ASC 145 Duo

Metabo ASC 145 Duo manual

ASC 145 Duo

Manual för Metabo ASC 145 Duo på Holländsk. Denna PDF-handbok har 52 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 25 Bruksanvisning i original Vi försäkrar på eget ansvar att denna laddare med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) – se sidan 3. Laddaren är endast avsedd för laddning av batteripaket från Metabo och CAS (Cordless Alliance System). Denna laddare kan ladda två batterier samtidigt och oberoende av varandra. Denna produkt lämpar sig för laddning/användning av elverktyg med ett USB-gränssnitt (som smartphones, MP3-spelare, surfplattor osv.) - inget informationsutbyte. Båda USB-anslutningarna kan användas samtidigt eller var för sig. Produkten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och/eller av personer som saknar kunskap om produkten, såvida de inte hålls under uppsikt av en person som ansvarar för deras säkerhet och ger instruktioner om hur produkten ska användas. ASC 145 DUO används för laddning av litiumjonbatterier (12 V - 36 V, 1,3 Ah - 10 Ah, 3- 10 celler). Försök aldrig ladda batterier som inte är avsedda för uppladdning. Explosionsrisk! Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Om säkerhetsanvisningar och anvisningar inte beaktas kan det leda till elstöt, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Läs hela säkerhets- och bruksanvisningen noga innan du använder laddaren. Spara all medföljande dokumentation och se till så att den alltid följer med laddaren. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen för att förebygga personskador och skador på elverktyget! Varning för livsfarlig elspänning! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ladda inte fulladdade batterier! Endast för användning inomhus. Skydda laddaren mot fukt! Tillåt aldrig att barn använder verktyget. Håll barn under uppsikt, så att de inte leker med verktyget. Håll barn borta från laddaren och arbetsområdet! Förvara laddaren oåtkomlig för barn! 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 26 Dra genast ur kontakten vid rökutveckling eller brand i laddaren! Stick aldrig in föremål i laddarens ventilationsöppningar - risk för stötar resp. kortslutning! Använd aldrig trasiga batterier! Ladda inte batteripaket med AIR COOLED-laddare i områden med hög dammbelastning. Se sida 2. Bilderna utgör exempel för alla maskiner. 1 Skjutfäste för batteri 2 Driftsindikering 3 Varningsindikering 4 Lock för USB-anslutning 5 USB-anslutning Kontrollera först att den spänning och frekvens som anges på märkskylten överensstämmer med den nätström du ska använda. Maskiner av den här typen som kan generera likström, kan påverka enklare jordfelsbrytare. Använd typ F eller bättre med brytström på max. 30 mA. Se till så att ventilationsöppningarna på laddaren inte är blockerade innan du använder den. Håll ett avstånd på minst 5 cm till andra föremål! 6.1 Självtest Sätt i nätkontakten. Varningsindikeringarna (3) och laddindikeringarna (2) tänds efter varandra i ca 1 sekund, de inbyggda fläktarna arbetar i ca 5 sekunder. 7.1 Laddning av batteripaket Skjut batteripaketet så långt det går i skjutfästet (1). Laddindikeringen (2) blinkar. OBS! Vill du få en laddindikering på ett litiumjonbatteri, ta först ut batteriet ur laddaren och tryck sedan på knappen på batteriet. 7.2 Underhållsladdning Laddaren slår automatiskt om till underhållsladdning när laddningen är klar. Batteriet kan sitta kvar i laddaren, så att det är klart att använda. Laddindikeringen (2) lyser fast. 7.3 Ladda USB-enhet • Anslut enheten till en strömkälla. • Öppna locket till (4) USB-anslutningen (5). Anslut en lämplig USB-kabel till USB- strömförsörjningsanslutningen (5) och till USB- laddaren. • Koppla laddaren från strömförsörjningen när laddningen är avslutad. Det är bara tillåtet att ansluta USB-enheter som är kompatibla med standard USB. Om icke kompatibla enheter används kan följden bli att enheten inte fungerar som den ska, att skador eller kroppsskador uppstår. 8.1 Varningslampan (3) lyser fast Batteriet laddar inte. Temperaturen är för hög/låg. Ligger batteritemperaturen mellan 0 °C och 50 °C, så börjar laddningen automatiskt. 8.2 Varningslampan (3) blinkar • Trasigt batteri. Ta genast ut batteriet ur laddaren. • Batteriet är inte ordentligt påskjutet på skjutfästet (1). Se kapitlet 7.1. Laddaren får bara repareras av elektriker! Om maskinens nätkabel skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller kundtjänst eller av en person med liknande kvalifikationer för att undvika faror. Metabo-laddare som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och införli- vande i den nationella lagstiftningen ska elektriska verktyg samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. 5. Översikt 6. Driftstart 7. Användning 8. Fel 9. Reparation 10. Miljöskydd
Sida: 3
SVENSKA sv 27 Se sida 3. U = Batteripaketets spänningsområde C = Batterikapacitet IC = Laddström t = Laddtid1) 1) Beroende på batteripaketets återstående kapacitet samt temperatur kan de faktiska laddtiderna avvika från uppgifterna. Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning: 0 °C till 40 °C. Med reservation för tekniska ändringar. Maskin av skyddsklass II ~ Växelström 11. Tekniska specifikationer

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo ASC 145 Duo men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo ASC 145 Duo. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo ASC 145 Duo så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo ASC 145 Duo

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo ASC 145 Duo nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Ej kategoriserat
  • Modell/namn: ASC 145 Duo
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Grekisk, Ungerska