Se till att maskinen sitter fast ordentligt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Laddningsaggregat: ASC 55, ASC 30-36 osv. Batterier med olika kapacitet. Köp bara batterier som har samma spänning som ditt eget elverktyg. (Best-nr: 625406000 ...............12 V 2,0 Ah (LiPower) 625349000 ...............12 V 4,0 Ah (LiHD) osv. 625596000 ...............18 V 2,0 Ah (LiPower) 625367000 ...............18 V 4,0 Ah (LiHD) osv. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Det är bara behörig elektriker som får repararera elverktyg! Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Släng aldrig batterierna i vatten! Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier i hushållssoporna! Följ nationella miljöföreskrifter om källsorte- ring och återvinning av uttjänta maskiner, förpack- ningar och tillbehör. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). f Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utveck- lingen. U = batterispänning n0 = varvtal obelastad n1 = varvtal vid belastning ø max. = maximal borrdiameter smax = maximal slagfrekvens W = slageffekt per slag m = vikt med minsta batteriet D = spännhalsdiameter Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Likström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, HD = vibrationsemissionsvärde (hammar- borrning i betong) Kh,HD = onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektsnivå KpA, KWA= onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 8. Underhåll, rengöring 9. Felåtgärder 10. Tillbehör 11. Reparationer 12. Miljöskydd 13. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo BH 18 LTX BL 16 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo BH 18 LTX BL 16. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo BH 18 LTX BL 16 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo BH 18 LTX BL 16

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo BH 18 LTX BL 16 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: BH 18 LTX BL 16
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Ungerska, Ukrainare, Arabiska, Lettisk, Litauiska, Estnisk, Armenisk, Kazach, Finska, Grekisk, Slovenska