Kärcher FC 5 Premium manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Kärcher FC 5 Premium below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Kärcher
  • Product: Kvast
  • Model/name: FC 5 Premium
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 77
– 5
Läs bruksanvisningen innan maskinen
används första gången, följ anvisning-
arna och spara den för framtida behov,
eller för nästa ägare.
Golvrengöringsmaskinen får endast användas för ren-
göring av hårda golv för privat bruk och endast på hårda
golv som tål vatten.
Rengör inga vattenkänsliga underlag som obehandlade
korkgolv (fukt kan tränga in och skada golvet).
Maskinen är lämplig för rengöring av PVC, linoleum,
klinker, sten, oljad och vaxad parkett, laminat samt golv-
beläggningar som tål vatten.
Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte
emballaget i hushållssoporna utan för dem till
återvinning.
Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara
material som bör gå till återvinning. Överlämna
skrotade aggregat till ett lämpligt återvinnings-
system.
Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta
komponenter som vid felaktig användning eller felaktig
avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för männis-
kors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock
nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt.
Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas
i hushållssoporna.
Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns på:
www.kaercher.com/REACH
Aggregatets leveransomfång är avbildat på förpack-
ningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är full-
ständig.
Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller
om det finns transportskador.
Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar,
så att en säker och störningsfri drift av maskinen är ga-
ranterad.
Information om tillbehör och reservdelar finns på
www.kaercher.com.
I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats
av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på
aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning
att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I
frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto
till inköpsstället eller närmaste auktoriserade service-
verkstad.
(Se baksidan för adress)
– Förutom anvisningarna i
bruksanvisningen måste gäl-
lande allmänna säkerhets-
och olycksfallsföreskrifter be-
aktas.
– De varnings- och hänvis-
ningsskyltar som finns på ap-
paraten ger viktiga hänvis-
ningar för riskfri drift.
 FARA
Varnar om en omedelbart över-
hängande fara som kan leda till
svåra personskador eller döds-
fall.
몇 VARNING
Varnar om en möjligen farlig si-
tuation som kan leda till svåra
personskador eller döden.
Innehåll
Allmänna anvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 5
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 5
Beskrivning av aggregatet. . . . . . . . . . . . . . . SV 8
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 8
Börja använda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 8
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 8
Skötsel och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 9
Åtgärder vid störningar . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 11
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 11
Allmänna anvisningar
Ändamålsenlig användning
Miljöskydd
Leveransens innehåll
Reservdelar
Garanti
Symboler på aggregatet
OBSERVERA
Markeringen ”MAX” på smutsvattentanken
får inte överskridas vid rengöringen.
Vänligen beakta följande tillvägagångssätt:
1.
Töm först smutsvattentanken.
2.
Fyll sedan på färskvattentanken.
Säkerhetsanvisningar
Risknivåer
78 SV
Page: 78
– 6
몇 FÖRSIKTIGHET
Varnar om en möjligen farlig si-
tuation som kan leda till lättare
personskador.
OBSERVERA
Varnar om en möjligen farlig si-
tuation som kan leda till materi-
ella skador.
 FARA
 Använd inte apparaten i bas-
sänger där det finns vatten.
 Kontrollera före användning-
en att apparaten och dess till-
behör befinner sig i ett oklan-
derligt tillstånd. Om tillståndet
inte är korrekt får den inte tas
i bruk.
 Skadad nätsladd ska genast
bytas ut av auktoriserad
kundservice/utbildad elektri-
ker.
 Ta aldrig tag i nätkontakten
eller eluttaget med fuktiga
händer.
 Stäng av aggregatet och dra
ut nätkontaken innan vård
och skötselarbeten ska utfö-
ras.
 Reparationer på apparaten
får endast genomföras av en
auktoriserad kundtjänst.
 Anslutningen av nät- och för-
längningskabeln får inte ligga
i vatten.
몇 VARNING
 Maskinen får endast anslutas
till ett nätuttag som installe-
rats av elektriker enligt IEC
60364.
 Maskinen får endast anslutas
till växelström. Spänningen
ska motsvara den spänning
som är angiven på maski-
nens typskylt.
 I fuktiga utrymmen, ex. bad-
rum, får apparaten bara an-
slutas till eluttag som är kopp-
lade till jordfelsbrytare.
 Använd endast stänkvatten-
skyddade, elektriska förläng-
ningssladdar med ett tvärsnitt
på minst 3x1 mm²
 Byt bara ut kopplingar på nät-
eller förlängningssladden mot
sådana med samma stänk-
vattenskydd och samma me-
kaniska fasthet.
몇 FÖRSIKTIGHET
 Beakta att nät- och förläng-
ningskabeln inte skadas ge-
nom överkörning, klämning,
sönderdragning eller liknan-
de. Skydda nätkabeln från
värme, olja och vassa kanter.
 FARA
 Användaren måste använda
apparaten enligt föreskrifter-
na. Användaren ska ta hän-
syn till förutsättningarna på
platsen och kontrollera att
ingen uppehåller sig i närhe-
ten vid arbete med maskinen.
 Användning av maskinen i ut-
rymmen med explosionsrisk
är förbjuden.
 När maskinen används i risk-
områden ska motsvarande
säkerhetsföreskrifter beak-
tas.
Elektriska komponenter
Säker hantering
79
SV
Page: 79
– 7
 Använd inte maskinen när
den har fallit ner tidigare, när
den har synliga skador eller
när den är otät.
몇 VARNING
 Aggregatet får inte användas
av barn eller personer som
inte har tillräcklig kunskap.
 Denna apparat är ej avsedd
att användas av personer
med begränsade psykiska,
sensoriska eller mentala
egenskaper eller som saknar
erfarenhet och/eller kunskap
att hantera den, såvida de
inte befinner sig under upp-
sikt av en person ansvarig för
deras säkerhet eller har fått
anvisningar från en sådan
person om hur apparaten ska
användas och har förstått vil-
ka faror som kan uppstå vid
användningen av apparaten.
 Barn får inte leka med appa-
raten.
 Barn ska hållas under uppsikt
för att garantera att de inte le-
ker med maskinen.
 Håll maskinen borta från barn
medan den är påslagen eller
när den ännu inte har svalnat.
 Använd eller förvara bara ma-
skinen enligt beskrivningen
resp. bilden!
몇 FÖRSIKTIGHET
 Säkerställ innan all typ av ar-
bete med eller på maskinen
dess stabilitet för att undvika
olyckor eller sakskador på
grund av att maskinen faller
omkull.
 Häll aldrig lösningsmedel,
vätskor som innehåller lös-
ningsmedel eller outspädda
syror (t.ex. rengöringsmedel,
bensin, förtunning och ace-
ton) i vattentanken eftersom
de angriper materialet i ma-
skinen.
 Lämna aldrig maskinen utan
uppsikt så länge som den är i
drift.
 Håll kroppsdelar (t.ex. hår,
fingrar) borta från de roteran-
de rengöringsvalsarna.
 Skydda händerna när sughu-
vudet rengörs eftersom du
kan skada dig på vassa före-
mål (t.ex. splitter).
OBSERVERA
 Starta bara maskinen när
färskvattentanken och smuts-
vattentanken är insatta.
 Sug inte upp vassa eller stora
föremål (t.ex. glasbitar, små-
sten, leksaker) med maski-
nen.
 Fyll inte på ättiksyra, avkalk-
ningsmedel, eteriska oljor el-
ler liknande i färskvattentan-
ken. Se även till att sådana
ämnen inte sugs upp.
 Ventilationshålen på maski-
nen får inte vara blockerade.
 Använd bara maskinen på
hårda golv med vattenfast yta
(t.ex. lackad parkett, emalje-
rad klinker, linoleum).
 Maskinen är inte lämplig för
rengöring av mattor och hel-
täckningsmattor.
80 SV
Page: 80
– 8
 För inte maskinen över golv-
galler till konvektorelement.
Vattnet som rinner ut kan inte
sugas upp av maskinen när
den förs över galler.
 Stäng av maskinen på huvud-
brytaren/maskinens ström-
brytare och dra ur elkontak-
ten vid längre arbetspauser
och efter användning.
 Använd inte maskinen vid
temperaturer under 0 °C.
 Skydda maskinen från regn.
Får inte förvaras utomhus.
 Figurer och bilder finns på kar-
tongens utfällbara sidor!
 Figurer och bilder finns på kar-
tongens utfällbara sidor!
Bild
 Stick in handtaget i grundmaskinen så att det hörs
att det hakar fast.
Handtaget måste sitta fast ordentligt i maskinen.
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen så att den står
stadigt.
Bild
 Ta ut färskvattentanken ur maskinen i handtaget.
Bild
 Öppna tanklocket.
 Fyll färskvattentanken med kallt eller ljummet kran-
vatten.
 Rengörings- eller skötselmedel från KÄRCHER
kan fyllas på efter behov i färskvattentanken.*
Se kapitlet ”Rengörings- och skötselmedel”.
 Överskrid inte markeringen ”MAX” när du fyller på.
 Stäng tanklocket.
Bild
 Sätt tillbaka tanken i maskinen.
 Färskvattentanken måste sitta fast ordentligt i ma-
skinen.
OBSERVERA
*Dosera rengörings- eller skötselmedlet korrekt enligt
anvisningarna.
OBSERVERA
Bild
Maskinen får bara suga upp smuts och vätska (max.
250 ml).
Bild
Ta bort eventuella föremål om glasskärvor, grus, skru-
var eller leksaker från golvet innan du börjar.
Kontrollera om golvet tål vatten på ett ställe som inte
syns väl innan maskinen används. Rengör inte vatten-
känsliga ytor som obehandlade korkgolv (fukt kan
tränga in och skada golvet).
Information
Håll i handraet med den ena handen och elsladden med
den andra så att du inte snubblar på sladden.
Bild
Arbeta bakåt mot dörren så att du inte lämnar fotavtryck
på det nytvättade golvet.
 Håll maskinen i ca 60 graders vinkel i handtaget.
 Golvet rengörs genom att man för maskinen fram
och tillbaka med samma hastighet som när man
dammsuger.
 Låt maskinen långsamt glida över golvet om det är
mycket smutsigt.
 Vid leveransomfång av borstvalsar i par i grått och
gult: Båda paren borstvalsar har samma funktiona-
litet men kan användas för olika användningsområ-
den (åtskillnad vad färgerna beträffar, t.ex. för kök
och badrum).
OBSERVERA
Direkt när maskinen startas börjar rengöringsvalsarna
att rotera. Håll hårt i handtaget så att maskinen inte åker
iväg.
Kontrollera att det finns vatten i färskvattentanken och
att smutsvattentanken är insatt i maskinen.
Bild
 Anslut nätkontakten till ett vägguttag.
Beskrivning av aggregatet
1 TILL-/FRÅN brytare
2 Handtag
3 Kabelhållare
4 Nätkabel
5 Kabelklämma
6 Bärhandtag
7 Smutsvattentankens lock/avskiljare
8 Smutsvattentank
9 Handtag på rengöringsvals
10 Rengöringsvalsar
11 Kåpa på sughuvudet
12 Låsning på sughuvudet
13 Färskvattentank
14 Handtag på färskvattentanken
15 Rengörings-/parkeringsstation
16 Mätbägare
17 Filterinsats
18 Rengöringsmedel RM 536
Montering
Börja använda
Fyll färskvattentanken
Drift
Allmän information om
användning
Påbörja arbetet
81
SV
Page: 81
– 9
Bild
 För att valsarna ska blötas snabbt ska 50 ml färsk-
vatten fyllas på i rengöringsstationen med den
medföljande koppen.
 Starta maskinen och låt den gå i stationen i 5 sek-
under.
Maskinen är då fuktig och rengör bättre.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Lyft maskinen från rengöringsstationen i handtaget
och ställ den på golvet.
 Håll i handtaget.
Bild
 Tryck på strömbrytaren (På-/Av) för att starta ma-
skinen.
OBSERVERA
Töm smutsvattentanken innan färskvattentanken fylls
på. Det förhindrar att smutsvattentanken svämmar över.
Se kapitlet ”Töm smutsvattentanken”.
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen.
Bild
 Ta ut färskvattentanken ur maskinen i handtaget.
Bild
 Öppna tanklocket.
 Fyll färskvattentanken med kallt eller ljummet kran-
vatten.
 Tillsätt rengörings- eller skötselmedel efter behov.
 Överskrid inte markeringen ”MAX” när du fyller på.
 Stäng tanklocket.
Bild
 Sätt tillbaka tanken i maskinen.
Färskvattentanken måste sitta fast ordentligt i ma-
skinen.
OBSERVERA
Kontrollera vattennivån regelbundet så att smutsvatten-
tanken inte svämmar över. Överskrid inte markeringen
”MAX”.
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen.
Bild
 Håll i smutsvattentanken i det nedre handtaget och
tryck det övre handtaget nedåt med tummen.
Bild
 Ta ut smutsvattentanken.
Bild
 Ta av locket till smutsvattentanken.
 Töm smutsvattentanken.
 Rengör locket/avskiljaren och smutsvattentanken
med kranvatten om det behövs.
 Sätt på locket till smutsvattentanken.
Locket måste sitta fast ordentligt på smutsvatten-
tanken.
Bild
 Sätt tillbaka tanken i maskinen.
Smutsvattentanken måste sitta fast ordentligt i ma-
skinen.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen.
OBSERVERA
Ställ alltid maskinen i rengörings- eller parkeringsstatio-
nen så att den står stadigt om du avbryter arbetet. An-
nars kan maskinen välta och vätska kan rinna ut och
skada golvet.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen.
Bild
OBSERVERA
Rengör maskinen genom att skölja den när du är klar.
Se kapitlet ”Rengör maskinen genom att skölja den”.
Bild
 Töm maskinen helt.
Bild
till
Bild
 Töm smutsvattentanken.
Se kapitlet ”Töm smutsvattentanken”.
 Töm ut vattnet om det fortfarande finns något kvar
i färskvattentanken eller rengöringsstationen.
Bild
 Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
Bild
 Rulla upp sladden runt kabelhållaren.
 Fäst sladden med klämman.
OBSERVERA
För att undvika luktutveckling måste färskvatten- och
smutsvattentanken tömmas helt och hållet innan enhe-
ten läggs i förvar.
Bild
 Bär maskinen i bärhandtaget till förvaringsplatsen.
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen så att den står
stadigt.
 Förvara apparaten torrt.
OBSERVERA
Skölj alltid igenom maskinen i rengöringsstationen med
rent vatten när du är klar. Maskinen rengörs då korrekt
och smuts och bakterier samlas inte i den och bildar då-
lig lukt.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen.
 Ta ut färskvattentanken och töm ut vattnet om det
fortfarande finns något kvar i den.
 Sätt tillbaka tanken i maskinen.
Fyll på rengöringsvätska
Tömma smutsvattentanken
Avbryta drift
Stänga av apparaten
Förvara aggregatet
Skötsel och underhåll
Rengör maskinen genom att skölja den
82 SV
Page: 82
– 10
Bild
 Ta ur smutsvattentanken och töm den.
Se kapitlet ”Töm smutsvattentanken”.
 Fyll koppen med 200 ml vatten.
 Fyll på vattnet i rengöringsstationen.
 Om det behövs kan ett lämpligt rengöringsmedel
från KÄRCHER fyllas på.
 Tryck på strömbrytaren (På-/Av) för att starta ma-
skinen.
 Kör maskinen i 30-60 sekunder tills allt vatten su-
gits ut ur rengöringsstationen.
Sköljningen är klar.
Hänvisning
Ju längre maskinen går desto mindre fukt finns det kvar
i rengöringsvalsarna.
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Töm smutsvattentanken.
Se kapitlet ”Töm smutsvattentanken”.
 Töm ut vattnet om det fortfarande finns något kvar
i rengöringsstationen.
Bild
 Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
Bild
 Rulla upp sladden runt kabelhållaren.
 Fäst sladden med klämman.
OBSERVERA
Töm färskvatten- och smutsvattentanken innan maski-
nen läggs på golvet för att ta ut valsarna. Därmed kan
inte vätska ur tanken rinna ut på golvet.
Hänvisning
Rengöringsvalsarna kan rengöras separat om de är
mycket smutsiga.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
 Töm färskvattentanken.
Bild
 Töm smutsvattentanken.
Bild
 Vrid ut rengöringsvalsarna med handtaget.
 Rengör rengöringsvalsarna under rinnande vatten.
eller
 Tvätta rengöringsvalsarna i tvättmaskinen på upp
till 60 °C.
OBSERVERA
Använd inte sköljmedel vid rengöring i tvättmaskin. Mik-
rofibrerna skadas inte då och rengöringsvalsarna blir ef-
fektivare.
Rengöringsvalsarna kan inte torktumlas.
 Låt valsarna lufttorka.
Bild
 Vrid in rengöringsvalsarna så långt det går på hål-
laren.
 Sätt in valsarna åt rätt håll med hjälp av färgmarke-
ringarna (t.ex. blått mot blått).
 Kontrollera att rengöringsvalsarna sitter fast or-
dentligt när de satts in.
OBSERVERA
Sughuvudet måste rengöras om det är mycket smutsigt
eller om delar (t.ex. sten, splitter) kommit in i det. De här
delarna skramlar under rengöringen eller blockerar sug-
kanalerna och minskar sugeffekten.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
Bild
 Ta bort rengöringsvalsarna.
Se kapitlet ”Rengör valsarna”.
Bild
 Tryck på sughuvudets låsning.
 Ta av sughuvudets kåpa.
 Rengör sughuvudets kåpa under rinnande vatten.
 Rengör sugkanalerna och spåren i sughuvudets
kåpa från smuts om det behövs.
 Rengör sughuvudet med en fuktig trasa.
 Fäst kåpan på sughuvudet.
Bild
 Vrid in rengöringsvalsarna så långt det går på hål-
laren.
Se kapitlet ”Rengör valsarna”.
OBSERVERA
För att avskiljaren inte ska blockeras av damm och
smuts eller smuts lagras i tanken måste smutsvatten-
tanken rengöras regelbundet.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Ställ maskinen i rengöringsstationen.
Bild
till
Bild
 Ta ut smutsvattentanken ur maskinen.
Se kapitlet ”Töm smutsvattentanken”.
 Rengör locket/avskiljaren och smutsvattentanken
med kranvatten.
 Smutsvattentanken kan även diskas i diskmaski-
nen.
Bild
 Sätt sedan in smutsvattentankenen och locket i
maskinen igen.
OBSERVERA
Olämpliga rengörings- och skötselmedel kan skada ma-
skinen och leda till att garantin upphör.
Hänvisning
Tillsätt rengörings- eller skötselmedel för golvrengöring
från KÄRCHER efter behov.
 Följ tillverkarens doseringsanvisningar för rengö-
rings- eller skötselmedel.
 Fyll först på vatten och sedan rengörings- eller
skötselmedel i färskvattentanken så att det inte bil-
das skum.
 För att MAX-volymen i färskvattentanken inte ska
överskridas måste du lämna plats för rengörings-
eller skötselmedlet när du fyller på.
Rengör valsarna
Rengör sughuvudet
Rengör smutsvattentanken
Rengörings- och skötselmedel
83
SV
Page: 83
– 11
Fel har ofta enkla orsaker som du själv kan åtgärda med
hjälp av fölande översikt. Om du inte är säker eller om
fel uppkommer som inte finns med här bör du ta kontakt
med en auktoriserad kundtjänst.
Filterinsatsen är inte isatt.
Bild
 Ta ur färskvattentanken och sätt i filterinsatsen
med stiftet uppåt.
Filterinsatsen sitter åt fel håll.
 Ta ur filterinsatsen och sätt i den med stiftet uppåt.
Inget vatten i vattentanken.
 Efterfylla vatten
Färskvattentanken sitter inte rätt i maskinen.
 Sätt in färskvattentanken så att den sitter rätt i ma-
skinen.
Det saknas rengöringsvalsar eller de är inte korrekt in-
satta.
Bild
 Sätt in rengöringsvalsarna eller skruva fast dem så
långt det går på hållaren.
Rengöringsvalsarna är smutsiga eller slitna.
 Rengör rengöringsvalsarna.
eller
 Byt rengöringsvalsarna.
Valsarna blockeras.
Bild
 Ta ut valsarna och kontrollera om något föremål el-
ler nätkabeln har fastnat i valsarna.
Valsarna är för torra.
 Fukta valsarna fukta maskinen med 200 ml vatten
i parkeringsstationen.
Det finns delar (t.ex. stenar eller splitter) i sughuvudet.
Bild
 Ta bort kåpan och rengör sughuvudet.
Se kapitlet ”Rengör sughuvudet”.
Sugkanalerna och spåren i sughuvudet är blockerade.
Bild
 Ta bort kåpan och rengör sughuvudet.
Se kapitlet ”Rengör sughuvudet”.
Smutsvattentank är full.
Bild
till
Bild
 Töm genast smutsvattentanken.
Se kapitlet ”Rengör smutsvattentanken”.
Smutsvattentanken sitter inte rätt i maskinen.
 Kontrollera om locket sitter på smutsvattentanken
korrekt.
Se kapitlet ”Rengör smutsvattentanken”.
Avskiljaren är blockerad.
 Ta av locket från smutsvattentanken och rengör av-
skiljaren.
Se kapitlet ”Rengör smutsvattentanken”.
Separatorns filternät i smutsvattentanken skadades när
det rengjordes.
 Byt separator.
Rengörings- eller skötselmedlet lämpar sig inte för ma-
skinen eller är feldoserat.
 Använd rengörings- eller skötselmedel som rekom-
menderas av tillverkaren.
Se kapitlet ”Rengörings- och skötselmedel”.
 Följ tillverkarens doseringsanvisningar.
Den första fuktningen av valsarna genomfördes inte eller
genomfördes under för kort tid och de är därför inte ordent-
ligt fuktade (valsarna rengör därför endast delvis).
Bild
 Fukta valsarna ordentligt.
OBSERVERA
Ta inte bort handtaget från basenheten efter montering-
en.
Handtaget får endast tas bort från basenheten om ap-
paraten ska skickas på service.
Bild
Se bilden i slutet av bruksanvisningen
 Stick in skruvmejseln med 90 graders vinkel i det lil-
la hålet på baksidan av handtaget och ta av det.
OBSERVERA
Se till att anslutningskabeln mellan basenheten och
handtaget inte skadas.
Med reservation för tekniska ändringar!
Åtgärder vid störningar
Valsbefuktning med färskvatten saknas
Maskinen tar inte upp smuts
Valsarna roterar inte
Högt knackande när maskinen sätts på
Slamrande ljud i sughuvudet
Sugeffekten försämras
Maskinen förlorar smutsvatten
Maskinen lämnar streck på golvet
Borttagning av handtaget från basenheten
Tekniska data
Elanslutning
Spänning 220–240 V
1~50-60 Hz
Skyddsgrad IPX4
Skyddsklass II
Prestanda
Effekt 460 W
Valsvarv per minut 500 V/min
Påfyllningsmängd
Färskvattentank 400 ml
Rengöringsstation 200 ml
Mått
Kabellängd 7,0 m
Vikt (utan rengöringsvätska) 5,0 kg
Längd 320 mm
Bredd 270 mm
Höjd 1220 mm
84 SV

Question & answers

There are no questions about the Kärcher FC 5 Premium yet.

Ask a question about the Kärcher FC 5 Premium

Have a question about the Kärcher FC 5 Premium but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Kärcher FC 5 Premium. Please make sure that you describe your difficulty with the Kärcher FC 5 Premium as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.