BasicAir 250

Metabo BasicAir 250 manual

BasicAir 250

Manual för Metabo BasicAir 250 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 112 sidor.

Sida: 1
SVENSKA 66 1. Översikt över maskinen / leveransomfattning 1 Manometer för reglertryck 2 Transporthandtag 3 Tryckregulator 4 Manometer för matartryck 5 Luftfilterhus 6 Oljesticka 7 Kompressor 8 Oljeskruv 9 Tryckkärl 10 Kulkran vid kondensatutsläppet 11 Säkerhetsventil 12 Tryckluftkontakt (snabbkopp- ling),reglerad tryckluft 13 Strömbrytare BasicAir 250 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BasicAir 350 1 2 5 3 12 8 10 9 4 11 7 6 PowerAir 350 1 2 13 I_0024sv1A.fm 9.4.10 Original bruksanvisning
Sida: 2
SVENSKA 67 1. Översikt över maskinen /  leveransomfattning ................66 2. EU-konformitetsdeklaration....67 3. Läs detta först! .......................67 4. Säkerhet ..................................67 4.1 Avsedd användning..................67 4.2 Allmänna  säkerhetsanvisningar ...............67 4.3 Symboler på maskinen.............68 4.4 Säkerhetsanordningar..............69 5. Drift..........................................69 5.1 Före första start........................69 5.2 Placering ..................................69 5.3 Nätanslutning ...........................69 5.4 Tryckluft....................................70 6. Reparation och underhåll......70 6.1 Regelbundet underhåll .............70 6.2 Förvaring av maskinen.............70 7. Problem och felsökning.........71 8. Reparation...............................71 9. Miljöskydd...............................71 10. Tekniska data..........................72 Härmed deklareras att apparaten upp- fyller de grundläggande krav och före- skrifter i de relevanta riktlinjerna. Bruksanvisningen är skriven på ett så- dant sätt att du snabbt kan arbeta med maskinen på ett säkert sätt. Här följer en liten handledning till hur bruksanvis- ningen bör läsas: – Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder utrustningen. Observera särskilt våra säkerhetsfö- reskrifter. – Denna bruksanvisning riktar sig till personer med tekniska grundkun- skaper i hantering av sådana maski- ner som beskrivs här. Om du inte har någon som helst erfarenhet i användning av dessa maskiner bör du först rådfråga personer som har denna erfarenhet. – Spara alla med apparaten följande dokument så att du och alla andra användare kan hitta informationen vid behov. Spara kvittot för eventu- ella garantiåtaganden. – Om du säljer eller lånar ut utrust- ningen skall alla tillhörande doku- ment medfölja. – Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår för att bruksanvisning- ens anvisningar in följts. Informationer i bruksanvisningen märks på följande sätt: AFara! Varning för personskador eller skador på miljön. BFara för elektricitet! Varning för personskador pga. elektrici- tet. A OBS! Varning för materialskada. 3Märk: Kompletterande information. – Siffror i bilder (1, 2, 3, ...) – kännetecknar detaljer; – numreras fortlöpande; – syftar på motsvarande siffra inom parantes (1), (2), (3) ... i texten intill. – Anvisningar för arbetsmoment som måste göras i en bestämd ordnings- följd är numrerade. – Anvisningar för arbetsmoment som inte behöver göras i en bestämd ordningsföljd kännetecknas av en punkt. – Uppräkningar kännetecknas av ett streck. 4.1 Avsedd användning Kompressorn är avsedd för att förse tryckluftsdrivna verktyg med tryckluft. Apparaten får bara användas under till- syn. Den får inte användas för medicinska ändamål, inom livsmedelsindustrin el- ler för att fylla syrgastuber med luft. Den får inte heller användas för att suga upp explosiva, brandfarliga eller hälsofarliga gaser eller damm. Appara- ten får inte användas i miljöer med ex- plosionsrisk eller hög dammhalt . All annan användning är förbjuden. Vid ej avsedd användning, förändringar på maskinen eller vid användning av delar som ej testats och godkänts av tillver- karen kan oförutsebara skador uppstå! Barn, ungdomar och personer som inte instruerats i hur kompressorn fungerar får varken använda kompressorn eller till kompressorn anslutna tryckluftsver- kyg. 4.2 Allmänna säkerhetsanvis- ningar  För att undvika faror för personer el- ler sakskador skall de följande sä- kerhetsanvisningar följas när du an- vänder denna elektriska maskin.  Beakta de speciella säkerhetsanvis- ningarna i respektive kapitel.  Spara alla dokument som medföljer kompressorn.  Läs även gällande direktiv eller ar- betarskyddsföreskrifter för hantering av kompressorer och tryckluftsverk- tyg.  Följ de lagliga föreskrifterna för drif- ten av anläggningar som skall över- vakas.  Observera under apparatens drift och förvaring att utträdande kon- densat och andra drivmedel kan smutsa ned omgivningen och föror- saka miljöskador. AAllmän fara!  Håll ordning på arbetsplatsen – oordning på arbetsplatsen kan inne- bära risk för olyckor.  Var alltid uppmärksam. Va noga med vad du gör och arbeta förnuf- tigt. Använd inte elmaskinen om du är okoncentrerad.  Kom ihåg att även ta hänsyn till ytt- re faktorer.  Se till att du har bra belysning.  Undvik onormala kroppsställningar. Det är viktigt att stå stadigt och att alltid hålla balansen. Innehållsförteckning 2. EU-konformitetsdeklara- tion 3. Läs detta först! 4. Säkerhet
Sida: 3
SVENSKA 68  Denna elmaskin får inte användas i närheten av brandfarliga vätskor el- ler gaser.  Se till att inga barn vistas inom ar- betsområdet. Låt inga andra perso- ner vidröra verktyget eller nätkabeln under drift.  Undvik att överbelasta elmaskinen – använd den endast inom det effekt- område som anges i tekniska data. BFara för elektricitet!  Undvik att utsätta elmaskinen för regn.  Använd den inte heller i fuktiga eller våta miljöer.  Undvik att komma i beröring med jordade delar (t ex värmeelement, rör, spisar, kylskåp) när du arbetar med elmaskinen.  Nätkabeln får inte användas för än- damål som den inte är avsedd för. ARisk för personskada på grund av utströmmande tryckluft och delar som dras med av tryckluf- ten!  Tryckluft får aldrig riktas mot män- niskor eller djur.  Se till att alla tryckluftsverktyg och tillbehör som används är konstrue- rade för arbetstrycket eller är anslut- na till tryckregulatorer.  OBS! När snabbkopplingen lossas släpps luften i tryckluftsslangen plötsligt ut. Håll därför fast den de- len på tryckluftsslangen som skall lossas.  Kontrollera alltid att alla skruvför- band är hårt åtdragna.  Undvik att själv utföra reparationer på maskinen. Reparationer på kom- pressorer, tryckkärl och trycklufts- verktyg får endast utföras av behö- rig fackpersonal. AFara för oljehaltig tryckluft!  Tryckluftsslangar för oljehaltig tryck- luft får endast användas för tryck- luftsverktyg som är avsedda för olje- haltig tryckluft.  Tryckluftsslangar för oljehaltig tryck- luft får inte användas för trycklufts- verktyg som inte är avsedda för ol- jehaltig tryckluft.  Bildäck etc. får aldrig fyllas med ol- jehaltig tryckluft. ARisk för brännskador på tryck- luftsförande delars ytor!  Låt maskinen svalna innan du på- börjar servicearbeten på den. ARisk för klämskador och an- dra personskador på rörliga delar!  Maskinen får inte användas utan skyddsanordning.  Obs! Kompressorn startar automa- tiskt när minimitrycket underskrids. – Kontrollera alltid före underhålls- arbete att kompressorn inte är an- sluten till elnätet.  Kontrollera att inga verktyg eller lö- sa delar ligger kvar i maskinen när den startas (t ex efter servicearbe- ten). AFara på grund av bristande personlig skyddsutrustning!  Använd hörselskydd.  Använd skyddsglasögon.  Använd andningsskydd om det dammar eller bildas hälsovådlig dimma.  Använd lämpliga arbetskläder. Vid arbeten utomhus rekommenderas halkfria skor. BFara på grund av brister på el- apparater!  Elapparaten och dess tillbehör skall skötas omsorgsfullt. Följ underhålls- anvisningarna.  Kontrollera den elektriska maski- nen med avseende på skador före varje användning: Före driften mås- te säkerhetsanordningar, skyddsan- ordningar eller lätt skadade delar undersökas med avseende på felfri och ändamålsenlig funktion. En ska- dad apparat får inte användas för- rän den har reparerats av fackkun- nig personal.  Kontrollera att de rörliga delarna fungerar felfritt och inte fastnar. Alla delar måste vara korrekt montera- de och uppfylla alla krav för att el- maskinen skall kunna fungera fel- fritt.  Skadade skyddsanordningar eller delar skall repareras eller bytas av godkänd serviceverkstad.  Låt en serviceverkstad byta ut trasi- ga strömbrytare.  Elmaskinen får inte användas om det inte går att sätta på och stänga av strömbrytaren.  Handtagen skall vara torra och fia från olja och fett. 4.3 Symboler på maskinen Symboler på maskinen Uppgifter på typskylten: 14 Läs bruksanvisningen. 15 Varning för personskador genom kontakt med heta delar. 16 Använd skyddsglasögon. 17 Varning för automatisk start. 18 Varning för farlig elektrisk spän- ning. 19 Garanterad ljudeffektnivå 20 Tillverkare 21 Artikel-, versions-, serienummer 22 Beteckning 23 Kopplingsspänning / frekvens 24 Motoreffekt P1 (se även "teknisk data") 25 Strömupptagning / skyddsklass 26 Varvtal / Nominell uteffekt motor 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 27 30 31 32 33 26 29 34 35 28 20 21
Sida: 4
SVENSKA 69 4.4 Säkerhetsanordningar Säkerhetsventil BasicAir 250/350 PowerAir 350 Den fjäderbelastade säkerhetsventilen (36) sitter på tryckregulatorn. Säker- hetsventilen slår till när trycket stiger över det maximalt tillåtna värdet. 5.1 Före första start Montera hjul  Montera hjulen enligt illustrationen. Isättning av oljestickan 1. Ta bort pluggen (38) ur kompressor- huset. 2. Ersätt pluggen med den medföljan- de oljestickan (37). Pluggen förhindrar oljeläckage under transport. Spara därför pluggen för se- nare användning. Montera luftfiltret 1. Ta bort pluggen ur kompressorhu- sets luftintag.(39) Spara pluggen för senare användning. BasicAir 250 BasicAir 350 / PowerAir 350 2. Skruva på det medföljande luftfiltret (40) på luftinloppet. Kontrollera kondensatutsläppet  Kontrollera att kondensatutsläppet är stängd (41). 5.2 Placering Apparatens placeringsplats skall uppfyl- la de följande villkoren:  Torr, sval, frostskyddad  Fast, vågrätt och plant underlag AFara! Felaktig placering kan medföra svåra olyckor.  Apparaten måste säkras mot rull- ning, tippning och glidning.  Apparaten får inte dras i slangen el- ler nätkabeln. Apparaten får bara transporteras i handtaget.  Säkerhetsanordningar och manö- verelement skall alltid vara lättill- gängliga. 5.3 Nätanslutning BFara! Elektrisk spänning Kompressorn får endast användas i torra utrymmen. Kompressorn får en- dast anslutas till en strömkälla under följande förutsättning: – Alla stickkontakter ska vara jordade enligt föreskrifterna. – Avsäkringen skall motsvara uppgif- terna i de tekniska specifikationer- na. Lägg nätkabeln så att den inte är i vä- gen eller kan skadas under arbetet. Kontrollera alltid att kompressorn är av- stängd innan du ansluter kontakten till eluttaget. Skydda nätkabeln för värme, frätande vätskor och vassa kanter. 27 CE-märke – denna maskin uppfyl- ler EG-riktlinjerna enligt konformi- tetsförklaringen 28 Tillverkningsår 29 Sugeffekt 30 Påfyllningskapacitet 31 Varvtal kompressor 32 Antal cylinder 33 Maximalt tryck 34 Volym tryckbehållare 35 Avfallshanteringssymbol – Appa- raten kan avfallshanteras via till- verkaren 5. Drift 36 36 37 38 39 40 39 40 41
Sida: 5
SVENSKA 70 Använd bara förlängningssladdar med tillräcklig ledararea (se „Teknisk data“). Undvik att stänga av kompressorn via stickkontakten - använd alltid strömbry- taren. Dra ur stickkontakten ur eluttaget när du är klar med arbetet. 5.4 Tryckluft 1. Slå till apparaten (42 eller 43). Vänta tills tryckbehållaren kommit upp i maximalt arbetstryck (kom- pressorn stängs av). Trycket i behållaren indikeras via behål- larens tryckmanometer (47). BasicAir 250/350 PowerAir 350 2. Ställ in regleringstrycket vid tryckre- gulatorn (44). Det aktuella regle- ringstrycket indikeras vid reglerings- trycksmanometern (46). A Varning! Det inställda reglertrycket får inte vara högre än det maximala arbetstrycket för det anslutna tryckluftsverktyget! 3. Anslut tryckluftslangen vid tryckluft- kontakten (45). 4. Anslut tryckluftsverktyget. Nu kan du börja arbeta med tryckluftsverk- tyget. 5. Stäng alltid av kompressorn när du gör ett uppehåll i arbetet. Dra ur stickkontakten. 6. Töm tryckbehållaren varje dag helt på kondensvatten (48). Luta då ev. apparaten lite. AFara! Innan du börjar arbeten på kompres- sorn: – Stäng av maskinen. – Dra ur stickkontakten. – vänta tills apparaten står stilla. – Se till att kompressorn och alla tryckluftsverktyg och tillbehör som används är utan tryck. – Låt apparaten och alla använda tryckluftverktyg och tillbehör svalna. Efter avslutat arbete på kompres- sorn: – Montera alla säkerhetsanordningar igen och kontrollera dem. – Kontrollera att det inte sitter några verktyg etc. kvar i eller på kompres- sorn. Andra underhålls- eller reparations- arbeten än de som beskrivs i detta avsnitt får endast utföras av behöri- ga fackarbetare. 6.1 Regelbundet underhåll A OBS Kontrollera cylinderskruvarnas åtdrag- ningsmoment på nya kompressorer (se "Teknisk data") efter de första 50 och 250 drifttimmarna. Före varje arbetstillfälle  Kontrollera tryckluftslangarna med avseende på skador och byt ut dem vid behov.  Kontrollera att alla skruvförband är fast åtdragna och dra ev. åt dem.  Kontrollera nätkabeln på eventuella skador. Är den trasig skall den by- tas av behörig elektriker. Efter 50 drifttimmar  Kontrollera luftfiltret (49) vid kom- pressorn, rengöres v.b..  Kontrollera kompressorns oljenivå på oljemätstickan (50), fyll på olja v. b..(51) Efter 250 drifttimmar  Byt luftfiltret på kompressorn. Efter 500 drifttimmar  Tappa av och byt olja. Efter 1000 drifttimmar  Lämna in kompressorn för översyn på en fackverkstad. Då håller den betydligt längre. 6.2 Förvaring av maskinen 1. Stäng av maskinen och dra ur nät- kontakten. 42 43 44 46 47 45 46 44 47 42 45 6. Reparation och under- håll 48 49 50 51
Sida: 6
SVENSKA 71 2. Avlufta tryckkärlet och alla anslutna tryckluftverktyg. 3. Tappa av tryckbehållarens kon- densvatten . 4. Förvara maskinen på sådant sätt att den inte kan startas av obehöriga. A OBS! Maskinen får utomhus och i fuktiga mil- jöer inte förvaras och transporteras utan skydd. Maskinen får inte förvaras eller trans- porteras liggande på en sida. AFara! Innan du börjar arbeta på kompres- sorn: – Stäng av maskinen. – Dra ur stickkontakten. – vänta tills sågen står stilla. – Se till att kompressorn och alla tryckluftsverktyg och tillbehör som används är utan tryck. – Låt apparaten och alla använda tryckluftverktyg och tillbehör svalna. Efter avslutat arbete på kompres- sorn: – Montera alla säkerhetsanordningar igen och kontrollera dem. – Kontrollera att det inte sitter några verktyg etc. kvar i eller på kompres- sorn. Kompressorn startar inte:  Ingen nätspänning – Kontrollera stickkontakt, kabel och säkringar.  För låg nätspänning. – Använd endast en förlängnings- kabel med tillräckligt stor ledara- rea (se "Tekniska data"). Med kall apparat skall förlängnings- sladdar undvikas och trycket tap- pas av vid tryckbehållaren.  Kompressorn har stängts av med stickkontakten medan den var igång. – Stäng av kompressorn med strömbrytaren och starta den igen.  Motorn är överhettad, t ex på grund av att det saknas kylning (kyllamel- lerna är blockerade). – Stäng av kompressorn vid till/ från-brytaren först och låt den svalna. – Åtgärda överhettningens orsak. – Slå till kompressorn igen. Kompressorn arbetar utan att bygga upp rätt tryck.  Kondensvattentappen vid tryckbe- hållaren otät. – Kontrollera tappningsskruvens packning; ersätt vid behov. – Dra åt tappningsskruven/arna handfast.  Backslagsventilen läcker. – Lämna in backslagsventilen för översyn på verkstan. Tryckluftsverktyget får inte nog med tryck.  Tryckregulatorn är inte öppen or- dentligt. – Öppna tryckregulatorn mer.  Slangkopplingen mellan kompres- sor och tryckluftsverktyg är inte tät. – Kontrollera slangkopplingen, byt ev. trasiga delar. Längre gående arbeten på apparaten bör endast utföras av utbildade elek- triker eller Ditt lands serviceföretag. AFara! Reparation på elverktyg får endast utfö- ras av behörig elektriker. Elverktyg som behöver repareras kan lämnas in till närmaste servicekontor i Sverige. Adressen finns på reservdels- listan. Glöm inte uppge vilka fel du har upp- täckt när utrustningen skickas in för re- paration. AFara! Tryckbehållarens kondensvatten inne- håller oljerester. Kondensvattnet skall omhändertas miljömässigt via respekti- ve insamlingscentral! AFara! Restolja från kompressorn skall omhän- dertas miljörikrtigt via respektive insam- lingscentral! Maskinens förpackningsmaterial kan återvinnas till 100 %. Uttjänta apparater och tillbehör innehål- ler stora mängder värdefullt råmaterial och plaster som kan lämnas till återvin- ningen. Användarhandboken är tryckt på klor- fritt oblekt papper. 7. Problem och felsökning 8. Reparation 9. Miljöskydd
Sida: 7
SVENSKA 72 10. Tekniska data BasicAir 250 BasicAir 350 PowerAir 350 Sugeffekt l/min 240 290 Effektiv matarmängd (volymström) l/min 120 150 Påfyllningskapacitet l/min 140 165 Max drifttryck bar 8 10 Max lager-/ drifttemperatur * °C + 40 Min lager-/ drifttemperatur ** °C + 5 Tryckkärlsvolym l 24 50 23 Antal luftutgångar 1 Antal cylindrar 1 Åtdragsmoment cylinderhuvudskruvar Nm 10 Varvtal min-1 2850 Motoreffekt kW 1,5 1,8 Nätspänning (50 Hz) V 230 Märkström A 7,2 7,9 Avsäkring min. A 10 trög Kapslingsklass IP 20 Maximal totallängd med förlängningskablar – vid 1,0 mm2 ledararea m 10 – vid 1,5 mm2 ledararea m 15 – vid 2,5 mm2 ledararea m 25 Oljekvalitet (kompressor) SAE 40 (SAE 20) Oljemängd vid oljebyte (kompressor) l ca. 0,25 Mått: Längd × bredd × höjd mm 555 × 310 × 600 760 × 380 × 660 490 × 450 × 750 Vikt kg 28 33,5 37 Ljudtrycksnivå LPA på 1 m max dB (A) 87 + 3 89 + 3 Garanterad ljudeffektnivå LWA dB (A) 94 96 Alla tekniska uppgifter är beräknade för en omgivningstemperatur på 20 °C. * Livslängden för vissa komponenter, t.ex. packningen i backventilen förminskas betydligt om kompressorn drivs vid höga tempe- raturer (max lager-/drifttemperatur och högre). ** Vid temperaturer under den min lager-/drifttemperatur föreligger frostrisk för kondensatet i tryckbehållaren.

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo BasicAir 250 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo BasicAir 250. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo BasicAir 250 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo BasicAir 250

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo BasicAir 250 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Kompressorer
  • Modell/namn: BasicAir 250
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ryska