Medisana BW 320 manual

View a manual of the Medisana BW 320 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Medisana
  • Product: Blodtrycksmätare
  • Model/name: BW 320
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Polska, Ryska, Finska, Turkiska, Grekisk, Ungerska

Table of Contents

Page: 8
SE Apparaten och LCD-displayen
Blodtrycksmätare BW 320
Bruksanvisning - Läses noga!
2 x LR03, 1.5 V, AAA
1
7
6
5
4
3
2
0
8 9
q
w
e
t
z
o
r
u
i
ca 1 cm
1 2
3 4
b
a
c
SE/GR
MEDISANA GmbH, Jagenbergstraße 19, 41468 NEUSS, Tyskland
eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.com
Service-adresserna finns på en separat bilaga.
Inställning av användarminnet
MEDISANA blodtrycksmätare BW 320 för handled, ger dig möjlighet att spara de uppmätta
värdena på två olika minnesplatser. I varje minne finns 120 platser.Tryck på -knappen
och håll den intryckt i ca. 3 sekunder för att välja användarminnet.Användarminnet 1 eller 2
blinkar till. Genom att trycka på -knappen kan användarminnet ( eller ) väljas.
Genom tryck på -knappen bekräftas valet. Detta val lagras av apparaten och används
vid nästa mätning resp. lagring tills ett annat användarminne väljs.
4
M
3
8
2
Ändamålsenlig användning
Kontraindikationer
•Denna helautomatiska blodtrycksmätare är avsedd för att läsa av blodtrycket i hemmet. Det rör sig
om ett icke invasivt blodtrycksmätsystem för mätning av det diastoliska och systoliska blodtrycket
och pulsen på vuxna med oscillometrisk teknik. Mätningen utförs med hjälp av en manschett som
ska läggas runt handleden.
•Apparaten är inte avsedd att användas för mätning av barns blodtryck. Fråga läkaren angående
användning hos äldre barn.
För personer med stark arytmi är denna apparat inte lämplig.
•
Allmänna orsaker till felaktiga mätresultat
•
•
•
•
•
•
Teckenförklaring
VIKTIGT
Följ bruksanvisningen!
Om anvisningarna i bruksanvisningen inte
följs kan det leda till svåra personskador
eller skador på apparaten.
VARNING
Varningstexterna måste beaktas, annars
kan det finnas risk för personskador.
OBSERVERA
De här anvisningarna måste beaktas,
annars kan det finnas risk för skador på
apparaten.
ANVISNING
De här texterna innehåller praktisk
information om installation eller
användning.
Apparatklass: typ BF
LOT-nummer
Tillverkare
Tillverkningsdatum
Förvaras torrt
Kontrollera först att alla delar finns med.
Leveransomfattning:
• 1 MEDISANA blodtrycksmätare BW 320
• 2 batterier (typ AAA, LR03) 1,5 V
• 1 förvaringsbox
• 1 bruksanvisning
Kontakta genast återförsäljaren om du fastställer
transportskador när du packar upp apparaten.
Leveransomfattning
Vila 5-10 minuter före mätningen: ät inte, drick
ingen alkohol, rök inte, utför inget kroppsarbete,
utför inga sportsliga aktiviteter, bada inte.
Alla sådana faktorer/aktiviteter kan påverka
mätresultatet.
Ta av klockor och smycken från handleden som ska
mätas.
Mät alltid runt samma handled (vanligtvis vänster
arm).
Mät blodtrycket regelbundet och alltid vid samma
tidpunkter på dygnet. Blodtrycket förändras under
dagens lopp.
Om patienten försöker stödja armen kan det leda
till att blodtrycket stiger.
Välj en bekväm och avslappnad position, spänn
inte armmusklerna i armen där mätningen görs.
Använd vid behov en kudde som stöd.
Extrema temperaturer, fuktighet eller höjder kan
påverka apparatens prestationsförmåga.
Om handleden hålls under eller över hjärtats nivå
blir mätningen felaktig.
Om manschetten sitter löst eller är öppen leder det
till felaktiga mätresultat.
Om mätningen upprepas flera gånger stockar sig
blodet i handleden, det kan leda till felaktiga
mätresultat. Om blodtrycksmätningen måste
upprepas bör man vänta 3 minuters mellan
mätningarna, eller armen ska först hållas uppåt-
sträckt så att blodet flödar fritt igen.
•
•
•
•
Ej lämplig för småbarn
(0-3 år)!
•
SE
Läs igenom bruksanvisningen, särskilt säker-
hetsnvisningarna, noga innan du använder
apparaten och spara bruksanvisningen för
framtida bruk. Om apparaten lämnas vidare till
en annan person måste bruksanvisningen följa
med..
Säkerhetsanvisningar
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De här värdena har fastlagts av världshälsoorganistationen (WHO) utan åldersspecifikation.
•
•
•
Apparaten är endast avsedd för privat bruk. Rådgör med din läkare före användningen om
du är osäker. i
Använd endast apparaten för avsett ändamål och på det sätt som beskrivs i bruksanvis-
ningen. Garantin upphör att gälla om apparaten används för andra ändamål än de som
anges här. i
Fråga din läkare innan du använder apparaten om du har någon sjukdom, som t.ex. arteriell
propp. i
Apparaten får inte användas för att kontrollera hjärtfrevensen hos en pacemaker. i
Gravida kvinnor måste alltid beakta de speciella försiktighetsåtgärderna och ta hänsyn till
sina individuella tillstånd, fråga din läkare om du är osäker. i
Om du känner obehag under mätningen, t.ex. smärta i handleden eller andra besvär: an-
vänd -knappen för att genast släppa ut luften ur manschetten. Ta loss manschetten
och ta bort den från handleden. i
Ett stort antal upprepade blodtrycksmätningar kan leda till oönskade bieffekter, t.ex. till ner-
vinklämningar eller till blodproppar. i
Blodtrycksmätningar kan - framförallt vid frekvent användning - leda till temporära spår på
huden och / eller störningar av blodcirkulationen. Kontakta eventuellt en läkare för närmare
information. i
Den här apparaten får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga och/eller av personer som har för lite kännedom om apparaten om de inte står
under uppsikt och instrueras av en annan ansvarig person. i
Denna blodtrycksmätare är avsedd för vuxna. Det är inte tillåtet att använda den på späd-
barn och äldre barn. Konsultera en läkare om du vill använda apparaten på ungdomar. i
Apparaten får inte användas av barn. Medicinska apparater är inga leksaker! i
Förvara apparaten utom räckhåll för barn. i
Kvävningsrisk på grund av smådelar, t.ex. förpackningsmaterial, batteri, batterilock. i
Användaren måste kontrollera att apparaten fungerar felfritt och på ett säkert sätt innan den
används. i
Apparaten får inte användas i strålningsintensiva utrymmen eller nära strålningsintensiv
utrustning som t.ex. radiosändare, mobiltelefoner eller mikrovågor eller tillsammans med
högfrekventa, kirurgiska instrument. P.g.a. detta kan funktionsstörningar och felaktiga mät-
värden uppstå. i
Använd inte apparaten i närheten av brännbar gas (t.ex. bedövningsgas, syrgas eller vät-
gas) eller brännbara vätskor (t.ex. alkohol). i
Mät inte blodtrycket när det samtidigt utförs andra mätningar på samma kroppsdel eftersom
dessa då störs eller kan sluta fungera. i
Lägg aldrig manschetten över sårad hud, vid befintlig kateteringång eller efter en mastek-
tomi. i
Vid bestående arytmi använd apparaten endast i samråd med din läkare! i
Gör inga ändringar på apparaten. i
Försök inte reparera apparaten själv om det uppstår fel/störningar. Låt endast auktoriserade
serviceställen utföra reparationer. i
Använd bara originaldelar från tillverkaren som extra- och reservdelar eftersom det annars
kan uppstå skador på apparaten eller personskador. i
Skydda apparaten mot fukt. Ta genast ut batterierna och använd inte apparaten längre om
det har kommit in vätska i den. Kontakta i sådana fall återförsäljaren eller informera oss
direkt. i
Manschetten är ömtålig och måste hanteras med motsvarande aktsamhet. Pumpa upp
manschetten endast när den sitter rätt på handleden. i
Skydda apparaten från föroreningar, direkt solljus och stark värme- eller kylpåverkan. i
Använd absolut inte förtunning (lösningsmedel), alkohol eller bensin till apparatens rengör-
ing. i
Se till att apparaten skyddas mot hårda stötar och tappa den inte på golvet. i
Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.
•
•
•
•
•
•
1 2 3
4 5 6
7 8
9 q
0
w e
r z
t
u
Apparaten och LCD-displayen
LCD-skärm (display) -knapp (klockslag / datum) -knapp (PÅ/AV)
-knapp (minnesvisning) Handledsmanschett Lock till batterifacket
Blodtrycksindikator (grön – gul – orange – röd) Användarminne 1/2
Tid-/datumvisning Visning av det systoliska trycket Mätenhet
Visning av det diastoliska trycket Arytmi-visning (hjärtrytmrubbning)
Visning av pulsfrekvensen Symbol för batteribyte Nummer för lagringsplats
Minnessymbol Pulssymbol Blodtrycksindikator
i o
M
Klassificering
Systole
(mmHg)
Diastole
(mmHg)
Indikations-
område
Hypertoni grad 3 ≥ 180 ≥ 110 Röd
Hypertoni grad 2 160 - 179 100 - 109 Orange
Hypertoni grad 1 140 - 159 90 - 99 Gul
högnormalt 130 - 139 85 - 89 Grön
normalt 120 - 129 80 - 84 Grön
optimalt < 120 < 80 Grön
2 p
/
•
SÄKERHETSINFORMATION BATTERI
Montera inte isär batterierna! i
Byt batterier när batterisymbolen på displayen visas. i
Ta genast ut tomma batterier ur apparaten, annars kan de läcka och skada apparaten! i
Risk för läckage - undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Om du får batterisyra på
något av ovanstående ställen: skölj genast rikligt med rent vatten och kontakta läkare! i
Kontakta läkare omedelbart om någon råkar svälja ett batteri! i
Byt alltid ut samtliga batterier samtidigt! i
Använd endast batterier av samma typ; blanda inte olika typer eller förbrukade och nya
batterier! i
Sätt in batterierna rätt; beakta polariteten! i
Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en period på 3 månader eller
längre. i
Förvara batterierna utom räckhåll för barn! i
Ladda inte batterierna! Explosionsrisk! i
Se till att batterierna inte kortsluts! Explosionsrisk! i
Släng inte batterierna i öppen eld! Explosionsrisk! i
Släng inte batterierna bland hushållssoporna; lämna in dem till ett insamlingsställe för far-
ligt avfall/batterier!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vad är blodtryck?
Blodtryck är det tryck som uppstår i kärlen vid varje hjärtslag. När hjärtat dras samman
(=systol) och blod pumpas ut i artärerna, stiger blodtrycket. Det högsta värdet kallas för
det systoliska trycket. Detta är det första värdet som mäts vid blodtrycksmätningar. När
hjärtmuskulaturen slappnar av för att släppa in nytt blod, sjunker trycket iartärerna. När kär-
len är avslappnade mäts det andra värdet – det diastoliska trycket.
WHO-blodtrycksklassifikation
Påverkan och utvärdering av mätresultat
• Mät blodtrycket ett flertal gånger och spara värdena i datorns minne. Jämför dessa värden
med varandra. Dra inga slutsatser från ett enstaka mätresultat. i
Blodtrycksvärdena bör alltid bedömas av en läkare som är förtrodd med Er tidigare häls-
outveckling. Om Ni använder apparaten regelbundet och antecknar värdena, bör Ni
emellanåt informera läkaren om förloppet. i
När Ni genomför blodtrycksmätning, tänk då på att många faktorer kan påverka mätresul-
tatet. Exempelvis påverkar rökning, alkohol, mediciner och kroppsarbete värdena på olika
sätt. i
Mät blodtrycket före måltider. i
Innan Ni mäter blodtrycket bör Ni ha vilat i minst 5-10 minuter. i
Om Ni upprepade gånger uppmätt ett ovanligt (för högt eller för lågt) systoliskt eller dias-
toliskt värde, trots att utrustningen används på korrekt sätt, bör Ni informera Er läkare.
Detta gäller även i de sällsynta fall, när mätningen inte kan genomföras p.g.a. en oregel-
bunden eller mycket svag puls.
•
•
•
•
•
Ibruktagning
Lägga i/byta batterier
Innan användning måste medföljande batterier sättas i. På apparatens vänstra sida befinner
sig locket till batterifacket . Öppna den och sätt i medföljande 2 1,5 V batterier, typ AAA
LR03. Observera polariteten (som utmärkt i batterifacket). Stäng batterifacket igen. Byt bat-
terierna omedelbart när symbolen för batteribyte visas i displayen eller när display-
en inte visa någonting efter apparaten har satta på.
Inställning av datum och tid
Efter insättning av batterierna måste tid och datum ställas in rätt. Tryck - knappen ca. 3
sekunder för att komma till inställningsmenyn. Först blinkar användarminnet 1 eller 2 . Tryck
nu - knappen för att ställa in rätt årtal. Ställ in det blinkande årtal med - knappen
och tryck - knappen igen för att bekräfta inmatningen. Apparaten byter nu till
inställning av månaden. Fortsätt likadant enligt årtalsinställningen för inställning av månad,
dag, timme och minut. Efter minutinställningen är inställningsproceduren avslutad. Aktuellt
datum och aktuell tid visas kort. För senare datumvisning tryck snabbt på - knappen .
Vid batteribyte tappas inställningarna och måste göras om på nytt.
VARNING
För lågt blodtryck är en hälsorisk på samma sätt som för högt
blodtryck! Anfall av svindel kan leda till farliga situationer (t.ex.
i trappor eller i trafiken)!
6
t
2
1
2
8
4
M
2
2
Tryckmanschetten tas på
1.
2.
3.
Placera den rena manschetten på vänster handled direkt på huden, med handflatan uppåt
(bild 1).
Avståndet mellan manschett och handflata skall vara ca. 1 cm (bild 2).
Dra åt och tryck noga fast kardborrebandet om. Er handled, dock inte alltför hårt så att
mätresultatet inte förfalskas (bild 3).
Rätt ställning vid mätningen
Genomför mätningen sittande. i
Låt armen slappna av och stöd den löst, t.ex. genom att lägga den på ett bord. i
Lyft handleden så att tryckmanschetten befinner sig på samma höjd som hjärtat (bild 4,
a = för högt, b = rätt position, c =för lågt). i
Försök att slappna av under mätningen: Rör Er inte och tala inte, annars kan mätresultatet
påverkas.
•
•
•
•
VARNING
Vidta aldrig själv några terapeutiska åtgärder på grund av mätresultatet.
Ändra aldrig föreskriven medicindosering.
1.
2.
3.
4.
Tryck - knappen för att starta mätningen. i
Apparaten pumpar sakta upp manschetten för att mäta blodtrycket. Det stigande trycket
visas i displayen. i
Apparaten pumpar upp manschetten tills ett mätbart tryck nås. Sedan släpper apparat-
en sakta ut luften ut manschetten och genomför mätningen. Så fort apparaten mottar en
signal börjar pulssymbolen på displayen att blinka. i
När mätningen är avslutad ljuder en lång pipsignal och luften släpps ut ur manschetten.
Det systoliska och det diastoliska trycket samt pulsvärdet visas på displayen . Blod-
trycksindikeringen visas, i överensstämmelse med WHO-blodtrycksklassifikationen,
bredvid tillhörande färgstapel. Om apparaten har registrerat oregelbunden puls blinkar
dessutom indikeringen för arytmi .
3
1
e
i
o
Mäta blodtrycket
När manschetten sitter rätt på armen kan mätningen börja.
5.
6.
De uppmätta värdena sparas automatiskt i valt minne ( eller ). I varje minne kan
upp till 120 mätvärden sparas i tillsammans med datum och klockslag. i
Mätvärdena står kvar på displayen. Om ingen annan knapp trycks, stänger apparaten
av sig själv automatiskt efter ca. 3 minuter eller den kan stängas av med - knap-
pen .
3
3
Avbryta mätningen
Om det av någon anledning skulle bli nödvändigt att avbryta mätningen (t.ex. om pati-
enten känner obehag) kan detta göras när som helst med - knappen . Luften
börjar genast släppas ut ur manschetten.
Denna apparat har 2 olika minnen som kan spara 120 mätresultat vardera. Mätresultatet
sparas automatiskt i valt minne. Tryck - knappen nu och medelvärdet för de senaste 3
mätningar för denna användare visas på displayen. Vid ytterligare tryck på - knappen
visas värden av den senast sparade mätningen, tillsammans med minnessymbolen “MR”
och minnesplatsnumret “1” . Fortsatt tryckning av - knappen visar respektive tidigare
mätvärden (MR2, MR3, osv.). Trycks ingen knapp efter den sista posten, stänger apparaten av
sig i minnesläget automatiskt efter ca. 3 minuter.
Genom att trycka - knappen kan minnesläget lämnas när som helst. Finns 120
mätvärden lagrade i minnet och ett nytt värde lagras, raderas det äldsta värdet samtidigt
som meddelandet “Ful” visas kort.
Symbol Orsak
M
4 M
4
ERR1 Ingen puls hittat.
ERR2 Rörelse eller tal under mätningen.
ERR3 Pumpprocessen tar för lång tid.
Manschetten är inte påsatt ordentligt.
ERR5 Det systoliska och det diastoliska trycket avviker för mycket från varandra.
Ta om mätningen. Vid konstant konstiga mätresultat kontakta din läkare.
Visa sparade värden
Töm minnet
Skall alla lagrade mätvärden av en användare raderas permanent, tryck och håll i -
knappen under ca. 5 sekunder, tills CL visas i displayen. Släpp knappen. Tryck -
knappen en gång till för att bekräfta borttagningen.
Felindikeringar
Vid konstiga mätningar visas följande meddelanden i displayen:
M 4
M
z M
u
3
4
4
Rengöring och skötsel
Ta ut batterierna innan apparaten rengörs. Rengör apparaten och manschetten med en mjuk
trasa indränkt i mild tvållösning. Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, sprit, nafta, förtun-
ningsmedel, bensin el dyl. Doppa aldrig ned apparaten eller tillhörande delar i vatten. Se till
att det inte kommer in fukt i apparaten. Använd utrustningen först när den är helt torr igen. i
Pumpa endast upp manschetten med luft när den sitter fast kring handleden. Skydda appa-
raten mot direkt solljus, smuts och fukt. Utsätt inte apparaten för extrem hetta eller kyla. För-
vara apparaten i förvaringsboxen när den inte ska användas. Förvara apparaten på en ren
och torr plats.
Felavhjälp
Problem Orsak och lösningar
Ingen indikation trots att
apparaten är påsatt och
batterierna insatta
Mätning kan inte genom-
föras eller mätning är
felaktig
Varje mätning resulterar
i starkt från varandra
avvikande resultat
De uppmätta resultaten
skiljer sig starkt från hos
läkaren uppmätta värden
Ev. är batterierna tomma. Sätt i nya batterier under obser-
vation av polariteten. Kontrollera om apparaten är trasig.
Kontakta ev. kundservice.
Sätt på manschetten ordentligt. Ta om mätningen efter en
30 minuters vilopaus. Tala och rör dig inte under mätningen.
Ta om mätningen på korrekt sätt efter en 30 minuters vilo-
paus. Observera alla tips i denna anvisning för en korrekt
mätning och till vanliga orsaker för en felmätning. Lätt
avvikande resultat är normala, eftersom blodtrycket är utsatt
för ständiga variationer.
Spara de uppmätta värden och diskutera dessa med din
läkare. Det är inte ovanligt att värden uppmätta utanför
hemmet kan avvika väsentligt.
Kontakta tillverkaren om något problem inte kan åtgärdas. Ta aldrig isär apparaten själv.
Avfallshantering
Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna. Varje konsument måste lämna in
alla elektriska eller elektroniska apparater till motsvarande insamlingsställen, oberon-
de av om apparaterna innehåller skadliga ämnen eller ej, så att de kan omhändertas
på ett miljövänligt sätt. Ta alltid ut batterierna innan Ni kastar apparaten. Kasta inte
förbrukade batterier i hushållssoporna utan lämna dem till återvinningsstation eller till
Direktiv och standarder
Den här blodtrycksmätaren uppfyller kraven i EU-standarden för icke-invasiva blodtrycks-
mätare. Den har certifierats enligt EG-direktiven och har CE-märkningen (överensstäm-
melse) “CE 0297”. Blodtrycksmätaren uppfyller kraven i de europeiska föreskrifterna EN
60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, EN 80601-2, EN 1060-1, EN 1060-3 och EN
1060-4. Kraven i rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska pro-
dukter uppfylls.
Elektromagnetisk kompatibilitet: Riktlinjer och tillverkardeklaration
(Uppdaterat 2017-11-16)
batteriinsamling i fackhandeln. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för att få informa-
tion om återvinning.
Övertoner enligt
IEC 61000-3-2
Spänningsvariati
oner/flicker enligt
IEC 61000-3-3
Inte aktuellt
Inte aktuellt
Elektromagnetiska emissioner
HF utsändning enligt
CISPR 11 Grupp 1
Blodtrycksmätaren är avsedd för användning i en omgivning som
beskrivs här nedan. Kunden eller användaren av blodtrycksmätaren
måste se till att apparaten används i en sådan omgivning.
Blodtrycksmätarens interna
funktioner drivs av HF-energi.
Därför är dess HF-utsändning
mycket liten och det är
osannolikt att närliggande
elektroniska apparater kan
störas.
Blodtrycksmätaren är avsedd
för användning i alla anläg-
gningar, inklusive i hemmet,
som är anslutna till det
offentliga lågspänningsnätet.
Klass B
HF utsändning enligt
CISPR 11
Emissionsmätningar
Överens-
stämmelse
Elektromagnetisk
omgivning –
riktlinje
Golvet ska vara av trä,
betong eller keramikkakel.
Om golvet är tillverkat av
syntetiska material måste
den relativa luftfuktigheten
vara minst 30%.
elektromagnetisk
omgivning – riktlinjer
Immunitets
kontroller
IEC 60601
testnivå
överens-
stämmel-
senivå
Urladdning statisk
elektricitet
(ESD) enligt
IEC 61000-4-2
±8 kV kontakt-
urladdning
±2 kV/ ±4 kV/
±8 kV/ ±15 kV
lufturladddning
Magnetfält vid
försörjningsfrek-
vensen (50/60 Hz)
enligt
IEC 61000-4-8
Blodtrycksmätaren är avsedd för användning i en omgivning som
beskrivs här nedan. Kunden eller användaren av blodtrycksmätaren
måste se till att apparaten används i en sådan omgivning.
Elektromagnetisk immunitet
Kvaliteten på matningsspän-
ningen ska motsvara
spänningen i ett sjukhus
eller en affärsverksamhet.
Snabb transient
elektrisk störstor-
het/bursts
IEC 61000-4-4
±2 kV för nät-
ledningar; ±1
kV för ingångs-
och utgångs-
ledningar
Inte aktuellt
Stötspänningar
IEC 61000-4-5
±1 kV mot-
taktspänning
±2 kV gemen-
sam mod-
spänning
Inte aktuellt
Kvaliteten på matningsspän-
ningen ska motsvara
spänningen i ett sjukhus
eller en affärsverksamhet.
Om användaren av blodtrycks-
mätaren vill fortsätta
använda apparaten vid tillfälliga
störningar av matningsspän-
ningen rekommmenderar
vi att blodtrycksmätaren
kopplas till
avbrottsfri strömförsörjning
eller till ett batteri.
Spänningsfall,
tillfälliga störningar
och fluktuationer
av matnings-
spännningen
enligt
IEC 61000-4-11
< 5% UT
(> 95% fall)
för 1/2 period
< 5% UT
(> 95% fall)
för 1 period
70% UT
(30% fall) för
25/30 perioder
<5% UT
(>95% fall)
för 5/6 s
ANMÄRKNING: U är nätväxelspänningen innan användning av
T
testnivån.
Inte aktuellt
±8 kV kontakt-
urladdning
±2 kV/ ±4 kV/
±8 kV/ ±15 kV
lufturladddning
Namn och modell
Visning
Lagringsplatser
Mätmetod
Spänningsförsörjning
Mätområde blodtryck
Mätområde puls
Maximal mätavvikelse för det statiska trycket
Maximal mätavvikelse för pulsvärdet
Tryckuppbyggnad
Tömning
Autom. avstängning
Användningsförhållanden
Förvaring
Manschett
Mått (apparatenhet)
Vikt ca
Artikelnummer
EAN-nummer
MEDISANA BW 320
blodtrycksmätare
digital display
2 x 120 för mätdata
oscillometrisk
3 V=, 2 x 1,5 V batteri AAA LR03
30 – 280 mmHg
40 – 200 slag/minut
± 3 mmHg
± 5 % av värdet
automatiskt med pump
automatiskt
efter ca 3 minut
+5 °C - +40 °C, 15 - 85 % max. relativ luftfuktighet
-10 °C - +55 °C, 10 - 95 % max. relativ luftfuktighet
12,5 - 21,5 cm för vuxna
ca 75 x 64 x 29 mm (L x B x H)
ca 117 g utan batterier
51074
40 15588 51074 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Technical specifications
Som följd av ständigt pågående produktförbättringar förbehåller
vi oss rätten till tekniska förändringar samt förändringar i utförande.
a. Fältstyrkor på stationära sändare, som t.ex. basstationer till trådlösa telefoner
(mobiltelefoner/trådlösa telefoner) och mobila markradiotjänster, amatörstationer,
AM- och FM-radiosändare och TV-sändare kan teoretiskt sett inte exakt bestäm-
mas. En undersökning av användningsplatsen för elektromagnetiska apparater
bör övervägas för att värdera den elektromagnetiska omgivningen som skapas av
högfrekvenssändare. När den fastställda fältstyrkan på blodtrycksmätarens an-
vändningsplats överskrider den ovan angivna nivån för överensstämmelse, måste
blodtrycksmätaren kontrolleras så att den fungerar korrekt. Om fel eller ovanliga
funktioner inträffar kan det vara nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder, som t.ex.
ny justering eller omflyttning av blodtrycksmätaren.
I frekvensområden från 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkan vara mindre än
[V1] V/m.
b.
med P som sändarens nominella effekt i Watt (W) enligt
sändartillverkarens uppgifter och d som rekommenderat
skyddsavstånd i meter (m). Stationära radiosändares
fältstyrka ska vara lägre än överensstämmelsenivån hos
alla frekvenser enligt en undersökning på plats .
I närheten av apparater med det följande bildtecknet
är störningar möjliga:
a
b
Elektromagnetisk immunitet
Ledande
HF-störstor-
heter enligt
IEC
61000-4-6
Strålande
HF-störstor-
heter enligt
IEC
61000-4-3
Blodtrycksmätaren är avsedd för användning i en omgivning som
beskrivs här nedan. Kunden eller användaren av blodtrycksmätaren
måste se till att apparaten används i en sådan omgivning.
Vid användning av bärbara och mobila högfrek-
venskommunikationsapparater måste
rekommenderat avstånd till varje del av blod-
trycksmätaren hållas (inklusive kabeln). Enligt
beräkning av sändarens frekvens med gällande
ekvation.
Rekommenderat skyddsavstånd:
elektromagnetisk
omgivning – riktlinjer
Immuni-
tetskon-
troller
överens-
stämmelse-
nivå
IEC 60601
- testnivå
Kommentar 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.
Kommentar 2: De här riktlinjerna kanske inte kan användas i alla situationer. Elektromagnetiska
storheters utbredning påverkas av absorptioner och reflexer hos byggnader, föremål
och personer.
m
W
150 kHz - 80 MHz
d=1.2 P
80 MHz - 800 MHZ
d=1.2 P
800 MHz - 2.5 GHz
d=2.3 P
0.12
0.38
1.2
3.8
12
0.01
0.1
1
10
100
För sändare vars maximala nominella effekt inte finns angiven i tabellen
ovan kan det rekommenderade skyddsavståndet d i meter (m) bestämmas
med hjälp av ekvationen som hör till respektive spalt och P är
här sändarens maximala nominella effekt i Watt (W) enligt uppgift från
sändartillverkaren.
Kommentar 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.
Kommentar 2: De här riktlinjerna kanske inte kan användas i alla situationer.
Elektromagnetiska storheters utbredning påverkas av absorptioner
och reflexer hos byggnader, föremål och personer.
Blodtrycksmätaren är avsedd för användning i en elektromagnetisk
omgivning med kontrollerade, strålande HF-störstorheter. Kunden eller
användaren av blodtrycksmätaren kan hjälpa till att förhindra elektromag-
netiska störningar genom att hålla nedan angivna skyddsavstånd
mellan bärbara och mobila HF-kommunikationsapparater (sändare) och
blodtrycksmätaren, beroende på max. utgångsledning på kommunikations-
apparaten.
Rekommenderade skyddsavstånd mellan bärbara och mobila
HF-kommunikationsapparater och blodtrycksmätaren
0.12
0.38
1.2
3.8
12
0.23
0.73
2.3
7.3
23
Skyddsavstånd, baserat på sändarfrekvensen
Sändarens
nominella effekt
Garanti- och reparationsvillkor
Den senaste versionen av denna bruksanvisning finns att tillgå på www.medisana.com
Vid garantiärenden ska du vända dig till återförsäljaren eller direkt till servicestället.
Om apparaten måste skickas in, ange vilket fel det handlar om och bifoga en kopia
av inköpskvittot.
För apparaten gäller följande garantivillkor:
1. På MEDISANA produkter lämnas tre års garanti, från inköpsdatum. Inköps-
datum ska vid garantiförehavanden förevisas med inköpskvitto eller faktura.
2. Brister som beror på material- eller tillverkningsfel åtgärdas konstnadsfritt
inom garantitiden.
3. Arbeten som utförs enligt garantivillkoren medför inte att garantitiden förlängs,
varken för apparaten eller utbytta delar.
4. Garantin gäller inte för:
a. skador som beror på felaktig användning, t.ex. om anvisningarna i bruksan-
visningen inte följts.
b. skador som beror på reparationer eller åtgärder som utförts av köparen eller
obehörig tredje part.
c. transportskador som uppstått under transporten från tillverkaren till använda-
ren eller vid returtransporten till servicestället.
d. tillbehörsdelar som utsätts för normalt slitage, t.ex. manschett, batterier
o.s.v..
5. Vi ansvarar inte för direkta eller indirekta följdskador som orsakas av apparaten,
inte heller om skadan på apparaten faller under garantin.
51074 04/2019 Ver. 1.3
Kvaliteten på matningsspän-
ningen ska motsvara
spänningen i ett sjukhus
eller en affärsverksamhet.
30 A/m 30 A/m
1/2
d=[3,5/V ] x P
1
1/2
d=1.2 x P 80 MHz - 800 MHz
1/2
d=2.3 x P 800 MHz - 2,7 GHz
3 Vrms
150 kHz -
80 MHz
6 Vrms in
ISM bands
10 V/m
80 MHz -
2,7 GHz
Inte
aktuellt
Inte
aktuellt
10 V/m
80 MHz -
2,7 GHz
385MHz-5785MHz
testspecifikation för
bostadsförbindelse Immuni-
tet mot HF trådlös över-
föring utrustning (se
Tabell 9 / IEC 60601- 1-2:
2014)

Question & answers

There are no questions about the Medisana BW 320 yet.

Ask a question about the Medisana BW 320

Have a question about the Medisana BW 320 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Medisana BW 320. Please make sure that you describe your difficulty with the Medisana BW 320 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.