BE 1300-X3 Quick

Metabo BE 1300-X3 Quick manual

BE 1300-X3 Quick

Manual för Metabo BE 1300-X3 Quick på Holländsk. Denna PDF-handbok har 60 sidor.

Table of contents

Sida: 1
www.metabo.com Made in Germany de Originalbetriebsanleitung 5 en Original instructions 9 fr Notice originale 12 nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 16 it Istruzioni originali 20 es Manual original 24 pt Manual original 28 sv Originalbruksanvisning 32 fi Alkuperäinen käyttöopas 35 no Original bruksanvisning 38 da Original brugsanvisning 41 pl Instrukcja oryginalna 44 el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης 48 hu Eredeti használati utasítás 52 ru Оригинальное руководство по эксплуатации 55 BE 751 BE 1100 BE 1300 Quick
Sida: 2
SVENSKA sv 32 Originalbruksanvisning 1. Överensstämmelseintyg Vi försäkrar och tar ansvar för att borrmaskinerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. 2. Avsedd användning Borrmaskinen är avsedd för borrning utan slaggenerator i metall, trä, plast och liknande material. Maskinen är även avsedd för gängskärning och skruvdragning. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. 3. Allmänna säkerhetsanvisningar Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverk- tyget. 4. Särskilda säkerhetsanvisningar Använd det medföljande stödhandtaget. Tappar du kontrollen över maskinen, kan det leda till skador. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Dra alltid ur kontakten före inställning eller underhåll. Undvik oavsiktliga starter: lås alltid upp strömbrytaren när du drar ur kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Se till så att det inte går några el-, vatten eller gasledningar där du ska jobba (t.ex. med metalldetektor). Fixera små arbetsstycken, så att det inte vrids med runt av borret (t.ex. med skruvstycke eller med skruvtvingar mot arbetsbordet). Ta aldrig i roterande delar på verktyget! Ta bara bort spån och liknande när maskinen är av. Metabo S-automatic-säkerhetskoppling. Om säkerhetskopplingen löser ut, slå genast av maskinen! Om verktyget kläms eller hakar fast, så begränsas effekten på motorn. Det uppstår stora krafter när du arbetar. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Du får inte använda Metabo S-automatic- säkerhetskopplingen som momentsbegränsning. Se upp vid tuff skruvdragning (iskruvning av skruv med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Kraften kan slita av skruvskallen resp. påverka handtaget med stora, motsatt riktade vridmoment. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem.  En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andningsskydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. 5. Översikt Se sid. 2. 1 Växelväljare 2 Stödhandtag/vibrationsdämpat stödhandtag* 3 Kuggkranschuck * 4 Snabbchuck Futuro Plus * 5 Varvtalsvred * 6 Elektronikindikering * 7 Rotationsriktningsväljare 8 Låsknapp för kontinuerlig användning 9 Strömbrytare * beroende på utförande 6. Före användning Kontrollera att den spänning och frekvens som anges på märkskylten överensstämmer med den aktuella nätspänningen, innan du startar maskinen. Åtgärder för att säkerställa att chucken sitter ordentligt fast: Efter första borrningen (högervarv) skall låsskruven i chuckens inre (om sådan finns / beroende på modell) efterdras.
Sida: 3
SVENSKA sv 33 Observera vänstergänga!  (Se kapitel 8.7.) 6.1 Sätta på stödhandtaget (2) Använd alltid det medföljande stödhandtaget för din egen säkerhets skull. Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget (2) åt vänster. Skjut på stödhandtaget på maskinens spännhals. Skjut fram stödhandtaget så långt att det inte går att vrida. Dra tillbaka till vinkeln du vill ha och dra åt ordentligt. 7. Användning 7.1 Ställa in rotationsriktning, transportsäkring (startspärr) Använd bara rotationsriktningsväljaren (7) när motorn är av. Se sid. 2: R = högergång inställd L = vänstergång inställd 0 = mittläget: transportsäkring (startspärr) inställd Chucken måste vara hårt åtdragen på spindeln och låsskruven i chuckens inre (om låsskruv finnes / beroende på modell) måste vara hårt åtdragen. (Observera vänstergänga!) I annat fall kan chucken lossna (t. ex. vid skruvning). 7.2 Välja växel Välj den växel du vill ha genom att vrida på  växelväljaren (1). Växla bara när maskinen varvar ned  (slå PÅ/AV kort). 1:a växeln (lågt varvtal, stort moment)  t.ex. vid skruvdragning, borrning 2:a växeln (högt varvtal) t.ex. för borrning 7.3 Ställa in varvtalet Ställ in maxvarvtal med vredet (5). Rekommenderade borrvarvtal, se sid. 4. 7.4 Slå PÅ/AV, ställa in varvtal Slå PÅ, varvtal: tryck på strömbrytaren (9). Du ändrar varvtalet genom att trycka in  strömbrytaren. Den elektroniska mjukstarten accelererar maskinen kontinuerligt upp till förinställt varvtal. Slå AV genom att släppa strömbrytaren. Kontinuerlig användning: håll in strömbrytaren, tryck på (9) låsknappen (8) och släpp sedan strömbrytaren. Slå av genom att trycka på strömbrytaren (9) igen och sedan släppa den. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. 7.5 Verktygsbyte snabbchuck Plus (4) Se bild A, sid. 2. Lossa chucken: Håll i låsringen (beroende på utrustning; inget krav för BE 1300 Quick) och vrid hylsan i pilens riktning - 1 - med andra handen. Det eventuella friktionsljud som hörs när du lossar chucken (funktionsberoende) försvinner om du vrider hylsan åt motsatt håll. BE 751, BE 1100: Om chucken sitter riktigt hårt: dra ur kontakten. Håll fast chucken med en skruvnyckel vid chuckhuvudet och vrid hylsan kraftigt i pilens riktning - 1-. Fixera verktyget: - För in verktyget - 2 - så långt det går. - Håll i låsringen med ena handen (beroende på utrustning; inget krav för BE 1300 Quick) - Vrid hylsan i pilens riktning - 3 - tills du får meka- niskt motstånd. - Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills det inte går att vrida mer - det är först nu som verk- tyget sitter säkert. Om verktygsskaftet är mjukt måste du ev. efterdra när du har borrat ett tag. 7.6 Verktygsbyte kuggkranschuck (3) Se bild B, sid. 2. Lossa chucken: Lossa kuggkranschucken med chucknyckeln -1-. Fixera verktyget: Tryck in verktyget - 2 - så långt det går och korsdra jämnt med chucknyckeln i samtliga 3 gängor - 3 -. 7.7 Chuck med snabbfäste Quick (med BE 1300 Quick) Se bild på sidan 2. Demontering: Skjut låsringen framåt (a) och ta av chucken framifrån (b). Montering: Skjut låsringen framåt och tryck chucken ända in till borrspindelns anslag (och vrid ev. också chucken något). 7.8 Lossa chucken (för att skruva utan chuck eller för användning med tillsatsenheter) Se bild Y, Z på näst sista sidan. Anvisning till bild Y, Z: Lossa och skruva ur genom att slå lite lätt med en gummihammare, som på bilden. Obs: Vid monterad bit-spännhylsa (best.-nr. 6.31281), håll fast skruvbitsen som sitter i spindelns insexfäste. 8. Underhåll, rengöringl Rengöra snabbchucken: När du använt chucken en längre tid, håll den med öppningen nedåt och öppna och stäng den ett par gånger. Då trillar dammet som samlats ur öppningen. Vi rekommenderar att du använder
Sida: 4
SVENSKA sv 34 rengöringsspray på spännbackar och spännbacksöppning med jämna mellanrum. 9. Åtgärder vid fel Elektronikindikering (6)(BE 1100, BE 1300 Quick) Snabba blinkningar - återstarspärr  för din säkerhets skull går maskinen inte igång av sig själv efter strömavbrott, även om den är på. Slå av och på maskinen igen. Långsamma blinkningar - kolborstarna är uttjänta kolborstarna är nästan helt utjänta. Maskinen slår av automatiskt när kolborstarna är uttjänta.  Låt service byta kolborstarna. Konstant lysande - överlast är maskinen överbelastad länge, begränsar systemet effekten, så att motorn inte blir överhettad. 10. Tillbehör Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare. Fäst maskinen på ett säkert sätt. Om du tappar kontrollen kan du orsaka person- skador. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. 11. Reparationer Elverktyg får endast repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. 12. Miljöskydd Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast EU-länder: avyttra inte uttjänta elverktyg med hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elek- tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. 13. Tekniska data Förklaringar till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar. P1 =märkeffekt P2 =avgiven effekt n1* =varvtal obelastad n2* =varvtal belastad ø max =maximal borrdiameter b =chuckvidd G =spindelgänga H =borrspindel med insexfäste m =vikt D =spännhalsdiameter Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). * Energirika högfrekventa störningar kan orsaka varvtalssvängningar. De försvinner när störningen klingat av. Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, D = Vibrationsemissionsvärde (borrning i metall) Kh,D = onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektnivå KpA, KWA = Osäkerhet Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo BE 1300-X3 Quick men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo BE 1300-X3 Quick. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo BE 1300-X3 Quick så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo BE 1300-X3 Quick

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo BE 1300-X3 Quick nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: BE 1300-X3 Quick
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska