Kärcher FC 3 Cordless manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Kärcher FC 3 Cordless below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Kärcher
  • Product: Dammsugare
  • Model/name: FC 3 Cordless
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 84
– 6
Läs bruksanvisningen innan maskinen
används första gången, följ anvisning-
arna och spara den för framtida behov,
eller för nästa ägare.
Golvrengöringsmaskinen får endast användas för ren-
göring av hårda golv för privat bruk och endast på hårda
golv som tål vatten.
Rengör inga vattenkänsliga underlag som obehandlade
korkgolv (fukt kan tränga in och skada golvet).
Maskinen är lämplig för rengöring av PVC, linoleum,
klinker, sten, oljad och vaxad parkett, laminat samt golv-
beläggningar som tål vatten.
Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte
emballaget i hushållssoporna utan för dem till
återvinning.
Batterier, engångs och uppladdningsbara, inne-
håller ämnen som inte får komma ut i miljön. Ma-
skinen och batterierna i den får därför inte kas-
tas i hushållssoporna. Avfallshanteringen kan
göras utan kostnad via lokala återlämnings- och insam-
lingssystem
Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns på:
www.kaercher.com/REACH
Aggregatets leveransomfång är avbildat på förpack-
ningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är full-
ständig.
Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller
om det finns transportskador.
Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar,
så att en säker och störningsfri drift av maskinen är ga-
ranterad.
Information om tillbehör och reservdelar finns på
www.kaercher.com.
I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats
av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på
aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning
att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I
frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto
till inköpsstället eller närmaste auktoriserade service-
verkstad.
(Se baksidan för adress)
– Förutom anvisningarna i
bruksanvisningen måste gäl-
lande allmänna säkerhets-
och olycksfallsföreskrifter be-
aktas.
– De varnings- och hänvis-
ningsskyltar som finns på ap-
paraten ger viktiga hänvis-
ningar för riskfri drift.
 FARA
Varnar om en omedelbart över-
hängande fara som kan leda till
svåra personskador eller döds-
fall.
몇 VARNING
Varnar om en möjligen farlig si-
tuation som kan leda till svåra
personskador eller döden.
몇 FÖRSIKTIGHET
Varnar om en möjligen farlig si-
tuation som kan leda till lättare
personskador.
OBSERVERA
Varnar om en möjligen farlig si-
tuation som kan leda till materi-
ella skador.
Innehåll
Allmänna anvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 6
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 6
Beskrivning av aggregatet. . . . . . . . . . . . . . . SV 9
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 10
Börja använda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 10
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 10
Skötsel och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 11
Åtgärder vid störningar . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 12
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV 13
Allmänna anvisningar
Ändamålsenlig användning
Miljöskydd
Leveransens innehåll
Reservdelar
Garanti
Symboler på aggregatet
OBSERVERA
Observera följande tillvägagångssätt när
du fyller på färskvattentanken under rengö-
ringsarbeten:
1.
Töm först smutsvattentanken.
2.
Fyll sedan på färskvattentanken.
Säkerhetsanvisningar
Risknivåer
85
SV
Page: 85
– 7
 FARA
 Sänk inte ned enheten i vat-
ten!
 Kontrollera före användning-
en att apparaten och dess till-
behör befinner sig i ett oklan-
derligt tillstånd. Om tillståndet
inte är korrekt får den inte tas
i bruk.
 Vid synlig skada ska laddaren
med laddkabel omgående by-
tas ut mot en originaldel.
 Stäng av aggregatet och dra
ut nätkontaken innan vård
och skötselarbeten ska utfö-
ras.
 Reparationer på apparaten
får endast genomföras av en
auktoriserad kundtjänst.
 Maskinen innehåller elektris-
ka komponenter - rengör inte
under rinnande vatten.
 Stick inte in några ledande fö-
remål (t.ex. skruvmejslar eller
liknande) i laddningsuttaget.
 Rör inte vid kontakter eller
ledningar.
 Uppgifterna om spänning på
typskylten måste överens-
stämma med försörjnings-
spänningen.
 Drag inte kabeln över vassa
kanter och kläm inte ihop den.
몇 VARNING
 Maskinen får endast anslutas
till ett nätuttag som installe-
rats av elektriker enligt IEC
60364.
 Maskinen får endast anslutas
till växelström. Spänningen
ska motsvara den spänning
som är angiven på maski-
nens typskylt.
 Av säkerhetsskäl rekommen-
derar vi principiellt att pum-
pen används med jordfelsbry-
tare (max. 30mA).
 FARA
Risk för elektrisk stöt.
 Ta aldrig tag i nätkontakten
eller eluttaget med fuktiga
händer.
 Använd inte laddaren när den
är smutsig eller fuktig.
 Använd inte laddaren på plat-
ser där det finns risk för ex-
plosion.
 Bär inte laddaren i nätslad-
den.
 Använd och förvara bara lad-
daren inomhus.
 Skydda nätsladden mot vär-
me, skarpa kanter, olja och
rörliga apparatdelar.
 Undvik förlängningssladdar
med flerkontaktsuttag och
samtidig drift av flera appara-
ter.
 Tag inte nätkontakten ur
vägguttaget genom att dra i
sladden.
 Täck inte över laddaren och
håll ventilationsöppningar
fria.
 Öppna inte laddaren. Låt en-
dast fackpersonal utföra re-
parationer.
 Laddaren får endast använ-
das för laddning av godkän-
Elektriska komponenter
Batteriladdare
86 SV
Page: 86
– 8
da, uppladdningsbara batte-
rier.
 Vid synlig skada ska laddaren
med laddkabel omgående by-
tas ut mot en originaldel.
 FARA
Risk för elektrisk stöt.
 Utsätt inte det uppladdnings-
bara batteriet för starkt sol-
sken, värme samt eld.
몇 VARNING
 Det uppladdningsbara batte-
riet får bara laddas med den
bifogade originalladdaren el-
ler en laddare som godkänts
av KÄRCHER.
Använd följande adapter:
 Öppna inte batteriet, risk för
kortslutning, dessutom kan ir-
riterande ångor eller frätande
vätska läcka ut.
 FARA
 Användaren måste använda
apparaten enligt föreskrifter-
na. Användaren ska ta hän-
syn till förutsättningarna på
platsen och kontrollera att
ingen uppehåller sig i närhe-
ten vid arbete med maskinen.
 Användning av maskinen i ut-
rymmen med explosionsrisk
är förbjuden.
 När maskinen används i risk-
områden ska motsvarande
säkerhetsföreskrifter beak-
tas.
 Använd inte maskinen när
den har fallit ner tidigare, när
den har synliga skador eller
när den är otät.
 Håll förpackningsfolien borta
från barn, risk för kvävning!
몇 VARNING
 Aggregatet får inte användas
av barn eller personer som
inte har tillräcklig kunskap.
 Denna apparat är ej avsedd
att användas av personer
med begränsade psykiska,
sensoriska eller mentala
egenskaper eller som saknar
erfarenhet och/eller kunskap
att hantera den, såvida de
inte befinner sig under upp-
sikt av en person ansvarig för
deras säkerhet eller har fått
anvisningar från en sådan
person om hur apparaten ska
användas och har förstått vil-
ka faror som kan uppstå vid
användningen av apparaten.
 Barn får inte leka med appa-
raten.
 Barn ska hållas under uppsikt
för att garantera att de inte le-
ker med maskinen.
 Håll maskinen borta från barn
medan den är påslagen eller
när den ännu inte har svalnat.
 Rengöringen och använ-
darunderhållet får inte utföras
av barn om de inte står under
uppsikt.
 Använd eller förvara bara ma-
skinen enligt beskrivningen
resp. bilden!
Uppladdningsbart batteri
Säker hantering
PS02
87
SV
Page: 87
– 9
몇 FÖRSIKTIGHET
 Säkerställ innan all typ av ar-
bete med eller på maskinen
dess stabilitet för att undvika
olyckor eller sakskador på
grund av att maskinen faller
omkull.
 Häll aldrig lösningsmedel,
vätskor som innehåller lös-
ningsmedel eller outspädda
syror (t.ex. rengöringsmedel,
bensin, förtunning och ace-
ton) i vattentanken eftersom
de angriper materialet i ma-
skinen.
 Lämna aldrig maskinen utan
uppsikt så länge som den är i
drift.
 Håll kroppsdelar (t.ex. hår,
fingrar) borta från de roteran-
de rengöringsvalsarna.
 Skydda händerna när golvhu-
vudet rengörs eftersom du
kan skada dig på vassa före-
mål (t.ex. splitter).
 Skydda anslutningskabeln
mot värme, vassa kanter, olja
och rörliga komponenter.
OBSERVERA
 Starta bara maskinen när
färskvattentanken och smuts-
vattentanken är insatta.
 Sug inte upp vassa eller stora
föremål (t.ex. glasbitar, små-
sten, leksaker) med maski-
nen.
 Fyll inte på ättiksyra, avkalk-
ningsmedel, eteriska oljor el-
ler liknande i färskvattentan-
ken. Se även till att sådana
ämnen inte sugs upp.
 Använd bara maskinen på
hårda golv med vattenfast yta
(t.ex. lackad parkett, emalje-
rad klinker, linoleum).
 Maskinen är inte lämplig för
rengöring av mattor och hel-
täckningsmattor.
 För inte maskinen över golv-
galler till konvektorelement.
Vattnet som rinner ut kan inte
sugas upp av maskinen när
den förs över galler.
 Stäng av maskinen på huvud-
brytaren/maskinens ström-
brytare och dra ur laddarens
nätkontakt vid längre arbets-
pauser och efter användning.
 Använd inte maskinen vid
temperaturer under 0 °C.
 Skydda maskinen från regn.
Får inte förvaras utomhus.
* FC 3 Cordless
** FC 3 Cordless Premium
Beskrivning av aggregatet
1 TILL-/FRÅN brytare
2 Handtag
3 Vägghalksäkring handtag
4 Färskvattentank
5 Greppfördjupning på färskvattentanken
6 Laddningsuttag
7 Smutsvattentank
8 Handtag på rengöringsvals
9 Rengöringsvalsar
10 Golvhuvudkåpa
11 Förregling golvhuvudkåpa
12 Batteriindikering
13 Laddare med laddkabel
14 Parkeringsstation
15 Förvaring valsar
16 * Rengöringsmedel RM 536 30 ml
17 ** Rengöringsmedel RM 534 30 ml
18 ** Rengöringsmedel RM 536 500 ml
19 Skumdämpare FoamStop 30 ml
9 ** Rengöringsvalsar 2x
88 SV
Page: 88
– 10
Bild
 Stick in handtaget i grundmaskinen så att det hörs
att det hakar fast.
Handtaget måste sitta fast ordentligt i maskinen.
Bild
 Ställ maskinen i parkeringsstationen så att den står
stadigt.
Bild
 Vrid in rengöringsvalsarna så långt det går på hål-
laren.
 Sätt in valsarna åt rätt håll med hjälp av färgmarke-
ringarna (t.ex. blått mot blått).
 Kontrollera att rengöringsvalsarna sitter fast or-
dentligt när de satts in.
Bild
 Anslut laddkabeln till maskinens laddningsuttag.
 Sätt laddarens nätkontakt i ett vägguttag.
Bild
 LED-kontrollamporna visar batteriets aktuella ladd-
ningstillstånd.
 När det hela tomma batteriet laddas blinkar alla 3
LED-kontrollampor efter varandra, nedifrån och
upp.
 Vid 1/3 batteriladdning lyser den nedersta LED:en
konstant, men de övre LED:erna fortsätter att blin-
ka.
 Vid 2/3 batteriladdning lyser de båda nedre LED:er-
na konstant, men den översta LED:en fortsätter att
blinka.
 Efter att batteriet har laddats helt lyser de 3 LED-
kontrollamporna konstant i ytterligare 60 minuter.
Efter den här tiden slocknar LED-kontrollamporna.
Bild
 Dra ut nätkontakten ur eluttaget och laddkabeln ur
laddningsuttaget efter laddningen.
Bild
 Ställ maskinen i parkeringsstationen.
Bild
 Håll färskvattentanken i handtagsfördjupningen
och ta ut den ur maskinen.
Bild
 Öppna tanklocket och vrid det åt sidan.
Bild
 Fyll färskvattentanken med kallt eller ljummet kran-
vatten.
 Rengörings- eller skötselmedel från KÄRCHER
kan fyllas på efter behov i färskvattentanken.*
 Överskrid inte markeringen ”MAX” när du fyller på.
 Stäng tanklocket.
Bild
 Sätt tillbaka tanken i maskinen.
 Färskvattentanken måste sitta fast ordentligt i ma-
skinen.
OBSERVERA
*Dosera rengörings- eller skötselmedlet korrekt enligt
anvisningarna.
OBSERVERA
Bild
Maskinen kan bara suga upp smuts och vätska (max.
140 ml).
Bild
Sopa eller dammsug golvet innan du påbörjar arbetet.
Detta gör att golvet är fritt från smuts/lösa partiklar före
den fuktiga rengöringen.
Kontrollera om golvet tål vatten på ett ställe som inte
syns väl innan maskinen används. Rengör inte vatten-
känsliga ytor som obehandlade korkgolv (fukt kan
tränga in och skada golvet).
Bild
Arbeta bakåt mot dörren så att du inte lämnar fotavtryck
på det nytvättade golvet.
 Golvet rengörs genom att man för maskinen fram
och tillbaka med samma hastighet som när man
dammsuger.
 Låt maskinen långsamt glida över golvet om det är
mycket smutsigt.
Du behöver inte använda tryck på maskinen.
 Vid leveransomfång av borstvalsar i par i grått och
gult: Båda paren borstvalsar har samma funktiona-
litet men kan användas för olika användningsområ-
den (åtskillnad vad färgerna beträffar, t.ex. för kök
och badrum).
OBSERVERA
Direkt när maskinen startas börjar rengöringsvalsarna
att rotera. Håll hårt i handtaget så att maskinen inte åker
iväg.
Kontrollera att det finns vatten i färskvattentanken och
att smutsvattentanken är insatt i maskinen.
Bild
 Tryck på strömbrytaren (På-/Av) för att starta ma-
skinen.
 Dra med maskinen fram och tillbaka flera gånger
tills valsarna är tillräckligt fuktade.
Bild
– 3 LED lyser – 3/3 batteriets hållbarhet (full körtid).
– 2 LED lyser – 2/3 batteriets hållbarhet.
– 1 LED lyser – 1/3 batteriets hållbarhet.
 Ca 2 minuter innan batteriet är tomt blinkar den ne-
dersta LED:en.
 När batteriet är tomt och maskinen har stängts av
blinkar den nedersta LED:en snabbare i 60 sekun-
der.
OBSERVERA
Töm smutsvattentanken innan färskvattentanken fylls
på. Det förhindrar att smutsvattentanken svämmar över.
Se kapitlet ”Fyll färskvattentanken”.
Se kapitlet ”Töm smutsvattentanken”.
Montering
Börja använda
Montera valsar
Laddningsförlopp
Fyll färskvattentanken
Drift
Allmän information om
användning
Påbörja arbetet
Batteriets gångtid
Fyll på rengöringsvätska
89
SV
Page: 89
– 11
Bild
 Ställ maskinen i parkeringsstationen.
Bild
 Manövrera golvhuvudkåpans förregling.
 Ta av golvhuvudkåpan.
Bild
 Ta ut smutsvattentanken ur golvhuvudet.
Bild
 Fäll upp luckorna över de båda smutsvattentankarna.
 Töm smutsvattentanken.
Bild
 Rengör golvhuvudkåpan och smutsvattentanken
med kranvatten om det behövs.
 Luckorna på de båda smutsvattentankarna kan tas
av och rengöras separat.
 Sätt tillbaka och lås luckorna på de båda smutsvat-
tentankarna.
Bild
 Sätt in smutsvattentanken i golvhuvudet.
Bild
 Manövrera golvhuvudkåpans förregling och sätt
skyddet på golvhuvudet. Släpp sedan förreglingen.
 Smutsvattentanken och golvhuvudkåpan måste
sitta fast i eller på maskinen.
OBSERVERA
Vid längre arbetsuppehåll rekommenderar vi att ställa
maskinen i parkeringsstationen, för att undvika skador
på känsliga golv till följd av de fuktiga valsarna.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Ställ maskinen i parkeringsstationen.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Ställ maskinen i parkeringsstationen.
OBSERVERA
Rengör maskinen när du är klar.
Bild
 Töm ut vattnet om det fortfarande finns något kvar
i färskvattentanken.
Bild till
 Rengör smutsvattentanken, golvhuvudkåpan och
rengöringsvalsarna.
Se kapitlet ”Rengör smutsvattentanken”.
Se kapitlet ”Rengör golvhuvudet”.
Se kapitlet ”Rengör valsarna”.
OBSERVERA
För att undvika luktutveckling måste färskvatten- och
smutsvattentanken tömmas helt och hållet innan enhe-
ten läggs i förvar.
Låt våta valsar lufttorka, t.ex. i parkeringsstationen. Ställ
dem inte för att torka i stängda skåp.
Bild
 Ställ maskinen i parkeringsstationen.
Bild
 Låt de våta valsarna torka i parkeringsstationen.
 Förvara apparaten torrt.
OBSERVERA
För att undvika att smuts fastnar i tanken måste smuts-
vattentanken rengöras regelbundet.
OBSERVERA
Rengör inte golvhuvudkåpan i diskmaskinen. Maski-
nens grundfunktion kan påverkas om golvhuvudkåpan
blir skev under diskningen, vilket innebär att avstrykar-
kanten inte längre trycker korrekt mot valsarna. Rengö-
ringsresultatet försämras i så fall.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Ställ maskinen i parkeringsstationen.
Bild till
 Ta ut smutsvattentanken ur maskinen.
Se kapitlet ”Töm smutsvattentanken”.
 Rengör golvhuvudkåpan, smutsvattentanken och
smutsvattentankens luckor med kranvatten.
 Luckorna på de båda smutsvattentankarna kan tas
av och rengöras separat.
 Smutsvattentanken och smutsvattentankens luck-
or tål maskindisk.
Hänvisning
Gummit på smutsvattentankens luckor kan bli klibbigt
efter rengöring i diskmaskin. Detta påverkar dock inte
tätheten.
Bild till
 Tvätta även valsarna när maskinen inte längre ska
användas.
Se kapitlet ”Rengör valsarna”.
Bild till
 Efter rengöringen sätter du smutsvattentanken
med luckorna och golvhuvudkåpan i maskinen
igen.
OBSERVERA
Rengör golvhuvudet om det är smutsigt.
OBSERVERA
Rengör inte golvhuvudkåpan i diskmaskinen. Maski-
nens grundfunktion kan påverkas om golvhuvudkåpan
blir skev under diskningen, vilket innebär att avstrykar-
kanten inte längre trycker korrekt mot valsarna. Rengö-
ringsresultatet försämras i så fall.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Ställ maskinen i parkeringsstationen.
Bild
 Manövrera golvhuvudkåpans förregling.
 Ta av golvhuvudkåpan.
Bild
 Rengör golvhuvudkåpan under rinnande vatten.
 Rengör smutsvattentanken och valsarna.
Se kapitlet ”Rengör smutsvattentanken”.
Se kapitlet ”Rengör valsarna”.
 Rengör valsdrivningen med en våt trasa.
Bild
 Sätt i golvhuvudkåpan i golvhuvudet.
Tömma smutsvattentanken
Avbryta drift
Stänga av apparaten
Förvara aggregatet
Skötsel och underhåll
Rengör smutsvattentanken
Rengör golvhuvudet
90 SV
Page: 90
– 12
OBSERVERA
Valsarna ska rengöras under vattenkranen eller i tvätt-
maskinen efter varje användning, så att det inte bildas
några rengöringsmedelsrester som med tiden kan leda
till skumbildning.
Töm färskvatten- och smutsvattentanken innan du läg-
ger maskinen på golvet för att ta ut valsarna. På så sätt
undviker du att det rinner ut vätska ur tanken på golvet.
Bild
 Stäng av maskinen genom att trycka på strömbry-
taren.
Bild
 Ställ maskinen i parkeringsstationen.
Bild
 Vrid ut rengöringsvalsarna med handtaget.
Bild
 Rengör rengöringsvalsarna under rinnande vatten.
eller
 Tvätta rengöringsvalsarna i tvättmaskinen på upp
till 60 °C.
OBSERVERA
Använd inte sköljmedel vid rengöring i tvättmaskin. Mik-
rofibrerna skadas inte då och rengöringsvalsarna blir ef-
fektivare.
Rengöringsvalsarna kan inte torktumlas.
Bild till
 Efter rengöringen sätter du valsarna i parkerings-
stationen och låter dem lufttorka.
 Valsarna torkar snabbare om man först vrider ur
dem.
 Om maskinen inte längre ska användas rengör du
även golvhuvudkåpan och smutsvattentanken.
 Rengör valsdrivningen med en våt trasa.
OBSERVERA
Olämpliga rengörings- och skötselmedel kan skada ma-
skinen och leda till att garantin upphör.
Hänvisning
Tillsätt rengörings- eller skötselmedel för golvrengöring
från KÄRCHER efter behov.
 Följ tillverkarens doseringsanvisningar för rengö-
rings- eller skötselmedel.
 Fyll först på vatten och sedan rengörings- eller
skötselmedel i färskvattentanken så att det inte bil-
das skum.
 För att MAX-volymen i färskvattentanken inte ska
överskridas måste du lämna plats för rengörings-
eller skötselmedlet när du fyller på.
Fel har ofta enkla orsaker som du själv kan åtgärda med
hjälp av fölande översikt. Om du inte är säker eller om
fel uppkommer som inte finns med här bör du ta kontakt
med en auktoriserad kundtjänst.
 Laddningskontakten/nätkontakten är inte korrekt
ansluten.
 Anslut laddningskontakten/nätkontakten på rätt
sätt.
 Batteriet är tomt.
 Ladda maskinen.
 Kontrollera om laddkabeln fortfarande sitter i ma-
skinen.
 Dra ut laddkabeln, eftersom maskinen inte kan an-
vändas med ansluten laddkabel.
Den nedersta LED:en blinkar när maskinen tillkopplas
och maskinen startar inte.
 Batteriet är tomt.
 Ladda maskinen.
Alla LED:er blinkar snabbt tillsammans.
 Maskinen har en motorblockering (t.ex. på grund
av för starkt tryck mot valsarna eller på grund av
körning mot en vägg eller ett hörn).
 Stäng av maskinen och starta den igen.
eller
 Användning av fel eller defekt nätdel.
 Använd originalnätdelen och byt ut ev. defekt nät-
del.
De tre LED:erna tänds efter varandra i 1-sekundstakt.
 Maskinen är för varm under användning (t.ex. vid
höga omgivande temperaturer).
 Ta en paus och låt maskinen svalna.
 Om maskinen dessutom stängs av:
 Ta en paus och låt maskinen svalna.
 Maskinen går inte att tillkoppla förrän den har fått
svalna.
Valsarna är inte tillräckligt fuktade.
 Fukta valsarna genom att dra dem fram och tillbaka
på ett ställe.
Inget vatten i färskvattentanken.
 Efterfylla vatten
Färskvattentanken sitter inte rätt i maskinen.
 Sätt in färskvattentanken så att den sitter rätt i ma-
skinen.
Det saknas rengöringsvalsar eller de är inte korrekt in-
satta.
 Sätt in rengöringsvalsarna eller skruva fast dem så
långt det går på hållaren.
Rengöringsvalsarna är smutsiga eller slitna.
 Rengör rengöringsvalsarna.
eller
 Byt rengöringsvalsarna.
Rengöringsmedlet saknas, är feldoserat eller är av fel
typ
 Använd endast rengöringsmedel från KÄRCHER
och dosera i rätt mängd.
Golvhuvudkåpan felmonterad
 Kontrollera att golvhuvudkåpan sitter som den ska.
Ta av kåpan och sätt dit den igen.
Hänvisning
Lätt skumbildning i golvhuvudet under användningen är
normalt och påverkar inte funktionen på något sätt. Ex-
tra åtgärder är bara nödvändiga vid överdriven skum-
bildning (t.ex. skumränder på golvet).
Fel rengöringsmedel eller fel dosering.
 Använd endast rengöringsmedel från KÄRCHER
och dosera i rätt mängd.
Maskinens funktionssätt styrs av borttagningen av
smutsen från rengöringsvalsarna. Smuts- och rengö-
ringsmedelsrester från golvbeläggningar samlas i
smutsvattentanken. Detta kan leda till skumbildning un-
der vissa förhållanden.
Rengör valsarna
Rengörings- och skötselmedel
Åtgärder vid störningar
Batteriet laddas inte
Det går inte att starta maskinen
LED-felmeddelande
Valsarna är för torra
Maskinen tar inte upp smuts
Skumbildning i golvhuvudet och på golvet
91
SV
Page: 91
– 13
 Rengör valsarna noggrant med vatten för att ta bort
smuts- och rengöringsmedelsrester.
Bild
Bild
Bild
 Vid kraftig skumbildning ska FoamStop tillsättas i
den tomma smutsvattentanken innan rengöringen
startar. Följ doseringsanvisningen på flasketiket-
ten.
Valsarna är smutsiga.
 Rengör valsarna.
Valsarna är inte tillräckligt fuktade.
 Fukta valsarna genom att dra dem fram och tillbaka
på ett ställe.
Fel rengöringsmedel eller fel dosering.
 Använd endast rengöringsmedel från KÄRCHER
och dosera i rätt mängd.
Det finns rester av andra rengöringsmedel på golvet.
 Tvätta bort dessa rester noggrant med vatten.
 Rengör golvet flera gånger med maskinen och rena
valsar, utan rengöringsmedel. På så sätt avlägsnas
resterna av rengöringsmedlet från golvet.
Valsarna blockeras.
 Ta bort valsarna och kontrollera om det har fastnat
något föremål i dem.
 Kontrollera om valsarna är inskruvade till anslag på
valshållaren.
 Kontrollera att golvhuvudkåpan sitter som den ska.
Ta av kåpan och sätt dit den igen.
Golvhuvudkåpan felmonterad
 Kontrollera att golvhuvudkåpan sitter som den ska.
Ta av kåpan och sätt dit den igen.
Valsarna är nötta.
 Byt ut valsarna.
Smutsvattentank är full.
 Töm genast smutsvattentanken.
Smutsvattentanken sitter inte rätt i maskinen.
 Kontrollera om golvhuvudkåpan sitter fast på
smutsvattentanken.
 Kontrollera att smutsvattentankens luckor är or-
dentligt stängda.
OBSERVERA
Ta inte bort handtaget från basenheten efter montering-
en.
Handtaget får endast tas bort från basenheten om ap-
paraten ska skickas på service.
Bild
Se bilden i slutet av bruksanvisningen
 Stick in skruvmejseln med 90 graders vinkel i det lil-
la hålet på baksidan av handtaget och ta av det.
OBSERVERA
Se till att anslutningskabeln mellan basenheten och
handtaget inte skadas.
Med reservation för tekniska ändringar!
Ej tillfredsställande rengöringsresultat
Valsarna roterar inte
Vattenupptagningen ej optimal
Maskinen förlorar smutsvatten
Borttagning av handtaget från basenheten
Tekniska data
Elanslutning
Spänning 100-240 V
1~50-60 Hz
Skyddsgrad IPX4
Aggregat
Skyddsklass III
Laddarens skyddsklass II
Nominell effekt apparat 40 W
Märkspänning batteri 7,2 V
Typ av uppladdningsbart batteri Litiumjon
Arbetstid med full batteriladdning 20 min
Laddtid vid tomt batteri 4 tim
Utgångsspänning laddare 9,5 V
Utgångsström laddare 0,6 A
Prestanda
Valsvarv per minut 500 V/min
Påfyllningsmängd
Färskvattentank 360 ml
Smutsvattentank 140 ml
Mått
Vikt (utan tillbehör och rengö-
ringsvätskor)
2,4 kg
Längd 305 mm
Bredd 226 mm
Höjd 1220 mm
Kabellängd
laddare 1800 mm
92 SV

Question & answers

There are no questions about the Kärcher FC 3 Cordless yet.

Ask a question about the Kärcher FC 3 Cordless

Have a question about the Kärcher FC 3 Cordless but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Kärcher FC 3 Cordless. Please make sure that you describe your difficulty with the Kärcher FC 3 Cordless as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.