BE 75-X3 Quick

Metabo BE 75-X3 Quick manual

BE 75-X3 Quick

Manual för Metabo BE 75-X3 Quick på Holländsk. Denna PDF-handbok har 52 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 25 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att borrmaskinerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. Borrmaskinen är avsedd för borrning utan slagge- nerator i metall, trä, plast och liknande material. Maskinen är även avsedd för gängskärning och skruvdragning. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande skadeförebyggande föreskrifter och medföljande säkerhetsanvisningar. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING – Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som ingår med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. Spara alla varningar och instruktioner för framtida hänvisning. Se till så att dokumenta- tionen följer med elverktyget. Använd det medföljande stödhandtaget. Om du förlorar kontrollen kan du orsaka personskador. Håll elverktyget i de isolerade handtagen när du genomför arbeten där insatsverktyget eller skruvarna kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna anslutningsledningen. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Säkerhetsanvisningar vid användning av långa borrar: a) Arbeta aldrig med högre varvtal än det högsta tillåtna varvtalet för borren. Vid högre varvtal kan borren lätt böjas om den kan rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket, vilket kan leda till skador. b) Börja alltid borra med lägre varvtal och medan borren har kontakt med arbetsstycket. Vid högre varvtal kan borren lätt böjas om den kan rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket, vilket kan leda till skador. c) Tryck inte för hårt och endast i borrens längsriktning. Borrar kan böjas och därmed brytas av eller göra så att användaren tappar kontrollen och skadas. Dra alltid ur kontakten före inställning eller under- håll. Undvik oavsiktliga starter: lås alltid upp strömbry- taren när du drar ur kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Se till så att det inte går några el-, vatten eller gasledningar där du ska jobba (t.ex. med metall- detektor). Fixera små arbetsstycken, så att det inte vrids med runt av borret (t.ex. med skruvstycke eller med skruvtvingar mot arbetsbordet). Ta aldrig i roterande delar! Spån och liknande får endast avlägsnas när maskinen är avstängd. Metabo S-automatic-säkerhetskoppling. Om säker- hetskopplingen löser ut, slå genast av maskinen! Om verktyget kläms eller hakar fast, så begränsas effekten på motorn. Det uppstår stora krafter när du arbetar. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Du får inte använda Metabo S-automatic-säker- hetskopplingen som momentsbegränsning. Se upp vid tuff skruvdragning (iskruvning av skruv med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Kraften kan slita av skruvskallen resp. påverka handtaget med stora, motsatt riktade vridmoment. Minska belastning genom damm: Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Ändamålsenlig användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 26 Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sid. 2. 1 Kuggkranschuck 2 Stödhandtag 3 Rotationsomkopplare 4 Strömbrytare 5 Handtag 6 Låsknapp (kontinuerlig användning) Kontrollera först att spänningen och frek- vensen som märkskylten anger överens- stämmer med den nätström du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 6.1 Sätta på stödhandtaget Använd alltid det medföljande stödhand- taget för din egen säkerhets skull. Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget (2) åt vänster. Skjut på stödhandtaget på maski- nens spännhals. Skjut fram stödhandtaget så långt att det inte går att vrida. Dra tillbaka till vinkeln du vill ha och dra åt ordentligt. 7.1 Slå PÅ/AV Du slår på maskinen genom att trycka in strömbry- taren (4). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbry- taren. Du kan låsa strömbrytaren med låsknappen (6) vid kontinuerlig användning. För att stanna maskinen trycker man en gång till på strömbrytaren. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i hand- tagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. 7.2 Välja rotationsriktning Använd bara rotationsriktningsväljaren (3) när motorn är av. Välja rotationsriktning: R = högerrotation L = vänsterrotation 0 = mittläget: transportsäkring (startspärr) inställd 7.3 Byta verktyg kuggkranschuck (1) Se bild A, sid. 2. Lossa chucken: Lossa kuggkranschucken med chucknyckeln -1-. Fixera verktyget: Tryck in verktyget - 2 - så långt det går och korsdra jämnt med chucknyckeln i samtliga 3 gängor - 3 -. 7.4 Chuck med snabbfäste Quick (med BE 75 Quick) Demontering: Skjut låsringen framåt (a) och ta av chucken (1) framifrån (b). Sätta på: skjut låsringen framåt och skjut på chucken (1) ända in till anslagt på borrspindeln. Om det inte går att trycka in strömställarspärren (4), kontrollera då att rotationsomkopplaren (3) står helt på R eller L. Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehören på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare, fäst den på ett säkert sätt. Om du förlorar kontrollen kan du orsaka personskador. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Endast behörig elektriker får reparera elverktyg! En defekt nätanslutningskabel får endast ersättas med en av metabo:s särskilda original- nätanslutningskablar, som kan beställas från Metabo-service. Ett elektriskt verktyg från Metabo som kräver repa- ration ska skickas till Metabo-återförsäljaren. Adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. 5. Översikt 6. Före första användning 7. Användning 8. Åtgärda fel 9. Tillbehör 10. Reparation 11. Miljöskydd
Sida: 3
SVENSKA sv 27 Gäller endast EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2012/19/EU om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i enlighet med teknisk utveckling. P1 =märkeffekt P2 =Uteffekt n1* =varvtal obelastad n2* =varvtal belastad ø max =maximal borrdiameter b =chuckvidd G =spindelgänga m =Vikt D =spännhalsdiameter Mätvärden uppmätta enligt EN 62841. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). * Energirika högfrekventa störningar kan orsaka varvtalssvängningar. De försvinner när störningen klingat av. Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 62841: ah, D =Vibrationsemissionsvärde (slagborrning i metall) Kh,D =Onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =Ljudtrycksnivå LWA =Ljudeffektnivå KpA, KWA= Osäkerhet Använd hörselskydd! 12. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo BE 75-X3 Quick men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo BE 75-X3 Quick. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo BE 75-X3 Quick så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo BE 75-X3 Quick

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo BE 75-X3 Quick nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: BE 75-X3 Quick
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska