ASR50LSC

Metabo ASR50LSC manual

ASR50LSC

Manual för Metabo ASR50LSC på Holländsk. Denna PDF-handbok har 140 sidor.

Sida: 1
www.metabo.com Made in Germany de Originalbetriebsanleitung 5 en Original instructions 14 fr Notice d'utilisation originale 22 nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 31 it Istruzioni per l’uso originali 40 es Manual original 49 pt Manual original 58 sv Bruksanvisning i original 67 fi Alkuperäinen käyttöopas 75 no Originalbruksanvisning 83 da Original brugsanvisning 91 pl Instrukcja oryginalna 99 el Πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας 108 hu Eredeti használati utasítás 118 ru Оригинальное руководство по эксплуатации 127 ASR 25 L SC ASR 50 L SC ASR 25 M SC ASR 50 M SC
Sida: 2
SVENSKA sv 67 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: utsuget/dammsu- garen med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. ASR 25 L SC, ASR 50 L SC: Dammsugaren är avsedd för suga upp damm och fasta föremål (glasskärvor, spik osv.) samt alla slags vätskor förutom lättantändliga och brännbara vätskor och material varmare än 60°C. Dammsugaren ska användas till avskiljning av torrt, ej brännbart damm, ej brännbara vätskor, trädamm och farligt damm med arbetsplatsgränsvärdet > 1 mg/m³. ASR 25 M SC, ASR 50 M SC: Dammsugaren är avsedd för att suga upp hälsovådligt damm i dammklass M. Enligt EN 60335-2-69. Dammsugaren ska användas till avskiljning av torrt, ej brännbart damm, ej brännbara vätskor, trädamm och farligt damm med arbetsplatsgränsvärdet ≥ 0,1 mg/m³. Arbetsplatsgränsvärden och cancerframkallande ämnen hittar du på arbetsplatsgränsvärdeslistan eller får fram med hjälp av dina nationella bransch- organisationer/myndigheter. Resultatet från dammtekniskt godkännande gäller bara uppsugning av torrt damm. Dammsugaren är avsedd att användas som: a) industridammsugare (IS) för att suga upp dammavlagringar. b) utsug (ENT) för att suga upp fritt damm från mate- rialbearbetande maskiner. Dammsugaren är avsedd för tuff, professionell användning, t.ex. inom hantverk, installation, bygg, industri, verkstad, måleri, gipsning, snickeri, träbe- arbetning. Enligt EN 60335-2-69. Dammsugaren är avsedd för suga upp damm och fasta föremål (glasskärvor, spik osv.) samt alla slags vätskor förutom lättantändliga och brännbara vätskor och material varmare än 60°C. ASR 25 L SC, ASR 50 L SC, ASR 25 M SC, ASR 50 M SC: Enheten är inte avsedd för användning av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet och/eller kunskaper, dvs. någon som kräver hjälp med anvis- ningar för att använda maskinen eller står under överinseende av någon som ansvarar för säker- heten. Beakta nationella bestämmelser samt materialtillverkarens specifikationer. Produkten är avsedd för professionell användning. Asbesthaltigt damm får inte sugas upp. Den är inte avsedd för att suga upp brännbart damm. Dammsugaren är inte avsedd för att suga upp brännbara eller explosiva lösningsmedel, lösnings- medelsindränkt material, explosionsfarligt damm, vätskor som bensin, olja, alkohol, förtunning resp. material som är varmare än 60°C. Explosions- och brandrisk! Du får inte använda maskinen i närheten av lättantändliga gaser eller ämnen. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande skadeförebyggande föreskrifter och medföljande säkerhetsanvisningar. Läs alla säkerhets- och bruks- anvisningar noga innan du använder maskinen. Spara den medföljandedokumentationenoch se till att den följer med maskinen. Användaren ska före använd- ning ha tillgång till information, anvisningar och utbildning för att använda maskinen samt hantera de ämnen den är avsedd för, inklu- sive säker hantering av uppsuget material. Följ anvisningarna i textav- snitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på maskinen! Tillåt aldrig att barn använder maskinen. Håll barnen under uppsikt, så att de inte leker med enheten. OBS! Använd bara de tillbehör som medföljer eller finns med i bruksanvisningen. Använder du 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 3
SVENSKA sv 68 andra tillbehör, så kan det medföra säkerhetsrisk. Du får inte använda maskinen för ej avsedd användning. Metabo tar inget ansvar för skador på grund av ej avsedd användning, felanvändning eller obehöriga reparationer. Låt slangen sitta i, så att dammet inte kommer ut när du inte använder maskinen. På ASR 25 M SC, ASR 50 M SC kan du stänga sugöppningen (12) med proppen (11) och sätta ihop slangändarna, så att inget damm kommer ut. Använd inte maskin eller tillbehör om: -maskinen är skadad (sprickor/ brott), -sladden är trasig, sprucken eller uttjänt, -det finns misstänkt dold skada (efter fall). Rikta inte slang eller rör mot människor och djur! VARNING! Slå av direkt om det tränger ut skum eller vatten. Töm behållaren och ev. veckfiltret. Stå eller sitt aldrig på maskinen. Dra alltid sladd och slang, så att det inte finns någon snubbelrisk. Dra inte sladden över vassa kanter, vecka eller kläm den inte. Är sladden till maskinen skadad, så måste den bli bytt mot en speci- alsladd. Se kapitlet Reparationer. Anslut endast till jordat uttag. Använd aldrig trasiga förlängnings- sladdar. Dra aldrig ur eller sätt i kontakten med våta händer. Dra alltid i kontakten, inte i sladden. VARNING! Uttagen på maskinen är bara avsedda för det som bruks- anvisningen anger. Lämna inte maskinen utan uppsikt. Dra ur kontakten vid längre avbrott i arbetet. Dammsugaren får inte användas eller förvaras i fuktig miljö utomhus. OBS! - Maskinen är bara avsedd för förvaring inomhus. Syror, aceton och lösningsmedel kan angripa maskinens delar. Slå av maskinen och dra ur kontakten före underhåll, rengöring och när du använt den. Renögr inte dammsugaren med ång- eller högtryckstvätt. Håll alltid lockets insida torr. Risk för bakterietillväxt om maskinen inte blivit ordentligt rengjord på länge, särskilt vid användning inom livsmedelsindu- strin: rengör och desinficera alltid maskinen när du använt den. Använd aldrig maskinen utomhus när det regnar och åskar. Du får inte använda maskinen i utrymmen med explosionsrisk. Se till så att dammsugaren står stadigt. Utrymmet ska tillräcklig luftväxling L om evakueringen ska gå i retur in i rummet. Följ de nationella före- skrifterna. OBS! Enheten innehåller hälsovådligt damm. Det är bara behörig fackman med rätt skyddsutrustning som får sköta
Sida: 4
SVENSKA sv 69 tömning och underhåll, inklusive hantering av dammbehållaren. Varning för allmänna risker! Se upp! Använd inte maskinen förrän du läst bruksanvisningen! VARNING! Användaren ska vara insatt i hur dammsugaren fungerar och vilka material den är avsedd för. Särskildasäkerhetsanvisningar till ASR 25 M SC, ASR 50 M SC: Varningsdekal på maskiner i dammklass M: Tänk på följande vid tömning och underhåll: Rengör maskinen innan du öppnar den. Använd dammask. Se till så att andra inte utsätts för dammet. Se till så att det finns forcerad, filtrerad ventilation på plats. Rengör underhållsdelen samtidigt. Starta aldrig maskinen utan komplett filtersystem. (Filterkassetter och PE-filterpåsar alternativt tygfilterpåsar). Provningen enligt EN 60335 del 1 och 69 visade att de säkerhetstek- niska kraven för elsäkerhet är uppfyllda även vid uppsugning av vatten-luftblandning. Särskildasäkerhetsanvisningar till ASR 25 L SC, ASR 50 L SC: Varningsdekal på maskiner i dammklass L: Enheten är avsedd för uppsugning av lätt hälsovådliga ämnen. Enheten är inte avsedd för att minska mängden trädamm i inand- ningsluften. Damm från material som t.ex. blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt med eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm, som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Se sid. 3. 1 Vred PÅ/AV/auto/SelfClean (SC) 2 Kontrollindikering för volymflöde 3 Uttag för elverktyg 4 Vred för val av sugslangsdiameter * 5 PE-filterpåse * 6 Tygfilterpåse * 7 Kabelhållare 8 Överdel 9 Snäpplås 10 Underdel 11 Sugöppning 12 Propp (gäller bara ASR 25 M SC, ASR 50 M SC) * 13 Låsknapp 14 Regel (öppnar huven vid filterkassettbyte) 15 Motorskyddsfilter 16 Filterkassett (enl. IFA C) * beroende på utförande/ingår inte 5. Översikt
Sida: 5
SVENSKA sv 70 Kontrollera först att spänningen och frek- vensen som märkskylten anger överens- stämmer med den nätström du ska använda. 6.1 Sätt i proppen (gäller bara ASR 50 M SC) Fäst kedjan till proppen (12) i gängan till sugöpp- ningen (11). 6.2 Sätt på hjul (om det behövs) Skjut in rullaxlarna i hålen i behållarbotten tills de tar i. Sätt på de stora hjulen som bilden visar: 6.3 Sätt i pappers- eller tygdammsugarpåse Vi rekommenderar användning av pappers- och fiber-filterpåsar vid: - Tillämpning, när det uppstår små mängder fint damm (t.ex. polering eller bortslipning av färg- och lackbeläggningar, uppsugning från korta borrningsarbeten med liten diameter < 10 mm osv.). - Användning av maskiner, som t.ex. överfräsmaskiner, hyvelmaskiner, små slipmaskiner osv. Slå av maskinen, dra ur kontakten, öppna snäpp- låsen (9). Ta av överdelen (8) från behållaren (10). ASR 50 M SC: Vrid den röda inställ- ningen inuti sugöpp- ningen så att trekantsmarkeringen pekar uppåt. (Tryck mot sugslangen när du vrider, dra tillbaka igen när du vridit). Ta tag i flänsen på den nya tygdammsugarpåsen och trä först på den på suganslutningen, sedan över nocken. Sätt på överdelen på behållaren, stäng snäpplåsen. ASR 25 M SC Vrid det röda vridspjället (på insidan av insugsöppningen) så långt det går: texten ”CLOSE” pekar uppåt mot markeringen ▲. Ta tag i flänsen på filtfilterpåsen och trä på öppningen över spärrklacken på sugöppningens underdel och sedan ända till anslaget på sugöppningen. Sätt på överdelen på behållaren, stäng snäpplåsen. 6.4 Sätt i PE-dammsugarpåsen (gäller bara ASR 50 M SC) PE-dammsugarpåsar (5) är avsedda för våt- och torrdammsugning. Vi rekommenderar användning av PE-avfallspåsar vid: - Tillämpning, när det uppstår stora mängder fint damm (t.ex. fräsning av putsytor, polering och bortslipning av beläggningsmassor osv.). - Användning av maskiner, som t.ex. saneringsfräsar, saneringsslipmaskiner, slipmaskiner för torra konstruktioner, murspårfräsar osv. Vid användning av en PE-avfallspåse måste filterrengöringen slås på (funktion AR/IR) för lämpligt material (se rekommendation). Slå av maskinen, dra ur kontakten, öppna snäpp- låsen (9). Ta av överdelen (8) från behållaren (10). Vrid den röda inställ- ningen inuti sugöpp- ningen så att cirkel- markeringen pekar uppåt. (Tryck mot sugslangen när du vrider, dra tillbaka igen när du vridit). ASR 25 M SC: Vrid det röda vridspjället (på insidan av insugsöppningen) så långt det går: texten ”OPEN” pekar uppåt mot markeringen ▲. Ta tag i flänsen på PE-dammsugarpåsen (5) och trä på öppningen över nocken på sugöppningens underdel och sedan ända till anslaget på sugöpp- ningen. Bred ut PE-dammsugarpåsen (5) jämnt på behållar- botten. Lägg kanterna på PE-dammsugarpåsen över behållarkanten, så att PE-dammsugarpåsen kläms fast runtom när du sätter på överdelen (8). 7.1 PÅ/AV, auto, skak Välj driftläge med brytaren (1): 0=dammsugare av I =dammsugare på (manuell) A=Fjärrautomatik: dammsugaren slår på resp. av samtidigt med det anslutna elverktyget i uttaget (3). R A= Fjärrautomatik och skakautomatik • Vrid vredet (1) till läge R A, så slår den elek- tromagnetiska filterskaken på. Den skakar dammet ur filtret. Skaken slår av automatiskt efter ca 10 s. • I vredläge R A slår dammsugaren på resp. av samtidigt med det anslutna elverktyget i uttaget (3). • I vredläge R A kontrollerar elektroniken luft- flödet när du jobbar. Är flödet litet på grund av smutsigt filter, så lyser Filtercontrol-lampan 6. Före första användning paper 7. Enheten plastic
Sida: 6
SVENSKA sv 71 (2). När du avbryter arbetet med anslutet elverktyg, så slår elektroniken automatiskt på skaken i ca 10 s. ASR 25 M SC, ASR 50 M SC: • Underskrider snittluftflödet 20 m/s i Ø 35 mm-slangsystem, så blinkar sugindikeringen (2) att du ska byta tygdammsugarpåse eller slå filterskaken. 7.2 Uttag (3) Uttaget (3) är bara avsett för anslutning av elverktyg. Maxtillåten strömförbrukning (dammsugare och inkopplad maskin) får tillsammans inte överstiga värde Imax (se tabellen sid. 2). OBS! Elverktyget ska vara av när du sätter i det. Uttaget är spänningssatt när kontakten sitter i, oavsett brytarläge. Står brytaren (1) i läge „0“ kan du använda uttaget som förlängningssladd (t.ex. för belysning). Står brytaren (1) i läge "RA" slår dammsugaren på resp. av samtidigt med det anslutna elverktyget i uttaget (3). 7.3 Sugindikering Sugindikeringen (2) lyser när behållaren är full och/ eller slangen är igensatt.ASR 25 M SC, ASR 50 M SC har dessutom ljudsignal. 7.4 Vred för att inställning av sugslangsdiame- tern (bara på ASR 25 M SC, ASR 50 M SC) Vrid vredet (4) till den sugslangsdiameter som matchar ansluten sugslang. Står brytaren (1) i läge "RA", „A“ eller I, så är flödet övervakat. När ett visst volymflöde underskrids skakas filterkassetterna av i arbetspauserna i läget RA. Ligger värdet trots allt för lågt, så tänds sugindike- ringen.Står brytaren i läge "RA", så hör du dessutom en ljudsignal som talar om att du måste tömma behållaren resp. byta tygdammsugarpåse (6) eller PE-dammsugarpåse (5). Ø 35 mm => 70 m³/h Ø 27 mm => 41 m³/h Ø 19 mm => 20 m³/h Obs! Använder du 19 mm-sugslang eller klenare, så kan det vid dåligt flöde i sugslangen hända att sugin- dikeringen (2) blinkar och ger ljudsignal även om ygdammsugarpåsen inte behöver tömmas än. Dra i så fall ut slangen, rengör den. Obs! Om maskinen kräver lägre inställning (t.ex. mindre diameter på maskinutsuget än sugslangen) på vredet (4), så får du inte tillräckligt dammutsug i sugslangen. Lossa sugslangen från maskinen efter användning och sug ur slangen. 8.1 Torrdammsugning Filter, maskin och tillbehör ska vara torra vid damm- sugning. Är de fuktiga kan dammet fastna och sätta igen filtret. Använd alltid pappers- (6), tyg- (6) eller PE-damm- sugarpåsar (5) tillsammans med filterkassett (16). 8.2 Våtdammsugning Starta aldrig maskinen utan monterad filter- kassett. (16) Enheten kan förstöras. Dess- utom kan det läcka ut vatten. Du kan sätta i tyg- (6) eller PE-dammsugarpåse (5). Filterkassetten (16) fungerar för våtdammsugning. Ta bort det du torrdammsugit innan du våtdamm- suger. Då slipper du smuts och avlagringar. Den inbyggda vattengivaren slår av motorn när behållaren är full. Töm maskinen. Slår du inte av maskinen, så ligger återstartspärren fortfarande på. Du måste slå av och slå på maskinen för att den ska vara redo att använda igen. Det kan rinna ut lite vatten ur slangen när du slår av. Ta upp slangen ur vätskan innan du tömmer. Sätt i torrt filter om du ska torrdammsuga efteråt. Skiftar du ofta mellan torr- och våtdammsugning, så rekommenderar vi att du använder ett andra utby- tesfilter. Låt filter, behållare och tillbehör torka, så att dammet inte fastnar på de fuktiga delarna. 8.3 Specialanvisningar till ASR 25 M SC, ASR 50 M SC Använda som industridammsugare (IS): Ställ brytaren (1) i läge "I". Vrid vredet (4) till den sugslangsdiameter som matchar ansluten sugslang. Ligger sugindikeringsvärdet för lågt, så tänds sugin- dikeringen för att tala om att du måste tömma behål- laren resp. byta tygdammsugarpåse (6) eller PE- dammsugarpåse (5). Använda som utsug (ENT): Utsuget får bara ha en enda maskin ansluten. Ställ brytaren (1) i läge "RA". Vrid vredet (4) till den sugslangsdiameter som matchar ansluten sugslang. Vill du ha utförligare information, se kapitlet 7.4. Anslut det avstängda elverktyget till uttaget (3). Se kapitel 7.2. 8.4 Transport Låt slangen sitta i på ASR 25 L SC/ASR 50 L SC, så att dammet inte kommer ut. På ASR 25 M SC, ASR 50 M SC kan du stänga sugöppningen (11) med proppen (12) och sätta ihop slangändarna, så att inget damm kommer ut. Vira sugslangen runt dammsugaren. Lägg tillbehören i lämpliga plastpåsar och förslut. Häng upp sladden på sladdhållaren (7). Överdelen (8) måste sitta ordentligt på behållaren (10) - kontrollera så att snäpplåsen (9) är stängda. 8. Användning
Sida: 7
SVENSKA sv 72 9.1 Allmänna rengöringsanvisningar Rengör behållare och tillbehör med vatten. Torka av överdelen (8) med fuktig trasa. OBS! Enheten innehåller hälsovådligt damm. Det är bara behörig fackman med rätt skyddsutrustning som får sköta tömning och underhåll, inklusive hantering av dammbehållaren. Behållartömning Gäller bara damm med arbetsplatsgränsvärde > 1 mg/m3 . - Dra ur kontakten. - ASR 25 M SC, ASR 50 M SC: ta av sugslangen, sätt igen sugöppningen (11) med proppen (12). - Öppna snäpplåsen (9). Ta av överdelen (8) från behållaren (10). Avfallshantera tygdammsugarpåse - Dra ur kontakten. - Ta på dig andningsskydd. - ASR 25 M SC, ASR 50 M SC: ta av sugslangen, sätt igen sugöppningen (11) med proppen (12). - Öppna snäpplåsen (9). Ta av överdelen (8) från behållaren (10). - Dra av tygdammsugarpåsen (6) försiktigt bakåt från sugöppningen (12). Stäng flänsen till tygdammsugarpåsen genom att fälla ned locket. - Avfallshantera uppsuget material som lagen före- skriver. Avfallshantera PE-dammsugarpåsar - Sätta i kontakten. - Slå på dammsugaren och skaka filtret: ställ brytaren (1) i läge "RA". - Slå av dammsugaren: ställ brytaren (1) i läge „0“. - Ta på dig andningsskydd. - ASR 25 M SC, ASR 50 M SC: ta av sugslangen, sätt igen sugöppningen (11) med proppen (12). - Öppna snäpplåsen (9). Ta av överdelen (8) från behållaren (10). Ställ brytaren (1) i läge „I“ innan du ställer ned överdelen, så att ev. nedfallande damm sugs upp. - Dra av PE-dammsugarpåsen (5) försiktigt bakåt från sugöppningen (11). Stäng flänsen till PE- dammsugarpåsen genom att fälla ned locket. - Avfallshantera uppsuget material som lagen före- skriver. 9.2 Särskilda rengöringsanvisningar till ASR 25 M SC, ASR 50 M SC På klass M-maskiner ska du dammsuga av och torka ren utsidan av maskinen eller behandla den med binde- medel innan du tar ut den ur riskzonen. Alla maskindelar är att betraktasomkontamineradenärdu tar ut maskinen ur riskzonen och kräver åtgärder så att dammet inte sprids. När du gör underhåll eller reparationer ska alla kontaminerade delar som inte går att rengöra tillräckligt hanteras som avfall. Sådana delar ska avfallshanteras i slutna påsar enligt gällande bestämmelser för resp. avfall. 10.1 Allmänna anvisningar Slå av maskinen och dra ur kontakten före underhåll. Rengöra maskinen (se kapitlet 9.). Se till så att underhållspersonal och övriga inte blir exponerade för risk när du som användare tar isär, rengör och underhåller dammsugaren. Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärderna består av att du rengör maskinen före demontering, ser till så att det finns forcerad, filtrerad ventilation på platsen där du demonterar dammsugaren, rengör underhållsut- rymmet och använder personlig skyddsutrustning. 10.2 Avtagande sugeffekt Gör följande om sugeffekten avtar: 1. Rengör filterkassetten genom att slå på den elektromagnetiska skakfunktionen (ställ brytaren (1) i läge "RA"). 2. Töm behållaren eller byt tygdammsugarpåse (6) resp. PE- dammsugarpåse (5). 3. Byt filterkassett (16) resp. tvätta ur under rinnande vatten, torka och sätt i igen. 10.3 Byta filterkassetter (16). Rengör filterkassetten (16) före filterbytet genom att slå på den elektromagnetiska skakfunktionen (ställ brytaren (1) i läge "RA"). Vrid låsknappen (13) på regeln (14) 90° moturs med ett mynt eller liknande och tryck regelnl (14) bakåt. Fäll upp kåpan och ta ur filterkassetterna (16) uppåt. Lägg de urtagna filterkassetterna direkt i dammtät plastpåse och stäng, lämna för föreskriven avfallshantering. Sätt i nya filterkassetter, se till så att filtren sitter ordentligt och är rena. 10.4 Motorskyddsfilter Kontrollera motorskyddsfiltret med jämna mellanrum. Är motorskyddsfiltret (15) smutsigt, så beror det på trasiga filterkassetter (16): - Byt filterkassetter (16). - Byt motorskyddsfilter (15) resp. tvätta ur under rinnande vatten, torka och sätt i igen. 10.5 Vattengivare OBS! Rengör vattengivaren med jämna mellanrum, kontrollera om det finns tecken på skador. 10.6 Teknisk kontroll Tillverkaren eller utbildad personal ska göra damm- teknisk kontroll årligen, t.ex. kontrollera om det finns filterskador, göra täthetskontroll samt funktions- prova kontrollanordningen. Se till så att underhållspersonal och övriga inte blir exponerade för risk när du som användare tar isär, rengör och underhåller dammsugaren. 9. Rengöring 10. Underhåll
Sida: 8
SVENSKA sv 73 Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärderna består av att du rengör maskinen före demontering, ser till så att det finns forcerad, filtrerad ventilation på platsen där du demonterar dammsugaren, rengör underhållsut- rymmet och använder personlig skyddsutrustning. När du gör underhåll eller reparationer ska alla kontami- nerade delar som inte går att rengöra tillräckligt hanteras som avfall. Sådana delar ska avfallshanteras i slutna påsar enligt gällande bestämmelser för resp. avfall. Tänds sugindikeringen (2) eller om du får en ljud- signal (bara på ASR 25 M SC, ASR 50 M AC), så är det dags att byta tygdammsugarpåse. Avtagande sugeffekt: Följ anvisningarna i kapitlet Rengöring. • Smutsig filterkassett (16)? - rengör. • Full tygdammsugarpåse (6)? - byt. • Full PE-dammsugarpåse (5)? - byt. • Full behållare (10)? - töm. • Igensatt motorskyddsfilter (15)? - Se kapitlet 10.. • Igensatt munstycket, rör eller slang? - rengör. Maskinen går inte igång: • Kontakt i uttaget? • Strömlöst? • Sladden OK? • Kåpan inte riktigt stängd? • Vattengivaren har slagit av? - Töm behållaren; slå av och på igen. • Står brytaren (1) i läge „RA“/“A“? - Ställ den i läge „I“. Se kapitel 7.1. • Dammsugaren slår inte på resp. av med elverk- tyget även om brytaren (1) står i läge „RA“/“A“. - Elanslut elverktyget i uttaget (3). Damm i behållaren vid igensatt tygdammsu- garpåse: • Fel inställning. Se kapitel 6.3. PE-dammsugarpåsen sugs fast mot filterkasset- terna (16): • Fel inställning. Se kapitel 6.4. Gör inga ingrepp i maskinen. Anlita en auktoriserad verkstad eller Metabo- service (se kapitlet 13. Reparationer) f Använd bara Metabo originaltillbehör. Behöver du tillbehör, kontakta din återförsäljare. Se sid. 4. 17 Tygdammsugarpåsar M, 5-pack = 1 sats 18 PE-dammsugarpåsar M, 5-pack = 1 sats 19 Filterkassett M i papp, 2-pack = 1 sats 20 Filterkassett M i polyester, 2-pack = 1 sats 21 Motorskyddsfilter (1 st.) Du måste beställa 2- pack. 22 Kabelklämmor (10 st.) 23 Sugslang 24 Bajonett för anslutningsstycke 25 Sugrör (2 st.) 26 Mellandel 27 Munstycke 28 Golvmunstycke (metall) 29 Universalmunstycke 30 Universalborste 31 Möbelborste 32 Fogmunstycke 33 Gummimunstycke 34 Golvmunstyckssats (med golvinsats och våtdammsugarinsats) 35 Universalmunstycke 36 Sugslang 37 Sugslang (antistatisk) 38 Övergångsstycke ø 35/58 mm Det är bara behörig elektriker som får repararera maskinen! Använd bara Metabos originalreservdelar. Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Metaboförpackningarna är 100% återvinningsbara. Uttjänta maskiner och tillbehör innehåller en stor andel värdefulla råämnen och plaster som kan tas omhand genom återvinning. Bruksanvisningen är tryckt på klorfritt papper. Gäller bara EU-länder: släng inte uttjänta maskiner i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2012/19/EU om uttjänta el- och elek- tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta maskiner källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaring till uppgifterna på sid. 2. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i enlighet med teknisk utveckling. K =dammklass. Enligt EN 60335-2-69. A =yttermått U =nätspänning F =nätfrekvens A =strömförbrukning N =sladd P1 =Märkeffekt pU1 =max. undertryck (i slangen) pU2 =max. undertryck (vid fläkten) Vl/s1 =maxflöde (i slangen) Vl/s2 =maxflöde (vid fläkten) Dmax1 =maxflöde (i slangen) Dmax2 =maxflöde (vid fläkten) V =maxvolym m =Vikt (utan strömkabel) 11. Åtgärda fel 12. Tillbehör 13. Reparationer 14. Miljöskydd 15. Tekniska data
Sida: 9
SVENSKA sv 74 Typisk A-viktad ljudnivå (IEC 60335-2-69): LpA =Ljudtrycksnivå LWA =Ljudeffektnivå Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! Mätvärden uppmätta enligt EN 60704. ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard).

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo ASR50LSC men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo ASR50LSC. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo ASR50LSC så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo ASR50LSC

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo ASR50LSC nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Dammsugare
  • Modell/namn: ASR50LSC
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ukrainare, Slovenska, Kroatiska