ASR 35 H ACP

Metabo ASR 35 H ACP manual

ASR 35 H ACP

Manual för Metabo ASR 35 H ACP på Holländsk. Denna PDF-handbok har 152 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 74 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att dammsugarna/ stoftavskiljarna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. ASR 35 L ACP: Dammsugaren är avsedd för suga upp damm och fasta föremål (glasskärvor, spik osv.) samt alla slags vätskor förutom lättantändliga och brännbara vätskor och material varmare än 60°C. Dammsugaren ska användas till avskiljning av torrt, ej brännbart damm, ej brännbara vätskor, trädamm och farligt damm med arbetsplatsgränsvärdet > 1 mg/m³. ASR 35 M ACP: Dammsugaren är avsedd för att suga upp hälsovådligt damm i dammklass M enl. EN 60335-2-69. Dammsugaren ska användas till avskiljning av torrt, ej brännbart damm, ej brännbara vätskor, trädamm och farligt damm med arbetsplatsgränsvärdet ≥ 0,1 mg/m³. Arbetsplatsgränsvärden och cancerframkallande ämnen hittar du på arbetsplatsgränsvärdeslistan eller får fram med hjälp av dina nationella branschorganisationer/myndigheter. Resultatet från dammtekniskt godkännande gäller bara uppsugning av torrt damm. Dammsugaren är avsedd att användas som: a) industridammsugare (IS) för att suga upp dammavlagringar. b) utsug (ENT) för att suga upp fritt damm från materialbearbetande maskiner. Dammsugaren är avsedd för tuff, professionell användning, t.ex. inom hantverk, installation, bygg, industri, verkstad, måleri, gipsning, snickeri, träbearbetning. Enligt EN 60335-2-69. ASR 35 H ACP: Dammsugaren är avsedd för att suga upp hälsovådligt och sjukdomsalstrande damm i dammklass H enl. EN 60335-2-69. Dammsugaren ska användas till avskiljning av torrt, ej brännbart damm, cancerogena och sjukdomsalstrande partiklar, samt ej brännbara vätskor, trädamm och hälsofarligt damm med arbetsplatsgränsvärdet < 0,1 mg/m³. Arbetsplatsgränsvärden och cancerframkallande ämnen hittar du på arbetsplatsgränsvärdeslistan eller får fram med hjälp av dina nationella branschorganisationer/myndigheter. Resultatet från dammtekniskt godkännande gäller bara uppsugning av torrt damm. Dammsugaren är avsedd att användas som: a) industridammsugare (IS) för att suga upp dammavlagringar. b) utsug (ENT) för att suga upp fritt damm från materialbearbetande maskiner. Dammsugaren är avsedd för tuff, professionell användning, t.ex. inom hantverk, installation, bygg, industri, verkstad, måleri, gipsning, snickeri, träbearbetning. Enligt EN 60335-2-69. ASR 35 L ACP, ASR 35 M ACP und ASR 35 H ACP: Enheten är inte avsedd för användning av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet och/eller kunskaper, dvs. någon som kräver hjälp med anvisningar för att använda maskinen eller står under överinseende av någon som ansvarar för säkerheten. Beakta nationella bestämmelser samt materialtillverkarens specifikationer. Produkten är avsedd för professionell användning. Asbesthaltigt damm får inte sugas upp. Den är inte avsedd för att suga upp brännbart damm. Dammsugaren är inte avsedd för att suga upp brännbara eller explosiva lösningsmedel, lösningsmedelsindränkt material, explosionsfarligt damm, vätskor som bensin, olja, alkohol, förtunning resp. material som är varmare än 60°C. Explosions- och brandrisk! Du får inte använda maskinen i närheten av lättantändliga gaser eller ämnen. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar noga innan du använder maskinen. Spara den medföljande dokumentationen och se till att den följer med maskinen. Användaren ska före användning ha tillgång till information, anvisningar och utbildning för att använda 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 75 maskinen samt hantera de ämnen den är avsedd för, inklusive säker hantering av uppsuget material. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på maskinen! Tillåt aldrig att barn använder enheten. Håll barnen under uppsikt, så att de inte leker med maskinen. Varning! Använd bara de tillbehör som medföljer eller finns med i bruksanvisningen. Använder du andra tillbehör, så kan det medföra säkerhetsrisk. Du får inte använda maskinen för ej avsedd användning. Metabo tar inget ansvar för skador på grund av ej avsedd användning, felanvändning eller obehöriga reparationer. Låt slangen sitta i, så att dammet inte kommer ut när du inte använder maskinen. På ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP kan du stänga sugöppningen (13) med proppen (12) och sätta ihop slangändarna, så att inget damm kommer ut. Använd inte maskin eller tillbehör om: -maskinen är skadad (sprickor/ brott), -sladden är trasig, sprucken eller uttjänt, -det finns misstänkt dold skada (efter fall). Rikta inte slang eller rör mot människor och djur! VARNING! Slå av direkt om det tränger ut skum eller vatten. Töm behållaren och ev. veckfiltret. Stå eller sitt aldrig på maskinen. Dra alltid sladd och slang, så att det inte finns någon snubbelrisk. Dra inte sladden över vassa kanter, vecka eller kläm den inte. Är sladden till maskinen skadad, så måste den bli bytt mot en specialsladd. Se kapitlet Reparationer. Anslut endast till jordat uttag. Använd aldrig trasiga förlängningssladdar. Dra aldrig ur eller sätt i kontakten med våta händer. Dra alltid i kontakten, inte i sladden. VARNING! Uttagen på maskinen är bara avsedda för det som bruksanvisningen anger. Lämna inte maskinen utan uppsikt. Dra ur kontakten vid längre avbrott i arbetet. Dammsugaren får inte användas eller förvaras i fuktig miljö utomhus. OBS! - Maskinen är bara avsedd för förvaring inomhus. Syror, aceton och lösningsmedel kan angripa maskinens delar. Slå av maskinen och dra ur kontakten före underhåll, rengöring och när du använt den. Rengör inte dammsugaren med ång- eller högtryckstvätt. Håll alltid lockets insida torr. 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 3
SVENSKA sv 76 Risk för bakterietillväxt om maskinen inte blivit ordentligt reng- jord på länge, särskilt vid använd- ning inom livsmedelsindustrin: rengör och desinficera alltid maskinen när du använt den. Använd aldrig enheten utomhus när det regnar och åskar. Använd aldrig maskinen utomhus vid låg temperatur. Du får inte använda enheten i utrymmen med explosionsrisk. Se till så att dammsugaren står stadigt. Utrymmet ska tillräcklig luftväxling L om evakueringen ska gå i retur in i rummet. Följ de nationella föreskrifterna. Varning! Enheten innehåller hälsovådligt damm. Det är bara behörig fackman med rätt skyddsutrustning som får sköta tömning och underhåll, inklusive hantering av dammbehållaren. Varning för allmänna risker! Se upp! Använd inte maskinen förrän du läst bruksanvisningen! VARNING! - Användaren ska vara insatt i hur man använder dammsugaren. Särskilda säkerhetsanvisningar till ASR 35 M ACP: Varningsdekal på maskiner i dammklass M: Tänk på följande vid tömning och underhåll: Rengör maskinen innan du öppnar den. Använd dammask. Se till så att andra inte utsätts för dammet. Se till så att det finns forcerad, filtrerad ventilation på plats. Rengör underhållsdelen samtidigt. Starta aldrig maskinen utan komplett filtersystem. (Filterkassetter och PE- avfallspåsar). Provningen enligt EN 60335 del 1 och 69 visade att de säkerhetstekniska kraven för elsäkerhet är uppfyllda även vid uppsugning av vatten- luftblandning. Särskilda säkerhetsanvisningar till ASR 35 H ACP: Varningsdekal på maskiner i dammklass H: Varning: Enheten innehåller hälsovådligt damm. Det är bara behörig fackman med rätt skyddsutrustning som får sköta tömning och underhåll, inklusive hantering av dammbehållaren. Starta aldrig maskinen utan komplett filtersystem. Tänk på följande vid tömning och underhåll: Rengör maskinen innan du öppnar den. Använd dammask. Se till så att andra inte utsätts för dammet. Se till så att det finns forcerad, filtrerad ventilation på plats. Rengör underhållsdelen samtidigt. Starta aldrig maskinen utan komplett filtersystem. (Filterkassetter och PE- avfallspåsar). e
Sida: 4
SVENSKA sv 77 Provningen enligt EN 60335 del 1 och 69 visade att de säkerhetstekniska kraven för elsäkerhet är uppfyllda även vid uppsugning av vatten- luftblandning. VARNING - Använd inte filterkassetter som tagits ut ur maskinen. Särskilda säkerhetsanvisningar till ASR 35 L ACP: Varningsdekal på maskiner i dammklass L: Enheten är avsedd för uppsugning av lätt hälsovådliga ämnen. Enheten är inte avsedd för att minska mängden trädamm i inandningsluften. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/ eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm är cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Se sidan 3. 1 Sugeffektinställning * 2 Vred PÅ/AV/auto/ACP 3 Sugindikering 4 Uttag för elverktyg 5 Vred för val av sugslangsdiameter * 6 PE-avfallspåse * 7 Tygdammsugarpåse * 8 Överdel 9 Snäpplås 10 Behållare 11 Sladdhållare (fäll bak och häng på sladden) 12 Propp (gäller bara ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP) * 13 Sugöppning 14 Regel (öppnar huven vid filterkassettbyte) 15 Låsknapp 16 Motorskyddsfilter 17 Filterkassett (enl. IFA C) * beroende på utförande/ingår inte Kontrollera först att spänningen och frekvensen på märkskylten stämmer överens med nätströmmen och nätfrekvensen du ska använda. 6.1 Sätt fast propp (gäller bara ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP) Fäst kedjan till proppen (12) i gängan till sugöppningen (13). 6.2 Sätta i tygdammsugarpåse Godkänt på maskiner i dammklass L och M (för dammfattig avfallshantering) Vi rekommenderar användning av tygdammsugarpåse vid: - Tillämpning, när det uppstår små mängder fint damm (t.ex. polering eller bortslipning av färg- och lackbeläggningar, uppsugning från korta borrningsarbeten med liten diameter < 10 mm osv.). - Användning av maskiner, som t.ex. överfräsmaskiner, hyvelmaskiner, små slipmaskiner osv. Vid användning av en fiber-/pappersfilterpåse fungerar inte filterrengöringen. Slå av maskinen, dra ur kontakten, öppna snäpplåsen (9). Ta av överdelen (8) från behållaren (10). Vrid den röda inställ- ningen inuti sugöpp- ningen så att trekantsmarkeringen pekar uppåt. (Tryck mot sugslangen när du vrider, dra tillbaka igen när du vridit). Ta tag i flänsen på den nya tygdammsugarpåsen och trä först på den på suganslutningen, sedan över nocken. Sätt på överdelen på behållaren, stäng snäpplåsen. 6.3 Sätta i PE-avfallspåse Absolut nödvändigt på maskiner i dammklass H (för dammfri avfallshantering). Godkänt på maskiner i dammklass L och M. Vi rekommenderar användning av PE-avfallspåsar vid: 5. Översikt 6. Före användning paper
Sida: 5
SVENSKA sv 78 - Tillämpning, när det uppstår stora mängder fint damm (t.ex. fräsning av putsytor, polering och bortslipning av beläggningsmassor osv.). - Användning av maskiner, som t.ex. saneringsfräsar, saneringsslipmaskiner, slipmaskiner för torra konstruktioner, murspårfräsar osv. Vid användning av en PE-avfallspåse måste filterrengöringen slås på (funktion AR/IR) för lämpligt material (se rekommendation). Slå av maskinen, dra ur kontakten, öppna snäpplåsen (9). Ta av överdelen (8) från behållaren (10). Vrid den röda inställningen inuti sugöppningen så att cirkelmarkeringen pekar uppåt. (Tryck mot sugslangen när du vrider, dra tillbaka igen när du vridit). Ta tag i flänsen på PE-avfallspåsen (6) och trä på öppningen över nocken på sugöppningens underdel (8) och sedan ända till anslaget på sugöppningen. Bred ut PE-avfallspåsen (6) jämnt på behållarbotten. Lägg kanterna på PE-avfallspåsen över behållarkanten, så att PE-avfallspåsen kläms fast runtom när du sätter på överdelen (5). 7.1 PÅ/AV, auto, ACP Välj det driftläge du vill ha med brytaren (2): Läge 0: • Dammsugaren är av Läge I: • Dammsugaren är på • ACP är av Läge R: • Dammsugaren är på • ACP är på Läge AR: • Automatisk start och stopp: Dammsugaren slås på resp. av med ett elverktyget som anslutits till uttaget (4). (Obs: Dammsugaren går ca 10 sekunder efter att verktyget slår av. Det gör så att dammet blir kvar i slangen.) • ACP är på * ACP (automatisk skakfunktion): automatisk filterrengöring när du slår på och systemet uppnår ett visst undertryck. Håller filtret fritt, så att du slipper avbrott i arbetet. 7.2 Uttag (4) Uttaget (4) är bara avsett för anslutning av elverktyg. Max. tillåten strömförbrukning (dammsugare och inkopplad maskin) får tillsammans inte överstiga värde Imax (se tabellen sid. 2). Varning! Elverktyget ska vara av när du sätter i det. Uttaget är spänningssatt när kontakten sitter i, oavsett brytarläge. Står brytaren (2) i läge 0 kan du använda uttaget som förlängningssladd (t.ex. för belysning). Står brytaren (2) i läge AR slår dammsugaren på resp. av samtidigt med det anslutna elverktyget i uttaget (4). 7.3 Sugeffektinställning (gäller bara ASR 35 L ACP) Sugeffektinställningen (1) styr motorvarvtalet steglöst och på så vis även sugeffekten, så att du kan anpassa den till arbetsförhållandena. 7.4 Sugindikering Sugindikeringen (3) lyser när behållaren är full och/ eller slangen är igensatt. ASR 35 M ACP och ASR 35 H ACP har dessutom ljudsignal. 7.5 Vred för inställning av sugslangsdiametern (gäller bara ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP) Vrid vredet (5) till den sugslangsdiameter som matchar ansluten sugslang. Står brytaren (2) i läge AR eller IR, så är flödet övervakat. Underskrider flödet ett visst värde, så skakar maskinen filterkassetten (17) automatiskt utan att sugeffekten avtar. Ligger värdet trots allt för lågt, så tänds sugindikeringen. Står brytaren i läge AR, så hör du dessutom en ljudsignal som talar om att du måste tömma behållaren resp. byta tygdammsugarpåse (7) eller PE-avfallspåse (6). Ø 35 => 70 mm => m³/h Ø 27 => 40 mm => m³/h Ø 19 mm => 20 m³/h Obs! Använder du 19 mm-sugslang eller klenare, så kan det vid dåligt flöde i sugslangen hända att sugindikeringen (3) blinkar och ger ljudsignal även om tygdammsugarpåsen inte behöver tömmas än. Dra i så fall ut slangen, rengör den. Obs! Om maskinen kräver lägre inställning (t.ex. mindre diameter på maskinutsuget än sugslangen) på vredet (5), så får du inte tillräckligt dammutsug i sugslangen. Lossa sugslangen från maskinen efter användning och sug ur slangen. 8.1 Torrdammsugning Filter, maskin och tillbehör ska vara torra vid dammsugning. Om den är fuktig kan dammet fastna och sätta igen filtret. Använd alltid tygdammarsugarpåsar (7) eller PE- avfallspåsar (6) tillsammans med filterkassetter (17). 7. Enheten plastic F F O 0 N O A I N O R IR I R A 8. Användning
Sida: 6
SVENSKA sv 79 8.2 Våtdammsugning Starta aldrig maskinen utan monterade filterkassetter (17). Enheten kan förstöras. Dessutom kan det läcka ut vatten. Du kan sätta i tygdammsugarpåse (7) eller PE- avfallspåse (6). Filterkassetten (17) fungerar för våtdammsugning. Ta bort det du torrdammsugit innan du våtdammsuger. Då slipper du smuts och avlagringar. Den inbyggda vattengivaren slår av motorn när behållaren är full. Töm maskinen. Slår du inte av maskinen, så ligger återstartspärren fortfarande på. Du måste slå av och slå på maskinen för att den ska vara redo att använda igen. Det kan rinna ut lite vatten ur slangen när du slår av. Ta upp slangen ur vätskan innan du tömmer. Sätt i torrt filter om du ska torrdammsuga efteråt. Skiftar du ofta mellan torr- och våtdammsugning, så rekommenderar vi att du använder ett andra (utbytes)filter (helst filterkassetter av polyester). Låt filter, behållare och tillbehör torka, så att dammet inte fastnar på de fuktiga delarna. 8.3 Särskild information för ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP Använda som industridammsugare (IS): Ställ brytaren (2) i läge AR. Ställ in vredet (5) på Ø 35 mm. Ligger sugindikeringsvärdet för lågt, så tänds sugindikeringen för att tala om att du måste tömma behållaren resp. byta tygdammsugarpåsen (7) eller PE-avfallspåsen (6). Använda som utsug (ENT): Utsuget får bara ha en enda maskin ansluten. Ställ brytaren (2) i läge AR. Vrid vredet (5) till den sugslangsdiameter som matchar ansluten sugslang. Vill du ha utförligare information, se kapitlet 7.5. Anslut det avstängda elverktyget till uttaget (4). Se kapitlet 7.2. Underskrider flödet ett visst värde, så skakar maskinen filterkassetten (17) automatiskt utan att sugeffekten avtar. Ligger värdet trots allt för lågt, så tänds sugindikeringen och du får dessutom en ljudsignal som talar om att du måste tömma behållaren resp. byta tygdammsugarpåsen (7) eller PE-avfallspåsen (6). 8.4 Transport Låt slangen sitta i på ASR 35 L ACP, så att dammet inte kommer ut. Gäller ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Du kan stänga sugöppningen (13) med proppen (12) och sätta ihop slangändarna, så att inget damm kommer ut. Vira sugslangen runt dammsugaren. Lägg tillbehören i lämpliga plastpåsar och förslut. Häng upp sladden på sladdhållaren (11). Överdelen (8) måste sitta ordentligt på behållaren (10) - kontrollera så att snäpplåsen (9) är stängda. 9.1 Allmänna rengöringsanvisningar Rengör behållare och tillbehör med vatten. Torka av överdelen (8) med fuktig trasa. Varning! Enheten innehåller hälsovådligt damm. Det är bara behörig fackman med rätt skyddsutrustning som får sköta tömning och underhåll, inklusive hantering av dammbehållaren. Behållartömning Endast godkänt för damm med arbetsplatsgränsvärde > 1 mg/m3 (ASR 35 L ACP) - Dra ur kontakten. - Öppna snäpplåsen (9). Ta av överdelen (8) från behållaren (10). - Tippa ur behållaren. Kassera tygdammsugarpåsar (dammfattig avfallshantering) - Dra ur kontakten. - Ta på dig andningsskydd. - Öppna snäpplåsen (9). Ta av överdelen (8) från behållaren (10). - Dra av tygdammsugarpåsen (7) försiktigt bakåt från sugöppningen (13). Stäng flänsen till tygdammsugarpåsen genom att fälla ned locket. - Avfallshantera uppsuget material som lagen föreskriver. - Sätta i en ny tygdammsugarpåse (se kapitel 6.2). Kassera PE-avfallspåsar (dammfri avfallshantering) - Sätt i kontakten. - Slå på dammsugare och skaka filter: Ställ brytaren (2) i läge IR. - Slå av dammsugare: Ställ brytaren (2) i läge 0. - Ta på dig andningsskydd. - ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: ta av sugslangen, sätt igen sugöppningen (13) med proppen (12). - Öppna snäpplåsen (9). Ta av överdelen (8) från behållaren (10). Ställ brytaren (2) i läge I innan du ställer ned överdelen, så att ev. nedfallande damm sugs upp. - Dra av avfallspåsen (6) försiktigt bakåt från sugöppningen (13). Stäng flänsen till PE- avfallspåsen genom att fälla ned locket. - Avfallshantera uppsuget material som lagen föreskriver. - Sätta i en ny PE-avfallspåse (se kapitel 6.3). 9.2 Särskilda rengöringsanvisningar för ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP På klass M/H-maskiner ska du dammsuga av och torka ren utsidan av maskinen eller behandla den med bindemedel innan du tar ut den ur riskzonen. Alla maskindelar är att betrakta som kontaminerade när du tar ut maskinen ur riskzonen och kräver åtgärder så att dammet inte sprids. När du gör underhåll eller reparationer ska alla kontaminerade delar som inte går att rengöra tillräckligt hanteras 9. Rengöring
Sida: 7
SVENSKA sv 80 som avfall. Sådana delar ska avfallshanteras i slutna påsar enligt gällande bestämmelser för resp. avfall. 10.1 Allmänna anvisningar Slå av maskinen och dra ur kontakten före underhåll. Säkra så att den inte går att sätta i av misstag. Rengöra maskinen (se kapitlet 9.). Se till så att underhållspersonal och övriga inte blir exponerade för risk när du som användare tar isär, rengör och underhåller dammsugaren. Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärderna består av att du rengör maskinen före demontering, ser till så att det finns forcerad, filtrerad ventilation på platsen där du demonterar dammsugaren, rengör underhållsutrymmet och använder personlig skyddsutrustning. 10.2 Avtagande sugeffekt Gör följande om sugeffekten avtar: 1. Rengör filterkassetten genom att slå på den elektromagnetiska skakfunktionen (ställ brytaren (2) i läge IR). 2. Töm behållaren eller byt tygdammsugarpåse (7) resp. PE-avfallspåse (6). 3. Byta filterkassetter (17). 10.3 Byta filterkassetter (17). Rengör filterkassetten (17) före filterbytet genom att slå på den elektromagnetiska skakfunktionen (ställ brytaren (2) i läge IR). Vrid låsknappen (15) på regeln (14) 90° moturs med ett mynt eller liknande och tryck regeln (14) bakåt. Fäll upp kåpan och ta ur filterkassetterna (17) uppåt. Lägg de uttagna filterkassetterna direkt i dammtät plastpåse och stäng, lämna för föreskriven avfallshantering. Sätt i nya filterkassetter, se till så att filtren sitter ordentligt och är rena. 10.4 Motorskyddsfilter Kontrollera motorskyddsfiltret med jämna mellanrum. Är motorskyddsfiltret (16) smutsigt, så beror det på trasiga filterkassetter (17): - Byta filterkassetter (17). - Byt motorskyddsfilter (16) resp. tvätta ur under rinnande vatten, torka och sätt i igen. 10.5 Vattengivare OBS! - Rengör vattengivaren med jämna mellanrum, kontrollera om det finns tecken på skador. 10.6 Teknisk besiktning av ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP Tillverkaren eller utbildad personal ska göra dammteknisk kontroll årligen, t.ex. kontrollera om det finns filterskador, göra täthetskontroll samt funktionsprova kontrollanordningen. Se till så att underhållspersonal och övriga inte blir exponerade för risk när du som användare tar isär, rengör och underhåller dammsugaren. Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärderna består av att du rengör maskinen före demontering, ser till så att det finns forcerad, filtrerad ventilation på platsen där du demonterar dammsugaren, rengör underhållsutrymmet och använder personlig skyddsutrustning. När du gör underhåll eller reparationer ska alla kontaminerade delar som inte går att rengöra tillräckligt hanteras som avfall. Sådana delar ska avfallshanteras i slutna påsar enligt gällande bestämmelser för resp. avfall. MÄRK: Dessutom måste dammsugare för klass H besiktigas en gång om året. Tänds sugindikeringen (3) eller om du får en ljudsignal (gäller bara ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP), så är det dags att byta tygdammsugarpåse. Avtagande sugeffekt: Följ anvisningarna i kapitlet Rengöring. • Smutsig filterkassett (17)? - rengör. • Full tygdammsugarpåse (7)? - byt. • Är PE-avfallspåsen (6) full? - byt. • Full behållare (10)? - töm. • Igensatt motorskyddsfilter (16)? - Se kapitlet 10.. • Är munstycke, rör eller slang igensatt? -rengör. Maskinen går inte igång: • Kontakt i uttaget? • Strömlöst? • Sladden OK? • Kåpan inte riktigt stängd? • Vattengivaren har slagit av? - Töm behållaren; slå av och på igen. • Står brytaren (2) i läge AR? - Ställ den i läge IR. Se kapitlet 7.1. • Dammsugaren slår inte på resp. av med elverktyget även om brytaren (2) står i läge AR. - Elanslut elverktyget i uttaget (4). Damm i behållaren vid installerad tygdammsugarpåse: • Fel inställning. Se kapitlet 6.2. PE-avfallspåse sugs mot filterkassetterna (17): • Fel inställning. Se kapitlet 6.3. PE-avfallspåse sugs mot filterkassetterna (17): • Fel inställning. Se kapitlet 6.3. Gör inga ingrepp i maskinen. Anlita en auktoriserad verkstad eller Metabo- service (se kapitlet 13. Reparationer) 10. Underhåll 11. Åtgärder vid fel
Sida: 8
SVENSKA sv 81 f Använd bara Metabo-originaltillbehör. Kontakta din återförsäljare om du behöver tillbehör. Se sidan 4. 19 Tygdammsugarpåsar (på maskiner i dammklass L och M) 5-pack = 1 sats 20 PE-avfallspåsar (på maskiner i dammklass L, M och H) 5-pack = 1 sats 21 Filterkassett av papper (på maskiner i dammklass L och M) 2-pack = 1 sats 22 Filterkassett av polyester (på maskiner i dammklass L och M) 2-pack = 1 sats 23 Nano-filterkassett av polyester (på maskiner i dammklass L och M) 2-pack = 1 sats 24 HEPA-filterkassett (på maskiner i dammklass H) 2-pack = 1 sats 25 Motorskyddsfilter (1 st.) Du måste beställa 2- pack. 26 Styrram 27 Kabelklämmor (10 st.) 28 Sugslang 29 Sugrör (2 st.) 30 Mellandel 31 Munstycke 32 Golvmunstycke (metall) 33 Universalmunstycke 34 Universalborste 35 Möbelborste 36 Fogmunstycke 37 Gummimunstycke 38 Golvmunstyckssats (med golvinsats och våtdammsugarinsats) 39 Universalmunstycke 40 Utsugssats, elverktyg 41 Sugslang 42 Sugslang (antistatisk) 43 Övergångsdel Det är bara behörig elektriker som får reparera maskinen! Använd bara Metabos originalreservdelar. Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Metabos förpackningar kan återvinnas till 100%. Uttjänta maskiner och tillbehör innehåller en stor andel värdefulla råämnen och plaster som kan tas omhand genom återvinning. Denna bruksanvisning är tryckt på papper, som blekts utan klor. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta verktyg bland hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta maskiner källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna finns på sida 2. Förbehåll för tekniska ändringar. K =dammklass. Enligt EN 60335-2-69. A =yttermått U =nätspänning F =nätfrekvens A =strömförbrukning N =sladd P1 =nominell effektförbrukning AF =filteryta (2 filterkassetter) pU1=max. undertryck (i slangen) pU2=max. undertryck (vid fläkten) Vl/s1=max. flöde (i slangen) Vl/s2=max. flöde (vid fläkten) Dmax1=max. flöde (i slangen) Dmax2=max. flöde (vid fläkten) V=max. volym m=vikt (utan sladd) Typisk A-värderad bullernivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå När arbete utförs överskrids ljudnivån ibland med 80 dB(A). Använd hörselskydd! Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60704. ~ Växelström I den tekniska datan ovan tas även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). 12. Tillbehör 13. Reparation 14. Miljöskydd 15. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo ASR 35 H ACP men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo ASR 35 H ACP. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo ASR 35 H ACP så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo ASR 35 H ACP

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo ASR 35 H ACP nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Dammsugare
  • Modell/namn: ASR 35 H ACP
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ukrainare, Slovenska