BE 600/13-2

Metabo BE 600/13-2 manual

BE 600/13-2

Manual för Metabo BE 600/13-2 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 34 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att borrmaskinerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. Borrmaskinerna är avsedda för borrning utan slaggenerator i metall, trä, plast och liknande material. Maskinen är även avsedd för gängskärning och skruvdragning. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. Använd det medföljande extra stödhandtaget. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Nätdrivna maskiner: Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Batteridrivna maskiner: Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Fixera små arbetsstycken, så att de inte vrids med runt av verktyget(t.ex. med skruvstycke eller med skruvtvingar mot arbetsbordet). Fatta inte tag med händerna i roterande verktyg! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Om verktyget kläms eller hakar fast, så uppstår stora krafter. Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Se upp vid tuff skruvdragning (inskruvning av skruvar med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Skruvhuvudet kan slitas av resp. handtaget påverkas av stora motsatt riktade vridmoment. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna vid den plats där de uppstår, undvik att de avlagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 35 4.1 Särskilda säkerhetsanvisningar för nätdrivna maskiner: Undvik oavsiktliga starter: lås alltid upp strömbrytaren när du drar ur kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. 4.2 Särskilda säkerhetsanvisningar för batteridrivna maskiner: Undvik oavsiktliga starter: Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! LED-lampa (9): rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Se sidan 2. 1 Snabbchuck Futuro Top * 2 Stödhandtag/vibrationsdämpat stödhandtag 3 Omkopplingsratt för val av hastighet * 4 Rotationsomkopplare 5 Varvtalsvred * 6 Strömbrytare 7 Låsknapp för kontinuerlig användning 8 Handtag 9 LED-lampa * 10 Knapp för att lossa batteriet * 11 Bälteskrok * 12 Batteri * 13 Ladd- och signalindikering * 14 Laddindikeringsknapp * *bara vissa modeller/utrustningar 6.1 Montering av extra handtag (2) Använd alltid det medföljande stödhandtaget för din egen säkerhets skull. - Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget (2) åt vänster. - Skjut upp stödhandtaget på maskinens spännhals. - Gäller bara BE 600/13-2: Skjut fram stödhandtaget så långt att det inte går att vrida. Dra tillbaka till vinkeln du vill ha. - Dra åt extrahandtaget genom att vrida det kraftigt. 6.2 Särskilt för nätdrivna maskiner Kontrollera först att spänningen och frekvensen på märkskylten stämmer överens med nätströmmen och nätfrekvensen du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 6.3 Särskilt för batteridrivna maskiner Batteri Ladda batteriet (12) före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Li-Power-litiumjonbatterier har ladd- och signalindikering (13): - Tryck (14) på knappen, så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. Ta av, sätta på batteriet Ta av: tryck på knappen som lossar batteriet (10) och dra av batteriet (12) framåt. Sätta på:skjut på batteriet (12) tills det snäpper fast. Montera bälteskrok Montera bälteskrok (11) enligt bild. 7.1 Ställa in rotationsriktning, transportsäkring (startspärr) Använd bara rotationsriktningsväljaren (4) när motorn är avstängd. Se sidan 2: R = högergång inställd L = vänstergång inställd 0 = mittläge: transportsäkring (startspärr) på 7.2 Välja hastighet (bara vissa utrustningar) Välj önskad hastighet genom att vrida på omkopplingsratten (3). Koppla bara om när maskinen har löpt ut (kort start/stopp). 1. Hastighet (lågt varvtal, högt vridmoment) t.ex. vid skruvning, borrning 2. Hastighet(lågt varvtal) t.ex. vid borrning 7.3 Ställa in varvtalet (bara vissa utrustningar) Ställ in det maximala varvtalet på inställningsratten (5). Rekommenderade varvtal för borrning, se bild C, sidan 3. 5. Översikt 6. Före användning 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 36 7.4 Slå PÅ/AV, ställa in varvtal Slå PÅ, varvtal: tryck på strömbrytaren (6). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. Du slår av genom att släppa strömbrytaren. Kontinuerlig användning: håll in strömbrytaren, tryck på (6) låsknappen (7) och släpp sedan strömbrytaren. Slå av genom att trycka på strömbrytaren (6) igen och sedan släppa den. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. 7.5 Verktygsbyte snabbchuck Futuro Top (1) Se bild A, sid. 2. Lossa chucken: håll fast låsringen och vrid med andra handen hylsan i pilens riktning -1-. Fixera verktyg: tryck i verktyget -2- så långt det går. Håll fast låsringen och vrid med andra handen hylsan kraftigt i pilens riktning -3- tills det tar emot. 7.6 Skruva av chucken (för att skruva utan chuck eller för användning med tillsatsenheter) Se bild B, sid. 3. Håll fast borrspindeln med gaffelnyckeln som följer med vid leverans. Lossa chucken genom att slå med lätta slag med en gummihammare på en inspänd sexkantnyckel och skruva av den. Skruva fast lika hårt igen. Chucken måste skruvas fast hårt på spindeln. I annat fall kan chucken lossna (t. ex. vid skruvning). Obs: Vid monterad bit-spännhylsa (best.-nr. 6.31281) hålls skruvbitsen som sitter i spindelns insexfäste fast. 7.7 LED-lampa (bara vissa utrustningar) När du jobbar på dåligt upplysta ställen. LED- lampan (9) lyser när maskinen är på. 8.1 Gäller bara batteridrivna maskiner: Flerfunktionsövervakad maskin Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken satt den i självskyddsläge. Trots skyddsfunktionen kan vissa användningsområden ge överbelastning som resulterar i maskinskador. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt (elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). Blinkar någon LED-lampa (13), så är batteriet nästan tomt. Tryck ev. på knappen (14) och kontrollera LED-lamporna (13). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får termoskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Obs! Är batteriet jättevarmt så kan det gå snabbare att kyla det i en ”AIR COOLED”- laddare. Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den obelastad. 3. Maskinen slår av vid för hög strömstyrka (t.ex. om den nyper länge). Slå av maskinen med strömbrytaren (6). Sedan kan du jobba som vanligt igen. Försök att undvika att maskinen nyper. SV Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare. Fäst maskinen på ett säkert sätt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. A Laddningsaggregat: bl.a. ASC Ultra, ASC 15, ASC 30. B Laddningsbara batterier: 18 volt: 5,2 Ah (6.25592); 4,0 Ah (6.25591); 3,0 Ah (6.25594) Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Särskilda anvisningar för batteridrivna maskiner: Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterier i vatten. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). 8. Åtgärder vid fel 9. Tillbehör 10. Reparationer 11. Miljöskydd
Sida: 4
SVENSKA sv 37 Förklaringar till uppgifterna finns på sidan 3. Förbehåll för tekniska ändringar. U =batterispänning P1 =märkeffekt n1* =varvtal vid tomgång n2* =varvtal vid belastning ø max =maximal borrdiameter s max =maximal slagfrekvens b =chuckvidd G =spindelgänga H =borrspindel med insexfäste m =vikt med minsta batteriet/vikt utan nätkabel D =spännhalsdiameter Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Likström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). * Energirika högfrekventa störningar kan orsaka varvtalssvängningar. De försvinner när störningen klingat av. Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah, D =vibrationsemissionsvärde (Metallborrning) Kh,D =onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektnivå KpA, KWA = onoggrannhet Använd hörselskydd! 12. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo BE 600/13-2 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo BE 600/13-2. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo BE 600/13-2 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo BE 600/13-2

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo BE 600/13-2 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: BE 600/13-2
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska