Basic 250-24 W

Metabo Basic 250-24 W manual

Basic 250-24 W

Manual för Metabo Basic 250-24 W på Holländsk. Denna PDF-handbok har 60 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 32 Originalbruksanvisning 1.Försäkran om överensstämmelse 2.Använd maskinen enligt anvisningarna 3.Allmänna säkerhetsanvisningar 4.Särskilda säkerhetsanvisningar 5.Översikt 6.Före användning 7.Drift 8.Reparation och underhåll 9.Reparationer 10.Miljöskydd 11.Problem och störningar 12.Tekniska data Vi försäkrar och tar ansvar för att kompressorerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Utfärdande provningsanstalt *4), uppmätt LWA(M)/garanterad LWA(G) ljudeffektnivå *5), teknisk dokumentation på *6) - se sid. 4. Den här maskinen alstrar tryckluft för verktyg som drivs med tryckluft inom yrkessektorn. Det är inte tillåtet att använda maskinen inom medicin, livsmedelssektorn eller till att fylla luftcylindrar. Explosiva, lättantändliga eller hälsovådliga gaser får inte sugas in. Maskinen får inte användas i riskområden. Allt annat är otillåtet. Genom ej ändamålsenlig användning, förändring av maskinen eller genom att använda delar som inte är godkända av tillverkaren, kan oförutsedda skador uppstå! Barn, ungdomar och personer som inte fått instruktioner får inte använda maskinen och de anslutna tryckluftsverktygen. När maskinen är i drift måste den vara under uppsikt. VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING – Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/ eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk! Se till så att dokumentationen följer med maskinen. Det är viktigt att både du och alla övriga användare alltid har tillgång till information när än det skulle behövas. 3.1 Arbetsskydd a) Håll arbetsplatsen ren och se till att den är välbelyst. Oordning eller dålig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor. b) Använd inte maskinen i explosionsfarlig omgivning med brännbara vätskor, gaser eller damm. Maskiner alstrar gnistor som kan få dammet eller gaserna att fatta eld. c) Se till att inte barn eller andra är i närheten när du använder maskinen. 3.2 Elektrisk säkerhet a) Maskinens stickpropp måste passa till vägguttaget. Stickproppen får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade maskiner. Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elektriskt slag. b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elektriskt slag om din kropp är jordad. c) Skydda maskinen från regn och fukt. Tränger det in vatten i maskinen, ökar risken för elstötar. d) Använd aldrig nätsladden för att bära maskinen hänga upp den eller för att dra ur kontakten. Håll nätsladden borta från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade nätsladdar ökar risken för elektriskt slag. e) Ska du jobba med maskinen utomhus, använd alltid förlängningssladd avsedd för utomhusbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elektriskt slag. 3.3 Personsäkerhet a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd maskinen med förnuft. Använd aldrig maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Under användning av maskinen kan även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador. b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Använd personlig skyddsutrustning som andningsskydd, halksäkra skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd som passar användningsområde och arbetssätt, så minskar risken för skador. c) Undvik oavsiktlig idriftsättning. Se till så att maskinen är avstängd innan du sätter i kontakten och tar upp eller bär maskinen. Om du bär maskinen med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplad maskin till nätströmmen kan olycka uppstå. d) Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på maskinen. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada. e) Undvik konstiga kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kontrollera maskinen i oväntade situationer. f) Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret och kläderna borta från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar. h) Se upp så att du inte låter dig invaggas i falsk trygghet när du har använt maskinen flera gånger och börjar bli bekant med hanteringen och iaktta alltid säkerhetsbestämmelserna. Om du inte följer varningarna finns risk för svåra skador inom loppet av några sekunder. 3.4 Använda och hantera maskinen a) Överbelasta inte maskinen. Använd för aktuellt arbete avsedd maskin. Med en lämplig maskin kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde. b) En maskin med defekt strömställare får inte längre användas. Maskin som inte går att slå på eller av är farlig och kräver reparation. c) Dra stickproppen ur vägguttaget innan inställningar utförs, tillbehör byts ut eller maskinen lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av maskinen. d) Förvara maskiner oåtkomliga för barn. Den som inte förstår sig på maskinen eller som inte läst anvisningarna ska heller inte använda maskinen. Maskiner kan vara farliga om oerfarna personer använder dem. e) Sköt maskinerna och tillbehören noggrant. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte kärvar och kontrollera att inga delar är sönder eller så skadade att det påverkar maskinens funktion negativt. Reparera skadade delar innan du använder maskinen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta maskiner. g) Använd maskiner, tillbehör, verktyg o.s.v. enligt anvisningarna. Ta hänsyn till arbetsvillkor och arbetsmoment. Används maskinerna på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå. h) Se till att handtag och handtagsytor hålls torra, rena och fria från olja och fett. Om handtagen eller handtagsytorna är hala får det till följd att säkerheten och styrningen av maskinen i oförutsedda situationer påverkas. 3.5 Service a) Maskinen får endast repareras av kvalificerad fackpersonal och med originalreservdelar. Då kan du lita på att maskinen är säker att använda. 3.6 Övriga säkerhetsanvisningar – Denna bruksanvisning riktar sig till personer med tekniska baskunskaper om maskiner som beskrivs häri. Om du inte har erfarenhet av dylika maskiner skall du ta hjälp av en erfaren person. – Tillverkaren tar inte ansvar för skador som uppstår på grund av att instruktionerna i bruksanvisningen inte följts. Informationen i denna bruksanvisning kännetecknas på följande sätt: Fara! Varnar för personskada eller skada på egendom. Risk för elektrisk stöt! Varnar för personskada av elektrici- tet. Varning! Varnar för sakskada. I princip förekommer följande kvarvarande risker när man arbetar med tryckluftsmaskiner och går inte heller att få bort helt och hållet med hjälp av säkerhetsanordningar: 4.1 Risk för skada på grund av tryckluft som sipprar ut och delar som följer med! – Tryckluft får aldrig riktas mot människor eller djur. – Se till att alla tryckluftsmaskiner som används och alla tillbehör är utformade för arbetstrycket eller anslutits via tryckregulatorer. – Tänk på att den tryckluft som finns i tryckluftsslangen plötsligt strömmar ut när man lossar på snabbkopplingen. Därför ska man se till att hålla fast änden på tryckluftsslangen som ska lossas. – Ta för vana att alltid kontrollera att alla skruvkopplingar alltid är ordentligt åtdragna. – Reparera inte apparaten på egen hand! Endast fackmän har tillåtelse att laga kompressorer, tryckkärl eller tryckluftsmaskiner. 4.2 Fara på grund av oljehaltig tryckluft! (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) – Oljehaltig tryckluft får bara användas till tryckluftsverktyg där man får använda oljehaltig tryckluft. – Till tryckluftsverktyg, där man inte får använda oljehaltig tryckluft, får man inte använda en tryckluftsslang för oljehaltig olja. – Det är inte tillåtet att fylla bildäck osv. med oljehaltig tryckluft. – Med hjälp av lämpligt filter kan oljepartiklar avlägsnas från tryckluften. Därmed kan en oljesmord kompressor användas även för tryckluftsdrivna verktyg som kräver oljefri tryckluft. 4.3 Risk för brännskador på de tryckluftsförande delarnas yta! – Innan underhåll utförs måste maskinen svalna. 4.4 Risk för klämskador och andra personskador av rörliga delar! – Använd aldrig maskinen utan att skyddsanordningar monterats. Innehåll 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 33 – Tänk på att maskinen startar automatiskt när lägsta tryck uppnåtts! – Kontrollera alltid att sågen inte är ansluten till elnätet innan du påbörjar eventuella servicearbeten. – Kontrollera att inga verktyg eller lösa delar ligger kvar i elverktyget när du slår på det (t.ex. efter service). 4.5 Fara p.g.a. av bristande personlig skyddsutrustning! – Använd hörselskydd. – Använd skyddsglasögon. – Använd andningsmask när arbeten som alstrar damm utförs eller hälsovådliga gaser, imma eller ångor uppstår. – Använd rätt arbetskläder. – Använd halkfria skor. 4.6 Fara på grund av brister på sågen! – Sköt om elverktyg och tillbehör ordentligt. Följ serviceanvisningarna. – Innan maskinen används måste man alltid kontrollera att det inte finns några skador på maskinen: Innan du använder maskinen igen, funktionsprova säkerhetsanordningar,skyddsanordningar eller lätt skadade delar. Använd inte maskinen förrän den blivit reparerad av behörig elektriker. – Kontrollera att de rörliga delarna fungerar felfritt och inte fastnar. Alla delar måste vara rätt monterade och uppfylla samtliga driftvillkor för att elverktyget ska fungera felfritt. – Skadade skyddsanordningar eller delar kräver reparation eller byte av godkänd serviceverkstad. 4.7 Övriga säkerhetsanvisningar – Läs även de särskilda säkerhetsanvisningarna i respektive kapitel. – Följ även i förekommande fall föreskrifter från yrkesförbundet för skadeprevention vid hantering av kompressorer och tryckluftsverktyg. – Följ de lagstadgade föreskrifterna om drift av system som kräver övervakning. – Tänk på att kondensat som sipprar ut och andra drivmedel förorenar miljön och kan orsaka miljöförstöring när maskinen används eller vid lagring. – Kom ihåg att även ta hänsyn till yttre faktorer. 4.8 Symboler på maskinen (beroende på modell) Läs bruksanvisningen. Varning för personskada på grund av att varma maskindelar vidrörs. Använd skyddsglasögon. Använd hörselskydd. Varning för automatisk start. Varning för livsfarlig elspänning! Garanterad ljudeffektnivå. 4.9 Säkerhetsanordningar Säkerhetsventil Den fjäderbelastade säkerhetsventilen (4) slår till om högsta tillåtna tryck överskrids. Se sida 2. 1 Kondensor 2 Tryckkärl 3 Kondensatavlopp 4 Säkerhetsventill 5 Tryckluftsanslutning (snabbanslutning), reglerad tryckluft 6 Manometer styrtryck 7 Tryckreglerare 8 Manometer panntryck 9 På/av-brytare 10 Motorbrytare * 11 Luftfilter/luftfilterhus 12 Låsskruv för olja * 13 Nivåglas för olja * 14 Avtappningsskruv för olja * 15 Transporthandtag * * beroende på modell/utrustning 6.1 Montering (beroende på modell) 1. Montera hjulen enligt bilden (se bild A, sida 3). 2. Montera gummistöden enligt bilden (se bild B, sida 3). 3. Skruva i det medföljande luftfiltret (11) på luftintaget (se bild C, sida 3). 6.2 Kontrollera kondensatavlopp Se till att kondensatavloppet (3) är stängt. 6.3 Fylla på med olja (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) Oljekvalitet och mängd (ungefärlig uppgift) se kapitlet 12.Tekniska data. 1. Skruva ut låsskruv för olja (12). 2. Fyll på med olja tills mitten på nivåglaset (13) uppnåtts eller till markeringen. 3. Skruva tillbaka låsskruven för olja (12). 6.4 Uppställning På platsen där maskinen ställs upp måste följande krav: vara uppfyllda: – torr, frostskyddad – stabilt, vågrätt och jämnt underlag Fara! Om maskinen inte ställs upp på rätt sätt kan det leda till allvarliga olyckor. – Lås fast maskinen så att den inte rullar iväg, välter eller glider. – Det måste alltid vara lätt att komma åt säkerhetsanordningar och styrelement. – (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) Maskinen får inte läggas på sidan. Olja kan sippra ut! 6.5 Transport – (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) Maskinen får inte läggas på sidan. Olja kan sippra ut! – Du får inte dra maskinen med hjälp av slangen eller nätkabeln. Transportera maskinen på transporthandtaget (15). 7.1 Nätanslutning Fara! Elektrisk spänning. Använd endast maskinen i torr omgivning. Till drift av maskinen ska man endast använda en strömkälla som uppfyller kraven nedan: Kontakter måste ha installerats enligt rådande bestämmelser, jordats och provats samt säkrats enligt den tekniska datan. Lägg nätkabeln på ett sådant sätt att den inte är i vägen eller kan skadas under arbetet. Innan du stoppar in kontakten i uttaget måste du alltid kontrollera att maskinen är avstängd. Skydda nätkabeln för värme, frätande vätskor och vassa kanter. Du får bara använda förlängningskablar som har tillräckligt stort trådtvärsnitt (läs mer i kapitlet 12.Tekniska data). Använd förlängningssladd till ytterområdet. Använd bara godkända och märkta förlängningssladdar utomhus. Kompressorn får inte stängas av genom att man drar ur nätkontakten, använd strömbrytaren. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 7.2 Producera tryckluft 1. Slå på maskinen med strömbrytaren (9) och avvakta tills max. panntryck uppnåtts (kompressorn slängs av). Panntrycket visas på panntrycksmanometern (8). Ställ in styrtryck på tryckregleraren (7). Aktuellt styrtryck visas på styrtrycksmanometern (6). Obs! Det inställda styrtrycket får inte vara högre än tryckluftsverktygens max. drifttryck! 2. Koppla tryckluftsslangen till tryckluftsanslutningen (5). 3. Anslut tryckluftsverktyget. Du kan nu arbeta med tryckluftsverktyget. 4. Stäng av maskinen om du inte vill fortsätta att arbeta med detsamma. Dra också ut nätkontakten. 5. Kondensvatten måste dagligen tappas av från tryckkärlet via kondensatavloppet (3). Fara! Innan alla arbeten på apparaten: Stäng av maskinen. Dra ur kontakten. Vänta tills maskinen har stannat. Kontrollera att maskinen och alla tryckluftsverktyg som används samt tillbehör är trycklösa. Se till att maskinen och alla tryckluftsverktyg som använts samt tillbehören svalna. Efter alla arbeten på maskinen: Starta om alla säkerhetsanordningar och kontrollera. Kontrollera att det inte finns några verktyg eller liknande på eller i maskinen. Ytterligare underhålls- och reparationsarbeten som beskrivs i detta kapitel får endast utföras av utbildad fackman. 8.1 Viktig information Underhåll och besiktning måste planeras och genomföras enligt lagstadgade riktlinjer i överensstämmelse med maskinens uppställning och driftsätt. Tillsynsmyndigheter kan begära in förlagan till respektive dokument. 8.2 Regelbundet underhåll Alltid innan arbete påbörjas – Kontrollera om det finns skador på tryckluftsslangar och byt ev. ut. – Kontrollera och dra ev. åt skruvkopplingar. – Kontrollera om det finns skador på anslutningskabeln, ev. kan den behöva bytas ut av certifierad elektriker. Dagligen – Tappa av kondensvatten från tryckkärlet via kondensatavloppet (3). Var 50 drifttimme – Rengör luftfilter (11) (se bild D, sida 3). – (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) Kontrollera kondensorns oljenivå i nivåglaset (13) ev. kan du behöva fylla på olja. (Se kapitlet 6.) Var 250 drifttimme – Rengör eller byt ut luftfiltret (11) (se bild D, sida 3). Var 500 drifttimme – (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) Tappa av all olja via avtappningsskruven för olja (14) och fyll på. (Se kapitlet 6.) Efter 1 000 drifttimmar 5. Översikt 6. Före användning 7. Drift 8. Reparation och underhåll
Sida: 3
SVENSKA sv 34 – Låt en specialverkstad genomföra en besiktning. På så sätt förlängs kompressorns livslängd betydligt. 8.3 Förvaring av maskinen 1. Stäng av maskinen och dra ut nätkabeln. 2. Se till att tryckkärl och alla anslutna tryckluftsverktyg är tryckfria. 3. Tappa av kondensvatten från tryckkärlet via kondensatavloppet (3). 4. Förvara maskinen så att inte obehöriga kan sätta igång den. 5. (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) Maskinen får inte läggas på sidan. Olja kan sippra ut! Obs! Förvara inte maskinen oskyddad utomhus eller i fuktiga utrymmen. Vid frostrisk Obs! Frost (< 5°C) förstör maskin och tillbehör eftersom de innehåller vatten! Vid frostrisk skall apparat och tillbehör förvaras frostfritt. Fara! Reparation av maskinerna får endast utföras av utbildad elektriker! Metabo-maskiner som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Fara! Det finns oljerester och/eller miljöfarliga föroreningar i kondensvattnet från tryckkärlet. Kondensvattnet måste bortskaffas på miljövänligt sätt på lämpliga miljöstationer! Fara! (Basic 250-24 W, Basic 250-50 W) Uttjänt olja från kondensorn kasseras på miljövänligt sätt på lämpliga miljöstationer! Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta verktyg bland hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta maskiner källsorteras för miljövänlig återvinning. Fara! Innan alla arbeten på apparaten: Stäng av maskinen. Dra ur kontakten. Vänta tills maskinen har stannat. Kontrollera att maskinen och alla tryckluftsverktyg som används samt tillbehör är trycklösa. Se till att maskinen och alla tryckluftsverktyg som använts samt tillbehören svalna. Mer omfattande arbeten än de som beskrivs i det här kapitlet får bara utföras av en certifierad elektriker eller servicefilialen i ditt land. Efter alla arbeten på maskinen: Starta om alla säkerhetsanordningar och kontrollera. Kontrollera att det inte finns några verktyg eller liknande på eller i maskinen. Kompressorn går inte igång: ▪ Ingen nätspänning. – Kontrollera kabel, kontakt, eluttag och säkring. ▪ För låg nätspänning. – Du får bara använda förlängningskbalar som har tillräckligt stort trådtvärsnitt (läs mer i kapitlet 12.Tekniska data). Om maskinen är kall: Använd inte förlängningskabel. Om maskinen är kall: Släpp ut tryck från tryckkärlet. ▪ Kompressorn stängdes av under drift på grund av att nätkontakten drogs ur. – Börja med att stänga av kompressorn med strömbrytaren (9) och sedan starta om den. ▪ Motorn är överhettad, t.ex. på grund av för lite kylning (kylribborna är övertäckta). – Stäng av kompressorn med strömbrytaren (9). – Åtgärda orsaken till att motorn överhettades. Låt kompressorn svalna i cirka tio minuter – Gäller bara motorbrytare (10): Kontrollera motorbrytare (10) och återställ ev. genom att trycka på den. Se bilden. E, på sida 3. – Starta om kompressorn med strömbrytaren (9). Kompressorn körs utan att tillräckligt med tryck byggs upp. ▪ Kondensatavlopp är inte tätt. – Se till att kondensatavloppet (3) är stängt. – Kontrollera tätningen i kondensatavloppet, byt ev. ut. ▪ Backventilen är inte tät. – Skicka backventil till specialverkstad. Tryckluftsverktyg får inte tillräckligt med tryck. ▪ Tryckreglerare är inte tillräckligt öppen. – Öppna tryckreglerare (7) mer. ▪ Slangkopplingen mellan kompressor och tryckluftsverktyg är inte tät. – Kontrollera slangkoppling, skadade delar byts i förekommande fall ut. Förklaringar till uppgifterna finns på sida 3. Förbehåll för tekniska ändringar. A =sugeffekt F =fyllningskapacitet Leff =effektiv levererad mängd vid 80 % max. tryck p =max. tryck V =pannstorlek a =antal luftutgångar z =cylindertal n0 =max. varvtal P1 =nominell effektförbrukning U =anslutningsspänning I =märkström Fmin =min. säkring IP =skyddstyp G =förlängningskablarnas max. totallängd och trådtvärsnitt A =mått (l x b x h) Tmax =max. lager-/drifttemperatur * Tmin =min. lager-/drifttemperatur ** Oel =oljemängd och kvalitet vid byte (beroende på modell) m =vikt * = Livslängden hos vissa komponenter, t.ex. tätningen i backventilen förkortas väsentligt om kompressorn körs med höga temperaturer (max. lager-/drifttemperatur och högre). ** = Vid temperaturer som ligger under min. lager- /drifttemperatur finns det risk att det bildas frost i kondensatet i tryckkärlet. I den tekniska datan ovan tas även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av maskinens utsläpp samt jämförelse med andra maskiner. Beroende på förhållandena, maskinens skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Typisk A-värderad bullernivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå LWA(G) =garanterad ljudeffektnivå enligt 2000/14/ EG KpA, KWA= onoggrannhet Använd hörselskydd! Uppgifter på typskylten: A Tillverkare B Artikel-, versions-, serienummer C Maskinbeteckning D Anslutningsspänning/frekvens E Nominell effektförbrukning F Märkström/skyddsklass G Max. varvtal H Max. tryck I CE-märkning - maskinen uppfyller EG- direktiven enligt försäkran om överensstämmelse J Tillverkningsår K Sugeffekt L Fyllningskapacitet M Varvtal för kondensor N Cylindertal O Pannstorlek P Avfallssymbol (läs mer i kapitlet 10.) 9. Reparation 10. Miljöskydd 11. Problem och störningar 12. Tekniska data 1~ 230 V 50 Hz P 1,50 kW S 3 I = 6,0 A IP 20 01532XX0 9998812345 Basic 250-24 W OF 1 -1 2850 min 220 l/min 120 l/min 2850 min 1 24 l -1 YYYY 8 bar / 116 psi B C D E F G H A K L M N O P I J

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo Basic 250-24 W men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo Basic 250-24 W. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo Basic 250-24 W så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo Basic 250-24 W

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo Basic 250-24 W nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Kompressorer
  • Modell/namn: Basic 250-24 W
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare