BE 18 LTX 6

Metabo BE 18 LTX 6 manual

BE 18 LTX 6

Manual för Metabo BE 18 LTX 6 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 80 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 40 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att borrmaskinerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. Borrmaskinerna är avsedda för borrning utan slaggenerator i metall, trä, plast och liknande material. BE 600/13-2 är dessutom avsedd för gängskärning och skruvning. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING – Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som ingår med detta elverktyg. Fel som uppstår till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. Spara alla varningar och instruktioner för framtida hänvisning. Se till så att dokumenta- tionen följer med elverktyget. Använd det medföljande extra stödhandtaget. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Nätdrivna maskiner: Håll elverktyget i de isole- rade handtagen vid arbeten där insatsverk- tyget kan komma i kontakt med dolda elled- ningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Batteridrivna maskiner: Håll elverktyget i de isolerade handtagen vid arbeten där insatsverktyget eller skruvarna kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. a) Arbeta aldrig med högre varvtal än det högsta tillåtna varvtalet för borren. Vid högre varvtal kan borren lätt böjas om den kan rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket, vilket kan leda till skador. b) Börja alltid borra med lägre varvtal och medan borren har kontakt med arbetsstycket. Vid högre varvtal kan borren lätt böjas om den kan rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket, vilket kan leda till skador. c) Tryck inte för hårt och endast i borrens längsriktning. Borrar kan böjas och därmed brytas av eller göra så att användaren tappar kontrollen och skadas. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Fixera små arbetsstycken, så att de inte vrids med runt av verktyget(t.ex. med skruvstycke eller med skruvtvingar mot arbetsbordet). Fatta inte tag med händerna i roterande verktyg! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Om verktyget kläms eller hakar fast, så uppstår stora krafter. Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Se upp vid tuff skruvdragning (inskruvning av skruvar med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Skruvhuvudet kan slitas av resp. handtaget påverkas av stora motsatt riktade vridmoment. Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 41 Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. 4.1 Särskilda säkerhetsanvisningar för nätdrivna maskiner: Undvik oavsiktliga starter: lås alltid upp strömbrytaren när du drar ur kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. 4.2 Särskilda säkerhetsanvisningar för batteridrivna maskiner: Undvik oavsiktliga starter: Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! LED-lampa (10): rikta aldrig optiska instrument rakt in i LED-strålen. Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Se sidan 2. 1 Snabbchuck Futuro Top * 2 Stödhandtag/vibrationsdämpat stödhandtag 3 Omkopplingsratt för val av hastighet * 4 Rotationsomkopplare 5 Varvtalsvred * 6 Strömbrytare 7 Låsknapp för kontinuerlig användning 8 Handtag 9 Snabbchuck Futuro Plus * 10 LED-lampa * 11 Knapp för att lossa batteriet * 12 Bälteskrok * 13 Batteri * 14 Ladd- och signalindikering * 15 Laddindikeringsknapp * *bara vissa modeller/utrustningar 6.1 Montering av extra handtag (2) Använd alltid det medföljande stödhandtaget för din egen säkerhets skull. - Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget (2) åt vänster. - Skjut upp stödhandtaget på maskinens spännhals. - Gäller bara BE 600/13-2: Skjut fram stödhandtaget så långt att det inte går att vrida. Dra tillbaka till vinkeln du vill ha. - Dra åt extrahandtaget genom att vrida det kraftigt. 6.2 Särskilt för nätdrivna maskiner Kontrollera först att spänningen och frekvensen på märkskylten stämmer överens med nätströmmen och nätfrekvensen du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 6.3 Särskilt för batteridrivna maskiner Batteri Ladda batteriet (13) före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Li-Power-litiumjonbatterier har ladd- och signalindikering (14): - Tryck (15) på knappen, så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. Ta av, sätta på batteriet Ta av: tryck på knappen som lossar batteriet (11) och dra av batteriet (13) framåt. Sätta på:skjut på batteriet (13) tills det snäpper fast. 5. Översikt 6. Före användning
Sida: 3
SVENSKA sv 42 Montera bälteskrok Montera bälteskrok (12) enligt bild. 7.1 Ställa in rotationsriktning, transportsäkring (startspärr) Använd bara rotationsriktningsväljaren (4) när motorn är avstängd. Se sidan 2: R = högergång inställd L = vänstergång inställd 0 = mittläge: transportsäkring (startspärr) på 7.2 Välja hastighet (bara vissa utrustningar) Välj önskad hastighet genom att vrida på omkopplingsratten (3). Koppla bara om när maskinen har löpt ut (kort start/stopp). 1. Hastighet (lågt varvtal, högt vridmoment) t.ex. vid skruvning, borrning 2. Hastighet(lågt varvtal) t.ex. vid borrning 7.3 Ställa in varvtalet (bara vissa utrustningar) Ställ in det maximala varvtalet på inställningsratten (5). Rekommenderade varvtal för borrning, se bild E, sidan 3. 7.4 Slå PÅ/AV, ställa in varvtal Slå PÅ, varvtal: tryck på strömbrytaren (6). Du ändrar varvtalet genom att trycka in strömbrytaren. Du slår av genom att släppa strömbrytaren. Kontinuerlig användning: håll in strömbrytaren, tryck på (6) låsknappen (7) och släpp sedan strömbrytaren. Slå av genom att trycka på strömbrytaren (6) igen och sedan släppa den. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. 7.5 Verktygsbyte snabbchuck Futuro Top (1) Se sid. 2, bild A. Öppna chucken: håll fast låsringen och vrid hylsan med den andra handen i pilens riktning -1-. Fixera tillsatsverktyget: Tryck i verktyget -2- så långt det går. Håll fast låsringen och vrid hylsan kraftigt med den andra handen i pilens riktning -3- tills det tar emot. 7.6 Byta verktyg Snabbchuck Futuro Plus (9) Se sid. 3, bild B. Öppna chucken: Vrid hylsan -1- i pilens riktning. Om du hör att det klickar till (funktionsbetingat) när chucken öppnas försvinner detta ljud när hylsan vrids åt motsatta hållet. Om chucken sitter riktigt hårt: Ta bort batteriet/dra ut nätkontakten. Håll fast chucken med en stiftnyckel vid chuckhuvudet och vrid hylsan kraftigt i pilens riktning mot -1-. Fixera tillsatsverktyget: - Tryck i verktyget -2- så långt det går. - Vrid hylsan i pilens riktning -3-, tills du får mekaniskt motstånd. - Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verktyget ärsäkert fastspänt. Om verktygsskaftet är mjukt, måste du eventuellt efterdra när du borrat ett tag. 7.7 Skruva av chucken (för att skruva utan chuck eller för användning med tillsatsenheter) Obs! Vid monterad bit-spännhylsa (best.-nr. 6.31281) hålls skruvbitsen som sitter i spindelns insexfäste fast. Snabbchuck Futuro Top (1) Se sid. 3, bild C. Håll fast borrspindeln med gaffelnyckeln som följer med vid leverans. Lossa chucken genom att slå med lätta slag med en gummihammare på en inspänd sexkantnyckel och skruva av den. Skruva fast lika hårt igen. Chucken måste skruvas fast hårt på spindeln. I annat fall kan chucken lossna (t. ex. vid skruvning). Snabbchuck Futuro Plus (9) Se sid. 4, bild D. Vrid ut säkringsskruven. Observera vänstergänga! Håll fast borrspindeln med en stiftnyckel. Lossa chucken genom att slå med lätta slag med en gummihammare på en inspänd sexkantnyckel och skruva av den. Skruva fast i omvänd ordning. 7.8 LED-lampa (bara vissa utrustningar) När du jobbar på dåligt upplysta ställen. LED- lampan (10) lyser när maskinen är på. 8.1 Gäller bara batteridrivna maskiner: Flerfunktionsövervakad maskin Slår maskinen av sig själv, så har elektroniken satt den i självskyddsläge. Trots skyddsfunktionen kan vissa användningsområden ge överbelastning som resulterar i maskinskador. Orsak och åtgärd: 1. Batteriet är nästan tomt (elektroniken skyddar batteriet mot djupurladdning). 7. Användning 8. Åtgärder vid fel
Sida: 4
SVENSKA sv 43 Blinkar någon LED-lampa (14), så är batteriet nästan tomt. Tryck ev. på knappen (15) och kontrollera LED-lamporna (14). Är batteriet nästan tomt, ladda det! 2. Lång, kontinuerlig överbelastning av maskinen får termoskyddet att lösa ut. Låt maskin eller batteri svalna. Obs! Är batteriet jättevarmt så kan det gå snabbare att kyla det i en ”AIR COOLED”- laddare. Obs! Maskinen kyler snabbare om du kör den obelastad. 3. Maskinen slår av vid för hög strömstyrka (t.ex. om den nyper länge). Slå av maskinen med strömbrytaren (6). Sedan kan du jobba som vanligt igen. Försök att undvika att maskinen nyper. SV Använd endast original-Metabo-batterier och Metabo-tillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare. Fäst maskinen på ett säkert sätt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. A Laddningsaggregat: bl.a. ASC Ultra, ASC 15, ASC 30. B Laddningsbara batterier: 18 volt: 5,2 Ah (6.25592); 4,0 Ah (6.25591); 3,0 Ah (6.25594), etc. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! En defekt nätanslutningskabel får endast ersättas med en av metabo:s särskilda original- nätanslutningskablar, som kan beställas från Metabo-service. Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2012/19/EU om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Särskilda anvisningar för batteridrivna maskiner: Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterier i vatten. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaringar till uppgifterna finns på sidan 3. Förbehåll för tekniska ändringar. U =batterispänning P1 =märkeffekt n1* =varvtal vid tomgång n2* =varvtal vid belastning ø max =maximal borrdiameter s max =maximal slagfrekvens b =chuckvidd G =spindelgänga H =borrspindel med insexfäste m =vikt med minsta batteriet/vikt utan nätkabel D =spännhalsdiameter Mätvärdena är uppmätta enligt EN 62841. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Likström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). * Energirika högfrekventa störningar kan orsaka varvtalssvängningar. De försvinner när störningen klingat av. Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 62841: ah, D =vibrationsemissionsvärde (Metallborrning) Kh,D =onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektnivå KpA, KWA = onoggrannhet Använd hörselskydd! 9. Tillbehör 10. Reparationer 11. Miljöskydd 12. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo BE 18 LTX 6 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo BE 18 LTX 6. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo BE 18 LTX 6 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo BE 18 LTX 6

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo BE 18 LTX 6 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: BE 18 LTX 6
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska