AV 18

Metabo AV 18 manual

AV 18

Manual för Metabo AV 18 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 32 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att de här batteridrivna ventilatorerna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3. Den batteridrivna ventilatorn är avsedd för hemmabruk. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. Se till att dokumentationen följer med elverktyget. Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg VARNING – Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk! Begreppet ”elverktyg” i säkerhetsanvisningarna syftar på nätdrivna elverktyg (med sladd) och sladdlösa elverktyg (utan sladd). 3.1 Arbetsskydd a) Håll arbetsplatsen ren och se till att den är välbelyst. Oordning eller dålig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor. b) Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan få dammet eller gaserna att fatta eld. c) Se till så att inte barn eller andra är i närheten när du använder elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget. 3.2 Elektrisk säkerhet a) Skydda elverktyg från regn och fukt. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elektriskt slag. 3.3 Personsäkerhet a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyget om du är trött, påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet när du använder elverktyget kan leda till svåra skador. b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. När du använder personlig skyddsutrustning som andningsskydd, halksäkra skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd som passar användningsområde och arbetssätt minskar risken för skador. c) Undvik oavsiktlig idriftsättning. Se till att elverktyget är avstängt innan du sätter i kontakten eller batteriet och tar upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat verktyg till nätströmmen kan olycka uppstå. d) Ta bort inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada. e) Undvik konstiga kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen. På så sätt kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer. f) Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar. 3.4 Hantera och använda elverktyg på rätt sätt a) Använd aldrig elverktyg med trasig brytare. Ett elverktyg som inte går att slå på eller av är farligt och kräver reparation. b) Dra ur kontakten eller ta ur batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger undan verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget. c) Elverktyg som inte används måste förvaras så att de är oåtkomliga för barn. Den som inte förstår sig på verktyget eller som inte läst anvisningarna ska heller inte använda verktyget. Elverktyg kan vara farliga om oerfarna personer använder dem. d) Hantera elverktyg varsamt. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte kärvar och kontrollera att inga delar är trasiga eller så skadade att elverktygets funktion påverkas. Reparera skadade delar innan du använder verktyget. Många olyckor beror på dåligt underhållna elverktyg. e) Använd elverktyg, tillbehör, tillsatsverktyg o.s.v. enligt de här anvisningarna. Ta hänsyn till arbetsvillkor och arbetsmoment. Om elverktygen används till ändamål som de inte är 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 33 avsedda för innebär det ökad risk för farliga situationer. 3.5 Hantera och använda sladdlösa elverktyg på rätt sätt a) Ladda bara batterierna i laddare som tillverkaren rekommenderar. Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand. b) Använd bara sådana batterier som är avsedda för elverktygen. Används andra batterier finns risk för kroppsskada och brand. c) Se till så att batteriet inte kommer i kontakt med gem, mynt, nycklar, spik, skruv och andra små metallföremål som kan kortsluta batteriet. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand. d) Felaktig användning kan få batteriet att läcka batterivätska. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation eller brännskada. 3.6 Service a) Elverktyget får endast repareras av kvalificerad fackpersonal och med originalreservdelar. Då kan du lita på att elverktyget är säkert att använda. Verktyget är inte avsett för användning av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet och/eller kunskaper, dvs. någon som kräver hjälp med anvisningar för att använda verktyget eller står under överinseende av någon som ansvarar för säkerheten. Tillåt aldrig att barn använder verktyget. Håll barnen under uppsikt, så att de inte leker med verktyget. Skydda laddaren mot fukt. Man får inte blåsa på saker som är lättantändliga, brinner, ryker eller glöder, som t.ex. cigaretter, tändstickor, varm aska osv. Använd bara Metabos originaltillbehör. Gör inga ändringar på verktyget. Se till att löst åtsittande kläder, fingrar eller andra kroppsdelar inte kommer i närheten av öppningar för insug eller luftutlopp. Du kan fastna och dras med. Om du har långt hår ska du ha på dig hårnät. Välj uppställningsplats så att det inte finns risk för indragning. Se till att öppningar för insug och luftström alltid hålls fria, inte hålls stängda, blockeras och stoppa inte in något i dem. Främmande föremål som träffar rotorbladen kan slungas iväg och framkalla faror. Bara avsedd för inomhusanvändning. Ett verktyg som inte är fullständigt eller ett verktyg där otillåtna ändringar gjorts får aldrig användas. Slå aldrig på ett verktyg om delar eller skyddsanordningar saknas eller är trasiga. Använd aldrig verktyget utan fullständig, stängd och intakt metallbur. Se till att verktyget står säkert: att det får stöd av samtliga gummifötter och inte kan kana iväg. Sitter verktyget i hållare eller på stativ: säkra ordentligt. Lämna inte verktyget på utan uppsikt. 4.1 Särskilda säkerhetsanvisningar för batteridrivna maskiner: Ta ut batterierna ur maskinen... - ... innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. - ...när användaren lämnar maskinen. - ... innan blockeringar tas bort. - ... när maskinen kommit i kontakt med ett främmande föremål så att du kan kontrollera om den tillfogats några skador. - ... för omedelbar kontroll om maskinen börjar vibrera mycket starkt. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Minska belastning genom damm: Partiklar som virvlas upp vid arbeten med denna maskin kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, trädskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur länge användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 3
SVENSKA sv 34 Se sida 2. 1 Metallbur 2 Batteri * 3 Handtag/bärhandtag 4 Knapp för att lossa batteriet 5 Spak för vinkelinställning 6 Stativfäste (Ø 8 mm) 7 Stativgänga (5/8”-UNC) 8 Urtag för väggfäste 9 Ladd- och signalindikering * 10 Laddindikeringsknapp * 11 Strömbrytare * beroende på utförande/ingår inte Batteri Ladda batteriet (2) före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Li-Power-litiumjonbatterier har ladd- och signalindikering (9): - Tryck på knappen (10), så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. Ta av, sätta på batteriet Ta av: Tryck på knappen som lossar batteriet (4) och dra av batteriet (2) uppåt. Montering: Skjut på batteriet (2) tills det snäpper fast. Lutbar metallbur (1) för flexibel riktning av luftström: Lossa spaken (5), ställ in den vinkel du vill ha, dra åt spaken. Sätt i ett fulladdat batteri (2) (beroende på utförande). 7.1 Slå PÅ/AV, ställa in varvtal Undvik oavsiktliga starter: slå alltid av maskinen när du tar ur batteriet. Slå PÅ, välja lufthastighet i 3 nivåer: för att slå på håller du brytaren (11) intryckt i minst 1 sekunder. Genom att trycka flera gånger är det möjligt att välja mellan 3 nivåer. Inställd nivå visas med hjälp av lysdioder. Stopp: Tryck kort på brytaren (11) (2 sekunder). Ta ut batteriet (2) ur verktyget innan du rengör det. Rengör inte med aggressiva rengöringsmedel. Om vingarna behöver rengöras: Se upp så att vingarna inte böjs. Böjda vingar ger upphov till obalans och vibrationer. Metallburens framdel tas av genom att fästskruvarna på metallburens ytterdiameter skruvas ut. När rengöringen är klar skruvas metallburen ihop igen med hjälp av fästskruvarna. Slå endast på verktyget med stängd metallbur. Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. O maskinen körs i en hållare: Se till att maskinen sitter fast ordentligt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. A Laddningsaggregat: bl.a. ASC Ultra, ASC 15, ASC 30. B Batterier med olika kapacitet. Köp bara batterier som har samma spänning som ditt eget elverktyg. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparationer på el-apparater får bara utföras av behöriga elektriker! Metabo-elapparater som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg bland hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elprodukter källsorteras för miljövänlig återvinning. Du får inte slänga batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterier i vatten. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaringar till uppgifterna finns på sida 3. Förbehåll för tekniska ändringar. U =batterispänning vair =lufthastighet n0 =varvtal d =vingdiameter: 5. Översikt 6. Före användning 7. Användning 8. Rengöring 9. Tillbehör 10. Reparationer 11. Miljöskydd 12. Tekniska data
Sida: 4
SVENSKA sv 35 D =burdiameter: A =mått (längd x bredd x höjd) m =vikt med minsta batteriet Likström I den tekniska datan ovan tas även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard).

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo AV 18 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo AV 18. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo AV 18 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo AV 18

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo AV 18 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Hushålls fläktar
  • Modell/namn: AV 18
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska