AHS 18-55 V

Metabo AHS 18-55 V manual

AHS 18-55 V

Manual för Metabo AHS 18-55 V på Holländsk. Denna PDF-handbok har 52 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 26 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: De här sladdlösa häcksaxarna med följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation vid *4) - se sid. 3. 2000/14/EG: Utvärderingsmetod för överensstämmelse enligt bilaga V. Den sladdlösa häcksaxen är avsedd för klippning av häckar och buskar. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitt med den här symbolen, så förebygger du person- skador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så minskar risken för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Att inte följa säkerhetsan- visningar och anvisningar kan leda till elstötar, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till att dokumentationen följer med elverktyget. Se till så att inga kroppsdelar kommer i kontakt med klippkniven. Ta aldrig bort klipp och håll aldrig i sådant som ska klippas när kniven är i rörelse. Ta inte bort fastklämt klipp innan du stängt av maskinen. Ett ögonblicks oaktsamhet kan leda till svåra skador när du klipper med häcksaxen. Bär häcksaxen i bygelhandtaget och se till så att klippkniven har stannat först. Sätt alltid på svärdskyddet när du transporterar och förvarar häcksaxen. Använd maskinen med förnuft, så minskar risken för skador på grund av klippkniven. Håll alltid maskinen i de isolerade greppen när du jobbar eftersom kniven kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Klipp aldrig när det regnar eller om häcken är fuktig. Låt inte personer under 16 år använda häcksaxen. Använd aldrig en trasig eller modifierad maskin med otillåtna ändringar. Slå aldrig på maskinen om maskindelar eller skyddsanordningar saknas eller är trasiga. Maskinen har en säkerhetsbrytare med tvåhandsmanövrering. Om du kan slå på maskinen med bara en brytare, reparera maskinen. Maskinen har ett snabbstopp. Om inbromsningstiden blivit avsevärt längre, reparera maskinen. Använd hörselskydd. Buller kan orsaka hörselskador. Risk för personskador på grund av vass klippkniv. Rör aldrig klippkniven. Använd arbetshandskar! Använd alltid skyddsglasögon, arbetshandskar och lämpliga skor när du arbetar med häcksaxen! Håll alltid maskinen med båda händerna och stå stadigt. Se upp för hinder i arbetsområdet - snubbelrisk! Håll alltid klippkniven ut från kroppen. Kontrollera ytan du ska klippa och ta bort sladdar och andra främmande föremål. Om klippkniven stannar på grund av en hård kvist eller främmande föremål (tråd i häcken) och blockeringen inte kan åtgärdas genom att dra tillbaka maskinen, så måste du först slå av motorn och ta ur batteriet ur maskinen innan du åtgärdar felet för hand på klippkniven. När du gör annat (t.ex. tar bort grenar och klipp), lägg ifrån dig maskinen utanför arbetsområdet. Lägg maskinen, så att ingen kan skadas av den. Ta ut batteriet ur maskinen när du inte använder den. Sätt alltid på svärdskyddet när du transporterar och förvarar häcksaxen. (Skjut på det ordentligt: Metabo-loggan ska vara uppåt). Bär alltid maskinen i bygelhandtaget. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Se till att maskinen är avstängd när du sätter i batteriet. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Rör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! 1. Överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 27 Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Se sid. 2. 1 Svärdskydd 2 Stötskydd med grenmatning 3 Handskydd 4 Bygelhandtag 5 Strömbrytare (säkerhetsbrytare med tvåhandsmanövrering) 6 Klippkniv 7 Strömbrytare (säkerhetsbrytare med tvåhandsmanövrering) 8 Knapp för att lossa batteriet 9 Knapp till laddindikeringen 10 Ladd- och signalindikering 11 Batteri Kontrollera snabbstoppet: Slå på och av maskinen helt kort. Om inbromsningstiden blivit avsevärt längre, reparera maskinen. 7.1 Batteri Ladda batteriet före användning. (11) Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Litiumjonbatterier har ladd- och signalindikering (10): - (9)Tryck på knappen, så ger lysdioderna laddindikering. - Om en lysdiod blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. 7.2 Ta av, sätta på batteriet Ta av: Tryck på knappen som lossar batteriet (8) och dra av batteriet (11) nedåt. Montering: Skjut på batteriet (11) tills det snäpper fast. 7.3 Slå PÅ/AV Slå på (säkerhetsbrytare med tvåhandsmanövrering): • Tryck på brytare (5) och (7). Stopp: • Släpp upp någon av de påverkade brytarna. Snabbstoppet stannar klippknivarna inom 0,3 sekunder. Om inbromsningstiden blivit avsevärt längre, reparera maskinen. Ljudet som uppstår vid snabbstopp av maskinen hänger ihop med konstruktionen och påverkar inte funktionen och livslängden. 7.4 Rengöra klippkniven (efter varje användning) Före rengöring: Slå av maskinen. (11)Avlägsna batterierna från maskinen. Använd arbetshandskar! Ta bort skräp, bladrester etc. (t.ex. med pensel eller duk) Efter rengöring: Olja in klippkniven med Metabos häcksaxolja 6.30474 eller pumpspray 6.30475(biologiskt nedbrytbar). Vi rekommenderar att du lämnar in slöa klippknivar för slipning. Kontrollera med jämna mellanrum att klippknivarna inte är skadade och lämna ev. in dem för åtgärd. f Använd endast original-Metabo-batterier och Metabo-tillbehör. Se sid. 4. A Laddare B Batteri C Häcksaxolja (biologiskt nedbrytbar), 1- litersburk. D Häcksaxolja (biologiskt nedbrytbar), pumpsprayburk (0,3 liter). E Svärdskydd (som reservdel) Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Endast behörig elektriker får reparera elverktyg! Ett Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. 5. Översikt 6. Före första användning 7. Användning 8. Underhåll 9. Tillbehör 10. Reparationer
Sida: 3
SVENSKA sv 28 Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Batterierna får inte slängas i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterierna i vatten. Gäller endast EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2012/19/EU om uttjänta el- och elek- tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utvecklingen. U =batterispänning ø max. =maximal klippkapacitet L =Användbar klippknivslängd n0 =Slagfrekvens obelastad m =vikt med minsta batteriet Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Likström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah =Vibrationsemissionsvärde (obelastad) Kh =onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= Onoggrannhet LWA(G) =Garanterad ljudeffektnivå enligt 2000/14/ EG Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 11. Miljöskydd 12. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo AHS 18-55 V men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo AHS 18-55 V. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo AHS 18-55 V så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo AHS 18-55 V

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo AHS 18-55 V nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Häcksaxar
  • Modell/namn: AHS 18-55 V
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska