ASA 25 L PC

Metabo ASA 25 L PC manual

ASA 25 L PC

Manual för Metabo ASA 25 L PC på Holländsk. Denna PDF-handbok har 108 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 53 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: utsuget/dammsu- garen med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Dammsugaren är avsedd för suga upp damm och fasta föremål (glasskärvor, spik osv.) samt alla slags vätskor förutom lättantändliga och brännbara vätskor och material varmare än 60°C. Dammsugaren ska användas till avskiljning av torrt, ej brännbart damm, ej brännbara vätskor, trädamm och farligt damm med arbetsplatsgränsvärdet > 1 mg/m³. Enheten är inte avsedd för användning av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet och/eller kunskaper, dvs. någon som kräver hjälp med anvis- ningar för att använda maskinen eller står under överinseende av någon som ansvarar för säker- heten. Beakta nationella bestämmelser samt materialtillverkarens specifikationer. Produkten är avsedd för professionell användning. Asbesthaltigt damm får inte sugas upp. Den är inte avsedd för att suga upp brännbart damm. Dammsugaren är inte avsedd för att suga upp brännbara eller explosiva lösningsmedel, lösnings- medelsindränkt material, explosionsfarligt damm, vätskor som bensin, olja, alkohol, förtunning resp. material som är varmare än 60°C. Explosions- och brandrisk! Du får inte använda maskinen i närheten av lättantändliga gaser eller ämnen. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande skadeförebyggande föreskrifter och medföljande säkerhetsanvisningar. Läs alla säkerhets- och bruks- anvisningar noga innan du använder maskinen. Spara den medföljandedokumentationenoch se till att den följer med maskinen. Användaren ska före använd- ning ha tillgång till information, anvisningar och utbildning för att använda maskinen samt hantera de ämnen den är avsedd för, inklu- sive säker hantering av uppsuget material. Följ anvisningarna i textav- snitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på maskinen! Tillåt aldrig att barn använder maskinen. Håll barn under uppsikt och se till att de inte kan leka med maskinen. OBS! Använd bara de tillbehör som medföljer eller finns med i bruksanvisningen. Använder du andra tillbehör, så kan det medföra säkerhetsrisk. Du får inte använda maskinen för ej avsedd användning. Metabo tar inget ansvar för skador på grund av ej avsedd användning, felanvändning eller obehöriga reparationer. Låt slangen sitta i, så att dammet inte kommer ut när du inte använder maskinen. Använd inte maskin eller tillbehör om: -maskinen är skadad (sprickor/ brott), -sladden är trasig, sprucken eller uttjänt, -det finns misstänkt dold skada (efter fall). Rikta inte slang eller rör mot människor och djur! VARNING! Slå av direkt om det tränger ut skum eller vatten. Töm behållaren och ev. veckfiltret. 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 54 Stå eller sitt aldrig på maskinen. Dra alltid sladd och slang, så att det inte finns någon snubbelrisk. Dra inte sladden över vassa kanter, vecka eller kläm den inte. Är sladden till maskinen skadad, så måste den bli bytt mot en speci- alsladd. Se kapitlet Reparationer. Anslut endast till jordat uttag. Använd aldrig trasiga förlängnings- sladdar. Dra aldrig ur eller sätt i kontakten med våta händer. Dra alltid i kontakten, inte i sladden. VARNING! Uttagen på maskinen är bara avsedda för det som bruks- anvisningen anger. Lämna inte maskinen utan uppsikt. Dra ur kontakten vid längre avbrott i arbetet. Säkra så att den inte går att sätta i av misstag. Dammsugaren får inte användas eller förvaras i fuktig miljö utomhus. OBS! - Maskinen är bara avsedd för förvaring inomhus. Syror, aceton och lösningsmedel kan angripa maskinens delar. Slå av maskinen och dra ur kontakten före underhåll, rengöring och när du använt den. Säkra så att den inte går att sätta i av misstag. Renögr inte dammsugaren med ång- eller högtryckstvätt. Håll alltid lockets insida torr. Risk för bakterietillväxt om maskinen inte blivit ordentligt rengjord på länge, särskilt vid användning inom livsmedelsindu- strin: rengör och desinficera alltid maskinen när du använt den. Använd aldrig maskinen utomhus när det regnar och åskar. Använd aldrig maskinen utomhus vid låg temperatur. Du får inte använda maskinen i utrymmen med explosionsrisk. Se till så att dammsugaren står stadigt. Utrymmet ska tillräcklig luftväxling L om evakueringen ska gå i retur in i rummet. Följ de nationella före- skrifterna. OBS! Enheten innehåller hälsovådligt damm. Det är bara behörig fackman med rätt skyddsutrustning som får sköta tömning och underhåll, inklusive hantering av dammbehållaren. Varning för allmänna risker! Se upp! Använd inte maskinen förrän du läst bruksanvisningen! VARNING! Användaren ska vara insatt i hur dammsugaren fungerar och vilka material den är avsedd för. Varningsdekal på maskiner i dammklass L: Enheten är avsedd för uppsugning av lätt hälsovådliga ämnen. Enheten är inte avsedd för att minska mängden trädamm i inand- ningsluften. Damm från material som t.ex. blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt med eller inandning av
Sida: 3
SVENSKA sv 55 dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm, som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Se sid. 3. 1 Brytare (på/av/auto) 2 Uttag för elverktyg 3 Överdel 4 Knapp till PressClean-filterrengöring (PC) 5 Utblåsöppning 6 Snäpplås 7 Sugöppning 8 Behållare 9 Tygdammsugarpåse * 10 PE-dammsugarpåse * 11 Veckfilter 12 Filterkorg * beroende på utförande/ingår inte Kontrollera först att spänningen och frek- vensen som märkskylten anger överens- stämmer med den nätström du ska använda. Sätt på handtagsdel eller muff på sugslangen (se bild A, sid. 2.). Sätt ihop dammsugarröret för förvaring i facket som bilden visar (se bild C, sid. 2.). 6.1 Sätta i tygdammsugarpåse (9) Vi rekommenderar användning av tygdammsugarpåse vid: - Tillämpning, när det uppstår små mängder fint damm (t.ex. polering eller bortslipning av färg- och lackbeläggningar, uppsugning från korta borrningsarbeten med liten diameter < 10 mm osv.). - Användning av maskiner, som t.ex. överfräsmaskiner, hyvelmaskiner, små slipmaskiner osv. Vid användning av en fiber-/pappersfilterpåse fungerar inte filterrengöringen. Stäng av maskinen. Dra ur kontakten. Säkra så att den inte går att sätta i av misstag. Öppna snäpp- låsen (6). Ta av överdelen (3) från behållaren (8). Se bild B, sid. 2. Ta tag i flänsen på den nya damm- sugarpåsen och trä på gummimembranet på suganslutningen. Se till så att gummimembranet går över flänsen. Sätt på överdelen på behållaren, stäng snäpplåsen. 6.2 Sätta i en PE-dammsugarpåse (10) Vi rekommenderar användning av PE-avfallspåsar vid: - Tillämpning, när det uppstår stora mängder fint damm (t.ex. fräsning av putsytor, polering och bortslipning av beläggningsmassor osv.). - Användning av maskiner, som t.ex. saneringsfräsar, saneringsslipmaskiner, slipmaskiner för torra konstruktioner, murspårfräsar osv. Vid användning av en PE-avfallspåse måste filterrengöringen slås på (funktion AR/IR) för lämpligt material (se rekommendation). Stäng av maskinen. Dra ur kontakten. Säkra så att den inte går att sätta i av misstag. Öppna snäpp- låsen (6). Ta av överdelen (3) från behållaren (8). Se bild B, sid. 2. Ta tag i flänsen på den nya damm- sugarpåsen och trä på gummimembranet på suganslutningen. Se till så att gummimembranet går över flänsen. Bred ut PE-dammsugarpåsen (10) jämnt på behållarbotten. Lägg kanterna på PE-dammsugar- påsen över behållarkanten, så att PE-dammsugar- påsen kläms fast runtom när du sätter på överdelen (3). Sätt på överdelen på behållaren, stäng snäpplåsen. 7.1 Till-/frånslagning, automatik Välj driftläge med brytaren (1): 0 = dammsugare av I = dammsugare på (manuell) A=Fjärrautomatik: dammsugaren slår på resp. av samtidigt med det anslutna elverk- tyget i uttaget (2). 7.2 PressClean Se bild E, sid. 2. Rengöra veckfiltret (11) med kraf- tigt luftflöde: tryck på (4) vid avbrott i arbetet (gör om 3 ggr) och täck för sugöppningen (på dammsugar- slangen eller behållaren). 7.3 Inbyggt utblås Blåser ut, torkar och evakuerar luft. Sätt lämplig slang (medföljer) på utblåsöppningen (5). Rikta inte utblåsluften okontrollerat in i trånga utrymmen. Använd ren slang. Damm kan vara hälsovådligt. 7.4 Uttag (2) Uttaget (2) är bara avsett för anslutning av elverktyg. Maxtillåten strömförbrukning (dammsugare och inkopplad maskin) får tillsammans inte överstiga värde Imax (se tabellen sid. 3). 5. Översikt 6. Före första användning 7. Enheten
Sida: 4
SVENSKA sv 56 Står brytaren (1) i läge slår dammsugaren på resp. av samtidigt med det anslutna elverktyget i uttaget (2). 8.1 Torrdammsugning Filter, maskin och tillbehör ska vara torra vid damm- sugning. Är de fuktiga kan dammet fastna och sätta igen filtret. Använd alltid tyg- (9) eller PE-dammsugarpåsar (10) tillsammans med veckfilter (11). 8.2 Våtdammsugning Använd aldrig apparaten utan veckfilter (11). Enheten kan förstöras. Dessutom kan det läcka ut vatten. Du kan sätta i tyg- (9) eller PE-dammsugarpåse (10). Veckfiltret (11) lämpar sig för våtdammsug- ning. Ta bort det du torrdammsugit innan du våtdamm- suger. Då slipper du smuts och avlagringar. Maskinen har ett flottörsystem som slår av luftflödet vid maximal vätskenivå. Du hör en tydlig ändring av motorljudet när det händer. Slå då av maskinen. Dra sedan ut kontakten ur uttaget. Flottören måste fungera när du suger upp vätskor (se kap. 10. Underhåll). Det kan rinna ut lite vatten ur slangen när du slår av. Ta upp slangen ur vätskan innan du tömmer. Sätt i torrt filter om du ska torrdammsuga efteråt. Skiftar du ofta mellan torr- och våtdammsugning, så rekommenderar vi att du använder ett andra utby- tesfilter. Låt filter, behållare och tillbehör torka, så att dammet inte fastnar på de fuktiga delarna. 8.3 Transport Låt slangen sitta kvar på apparaten, så att det inte kommer ut oönskat damm. Fäst dammsugarslangen eller sladden på maskinen med transportfästet. Överdelen (3) måste sitta ordentligt på behållaren (8) - kontrollera så att snäpplåsen (6) är stängda. 9.1 Allmänna rengöringsanvisningar Rengör behållare och tillbehör med vatten. Torka av överdelen (3) med fuktig trasa. OBS! Enheten innehåller hälsovådligt damm. Det är bara behörig fackman med rätt skyddsutrustning som får sköta tömning och underhåll, inklusive hantering av dammbehållaren. Behållartömning Gäller bara damm med arbetsplatsgränsvärde > 1 mg/m3 . - Dra ur kontakten. Säkra så att den inte går att sätta i av misstag. - Öppna snäpplåsen (6). Ta av överdelen (3) från behållaren (8). - Tippa ur behållaren. Slänga tygdammsugarpåsen - Dra ur kontakten. Säkra så att den inte går att sätta i av misstag. - Ta på dig dammask. - Öppna snäpplåsen (6). Ta av överdelen (3) från behållaren (8). - Dra av tygdammsugarpåsen (9) försiktigt bakåt från sugöppningen (7). - Avfallshantera uppsuget material som lagen före- skriver. Avfallshantera PE-dammsugarpåsar - Sätta i kontakten. - Slå på dammsugaren och gör rent filtret: tryck på (4) (PressClean, se kap. 7.2). - Slå av dammsugaren: ställ brytaren (1) i läge 0. - Ta på dig dammask. - Öppna snäpplåsen (6). Ta av överdelen (3) från behållaren (8). Ställ brytaren (1) i läge I innan du ställer ned överdelen, så att ev. nedfallande damm sugs upp. - Dra av PE-dammsugarpåsen (10) försiktigt bakåt från sugöppningen (7). - Avfallshantera uppsuget material som lagen före- skriver. 10.1 Allmänna anvisningar Slå av maskinen och dra ur kontakten före underhåll. Säkra så att den inte går att sätta i av misstag. Rengöra maskinen (se kapitlet 9.). Se till så att underhållspersonal och övriga inte blir exponerade för risk när du som användare tar isär, rengör och underhåller dammsugaren. Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärderna består av att du rengör maskinen före demontering, ser till så att det finns forcerad, filtrerad ventilation på platsen där du demonterar dammsugaren, rengör underhållsut- rymmet och använder personlig skyddsutrustning. 10.2 Avtagande sugeffekt Gör följande om sugeffekten avtar: 1. Rengöra veckfiltret (11): tryck på (4) (Press- Clean, se kap. 7.2). 2. Töm behållaren eller byt tyg- (9) resp. PE- dammsugarpåse (10). 3. Byt veckfilter (11) resp. skaka ur, borsta av eller ta loss och tvätta ur under rinnande vatten, torka och sätt i igen (se kap. 10.3). 10.3 Byt ut veckfiltret (11) - Rengör veckfiltret (11) igen före byte: tryck på (4) (PressClean, se kap. 7.2). - Dra ur kontakten. Säkra så att den inte går att sätta i av misstag. - Öppna snäpplåsen (6). Ta av överdelen (3) från behållaren (8). Se bild D, sid. 2. Vrid filterkorgen (12) moturs (bajo- nettfattning) och ta ur. Dra av veckfiltret (11). 8. Användning 9. Rengöring 10. Underhåll
Sida: 5
SVENSKA sv 57 Lägg det gamla veckfiltret direkt i dammtät plast- påse och stäng, lämna för föreskriven avfallshante- ring. Tryck på det nya veckfiltret tills det tar emot och se till så att filtret är rent och sitter ordentligt. Sätt på filterkorgen (12) och vrid medurs (bajonettfattning) så att veckfiltret fastnar. 10.4 Vattengivare OBS! Rengör flottören i filterkorgen (12) med jämna mellanrum, kontrollera om det finns tecken på skador. 10.5 Teknisk kontroll Tillverkaren eller utbildad personal ska göra damm- teknisk kontroll årligen, t.ex. kontrollera om det finns filterskador, göra täthetskontroll samt funktions- prova kontrollanordningen. Se till så att underhållspersonal och övriga inte blir exponerade för risk när du som användare tar isär, rengör och underhåller dammsugaren. Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärderna består av att du rengör maskinen före demontering, ser till så att det finns forcerad, filtrerad ventilation på platsen där du demonterar dammsugaren, rengör underhållsut- rymmet och använder personlig skyddsutrustning. När du gör underhåll eller reparationer ska alla kontaminerade delar som inte går att rengöra till- räckligt hanteras som avfall. Sådana delar ska avfallshanteras i slutna påsar enligt gällande bestämmelser för resp. avfall. Avtagande sugeffekt: Följ anvisningarna i kapitlet Rengöring. • Veckfilter (11) smutsigt? - rengör. • Full tygdammsugarpåse (9)? - byt. • Full PE-dammsugarpåse (10)? - byt. • Full behållare (8)? - töm. • Igensatt munstycket, rör eller slang? - rengör. Maskinen går inte igång: • Kontakt i uttaget? • Strömlöst? • Sladden OK? • Kåpan inte riktigt stängd? • Vattengivaren har slagit av? - Töm behållaren; slå av och på igen. • Står brytaren (1) i läge ? - Ställ den i läge I. Se kapitel 7.1. • Dammsugaren slår inte på resp. av med elverk- tyget även om brytaren (1) står i läge . - Elan- slut elverktyget i uttaget (2). Gör inga ingrepp i maskinen. Anlita en auktoriserad verkstad eller Metabo- service (se kapitlet 13. Reparationer) f Använd bara Metabo originaltillbehör. Behöver du tillbehör, kontakta din återförsäljare. Se sid. 4. A Tygdammsugarpåsar, 5-pack = 1 sats B PE-dammsugarpåsar, 5-pack = 1 sats C Veckfilter D Sugslang E Munstycke F Golvmunstycke (metall) G Universalmunstycke H Universalborste I Möbelborste J Fogmunstycke K Gummimunstycke L Golvmunstyckssats (med golvinsats och våtdammsugarinsats) M Universalmunstycke Det är bara behörig elektriker som får repararera maskinen! Använd bara Metabos originalreservdelar. Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Metaboförpackningarna är 100% återvinningsbara. Uttjänta maskiner och tillbehör innehåller en stor andel värdefulla råämnen och plaster som kan tas omhand genom återvinning. Bruksanvisningen är tryckt på klorfritt papper. Gäller bara EU-länder: släng inte uttjänta maskiner i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elek- tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta maskiner källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaring till uppgifterna på sid. 2. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i enlighet med teknisk utveckling. K =dammklass. Enligt EN 60335-2-69. A =yttermått U =nätspänning F =nätfrekvens I =Strömförbrukning N =sladd P1 =Märkeffekt pU1 =max. undertryck (i slangen) pU2 =max. undertryck (vid fläkten) Vl/s1 =maxflöde (i slangen) 11. Åtgärda fel 12. Tillbehör 13. Reparationer 14. Miljöskydd 15. Tekniska data
Sida: 6
SVENSKA sv 58 Vl/s2 =maxflöde (vid fläkten) Dmax1 =maxflöde (i slangen) Dmax2 =maxflöde (vid fläkten) V =maxvolym m =Vikt (utan strömkabel) Typisk A-viktad ljudnivå: LpA =Ljudtrycksnivå LWA =Ljudeffektnivå Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! Mätvärden uppmätta enligt EN 60704. ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard).

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo ASA 25 L PC men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo ASA 25 L PC. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo ASA 25 L PC så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo ASA 25 L PC

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo ASA 25 L PC nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Dammsugare
  • Modell/namn: ASA 25 L PC
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Czech, Slovakien, Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Ukrainare, Slovenska