Medisana FM 885 manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Medisana FM 885 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Medisana
  • Product: Massageprodukt
  • Model/name: FM 885
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 78
SE
1 Säkerhetshänvisningar
OBSERVERA!
SPARA!
Bruksanvisningen hör till apparaten. Den inne-
håller viktig information om igångsättning och
användning. Läs igenom hela bruksanvisningen.
Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs
kan det leda till svåra personskador eller skador
på apparaten.
VARNING
Varningstexterna måste beaktas, annars kan det
finnas risk för personskador.
OBSERVERA
De här anvisningarna måste beaktas, annars kan
det finnas risk för skador på apparaten.
HÄNVISNING
De här texterna innehåller praktisk information
om installation eller användning.
Teckenförklaring
LOT-nummer
Tillverkare
Läs igenom bruksanvisningen, särskilt säkerhetsan-
visningarna, noga innan du använder apparaten och
spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Om apparaten lämnas vidare till en annan person måste
bruksanvisningen följa med.
73
Skyddsklass II
Page: 79
SE 1 Säkerhetshänvisningar
74
• Kontrollera att elspänningen som anges på typskylten
stämmer överens med elspänningen på plats innan apparaten
ansluts.
Sätt bara elkontakten i eluttaget när apparaten är avstängd.
Håll elsladden och apparaten borta från värme, heta ytor, fukt
och vätskor. Ta aldrig i elkontakten med våta resp. fuktiga
händer eller när du står i vatten.
Enhetskomponenter som är strömmförsörjda bör inte komma i
kontakt med vätska.
Räck inte efter enheten om den faller ner i vatten. Dra ur
strömmsladden omedelbart.
Anslut enheten så att stickkontakten är fritt tillgänglig.
Stäng alltid av apparaten direkt efter användningen med PÅ-
/AV-knappen och dra ut kontakten ur eluttaget.
Koppla bort enheten från elnätet genom att dra i kontakten. Dra
aldrig I kabeln!
Bär, dra eller vrid inte enheten med hjälp av strömmsladden.
När sladden eller elkontakten är skadade får inte apparaten
användas mer.
När elsladden är skadad får den bara bytas ut av MEDISANA,
en auktoriserad branschman eller av en person med
motsvarande kvalifikation.
Var noga med att man inte riskerar att snubbla över sladden.
De får inte vare sig böjas, klämmas fast eller vridas.
•
•
•
•
•
•
•
strömförsörjning
•
1
•
•
•
Page: 80
SE
1 Säkerhetshänvisningar
75
•
•
• Denna apparat kan användas av barn fr.o.m. 8 år samt av
personer med förminskad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är
under uppsikt eller har informerats om hur apparaten används
säkert och om de förstår vilka faror som kan uppstå om den
används felaktigt.
Små barn måste hållas under uppsikt, så att de inte leker med
apparaten.
Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan
uppsikt.
Använd inte apparaten som stöd för eller ersättning av
medicinsk behandling. Kroniska sjukdommar och symptom
kan förvärras ytterligare.
Du bör undvika att använda massageapparaten FM 885, eller
först prata med din läkare, om:
Använd inte apparaten i närheten av ögonen eller andra
känsliga kroppsdelar.
Behandlingen är smärtsam eller obekväm, avbryt massagen
och tala med Er läkare.
Var försiktigt vid användning av värmefunktionen. Apparatens
ytor blir varma. Använd inte apparaten på små barn,
hjälplösa personer eller personer som är okänsliga för värme.
Fråga din läkare innan du använder massageapparaten om du
har oklara smärtor eller om du genomgår medicinsk
behandling och/eller använder någon form av medicinsk
utrustning.
för speciella personer
•
•
- Ni är gravid,
- Ni har en pacemaker, ledproteser eller elektroniska im-
plantat,
- Ni lider av en eller flera av följande sjukdomar och besvär:
genomblödningsstörningar, åderbrock, öppna sår,
blåmärken, hudsprickor, veninflamationer.
•
•
•
•
Page: 81
SE 1 Säkerhetshänvisningar
76
• Titta efter noga om det finns skador på elkontakt, sladd och
massageapparat före varje användning. En defekt apparat får
inte användas.
Använd inte apparaten om apparaten eller kabeln uppvisar
skador eller om apparaten inte fungerar riktigt längre efter det
att den har ramlat ned på golvet eller har blivit fuktig. För att
minimera risken för skador ska apparaten lämnas in för
reparation.
innan apparaten används
•
• Använd apparaten endast till det den, enligt bruksanviningen,
är avsedd för.
Vid annan användning förfaller garantin.
Använd bara apparaten i rätt läge, så som i den här
beskrivningen. Apparaten är inte konstruerad för att bära
din kroppsvikt!
Använd inte apparaten när du sover eller ligger i sängen.
Använd inte apparaten innan du går och lägger dig. Massagen
har en stimulerande effekt.
Använd inte apparaten när du kör något fordon eller
manövrerar någon maskin.
Den max inställbara användningstiden är 15 minuter. Lång
användningstid förkortar apparatens livslängd.
vid användning av apparaten
•
Apparaten är inte avsedd för kommersiellt eller
medicinskt bruk. Om du är osäker på grund av
hälsoskäl, måste du konsultera din läkare innan du
använder apparaten.
Massageapparaten får endast användas i slutna
utrymmen.
Använd inte massageapparaten i våtutrymmen
(t.ex. när du badar eller duschar).
•
•
•
•
•
Page: 82
SE
1 Säkerhetshänvisningar
77
• För långvarig användning kan leda till överhettning. När
apparaten har använts under 15 minuter ska den svalna minst
15 minuter innan den används igen.
Lägg eller använd aldrig apparaten direkt bredvid ett elektriskt
värmeelement eller andra värmekällor.
Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till
elnätet.
Undvik att vidröra apparaten med spetsiga eller skarpa
föremål.
Täck inte över apparaten när den är påslagen. Använd aldrig
apparaten under täcken eller kuddar. Brandrisk, risk för
elektriska stötar och skador.
underhåll och rengöring
•
•
• Apparaten är servicefri. Om en störning trots allt skulle inträffa
så kontrollera om elkontakten sitter som den ska.
Du får endast rengöra apparaten själv. Försök inte reparera
apparaten själv om det uppstår fel/störningar - garantin upphör
då att gälla. Fråga återförsäljaren och låt endast ett
serviceställe utföra reparationer.
Doppa aldrig ned apparaten i vatten eller i annan vätska.
Dra genast ut kontakten om det skulle komma in vätska i
apparaten.
•
•
•
•
•
Page: 83
SE 2 Värt att veta
78
Tack för Ert förtroende och hjärtliga gratulationer!
Med denna fotmassagemaskin FM 885 har du skaffat dig en kvalitets-
produkt från MEDISANA. Apparaten är avsedd för fotmassage med eller
utan värmningsfunktion. För att uppnå önskat resultat och ha glädje av din
MEDISANA fotmassagemaskin FM 885, rekommenderar vi dig att läsa
nedanstående information om användning och skötsel noggrant.
Vi tackar
2.1
Leverans-
omfång och
förpackning
Kontrollera först om apparaten är komplett och att den inte uppvisar
några skador. I tveksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan
skickas in till ett serviceställe.
Följande delar skall medfölja vid leverans:
1 MEDISANA Fotmassagemaskin FM 885
1 Bruksanvisning
•
•
Förpackningar kan återanvändas eller lämnas till återvinning. Se till att
förpackningsmaterial som inte längre behövs tas omhand på korrekt sätt.
Upptäcks skador när produkten packas upp så kontakta omgående in-
köpsstället.
VARNING
Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll för
barn. Kvävningsrisk!
2.2
Vad är
Shiatsu-
massage?
Förutom manuell Lymfdränering och zonmassage är Shiatsu är en av
de viktigaste massageteknikerna, en form av fingermassage. Denna
kroppsterapi har utvecklats i Japan och baseras på traditionell kinesisk
massage.
Med mjuka beröringar och välgörande tryck väcks livsenergin och får
den att flöda. Denna massage går ut på att lossa spänningar och få
kroppen och psyket att harmonisera genom en optimal livsenergi.
Vad används
fotmassage-
maskin
FM 885 till?
Fötterna belastas kraftigt i vardagen och är därför särskilt utsatta för
att drabbas av muskelsmärtor, förhårdnader och spänningar. Med
MEDISANA fotmassagemaskin FM 885 kan du skämma bort dina
fötter med en avslappnande fotmassage efter en lång dag.
Varje massage kan kombineras med värmebehandling. Det främjar
avspänningen, aktiverar blodflödet och har en skön inverkan på
muskeldelarna.
2.3
OBSERVERA
Se till att max. användningstiden på 15 minuter inte överskrids!
Page: 84
SE
3 Användning
79
Placera MEDISANAfotmassagemaskin FM 885 på en stabil plats framför
en bekväm stol och sätt i kontakten i vägguttaget.
3.1
Fotmassage
1.
2.
3.
4.
5.
Slå på apparaten med PÅ-/AV-knappen och sitt avslappnat på
stolen. Indikatorn vid PÅ-/AV-knappen lyser rött. Ställ fötterna i
skyddet.
Vid påslagningen aktiveras shiatsu-massagen och luftrycksmassagen
automatiskt. Lufttrycksmassagen är då inställd i det mellersta läget.
Indikatorn i knappen (MED) lyser vitt.
Värmen kan slås på eller av med knappen . Om värmen avaktiveras,
slocknar indikatorn vid knappen.
Lufttrycksmassagen går att byta mellan låg (LOW), mellan (MID) och
hög (HIGH) intensitet genom att trycka på knapparna .
Indikatorn på knapparna lyser vitt. Med knappen (AIR OFF) kopplas
lufttrycksmassagen till separat.
Stäng av apparaten medAV-/PÅ-knappen eller vänta tills apparaten
stängs av automatiskt (efter 15 minuter oavbruten drift stängs apparaten
automatiskt av). Dra ut fötterna ur skyddet innan du reser på dig.
Apparaten är inte konstruerad för att bära din kroppsvikt!
Dra ut kontakten ur vägguttaget.
1
1
6
1
3.2
Användnings-
tid
I allmänhet kan du ta ungefär 10 till 15 minuter tid på dig för en massage-
behandling och utföra den en till två gånger om dagen. Du måste
emellertid se till att apparaten kyls av fullständigt efter varje användning,
innan den tas i drift igen!
2
345
4
Page: 85
SE 4 Övrigt
80
Ÿ Kontrollera att apparaten är avstängd och att nätdelen är utdragen ur
eluttaget innan du rengör apparaten. Låt först apparaten svalna.
Ÿ Använd endast en lätt fuktad svamp för att rengöra massageapparaten.
Ÿ Använd aldrig borstar, skarpa rengöringsmedel, sprit, förtunnings-
medel eller bensin.Torka endast sätet med en ren, mjuk trasa.
Ÿ Doppa aldrig ned apparaten i vatten för att tvätta dem. Se till att det inte
kommer in något vatten eller andra vätskor i apparaten.
Ÿ Använd apparaten igen först när den har torkat ordentligt.
Ÿ Snurra upp kabeln om den är trasslig.
Ÿ Rulla ihop strömkabeln noga så att du undviker att den bryts.
Ÿ Förvara apparaten helst i originalförpackningen och ställ den på en ren
och torr plats.
4.1
Rengöring
och skötsel
Namn och modell
Spänning, frekvens
Effektbehov
Användningsförhållanden
Förvaringsmiljö
Yttermått ca
Vikt
Artikelnummer
EAN kod
4.3
Tekniska
data
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEDISANA Fotmassagemaskin FM 885
220-240V 50/60 Hz
35 W
Endast i torra utrymmen
Rent, torr och sval
Ca 40,2 x 37,5 x 17,7 cm
Ca 3,5 kg
88397
40 15588 88397 2
Som följd av ständigt pågående produktförbättringar förbehåller vi
oss rätten till tekniska förändringar samt förändringar i utförande.
Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna. Varje konsument
måste lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater till motsvaran-
de insamlingsställen, oberonde av om apparaterna innehåller skadliga
ämnen eller ej, så att de kan omhändertas på ett miljövänligt sätt.
Kontakta kommunen eller återförsäljaren för att få information om åter-
vinning. E
4.2
Hänvisning
gällande
avfallshan-
tering
Den senaste versionen av denna bruksanvisning finns att tillgå på
www.medisana.com
Page: 86
SE
5 Garanti
81
Kontakta inköpsstället vid garantifrågor, eller tag kontakt med kundtjänst
direkt. Måste produkten skickas in så bifoga uppgifter om defekten samt
en kopia av inköpskvittot.
Följande garantiförutsättningar gäller:
1. På MEDISANA produkter lämnas tre års garanti, från inköpsdatum.
Inköpsdatum ska vid garantiförehavanden förevisas med inköpskvitto
eller faktura.
2. Felaktigheter på grund av material- eller tillverkningsfel åtgärdas kost-
nadsfritt under garantiperioden.
3. Utförande av garantiåtagande leder inte till förlängning av garantiperi-
oden; detta gäller för själva produkten så väl som för utbytta kompo-
nenter.
4. Garantin gäller inte för:
a. Alla skador som uppkommer på grund av felaktig hantering, t.ex.
vid icke beaktande av bruksanvisningen.
b. Skador som kan härledas till iordningsställande eller ingrepp utförda
av köparen eller annan, ej auktoriserad, person.
c. Transportskador som uppkommit under transport från tillverkaren till
användaren eller vid insändning till kundtjänst.
d. Tillbehör som utsätts för normalt slitage.
5. Ansvar för direkta eller indirekta följdskador som förorsakas av produk-
ten är uteslutet, även om skadan på produkten godkänns som garan-
tiåtagande.
Garanti och
förutsätt-
ningar för
reparationer
Service-adresserna finns p .
å en separat bilaga
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
Tyskland

Question & answers

There are no questions about the Medisana FM 885 yet.

Ask a question about the Medisana FM 885

Have a question about the Medisana FM 885 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Medisana FM 885. Please make sure that you describe your difficulty with the Medisana FM 885 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.