ASE 18 LTX

Metabo ASE 18 LTX manual

ASE 18 LTX

Manual för Metabo ASE 18 LTX på Holländsk. Denna PDF-handbok har 68 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 33 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: de sladdlösa tiger- sågarna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och stan- darder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Maskinen är avsedd för sågning i trä, metall, plast och liknande material som t.ex. hårdgummi, glasfiber osv. Vid mycket slitage (t.ex. vid konstruktion/lagning av lastpallar) gäller endast garantin till viss del. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitt med den här symbolen, så förebygger du person- skador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så minskar risken för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Att inte följa säkerhetsan- visningar och anvisningar kan leda till elstötar, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till att dokumentationen följer med elverktyget. Håll maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Ta av batterierna från maskinen innan du gör inställningar eller underhåll. Se till så att maskinen är avstängd när du sätter i batterierna. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Rör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Får du batterivätskai ögonen,sköljmedrent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Använd alltid skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddsskor vid arbete med maskiner. Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar dr du ska jobba (använd t.ex. en metalldetektor). Vid sågning av vattenrör, se till så att röret inte innehåller något vatten. Använd hörselskydd när du jobbar längre stunder. Längre påverkan av buller kan ge hörselskador. Jobba aldrig i material som vid bearbetning avger hälsofarligt damm eller ångor (t.ex. asbest). Håll inte under arbetsstycket när du jobbar. Såga inte i extremt små arbetsstycken. Se till så att arbetsstycket är ordentligt fastspänt. Håll aldrig fast arbetsstycket med handen eller foten. Använd bara vassa och oskadade sågblad. Använd aldrig repiga sågblad och blad som formförändrats. Se till så att anslaget ligger an ordentligt mot arbetsstycket vid sågning. Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Var försiktig, vassa sågblad kan ge skador! Rör aldrig sågblad som är i rörelse! Ta bara bort spån och liknande när maskinen är avstängd. Ta ut batteriet ur maskinen när du inte använder den. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande), tillsatser för träbehandling (kromat, trädskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur länge användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). 1. Överensstämmelsedeklaration 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 34 Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Använd lämpliga tillbehör för specialarbeten så hamnar en mindre mängd partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Se sid. 2. 1 Fack för insexnyckel 2 Insexnyckel 3 Inställningsskruvar till anslaget 4 Anslag 5 Sågbladsinspänning 6 Spak till sågbladsinspänningen 7 Främre handtag 8 Tillslagsspärr 9 Strömbrytare 10 Bakre handtag 11 Batterispärr 12 Batteri 13 Knapp till laddindikeringen 14 Ladd- och signalindikering Ta av batterierna från maskinen innan du gör inställningar eller underhåll. 6.1 Batteri Ladda batteriet före användning. (12) Ladda batteriet när effekten avtar. Li-Power-litiumjonbatterier har ladd- och signalindikering: (14) - (13) Tryck på knappen, så ger lysdioderna laddindikering. - Om en lysdiod blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. Ta av: Trck på knappen som lossar batteriet (11) och dra av batteriet (12) framåt. Sätta på: Skjut på batteriet (12) tills det snäpper fast. 6.2 Sätta i och ta ur sågblad Rör inte sågbladet direkt efter att du jobbat med det. Det kan bli väldigt varmt och ge brännskador på huden. 1 Fäll upp spaken (6) till sågbladsinspänningen och håll den uppe. 2 Tryck i sågbladet tills det tar emot eller ta ur det. 3 Släpp spaken (6). 4 Kontrollera att sågbladet sitter fast ordentligt. Obs! Om sågbladet går av och du inte kan få ut det för hand ur sågbladsinspänningen: Fäll upp spaken (6) och håll den uppe. Tag en sågbladsspets och haka fast den i den avbrutna delen och drag ut den. Fintandade metallsågblad fungerar bäst. Se bild A på sid. 2. Tips: Du kommer åt sågbladsinspänningen (5) lättare om den är i sitt yttersta läge. Om det behövs: Slå på maskinen, tryck försiktigt på strömbrytaren så att sågbladsinspänningen hamnar i sitt yttersta läge. 6.3 Inställning av anslaget Om du flyttar anslaget (4), så kan du begränsa sågdjupet (t.ex. vid väggsågning). Flytta anslaget (4) då och då, så att sågbladet slits jämnt. 1 Ta ut insexnyckeln (2) från sitt fack (1). 2 Lossa båda skruvarna (3) med insexnyckeln. 3 Ställ anslaget (4) i det läge du vill ha det. 4 Dra åt båda skruvarna (3) igen med insexnyckeln. 5 Sätt tillbaka insexnyckeln i sitt fack. Kontroller att anslaget sitter ordentligt. 7.1 Start och stopp Slå på: Tryck in tillslagsspärren (8) och håll den intryckt, tryck sedan på strömbrytaren (9). (Tillslagsspärren (8) kan tryckas in från såväl vänster som höger sida av maskinen.) Stoppa maskinen: Släpp strömbrytaren (9). 7.2 Steglös styrning av slagfrekvensen Du kan ändra slagfrekvensen steglöst genom att trycka hårdare eller lösare på strömbrytaren (9) och på så vis anpassa frekvensen till material och användningsområde. 7.3 Arbetsanvisningar Sågning: 5. Översikt 6. Montering, användning, inställningar 7. Användning
Sida: 3
SVENSKA sv 35 Använd sågblad som passar till materialet. Tryck maskinens anslag (4) mot arbetsstycket. Starta inte maskinen förrän sågbladet ligger an mot arbetsstycket. Låt inte det rörliga sågbladet gå emot något föremål eller marken (kastrisk, risk att sågbladet går av!). Anpassa slagfrekvensen till materialet som sågas. Lägg inte för stort tryck på sågbladet (gäller framförallt långa sågblad). Stäng av maskinen direkt, om sågbladet kläms fast. Vidga sågspalten något med ett lämpligt verktyg och drag loss sågbladet. Slå av maskinen när sågningen är färdig. Vänta tills maskinen stannat och ta först då bort den från sågstället och lägg den åt sidan (kastrisk!). Instickssågning: Instickssåga bara i mjuka material som trä och plast. Använd alltid korta sågblad. Håll maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Se bild B, sid. 2: Tryck kanten på anslaget (4) mot arbetsstycket. Sågbladet får inte gå emot arbetsstycket. Starta maskinen. Använd sedan anslagets kant som vridpunkt och räta långsamt upp maskinen, så att sågbladet arbetar sig in i arbetsstycket. Blås rent maskinens bakre ventilationsöpningar med tryckluft med jämna mellanrum. Rengör snabbsågbladsinspänningen (5) med tryckluft med jämna mellanrum. Smörj aldrig med olja eller fett! Använd endast original-Metabo-batterier och Metabo-tillbehör. Se sid. 4. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A C) Omfattande sortiment av sågblad för olika material och användningstillfällen B Laddare C Batterier D Kylsmörjstift för kylning av sågbladet vid metall- sågning. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Endast behörig elektriker får reparera elverktyg! Ett Metabo-elverktyg som kräver reparation ska skickas till Metabo-återförsäljaren. Adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Batterier får aldrig avyttras med hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Batterier får aldrig kastas i vatten. Gäller endast EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elek- tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i enlighet med teknisk utveckling. U =Batterispänning n0 =Obelastad sågfrekvens s =Slaglängd T1 =max. sågdjup trä T2 =max. sågdjup metal ( = stav,  = rör) m =Vikt (med minsta batteriet) Mätvärden uppmätta enligt EN 62841. Likström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 62841: ah, B =Vibrationsemissionsvärde (sågning av spånplattor) ah, WB =Vibrationsemissionsvärde (sågning av träbalkar) Kh,... =Osäkerhet (vibrationer) Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 8. Underhåll 9. Tillbehör 10. Reparationer 11. Miljöskydd 12. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo ASE 18 LTX men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo ASE 18 LTX. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo ASE 18 LTX så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo ASE 18 LTX

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo ASE 18 LTX nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågar
  • Modell/namn: ASE 18 LTX
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska