Metabo BDE 1100 manual

Manual för Metabo BDE 1100 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 56 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 26 Bruksanvisning i original Vi försäkrar och tar ansvar för att borrmaskinerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. Borrmaskinen är avsedd för borrning utan slagge- nerator i metall, trä, plast och liknande material. Maskinen är även avsedd för gängskärning och skruvdragning. För skador som uppstår på grund av icke avsedd användning bär användaren det fulla ansvaret. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhets- anvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar noga innan du använder elverktyget. Spara all dokumentation och om elverktyget säljs vidare, se till att all dokumentation följer med. Läs alltid textavsnitt med denna symbol extra noga. De är till för din egen säkerhet och för att skydda ditt elverktyg! Använd det medföljande extra stöd- handtaget. Du kan skada dig om du förlorar kontrollen över maskinen. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spännings- sätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Dra ut elkontakten ur uttaget innan allt slags inställnings- eller underhållsarbete påbörjas. Observera gas-, el-,och vattenledningar! Metabo S-automatic säkerhetskoppling Stäng genast av borrmaskinen när säkerhetskopplingen löser ut! Undvik att starta maskinen av misstag: Stäng alltid av maskinen med strömbrytaren när du drar ur stickkontakten ur eluttaget eller vid strömavbrott. Ta inte med händerna i roterande verktyg! Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Under längre arbetsperioder skall hörselskydd användas. Längre påverkan av buller kan ge hörselskador. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna vid den plats där de uppstår, undvik att de avlagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sidan 2. 1 Anslagsstopp 2 Kuggkranschuck 3 Omkopplingsratt för val av hastighet 4 Låsknapp 5 Strömställarspärr 6 Rotationsomkopplare 7 Stödhantag 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt
Sida: 2
SVENSKA sv 27 Metabo S-automatic säkerhetskoppling: Om verktyget är fastklämt eller har hakat fast begränsas kraftflödet till motorn. På grund av de höga krafterna måste därför alltid maskinen hållas fast med stödhandtagen. Inta även en säker posi- tion och arbeta koncentrerat. Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 8.1 Justering av anslagsstopp Lossa stödhantaget (7). Ställ in anslagsstoppet (1) på rätt borrdjup och dra åt stödhantaget igen. 8.2 Start/stopp Starta maskinen genom att trycka på strömställarspärren (5). Varvtalet kan ändras på strömställarspärren. Med den elektroniska jämna starten ökas maskinens varvtal gradvis till det maximala. För kontinuerlig drift kan strömställarspärren låsas med låsknappen. (4) För att stanna maskinen trycker man en gång till på strömbrytaren. Om maskinen är inställd på långtidsgång, fortsätter den att gå även om operatören förlorar greppet. Håll därför alltid fast maskinen med båda händerna i de båda stödhantagen, inta en säker position och arbeta koncentrerat. 8.3 Välja hastighet Välj rätt hastighet genom att vrida på omkopplingsratten (3). Koppla bara om när maskinen har löpt ut (kort start/stopp). 1. Hastighet (lågt varvtal, högt vridmoment) t.ex. vid skruvning, borrning 2. Hastighet (lågt varvtal) t.ex. vid borrning 8.4 Välja rotationsriktning Rotationsriktningen för endast ändras med rotationsomkopplaren (6) när motorn står stilla. Välja rotationsriktning: Högerrotation Vänsterotation 8.5 Verktygsbyte kuggkranschuck (2) Spänn in verktyget: Sätt in verktyget och spänn chucken jämnt genom att använd chucknyckeln i alla tre hålen. Borttagning av verktyget: Öppna kuggkranschucken med chucknyckeln och ta bort verktyget. 8.6 Ta bort handtaget. Chucken måste först tas bort för att handtaget ska kunna avlägsnas. 8.7 Avtagning av chucken Kuggkranschuck (2) Vrid ut säkringsskruven. Varning vänstergänga! Håll fast borrspindeln med en skruvnyckel. Lossa chucken med ett lätt slag med en gummihammare på den instuckna chucknyckeln och skruva av den. När du borrar djupa hål bör du dra upp borret ur hålet med jämna mellanrum och ta bort stendamm eller flisor. Vid gängskärning, oljas gängtappen något. Välj lågt varvtal och . Skä in med högervarv, stoppa och vrid om med vänstervarv. 6. Särskilda produktegenskaper 7. Driftstart 8. Användning 9. Råd och tips 3x
Sida: 3
SVENSKA sv 28 Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare. Fäst maskinen på ett säkert sätt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till angivelserna på sid 3. Förbehåll för tekniska ändringar. P1 =Nominell upptagen effekt P2 =Avgiven effekt n1 =Varvtal vid tomgång n2 =Varvtal vid belastning ø max =maximal håldiameter b =Spännvidd för chuck G =Borrspindelns gängdimension m =vikt D =spännhalsdiameter Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah, D =vibrationsemissionsvärde (Metallborrning) Kh,D =onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = ljudtrycksnivå LWA = ljudeffektnivå KpA, KWA = onoggrannhet Använd hörselskydd! 10. Tillbehör 11. Reparation 12. Miljöskydd 13. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo BDE 1100 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo BDE 1100. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo BDE 1100 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo BDE 1100

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo BDE 1100 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: BDE 1100
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Kinesisk