BAE 75

Metabo BAE 75 manual

BAE 75

Manual för Metabo BAE 75 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 33 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: bandsliparna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Maskinen är avsedd för torrslipning av trä, träliknande material, plast, metall och byggmaterial. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar noga innan du använder elverktyget. Spara den medföljande dokumentationen och se till att den följer med elverktyget. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar eftersom slipbandet kan komma i kontakt med den egna sladden. Kontakt med skadad strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. När du metallslipar: anslut maskinen till passande utsug, ta bort allt trädamm (i maskin, slang, utsug) - risk för dammexplosion och brand på grund av gnistorna som uppstår vid metallslipning! Metallslipning ger gnistregn. Se till så att inga personer blir skadade. Se till så att det inte finns något brännbart material i närheten (i gnistregnet) på grund av brandrisken. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm är cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltiga material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug resp. tygdammpåse. - Använd en Metabo-dammsugare som passar elverktyget, så får du bra dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andningsskydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. Du får inte jobba med material som avger hälsofarligt damm eller ångor vid bearbetning. Använd hörselskydd. Buller kan ge hörselskador. Säkra arbetsstycket så att det inte glider, t.ex. med spänntving. Håll maskinen med båda händerna på handtagen.Du kan skada dig om du förlorar kontrollen över maskinen. Ta bara bort spån och liknande när maskinen är avstängd. Dra alltid ur kontakten före inställning eller underhåll. Undvik oavsiktliga starter: lås alltid upp strömbrytaren när du drar ur kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Se sid. 2. 1 Vred för att justera bandstyrningen 2 Dammpåse 3 Utblåskoppling 4 Vred för att ställa in bandhastigheten 5 Låsknapp 6 Strömbrytare 7 Insexnyckel 8 Utsugsadapter 9 ställbart stödhandtag 10 Fästskruv till stödhandtag 11 Pil (rullriktning) 12 Spak för slipbandsbyten 13 Stativ* 14 Vingskruv till stativ* 15 Vingskruv till plattinställning* 16 Längdanslagsplatta* 17 Längdanslag* 18 Vingskruv för skevning av plattan* 19 Fästvingskruv till längdanslaget* * beroende på utförande Kontrollera först att spänningen och frekvensen på märkskylten stämmer överens med nätströmmen och nätfrekvensen du ska använda. 1. Överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar 5. Översikt 6. Före användning
Sida: 2
SVENSKA sv 34 Stödhandtag Stödhandtaget (9) går att fästa i 2 lägen (olika höjd). - Skruva ur skruven (10) med sexkantsnyckel (7) och ta bort den. - Flytta stödhandtaget. Det 2:a läget sitter där du kan sätta i skruven. - Skruva i skruven med sexkantsnyckel och dra åt den. 7.1 Dammutsug Dammpåse: Sätt dammpåsens (2) koppling på maskinens utblås (3) och vrid den medurs tills det tar emot (bajonettfattning). Töm dammpåsen i tid, så får du optimal sugeffekt. Se till så att dammpåsen inte blir fylld till mer än 1/3 med slipdamm. Se till så att du inte får i dig slipdamm när du tömmer dammpåsen eller att det påverkar andra. Dammutsug: Anslut bandslipen till lämplig utsugsanordning om du slipar trä yrkesmässigt eller bearbetar material som avger hälsovådligt damm (t.ex. bok- och ekträ, blyhaltig färg, metall). Obs! I Tyskland kräver utsug av trädamm enligt TRGS 553 godkänd utsugsanordning. När det gäller andra material måste du som yrkesanvändare kolla upp ev. specialbestämmelser med respektive branschorganisation. - Ta av dammpåsen (2). (Bajonettfattning! Vrid dammpåsen medurs och lossa kopplingen från maskinens utblås (3).) - Sätt på adaptern (8) på utblåset (3). - Sätt sugslangen på adaptern (8). (Du ska inte behöva ta i för att sätta på den. Använd sugslang med Ø 35 mm-anslutning, t.ex. slangen till en Metabo universaldammsugare eller annan lämplig dammsugare.) 7.2 Slå på/av, kontinuerlig användning Obs! Slå på maskinen först, lägg sedan an den mot arbetsstycket. Du slår på maskinen genom att trycka in (6) strömbrytaren. Du kan låsa strömbrytaren med låsknappen vid kontinuerlig (5)användning. Slå av genom att trycka på strömbrytaren (6) igen. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. 7.3 Ställa in bandhastigheten Ställ in bandhastigheten med inställningsvredet (4). Det kan du göra även när maskinen är igång. Bandhastigheten beror till stor del på arbetsstycke och användningsområde, du hittar den lättast genom att prova dig fram. Sjunker motorvarvtalet (som styr bandhastigheten) hastigt när du jobbar pga. överbelastning, vrid upp vredet (4) till en högre inställning (än den förinställda). 7.4 Justera bandstyrningen Du kan justera slipbandet med vredet (1) när maskinen är igång, så att det blir centrerat på slipbandsrullen. 7.5 Slipningen Slå på maskinen först, lägg sedan an den mot arbetsstycket. Sätt an bandslipen mot materialet med båda händerna, håll slipbandet parallellt mot arbetsstyckets yta. Håll hela tiden maskinen i rörelse, annars gräver den sig ned i materialet. Du behöver inte trycka på maskinen när du slipar. Det räcker att du för den och låter den balanserade vikten göra sitt. 7.6 Slipbandsbyten Dra ut kontakten ur uttaget! Fäll ut spaken (12) tills det tar stopp. Det slackar slipbandet så att du kan ta av det från rullarna. Slipband, se kapitel 10. (tillbehör). Lägg på det nya slipbandet på rullarna så att bandriktningen (indikerad med pil på insidan av slipbandet) överensstämmer med pilen (11) på maskinhuset. Spänn slipbandet genom att dra tillbaka spaken (12) till utgångsläget. 7.7 Använda maskinen stationärt Sätta på stativ (bara vissa modeller) Fäst maskinen ordentligt i stativet (13) innan du använder maskinen. Om maskinen glider på stativet kan du tappa kontrollen över den. Ställ stativet (13) på fast, jämn och plan yta. Om stativet glider eller vacklar, så går det inte att jobba jämnt och säkert. - Sätt stödhandtaget (9) i undre läget. - Haka i stativet (13) som bilden visar. - Skruva sedan i vingskruven (14) till stativet i maskinhuset och dra åt. - Ställ maskinen på stativet (med slipbandet uppåt). - Stativet går att fästa i arbetsbänken med 2 tvingar 6.27107 (se kapitel 10., tillbehör). Sätta på längdanslag (bara vissa modeller) När maskinen är uppställd, så kan du sätta på längdanslag (17). 7. Användning 1
Sida: 3
SVENSKA sv 35 Fäst längdanslaget i maskinhuset med vingskruven (19). Lossar du vingskruven (15), så kan du flytta plattan (16) i längdanslaget. Vill du slipa sneda ytor, så kan du snedställa plattan (16) i längdanslaget upp till 45° genom att lossa vinmuttern (18). Töm dammpåsen i tid, så får du optimal sugeffekt. Se till så att dammpåsen inte blir fylld till mer än 1/3 med slipdamm. Se till så att du inte får i dig slipdamm när du tömmer dammpåsen eller att det påverkar andra. Rengör maskinen med jämna mellanrum. Sug rent motorns ventilationsöppningar med dammsugare. Tryck inte maskinen för hårt mot slipytan. Det ger inte bättre slipeffekt, utan snarare tvärtom. Använd rätt slippapper, så får du optimalt arbetsresultat: - Ta bort gammal färg, grovslipa trä: .......P 40 - Finslipa trä, slipa stål: ..................P 60, P 80 - Slipa fanérytor: .......................P 100 - P 180 - Finslipa trä och plast (finishing). Förslipning för efterföljande patinering (metall) ....................P 240, P 320 Använd bara Metabo originaltillbehör. Behöver du tillbehör, kontakta din återförsäljare. Tala om för återförsäljaren exakt vilket elverktyg du har, så att du får rätt tillbehör. Se sid. 4. A Slipband, 3 st., plastbindning, för trä och metall. Användningsexempel, se kapitel 9.. B Tvingar för fastsättning på arbetsbänk vid stationär användning (se kapitel 7.7) Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Metaboförpackningarna är 100% återvinningsbara. Uttjänta elverktyg och tillbehör innehåller stora mängder värdefullt material som också går att återvinna. Bruksanvisningen är tryckt på klorfritt papper. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna finns på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar. BB =slipbandsbredd BL =slipbandslängd A =slipbandsyta v0 =bandhastighet obelastad P1 =märkeffekt P2 =avgiven effekt m =vikt utan sladd Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah =vibrationsemissionsvärde (ytslipning) Kh =onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =Ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= Osäkerhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 8. Rengöring, underhåll 9. Råd och tips 10. Tillbehör 11. Reparation 12. Miljöskydd 13. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo BAE 75 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo BAE 75. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo BAE 75 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo BAE 75

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo BAE 75 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Slipmaskiner
  • Modell/namn: BAE 75
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ukrainare, Arabiska