ASA 32L

Metabo ASA 32L manual

ASA 32L

Manual för Metabo ASA 32L på Holländsk. Denna PDF-handbok har 96 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 47 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: dammsugarna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Medföljande teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Dammsugaren är avsedd för suga upp damm och fasta föremål (glasskärvor, spik osv.) samt alla slags vätskor förutom lättantändliga och brännbara vätskor och material varmare än 60°C. Enheten är inte avsedd för användning av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet och/eller kunskaper, dvs. någon som kräver hjälp med anvis- ningar för att använda maskinen eller står under överinseende av någon som ansvarar för säker- heten. Produkten är avsedd för professionell användning. Den är inte avsedd för att suga upp brännbart damm. Dammsugaren är inte avsedd för att suga upp brännbara eller explosiva lösningsmedel, lösnings- medelsindränkt material, explosionsfarligt damm, vätskor som bensin, olja, alkohol, förtunning resp. material som är varmare än 60°C. Explosions- och brandrisk! Du får inte använda maskinen i närheten av lättantändliga gaser eller ämnen. Dammsugaren är avsedd för att avskilja torrt, obrännbart damm med arbetsplatsgränsvärde >= 0,1 mg/m³. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande skadeförebyggande föreskrifter och medföljande säkerhetsanvisningar. Läs alla säkerhets- och bruks- anvisningar noga innan du använder maskinen. Spara den medföljande dokumentationen och se till att den följer med maskinen. Användaren ska före använd- ning ha tillgång till information, anvisningar och utbildning för att använda maskinen samt hantera de ämnen den är avsedd för, inklu- sive säker hantering av uppsuget material. Följ anvisningarna i textav- snitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på maskinen! Tillåt aldrig att barn använder maskinen. Håll barnen under uppsikt, så att de inte leker med enheten. OBS! Använd bara de tillbehör som medföljer eller finns med i bruksan- visningen. Använder du andra till- behör, så kan det medföra säker- hetsrisk. Du får inte använda maskinen för ej avsedd användning. Metabo tar inget ansvar för skador på grund av ej avsedd användning, felanvändning eller obehöriga reparationer. Använd inte maskin eller tillbehör om: -maskinen är skadad (sprickor/ brott), -sladden är trasig, sprucken eller uttjänt, -det finns misstänkt dold skada (efter fall). Rikta inte slang eller rör mot människor och djur! Slå av direkt om det tränger ut skum eller vatten. Töm behål- laren och ev. veckfiltret. Stå eller sitt aldrig på maskinen. Dra alltid sladd och slang, så att det inte finns någon snubbelrisk. 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 48 Dra inte sladden över vassa kanter, vecka eller kläm den inte. Är sladden till maskinen skadad, så måste den bli bytt mot en special- sladd. Se kapitlet Reparationer. Anslut endast till jordat uttag. Använd aldrig trasiga förlängnings- sladdar. Dra aldrig ur eller sätt i kontakten med våta händer. Dra alltid i kontakten, inte i sladden. Uttagen på maskinen är bara avsedda för det som bruksanvis- ningen anger. Lämna inte maskinen utan uppsikt. Dra ur kontakten vid längre avbrott i arbetet. Dammsugaren får inte användas eller förvaras i fuktig miljö utomhus. OBS! - Maskinen är bara avsedd för förvaring inomhus. Syror, aceton och lösningsmedel kan angripa maskinens delar. Slå av maskinen och dra ur kontakten före underhåll, rengöring och när du använt den. Renögr inte dammsugaren med ång- eller högtryckstvätt. Risk för bakterietillväxt om maskinen inte blivit ordentligt rengjord på länge, särskilt vid användning inom livsmedelsindu- strin: rengör och desinficera alltid maskinen när du använt den. Använd aldrig maskinen utomhus när det regnar och åskar. Du får inte använda maskinen i utrymmen med explosionsrisk. Se till så att dammsugaren står stadigt. Utrymmet ska tillräcklig luftväxling L om evakueringen ska gå i retur in i rummet. Följ de nationella före- skrifterna. OBS! Enheten innehåller hälsovådligt damm. Det är bara behörig fackman med rätt skyddsutrustning som får sköta tömning och underhåll, inklusive hantering av dammbehållaren. Varning för allmänna risker! Se upp! Använd inte maskinen förrän du läst bruksanvisningen! VARNING! - Användaren ska vara insatt i hur man använder dammsu- garen. Varningsdekal på maskiner i dammklass L: Enheten är avsedd för uppsugning av lätt hälsovådliga ämnen. Enheten är inte avsedd för att minska mängden trädamm i inand- ningsluften. Damm från material som t.ex. blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt med eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm, som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel).
Sida: 3
SVENSKA sv 49 Se sid. 3. 1 Överdel 2 Nätanslutning 3 Spärrlås 4 Behållare 5 Brytare till/från 6 Brytare automatisk till/från-slagning 7 Uttag för elverktyg* 8 Styrrulle 9 Hjul 10 Rörhållare * 11 Veckfilter 12 Bajonettkoppling på veckfiltret 13 Pappersdammsugarpåse * 14 Motorskyddsfilter 15 Vattensensor (flottörventil) * beroende på utförande/ingår inte Kontrollera först att spänningen och frek- vensen som märkskylten anger överens- stämmer med den nätström du ska använda. 6.1 Hopsättning För in styrrullarnas axlar (8) tills de hakar fast Fig. A. Montera hjulen (9) och sätt fast dem med skruvarna (bricka under skruvskallen) Fig. B. Montera rörfäste (10) enligt bild - tills det hakar fast (endast på ASA 32 L) Fig. C. 6.2 Montera veckfilter Fig. D+E: Montera veckfiltret (11) på huset, fram till stoppet, och fäst genom att vrida på bajo- nettkopplingen (12). 6.3 Montera pappersdammsugarpåse Pappersdammsugarpåsar (13) är inte avsedda för våtdammsugning. Slå av maskinen, dra ur kontakten, öppna snäpp- låsen (3). Ta av överdelen (1) från behållaren (4). Skjut in pappersdammsugarpåsen med kartong- biten på hållaren för påsen på röret (inuti behål- laren) Fig. F. Sätt in pappersdammsugarpåsen (13) så att den ligger mot behållarens vägg, så att den inte skadas när man monterar överdelen. Vid uppsugning av större material och vätskor tar man ut pappersdammsugarpåsen ur behållaren. 7.1 Till-/frånslagning, automatik Slå till/från apparaten på brytaren (5). Brytarläge I : "TILL" Brytarläge 0: "FRÅN" Endast ASA 32 L: På brytaren (6) aktiverar man automatik för till/ från-slagning. Står brytaren (6) i läge "A" och brytaren (5) i läge "I" slås damsugare till resp. från av ett elverktyg vid uttaget (7). 7.2 Uttag (7) (endast ASA 32 L) Uttaget (7) är bara avsett för anslutning av elverktyg. Maxtillåten strömförbrukning (dammsugare och inkopplad maskin) får tillsammans inte överstiga värde Imax (se tabellen sid. 2). OBS! Elverktyget ska vara av när du sätter i det. Uttaget är spänningssatt när kontakten sitter i, oavsett brytarläge. Står brytaren (5) i läge 0 kan du använda uttaget som förlängningssladd (t.ex. för belysning). Står brytaren (6) i läge "A" och brytaren (5) i läge "I" slås damsugare till resp. från av ett elverktyg vid uttaget (7). 8.1 Torrdammsugning Filter, maskin och tillbehör ska vara torra vid damm- sugning. Är de fuktiga kan dammet fastna och sätta igen filtret. Använd alltid pappersdammsugarpåse (13) ihop med veckfiltret (11). 8.2 Våtdammsugning Använd aldrig apparaten utan veckfilter (11). Enheten kan förstöras. Dessutom kan det läcka ut vatten. Dammsug utan pappersdammsugarpåse (13). Veckfiltret (11) lämpar sig för våtdammsugning. Ta bort det du torrdammsugit innan du våtdamm- suger. Då slipper du smuts och avlagringar. När behållaren är full avbryts sugprocessen av flottörventilen. Stäng av motorn och töm eventuellt veckfiltret (11). Det kan rinna ut lite vatten ur slangen när du slår av. Ta upp slangen ur vätskan innan du tömmer. Vid torrdammsugning som sker i anslutning sätter man in ett torrt veckfilter. Skiftar du ofta mellan torr- och våtdammsugning, så rekommenderar vi att du använder ett andra utbytesveckfilter. Låt filter, behållare och tillbehör torka, så att dammet inte fastnar på de fuktiga delarna. 8.3 Transport Låt slangen sitta kvar på apparaten, så att det inte kommer ut oönskat damm. Vira sugslangen runt dammsugaren. Vira nätkabeln (2) runt överdelen enligt bilden. Överdelen (1) måste sitta ordentligt på behållaren (4) - kontrollera så att snäpplåsen (3) är stängda. 5. Översikt 6. Före första användning 7. Enheten 8. Användning
Sida: 4
SVENSKA sv 50 9.1 Allmänna rengöringsanvisningar Rengör behållare och tillbehör med vatten. Torka av överdelen (1) med fuktig trasa. OBS! Enheten innehåller hälsovådligt damm. Det är bara behörig fackman med rätt skyddsutrustning som får sköta tömning och underhåll, inklusive hantering av dammbehållaren. Behållartömning Gäller bara damm med arbetsplatsgränsvärde > 1 mg/m3 . - Dra ur kontakten. - Öppna snäpplåsen (3). Ta av överdelen (1) från behållaren (4). - Tippa ur behållaren. Avfallshantera pappersdammsugarpåsen - Dra ur kontakten. - Öppna snäpplåsen (3). Ta av överdelen (1) från behållaren (4). - Dra försiktigt loss pappersdammsugarpåsen (13). Stäng flänsen till pappersdammsugarpåsen genom att fälla ned locket. - Avfallshantera uppsuget material som lagen före- skriver. Rengör vikfiltret - Knacka loss smutsen som fastnar på veckfiltret (11) då och då. Vid stark igensättning kan man rengöra filtret med vatten och en mjuk borste. Låt det sedan torka. 10.1 Allmänna anvisningar Slå av maskinen och dra ur kontakten före underhåll. Rengöra maskinen (se kapitlet 9.). Se till så att underhållspersonal och övriga inte blir exponerade för risk när du som användare tar isär, rengör och underhåller dammsugaren. Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärderna består av att du rengör maskinen före demontering, ser till så att det finns forcerad, filtrerad ventilation på platsen där du demonterar dammsugaren, rengör underhållsut- rymmet och använder personlig skyddsutrustning. När du gör underhåll eller reparationer ska alla kontaminerade delar som inte går att rengöra till- räckligt hanteras som avfall. Sådana delar ska avfallshanteras i slutna påsar enligt gällande bestämmelser för resp. avfall. 10.2 Avtagande sugeffekt Gör följande om sugeffekten avtar: 1. Töm behållaren eller byt ut pappersdammsugar- påsen (13). 2. Rengör eller byt ut veckfiltret (11). 10.3 Byt ut veckfiltret (11) Lägg det urtagna veckfiltret (11) direkt i dammtät plastpåse och stäng, lämna för föreskriven avfalls- hantering. Sätt i nytt veckfilter och se till att filtret är rent och sitter korrekt. Se kapitel 6.2. 10.4 Motorskyddsfilter Kontrollera motorskyddsfiltret med jämna mellanrum. Byt ut motorskyddsfiltret (14) eller rengör det i rinnande vatten, låt det torka och sätt in det igen Abb. G. 10.5 Vattengivare Fig. H: Rengör vattensensorn (15) (=flottör- ventilen) regelbundet och undersök ev. tecken på skador. Flottörventilen måste ha lätt att röra sig. 10.6 Teknisk kontroll Tillverkaren eller utbildad personal ska göra damm- teknisk kontroll årligen, t.ex. kontrollera om det finns filterskador, göra täthetskontroll samt funktions- prova kontrollanordningen. Avtagande sugeffekt: Följ anvisningarna i kapitlet Rengöring. • Veckfilter (11) smutsigt? - rengör. • Pappersdammsugarpåse (13) full? - byt. • Full behållare (4)? - töm. • Igensatt munstycket, rör eller slang? - rengör. Maskinen går inte igång: • Kontakt i uttaget? • Strömlöst? • Sladden OK? • Vattengivaren har slagit av? - Töm behållaren; slå av och på igen. • Står brytaren (6) i läge "A"? Ställ brytare (6) i läge "I". Se kapitel 7.1. • Dammsugaren slår inte på resp. av med elverk- tyget även om brytaren (6) står i läge "A". - Elan- slut elverktyget i uttaget (7). Gör inga ingrepp i maskinen. Anlita en auktoriserad verkstad eller Metabo- service (se kapitlet 13. Reparationer) f Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd bara tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i bruksanvisningen. Se sid. 4. A Pappersdammsugarpåsar, 5-pack = 1 sats B Veckfilter C Sugslang D Anslutning E Sugrör (2 st.) F Mellandel G Munstycke 9. Rengöring 10. Underhåll 11. Åtgärda fel 12. Tillbehör
Sida: 5
SVENSKA sv 51 H Golvmunstycke (metall) I Universalmunstycke J Universalborste K Möbelborste L Fogmunstycke M Gummimunstycke N Golvmunstyckssats (med golvinsats och våtdammsugarinsats) O Universalmunstycke P Utsugssats, elverktyg Q Sugslang R Sugslang (antistatisk) S Övergångsdel T Sugslang med invändig ø 30 mm-anslutning och utvändig ø 35 mm-anslutning Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Det är bara behörig elektriker som får repararera maskinen! Använd bara Metabos originalreservdelar. Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Var rädd om miljön, släng inte uttjänta elverktyg och batterier i hushållssoporna! Följ nationella miljöföreskrifter om källsorte- ring och återvinning av uttjänta maskiner, förpack- ningar och tillbehör. Förklaring till uppgifterna på sid. 2. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i enlighet med teknisk utveckling. K =dammklass. Enligt EN 60335-2-69. LxBxH =Yttermått U =nätspänning F =nätfrekvens I =Strömförbrukning P1 =Märkeffekt SØ =Diameter sugslang SL =Längd sugslang pU1 =max. undertryck (i slangen) pU2 =max. undertryck (vid fläkten) A =Filteryta Vl/min1 =Lufteffekt (i slangen) Vl/min2 =Lufteffekt (vid fläkten) Dmax1 =maxflöde (i slangen) Dmax2 =maxflöde (vid fläkten) V =maxvolym m =Vikt (utan strömkabel) Typisk A-viktad ljudnivå: LpA =Ljudtrycksnivå LWA =Ljudeffektnivå KpA, KWA= Osäkerhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! Mätvärden fastställda enligt EN 60704. ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). 13. Reparationer 14. Miljöskydd 15. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo ASA 32L men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo ASA 32L. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo ASA 32L så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo ASA 32L

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo ASA 32L nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Dammsugare
  • Modell/namn: ASA 32L
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska