Medisana BU 514 manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Medisana BU 514 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Medisana
  • Product: Blodtrycksmätare
  • Model/name: BU 514
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 8
SÄKERHETSINFORMATION BATTERI
Ÿ Montera inte isär batterierna!
Ÿ Byt batterier när batterisymbolen på displayen visas.
Ÿ Ta genast ut tomma batterier ur apparaten, annars kan de läcka och skada
apparaten!
Ÿ Risk för läckage - undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Om du får
batterisyra på något av ovanstående ställen: skölj genast rikligt med rent
vatten och kontakta läkare!
Ÿ Kontakta läkare omedelbart om någon råkar svälja ett batteri!
Ÿ Byt alltid ut samtliga batterier samtidigt!
Ÿ Använd endast batterier av samma typ; blanda inte olika typer eller förbrukade
och nya batterier!
Ÿ Sätt in batterierna rätt; beakta polariteten!
Ÿ Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en period på 3
månader eller längre.
Ÿ Förvara batterierna utom räckhåll för barn!
Ÿ Ladda inte batterierna! Explosionsrisk!
Ÿ Se till att batterierna inte kortsluts! Explosionsrisk!
Ÿ Släng inte batterierna i öppen eld! Explosionsrisk!
Ÿ Släng inte batterierna bland hushållssoporna; lämna in dem till ett
insamlingsställe för farligt avfall/batterier!
Ibruktagning
Lägga i/byta batterier
Du måste sätta in medföljande batterier innan du använder apparaten.
Batterifackets lock sitter på apparatens undersida. Öppna det och sätt in de 4
medföljande batterierna 1,5 V-batterierna, typ AA LR6. Beakta polariteten (se
markeringarna i batterifacket). Stäng batterifacket igen. Batterierna ska bytas när
batterisymbolen visas på displayen , eller om det inte visas något alls på
displayen när apparaten slås på.
6
8
r
VARNING
Vidta aldrig själv några terapeutiska åtgärder på grund av
mätresultatet. Ändra aldrig föreskriven medicindosering.
Direktiv och standarder
Den här blodtrycksmätaren uppfyller kraven i EU-standarden för icke-invasiva
blodtrycksmätare. Den har certifierats enligt EG-direktiven och har CE-
märkningen (överensstämmelse) “CE 0297”. Blodtrycksmätaren uppfyller kraven i
de europeiska föreskrifterna EN 1060-3, EN 81060-1 och EN 81060-2.
Riktlinjerna i rådets EU-direktiv “93/42/EEG av 14 juni 1993 om
medicinprodukter” är uppfyllda. Du kan beställa fullständig försäkran om
överensstämmelse via Medisana GmbH, Jagenbergstrasse 19, D-41468 Neuss,
Tyskland eller ladda ner den från Medisana webbplatsen (www.medisana.com).
Elektromagnetisk kompatibilitet: (se separat, bifogat blad)
6.
7.
De uppmätta värdena sparas automatiskt i det tidigare valda minnet ( eller
). I varje minne kan upp till 90 mätvärden sparas i tillsammans med datum
och klockslag.
Mätvärdena står kvar på displayen. Apparaten stängs av automatiskt om ingen
knapp trycks ned inom 180 sekunder. Den kan även stängas av med START/
STOP-knappen .
4
Ÿ Apparaten är endast avsedd för privat bruk. Rådgör med din läkare före
användningen om du är osäker.
Ÿ Använd endast apparaten för avsett ändamål och på det sätt som beskrivs I
bruksanvisningen. Garantin upphör att gälla om apparaten används för andra
ändamål än de som anges här.
Ÿ Fråga din läkare innan du använder apparaten om du har någon sjukdom, som
t.ex. arteriell propp.
Ÿ Apparaten får inte användas för att kontrollera hjärtfrevensen hos en
pacemaker.
Ÿ Gravida kvinnor måste alltid beakta de speciella försiktighetsåtgärderna och ta
hänsyn till sina individuella tillstånd, fråga din läkare om du är osäker.
Ÿ Rådfråga din läkare för ytterligare information om ditt blodtryck, Självdiagnos
och egenbehandling baserad på det uppmätta resultatet kan vara farligt. Följ
alltid din läkares anvisningar.
Ÿ Om Ni skulle känna obehag under pågående mätning, t.ex. smärta I
överarmen eller andra besvär, agera då enligt följande: Tryck in START/STOP
knappen för att släppa ut luften ur manschetten. Lossa manschetten och
tag av den från överarmen.
Ÿ Apparaten fungerar endast på rätt sätt tillsammans med passande manschett.
Ÿ Apparaten är inte avsedd för barn.
Ÿ Apparaten får inte användas av barn. Medicinska apparater är inga leksaker!
Ÿ Förvara apparaten utom räckhåll för barn.
Ÿ Lägg inte luftslangen runt halsen – strypningsrisk.
Ÿ Kvävningsrisk på grund av smådelar, t.ex. förpackningsmaterial, batteri,
batterilock.
Ÿ Användaren måste kontrollera att apparaten fungerar felfritt och på ett säkert
sätt innan den används.
Ÿ Apparaten kan endast användas tillsammans med medföljande manschett.
Ÿ Den kan inte bytas ut mot någon annan manschett. Den kan endast bytas ut
mot en manschett av exakt samma typ.
Ÿ Apparaten får inte användas i strålningsintensiv miljö eller i närheten av
strålningsintensiva apparater, t.ex. radiosändare, mobiltelefoner eller
mikrovågsapparater. Det kan leda till funktionsstörningar eller felaktiga
mätvärden.
Ÿ Använd inte apparaten i närheten av brännbar gas (t.ex. bedövningsgas,
syrgas eller vätgas) eller brännbara vätskor (t.ex. alkohol).
Ÿ Gör inga ändringar på apparaten.
Ÿ Försök inte reparera apparaten själv om det uppstår fel/störningar. Låt endast
auktoriserade serviceställen utföra reparationer.
Ÿ Skydda apparaten mot fukt. Ta genast ut batterierna och använd inte
apparaten längre om det har kommit in vätska i den. Kontakta i sådana fall
återförsäljaren eller informera oss direkt.
Ÿ Använd aldrig förtunningsmedel, sprit eller bensin för att rengöra apparaten.
Ÿ Se till att apparaten skyddas mot hårda stötar och tappa den inte på golvet.
Ÿ Använd inga mobiltelefoner i närheten av apparaten. Det kan leda till felaktig
funktion.
Ÿ Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.
4
1 2 3
6
4
5
7 8 9
q
0
w e r
z
t
u
Apparaten och LCD-displayen
Blodtrycksmätare MEM-knapp (minnesknapp)
Batterilock
START/STOP-knapp SET-knapp Batteriefack (på undersidan)
Anslutning för luftslangen LCD-display Indikering av datum/klocka
Indikering av det systoliska trycket Indikering av det diastoliska
trycket Pulssymbol Indikering av pulsfrekvensen Symbol för
batteribyte Indikering för arytmi (hjärtrytmstörning) Minnesplats num-
mer Minnessymbol Indikering av blodtryck (grön - gul - orange - röd)
Användarminne 1 / 2
i
o
Leveransomfattning
Kontrollera först att alla delar finns med. Leveransomfattning:
• 1 MEDISANA blodtrycksmätare BU 514 • 1 manschett med luftslang
• 4 batterier (typ AA, LR6) 1,5V • 1 förvaringsväska
• 1 bruksanvisning
Kontakta genast återförsäljaren om du fastställer transportskador när du packar
upp apparaten.
Tryckmanschetten tas på
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Före användningen: stick in luftslangens ände i öppningen på apparatens
vänstra sida .
Skjut in manschettens öppna sida genom metallbygeln så att kardborrelåset
befinner sig på yttersidan och manschetten får en cylindrisk form (bild 1). Skjut
upp manschetten över Er vänstra överarm.
Placera luftslang på armens mitt i förlängningen av långfingret (bild 2) (a).
Manschettens undre kant bör därvid ligga 2 – 3 cm ovanför armbågen (b).
Spänn manschetten och stäng kardborrelåset (c).
Mät på naken överarm.
Endast om det inte är möjligt att placera manschetten på vänster arm skall Ni
placera den på höger arm. Mätningarna skall alltid göras på samma arm.
Rätt mätposition, sittande ställning (bild 3).
7
Avbryta mätningen
Om det av någon anledning skulle bli nödvändigt att avbryta mätningen (t.ex. om
patienten känner obehag) kan detta göras när som helst med START/STOP-
knappen . Luften börjar genast släppas ut ur manschetten.
4
Visa sparade värden
Radera sparade värden
Om alla sparade värden ska raderas för gott: tryck, när apparaten är avstängd,
sju gånger på SET-knappen , tills CL visas. Tryck på
START/STOP-knappen , CL blinkar tre gånger medan minnet rensas. Om
man därefter trycker på MEM-knappen visas M och ”no” på displayen, det
betyder att minnet är tomt.
3
4
5
MEDISANA GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS,
TYSKLAND.
2. Inställning av årtal:
Nu blinkar inmatningsstället för årtalet. Tryck på MEM-knappen flera gånger
tills önskat årtal visas. Tryck på SET-knappen för att bekräfta inställningen.
Därefter följer inställning av månad och dag.
3
5
3. Inställning av månad och dag:
Nu blinkar inmatningsstället för månaden. Tryck på MEM-knappen flera gånger
tills önskad månad visas. Tryck på SET-knappen för att bekräfta inställningen.
Fortsätt sedan med inställning av rätt dag. Gör på samma sätt som vid inställning
av månaden. Tryck på MEM-knappen flera gånger tills önskad dag visas. Tryck
på SET-knappen för att bekräfta inställningen. Därefter följer inställning av
tidpunkten på dygnet.
3
5
3
5
Tryck, medan apparaten är avstängd, på SET-knappen . På displayen visas
eller . Genom att trycka på knappen MEM väljer du mellan använ-
dare eller . För att bekräfta användaren trycker du på SET-knappen .
Därefter kommer du till inställning av årtal.
Inställning
1. Inställning av användare:
5
3
5
4. Inställning av tidpunkten på dygnet:
Nu blinkar inmatningsstället för timmar. Tryck på MEM-knappen flera gånger
tills önskat timtal visas. Tryck på SET-knappen för att bekräfta inställningen. Nu
blinkar inmatningsstället för minuter. Gör på samma sätt som vid inställning av
timtalet. Anslutningsvis visas CL på displayen. Därmed kan du radera ev. sparade
värden - se kapitel „Radera sparade värden“. Tryck på SET-knappen för att
lämna inställningarna. Inställningarna försvinner när batterierna byts ut. De måste
då göras om igen.
3
5
5
SE
Läs igenom bruksanvisningen, särskilt säkerhets-
nvisningarna, noga innan du använder apparaten
och spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om
apparaten lämnas vidare till en annan person måste
bruksanvisningen följa med.
Säkerhetsanvisningar
Teckenförklaring
VIKTIGT
Följ bruksanvisningen!
Om anvisningarna i bruksanvisningen inte
följs kan det leda till svåra personskador
eller skador på apparaten.
VARNING
Varningstexterna måste beaktas, annars
kan det finnas risk för personskador.
OBSERVERA
De här anvisningarna måste beaktas,
annars kan det finnas risk för skador på
apparaten.
ANVISNING
De här texterna innehåller praktisk
information om installation eller
användning.
Apparatklass: typ BF
LOT-nummer
Tillverkare
Tillverkningsdatum
Allmänna orsaker till felaktiga mätresultat
•Vila 5-10 minuter före mätningen: ät inte, drick
ingen alkohol, rök inte, utför inget kroppsarbete,
utför inga sportsliga aktiviteter, bada inte.
Alla sådana faktorer/aktiviteter kan påverka
mätresultatet.
Ta av klockor och smycken från handleden som ska
mätas.
Mät alltid runt samma handled (vanligtvis vänster
arm).
Mät blodtrycket regelbundet och alltid vid samma
tidpunkter på dygnet. Blodtrycket förändras under
dagens lopp.
Om patienten försöker stödja armen kan det leda
till att blodtrycket stiger.
Välj en bekväm och avslappnad position, spänn
inte armmusklerna i armen där mätningen görs.
Använd vid behov en kudde som stöd.
Om handleden hålls under eller över hjärtats nivå
blir mätningen felaktig.
Om manschetten sitter löst eller är öppen leder det
till felaktiga mätresultat.
Om mätningen upprepas flera gånger efter
varandra stockar sig blodet i armen, vilket kan leda
till felaktiga mätresultat. Om blodtrycksmätningen
måste upprepas bör man vänta 1 minut mellan
mätningarna, eller armen ska först hållas
uppåtsträckt så att blodet flödar fritt igen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Den senaste versionen av denna bruksanvisning finns att tillgå på
www.medisana.com
Vid garantiärenden ska du vända dig till återförsäljaren eller direkt till servicestället.
Om apparaten måste skickas in, ange vilket fel det handlar om och
bifoga en kopia av inköpskvittot.
För apparaten gäller följande garantivillkor:
1. På MEDISANA produkter lämnas tre års garanti, från inköpsdatum. Inköps-
datum ska vid garantiförehavanden förevisas med inköpskvitto eller faktura.
2. Brister som beror på material- eller tillverkningsfel åtgärdas konstnadsfritt
inom garantitiden.
3. Arbeten som utförs enligt garantivillkoren medför inte att garantitiden förlängs,
varken för apparaten eller utbytta delar.
4. Garantin gäller inte för:
a. skador som beror på felaktig användning, t.ex. om anvisningarna i bruksan-
visningen inte följts.
b. skador som beror på reparationer eller åtgärder som utförts av köparen eller
obehörig tredje part.
c. transportskador som uppstått under transporten från tillverkaren till använda-
ren eller vid returtransporten till servicestället.
d. tillbehörsdelar som utsätts för normalt slitage, t.ex. manschett, batterier
o.s.v..
5. Vi ansvarar inte för direkta eller indirekta följdskador som orsakas av apparaten,
inte heller om skadan på apparaten faller under garantin.
Namn och modell
Visning
Lagringsplatser
Mätmetod
Spänningsförsörjning
Mätområde blodtryck
Mätområde puls
Maximal mätavvikelse för det
statiska trycket
Maximal mätavvikelse för
pulsvärdet
Tryckuppbyggnad
Tömning
Autom. avstängning
Användningsförhållanden
Förvaring
Mått
Manschett
Vikt (apparatenhet)
Artikelnummer
EAN-nummer
Extra tillbehör
MEDISANA blodtrycksmätare BU 514
digital display
2 x 90 för mätdata
oscillometrisk
6 V=, 4 x 1,5 V batteri AA LR6
0 – 299 mmHg
40 – 199 slag/minut
± 3 mmHg
± 5 % av värdet
automatiskt med pump
automatiskt
efter ca 180 sekunder
+5 °C till +40 °C,
15 till 85 % max. relativ luftfuktighet
-20 °C till +55 °C,
10 till 85 % max. relativ luftfuktighet
ca 130 x 109 x 60 mm
22 - 36 cm för vuxna
ca 333 g utan batterier
51165
40 15588 51165 3
- Manschett M 22 – 36 cm för vuxna med
genomsnittlig överarmsomkrets
Art.nr. 51168 / EAN 40 15588 51168 4
- Manschett L 32 - 42 cm för vuxna med
kraftiga överarmar
Art.nr. 51169 / EAN 40 15588 51169 1
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Tekniska data
Som följd av ständigt pågående produktförbättringar förbehåller
vi oss rätten till tekniska förändringar samt förändringar i utförande.
Garanti/reparationsvillkor
VARNING
För lågt blodtryck är en hälsorisk på samma sätt som för högt
blodtryck! Anfall av svindel kan leda till farliga situationer (t.ex.
i trappor eller i trafiken)!
Vad är blodtryck?
Blodtryck är det tryck som uppstår i kärlen vid varje hjärtslag. När hjärtat dras
samman (=systol) och blod pumpas ut i artärerna, stiger blodtrycket. Det högsta
värdet kallas för det systoliska trycket. Detta är det första värdet som mäts vid
blodtrycksmätningar. När hjärtmuskulaturen slappnar av för att släppa in nytt
blod, sjunker trycket iartärerna. När kärlen är avslappnade mäts det andra
värdet – det diastoliska trycket.
MEDISANA BU 514 är en blodtrycksmätare, avsedd för mätning på överarmen.
Mätningen utförs av en mikroprocessor som utvärderar de tryckvariationer som
trycksensorn mäter när blodtrycksmanschetten pumpas upp och töms kring
artären.
Hur fungerar mätningen?
Påverkan och utvärdering av mätresultat
• Mät blodtrycket ett flertal gånger och spara värdena i datorns minne. Jämför
dessa värden med varandra. Dra inga slutsatser från ett enstaka mätresultat.
Blodtrycksvärdena bör alltid bedömas av en läkare som är förtrodd med Er
tidigare hälsoutveckling. Om Ni använder apparaten regelbundet och anteck-
nar värdena, bör Ni emellanåt informera läkaren om förloppet. i
När Ni genomför blodtrycksmätning, tänk då på att många faktorer kan påver-
ka mätresultatet. Exempelvis påverkar rökning, alkohol, mediciner och kropps-
arbete värdena på olika sätt. i
Mät blodtrycket före måltider. i
Innan Ni mäter blodtrycket bör Ni ha vilat i minst 5-10 minuter. i
Om Ni upprepade gånger uppmätt ett ovanligt (för högt eller för lågt) systoliskt
eller diastoliskt värde, trots att utrustningen används på korrekt sätt, bör Ni
informera Er läkare. Detta gäller även i de sällsynta fall, när mätningen inte
kan genomföras p.g.a. en oregelbunden eller mycket svag puls.
•
•
•
•
•
WHO-blodtrycksklassifikation
De här värdena har fastlagts av världshälsoorganistationen (WHO) utan ålders-
specifikation.
Lågt blodtryck systolikt <100 diastoliskt <60
Normalt blodtryck (grönt indikeringsområde )
systolikt 100 - 139 diastoliskt 60 - 89
Former av högt blodtryck
högt blodtryck: lätt (gult indikeringsområde )
systolikt 140 – 159 diastoliskt 90 – 99
högt blodtryck: medel starkt (orange indikeringsområde )
systolikt 160 – 179 diastoliskt 100 – 109
högt blodtryck: starkt (rött indikeringsområde )
systolikt ≥ 180 diastoliskt ≥ 110
i
i
i
i
Mäta blodtrycket
När manschetten sitter rätt på armen kan mätningen börja.
1.
2.
3.
4.
5.
Slå på apparaten med START/STOP-knappen .
När START/STOP-knappen trycks ljuder två korta pipsignaler och alla tecken
visas på displayen. På så sätt testas att displayen fungerar riktigt.
Apparaten är klar för mätning och siffran 0 blinkar ca 2 sekunder.
Manschetten pumpas sakta upp och blodtrycket mäts. Det stigande tryckvärdet
visas på displayen.
Apparaten pumpar upp manschetten tills ett mätbart tryck nås. Sedan släpper
apparaten sakta ut luften ut manschetten och genomför mätningen. Så fort
apparaten mottar en signal börjar pulssymbolen på displayen att blinka.
Varje gång apparaten mottar en hjärtton ljuder en pipsignal.
När mätningen är avslutad ljuder en lång pipsignal och luften släpps ut ur
manschetten. Det systoliska och det diastoliska trycket samt pulsvärdet visas på
displayen . Blodtrycksindikeringen visar i linje med WHO: blodtrycks-
klassifikationen, bredvid tillhörande färgstapel. Om apparaten har registrerat
oregelbunden puls blinkar dessutom indikeringen för arytmi .
4
4
8
t
i
E-1
E-2
E-3
E-5
Svag signal eller
trycket förändras
plötsligt
Kraftig extern
störning
Fel vid
uppumpningen
Ovanligt
blodtrycksvärde
Svaga batterier
Sätt fast manschetten på rätt sätt.
Upprepa mätningen på rätt sätt.
I närheten av trådlösa telefoner eller
högfrekvensapparater kan mätningen
ge felaktiga resultat.
Sitt stilla och prata inte under mätningen.
Sätt fast manschetten på rätt sätt.
Kontrollera att den är riktigt ansluten på
apparaten.
Gör en ny mätning.
Upprepa mätningen efter en 30 minuters
vilopaus. Rådgör med din läkare om
mätningen ger ovanliga resultat tre
gånger efter varandra.
Batterierna svaga eller tomma.
Byt ut alla fyra batterier mot nya 1,5 V-
batterier LR6, typ AA.
Fel och åtgärder
Felindikeringar
Vid ovanliga företeeelser under mätningen visas följande symboler på displayen:
Symbol Orsak Åtgärd
Åtgärda störningar
Problem Kontroll Orsak och lösning
Ingen effekt
Pumpar inte
upp
Err visas och
mätningen
avbryts
Otät
manschett
Kontrollera batteristyr-
kan. Kontrollera om
batterierna sitter rätt.
Kontrollera om anslut-
ningen sitter rätt. Kon-
trollera om anslutningen
har gått av eller är otät
Kontrollera om det kan
bero på att du rörde på
armen under mätningen.
Kontrollera om det kan
bero på att du pratade
under mätningen.
Kontrollera om man-
schetten sitter löst.
Kontrollera om man-
schetten är skadad.
Sätt in nya batterier.
Sätt in batterierna enligt
anvisningarna.
Stick in anslutningen ordentligt.
Använd en ny manschett.
Sitt still.
Prata inte under mätningen.
Sätt fast manschetten rätt.
Använd en ny manschett.
Kontakta tillverkaren om något problem inte kan åtgärdas. Ta aldrig isär
apparaten själv.
Rengöring och skötsel
Ta ut batterierna innan apparaten rengörs. Rengör apparaten och manschetten
med en mjuk trasa indränkt i mild tvållösning. Använd aldrig skarpa rengörings-
medel, sprit, nafta, förtunningsmedel, bensin el dyl. Doppa aldrig ned apparaten
eller tillhörande delar i vatten. Se till att det inte kommer in fukt i apparaten.
Använd utrustningen först när den är helt torr igen. i
Pumpa endast upp manschetten med luft när den sitter fast kring handleden.
Skydda apparaten mot direkt solljus, smuts och fukt. Utsätt inte apparaten för
extrem hetta eller kyla. Förvara apparaten i originalförpackningen när den inte
ska användas. Förvara apparaten på en ren och torr plats.
Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna. i
Varje konsument måste lämna in alla elektriska eller elektroniska appa-
rater till motsvarande insamlingsställen, oberonde av om apparaterna
innehåller skadliga ämnen eller ej, så att de kan omhändertas på ett
miljövänligt sätt. Ta alltid ut batterierna innan Ni kastar apparaten. Kasta
inte förbrukade batterier i hushållssoporna utan lämna dem till återvinnings-
station eller till batteriinsamling i fackhandeln. Kontakta kommunen eller åter-
försäljaren för att få information om återvinning.
Avfallshantering
00800 63347262
service.se@medisana.com
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
q
w
e
r
t
0
z
u
i
o
Ändamålsenlig användning
Kontraindikationer
•Apparaten ska användas för blodtrycksmätning
på överarmen, den är avsedd för vuxna personer.
•Apparaten är inte avsedd att användas för mätning
av barns blodtryck. Fråga läkaren angående
användning hos äldre barn.
Personer med arrytmier, diabetes, hjärt- och
kärlproblem och personer som har haft en stroke
ska använda enheten i enlighet med instruktioner
från läkare.
•
SE/GR
51165 09/2018 Ver.1.2
SE Apparaten och LCD-displayen
Bruksanvisning
Läses noga!
Blodtrycksmätare BU 514
IP21 Skyddsklass: IP 21
Denna apparat har 2 olika minnen som kan spara 90 mätresultat vardera.
Mätresultatet sparas automatiskt i valt minne. Visa sparade mätvärden genom att
trycka på MEM-knappen när apparaten är avstängd.Alla medelvärden visas på
playen. Tryck på MEM-knappen igen för att visa den senast sparade mätningen.
Tryck återigen på MEM-knappen för att hämta fram föregående mätvärden. När
den sista sparade mätningen har visats och ingen knapp trycks in längre stängs
apparaten av automatiskt efter ca 8 sekunder (när den befinner sig i visningsläget).
Med START/STOP-knappen kan du när som helst lämna visningsläget och
stänga av apparaten. När 90 mätvärden har sparats I minnet och ett nytt värde
tillkommer, raderas alltid det äldsta värdet.
3
3
3
4

Question & answers

There are no questions about the Medisana BU 514 yet.

Ask a question about the Medisana BU 514

Have a question about the Medisana BU 514 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Medisana BU 514. Please make sure that you describe your difficulty with the Medisana BU 514 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.