Medisana FTD manual

View a manual of the Medisana FTD below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Medisana
  • Product: Termometer
  • Model/name: FTD
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Finska, Polska

Table of Contents

Page: 75
76
FTD Termometer
S
Läs denna bruksanvisning noga innan FTD
termometern används och spara den för
senare bruk.
1 Skydd över batterifack
Start/Scan knapp
Display
Sensorkydd
Hållare
Sensor
Typskylt
Knapp för öppning av batterifack
Startknapp för tidsangivelse
Lagringssymbol
- visar senast sparade temperatur
Batterisymbol
- visar låg batterinivå
Tidssymbol
- visar aktuell tid
Celsius symbol
- visar kroppstempertur
- visar omgivande temperatur
Symbol för temperaturmätning på pannan
Symbol för temperaturmätning i örat
Symbol för pågående temperaturmätning
Termometerns
olika delar
Symboler i
displayen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Page: 76
77
S
1 Instruktion
Tack för visat intresse och gratulationer! Det glädjer oss att du valt vår
FTD termometer som är en kvalitetsprodukt från MEDISANA.
För att nå önskade resultat och ha glädje av din MEDISANA FTD
termometer under lång tid rekommenderar vi att du läser denna
bruksanvisning noga samt förvarar den för framtida behov.
FTD termometern gör det möjligt att mäta temperturen i örat och på
pannan. Dessutom mäter den temperaturen i omgivningen samt visar
vad klockan är.
Kontrollera först att förpackningen är komplett.
Förpackningar kan åternvändas eller lämnas till återvinning. Sörj för
att förpackningsmaterialet tas omhand på korrekt sätt. Upptäcks
skador när produkten packas upp så kontakta omgående
inköpsstället.
VARNING
Förpackningsdetaljer i plast är ej lämpliga för barn.
Kvävningsrisk!
• Använd produkten endast enligt anvisning i bruksanvisningen. Vid
ej korrekt användning förfaller alla garantianspråk.
• Produkten är inte avsedd för kommersiell användning.
• Produkten är ej avsedd att användas av barn. Medicinska
produkter är inga leksaker!
• Reparera inte produkten själv vid störningar eller skador då detta
leder till att samtliga grantianspråk förfaller. Kontakta inköpsstället
och låt endast auktoriserad kundservice utföra reparationer.
• Lägg inte termometern i vatten eller annan vätska. Skulle fukt ändå
tränga in i termometern så tag ur batteriet och utför inga fler
mätningar med termometern. Kontakta inköpsstället eller
MEDISANA innan termometern tas ibruk.
• Skaka, och slå, inte på termometern.
• Utsätt inte termometern för extrema temperaturer under längre
perioder, ex. i fordon parkerat i solsken.
1.1
Tack
1.2
Innehåll
1 MEDISANA
FTD
termometer
inkl. batteri
1 hållre
1 bruksanvisning
1.3
Allmänna
anvisningar
Page: 77
78
2 Användning
S
Med termometern levereras ett Lithium batteri (3 V CR2032).
Låg batterinivå visas med batterisymbolen i nedre delen av
displayen . Batteriet bör bytas ut så snart som möjligt. Är batteriets
kapacitet uttömd visas, förutom den blinkande battersymbolen ,
hänvisningen ”Lo” i displayen och en signalton ljuder (se bild).
Termometern kan nu inte användas innan batteriet bytts. Tryck på
Start/Scan knappen för att stänga av produkten.
Termometern är utrustad med ett säkerhetslås så att barn inte kan få
tag på batteriet. Tryck knappen inåt med ett spetsigt föremål för att
öppna batterifacket och tag ur batteriet (se bild). För denna
termometer behövs ett 3 V CR 2032 Lithium batteri. När batteriet
läggs i måste pluspolen (+) riktas uppåt.
SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERI
• Förvaras utom räckhåll för barn! • Ej uppladdningsbart!
• Får ej kortslutas! • Får ej kastas i öppen eld!
• Kasta inte förbrukade batterier, engångs eller uppladdnings-
bara, i hushållssoporna utan lämna dessa till batterinsamling
vid återvinningsstation eller till insamling i fackhandeln.
När termometern tas ibruk första gången, eller efter batteribyte,
måste klockan först ställas in. Däreftter aktiveras modus för tem-
peraturmätning i omgivningen automatiskt.
2.1
Batteri-
display
2.2
Batteribyte
2.3
Tid och
temperatur
i omgivning
Knapp för att öppna batterifacket
11
2
8
11
3
3
Page: 78
79
S
2 Användning
2.5
Anvisningar
före
användning
Öppna batterfacket genom att trycka med ett spetsigt föremål på
knappen för batterifacke och drag bort skyddet . Tryck på
knappen för inställning av tid , tills timangivelsen blinkar. Timmarna
ställs in med Start/Scan knappen vilken trycks in flera gånger,
tills önskad tidsangivelse uppnåtts (se bild).
Genom att trycka på inställningsknappen för tid växlar man från
inställning av timme till inställning av minuter. Minutangivelsen
blinkar. Gör på samma sätt som vid inställning av timme. När tiden
ställts in trycks inställningsknappen för tid ner en gång som
bekräftelse (se bild).
Termometerns display visar då växelvis tid och omgivande tem-
peratur (se bild).
• Termometern är utrustad med en kapslad sensor . Extra
skyddshättor behövs inte.
• Termometerns sensor måste alltid vara ren och intakt för att
exakta värden användning ska kunna garanteras.
• Öronvax påverkar exaktheten i mätningen. Före mätning rengörs
örat vid behov och sensorspetsen på termometern för att undvika
eventuella felmätningar.
• Överskrider den omgivande temperaturen vid mätning den mellan
16 °C - 40 °C fastlagda ramen visar displayen ”Err”.
2.4
Ställa
klockan
1
6
9
2
6
9
9
8
3
3
Page: 79
80
3 Mätmetod
S
3.3
Mäta
kropps-
temperatur
• Mät inte temperaturen direkt efter maten eller i direkt anslutning
till sportaktivitet eller bad. Vänta en halvtimme.
• Genomför endast upprepade mätningar med minst en minuts
mellanrum. Måste man mäta temperaturen med tätare intervaller
under en kortare period kan mätresultaten variera något.
• Den mänskliga kroppstemperaturen rör sig inom en naturlig
avgränsning. Det finns igen standardtemperatur.
• Mät och notera kroppstemperaturen under normala dagar. På
detta sätt kan eventuell feber lättare upptäckas.
• För exakt mätning i örat är det mycket viktigt att termometerns
sensor är riktad mot trumhinnan och befinner sig tillräckligt djupt
in i hörselgången.
• Det finns personer som har olika mätresultat i vänster och höger
öra. Mät alltid i samma öra på peronen i fråga för att registrera
temperaturförändringar.
• Sovställningen kan påverka mätresultaten. När en person har sovit
en längre period på ett öra är temperaturen i detta öra högre än
normalt. Mät då i det andra örat eller vänta några minuter med
mätningen.
Denna termometer förbättrar förutsättningarna automatiskt under
mätningen. Om mätsystemet ännu inte är klart för mätning tänds
antingen symbolen för örats temperatur eller symbolen för pannans
temperatur (se bild). Samtidigt hörs korta, snabba, på varandra
följande signaltoner. I detta fall avbryter man mätningen genom att
trycka in Start/Scan knappen . Påbörja inte ny mätning innan
symbolen slocknat och signaltonen tystnat.
För att byta från mätning på pannan till mätning i örat tas sensorkydd
bort. Ska mätning åter ske på pannan sätts den tillbaka.
OBSERVERA
Temperaturmätning på pannan bör endast göras som kontroll
då hudens tempertur i pannan lätt påverkas av yttre influenser
vilket kan ge ett felaktigt mätresultat.
3.2
Bäst förut-
sättningar
3.1
Anvisningar
för
temperatur-
mätning
2
14
15
4
Page: 80
81
S
3 Mätmetod
För temperaturmätning i örat tas sensorskyddet bort.
Tryck in Start/Scan knappen .
När displayen visar tid eller omgivande tempertur trycks
Start/Scan knappen in på nytt. Sist uppmätt temperatur visas
(se bild).
När symbolen för temperaturmätning i örat syns i displayen
hörs två korta signaltoner och termometern är klar att
använda (se bild).
Tryck återigen på Start/Scan knappen .
Så snart symbolen för pågående temperaturmätning visas
(se bild) sticks sensorn in i örat. Håll termometern stilla under
mätningen. Redan efter några sekunder hörs en kort signalton
och displayen visar uppmätt kroppstemperatur.
Efter temperaturmätningen växlar termometern automatiskt till
att visa tid och omgivande tempertur.
För att kroppstemperaturen ska kunna mätas på pannan måste
sensorskyddet vara påsatt.
Tryck in Start/Scan knappen .
När displayen visar tid eller omgivande tempertur trycks
Start/Scan knappen in på nytt. Två signaltoner hörs och sist
uppmätt temperatur visas i displayen (se bild).
Tryck återigen på Start/Scan knappen . Symbolen för tem-
peraturmätning på pannan visas i displayen (se bild).
Termometern är klar att använda.
Håll termometerns sensor i mitten på pannan och tryck
samtidigt på Start/Scan knappen . Drag sedan termometern,
med Start/Scan knappen intryckt, från mitten av pannan och
åt sidan, ända förbi tinningen. Släpp knappen när denna position
nåtts.
3.4
Mäta
temperatur
i örat
3.5
Mäta
temperatur
på pannan
4
16
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
3
3
3
6
2
2
15
2
2
3
4
6
14
2
2
3
2
Sträck
hörselgången
genom att dra
örat bakåt,
uppåt och stick
försiktigt in
sensorn i örat.
Page: 81
82
3 Mätmetod / 4 Övrigt
S
• Den viktigaste och känsligaste delen på termometern är dess
sensor . För att garantera exakta temperaturmätningar måste
den alltid vara ren och intakt.
• Sensorn är vattentät och kan därför doppas i alkohol för
rengöring, eller förvaring torkas av med bomullstuss indränkt i
alkohol.
• I handeln förekommande alkoholbaserade desinfektionsmedel kan
användas för desinficering av sensorn . Beakta respektive till-
verkares anvisningar.
• Termometerns hölje och display är inte vattentäta. Doppa inte
dessa i vätskor.
• Rengör dessa delar med en torr, ren lapp. Använd inga aggresiva
rengöringsmedel.
• Förvara helst termometern i den originalförpackning som följer
med vid köpet och placera den på ren och torr plats. Utsätt den
inte för direkt sol.
• Förvaringstemperaturen bör ligga mellan -20°C och +50°C.
• Termometern har kalibrerats av tillverkaren. Vid korrekt hantering
krävs ingen ny kalibrering.
Förbrukade elektroapparater ska omhändertas enligt gällande miljö-
bestämmelser! Förpackningarna kan återanvändas eller återvinnas,
metalldelarna ska läggas i metallåtervinningen, plast, elektriska och
elektroniska komponenter måste omhändertas som elavfall.
Tag ur batteriet innan termometern kasseras. Kasta inte det för-
brukade batteriet i hushållssoporna utan lämna det till återvinnings-
station eller till batteriinsamling i fackhandeln.
Kontakta kommunen eller återförsäljaren för att få information om
återvinning.
4.1
Skötsel och
förvaring
4.2
Återvinning
3
6
6
6
Efter genomförd tempersturmätning hörs en signalton och
kroppstemperturen visas i displayen .
Därefter växlar termometern automatiskt till modus för tid och
omgivande tempertur.
Ligger uppmätt temperatur utanför det tillåtna området visas
”Lo” ”Hi”.
6.
7.
8.
3
Page: 82
83
S
4 Övrigt
Modell : MEDISANA FTD termometer
Visat
temperaturområde : 10 0
C – 50 °C
Exakthet vid mätning : under 35,5 °C eller
mer än 42,0 °C ±0,3 °C,
från 35,5 °C till 42,0°C ±0,3 °C
Klinisk
repeterbarhet : ±0,1 °C
Displayens upplösning : 0,1 °C
Brukstemperatur : 16,0 °C till 40,0 °C
vid maximalt 95 % relativ luftfuktighet
Förvaringstemperatur : -20 °C till +50 °C
vid maximalt 95 % relativ luftfuktighet
Batteri : 1 x 3 V CR2032 Lithium batteri
Batteriets livslängd : ca. 500 mätningar
Skyddsklass : BF
Yttermått : ca. 109 mm x 30 mm x 22 mm
Vikt : ca. 45 g inklusive batteri
Artikel nr : 77050
EAN Code : 4015588770500
Denna produkt motsvarar riktlinjerna i EWG-direktivet 93/42 för
medicinska produkter.
Som följd av ständigt pågående produktförbättringar förbehåller
vi oss rätten till tekniska förändringar samt förändringar i
utförande.
4.3
Tekniska
data
Page: 83
84
5 Garanti
S
Kontakta inköpsstället vid garantifrågor, eller tag kontakt med
kundtjänst direkt. Måste produkten skickas in så bifoga uppgifter om
defekten samt en kopia av inköpskvittot.
Följande garantiförutsättningar gäller:
1. På MEDISANA produkter lämnas tre års garanti, från inköps-
datum. Inköpsdatum ska vid garantiförehavanden förevisas med
inköpskvitto eller faktura.
2. Felaktigheter på grund av material- eller tillverkningsfel åtgärdas
kost nadsfritt under garantiperioden.
3. Utförande av garantiåtagande leder inte till förlängning av garanti-
perioden; detta gäller för produkten själv så väl som för utbytta
komponenter.
4. Garantin gäller inte för:
a. Alla skador som uppkommer på grund av felaktig hantering, ex.
vid icke beaktande av bruksanvisningen.
b.Skador som kan härledas till iordningsställande eller ingrepp
utförda av köparen eller annan, ej auktoriserad, person.
c. Transportskador som uppkommit under transport från tillver-
karen till användaren eller vid insändning till kundtjänst.
d.Tillbehör som utsätts för normalt slitage.
5. Ansvar för direkta eller indirekta följdskador som förorsakas av
produkten är uteslutet, även om skadan på produkten godkänns
som garantiåtagande.
Vid frågor beträffande denna eller andra produkter står vi gärna till
tjänst.
MEDISANA AG
Itterpark 7-9
D-40724 Hilden
Tel.: +49 (0) 2103 / 2007-60
Fax: +49 (0) 2103 / 2007-626
eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de
Serviceadressen finns på sista sidan.
5.1
Garanti och
förutsätt-
ningar för
reparationer

Question & answers

There are no questions about the Medisana FTD yet.

Ask a question about the Medisana FTD

Have a question about the Medisana FTD but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Medisana FTD. Please make sure that you describe your difficulty with the Medisana FTD as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.