Huawei Watch GT manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Huawei Watch GT below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Huawei
  • Product: Klocka
  • Model/name: Watch GT
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 85
83
Snabbstartsguide
1. Laddar
Anslut klockan till laddningskabeln enligt följande figur. Rikta in och fäst laddningsporten på magneterna i
laddningsvaggan. Batterinivån visas på skärmen.
• Torka laddningsporten så att den är torr innan laddning.
• Använd den avsedda laddningskabeln som levererades med klockan för att ladda den.
2. Hämta Huawei Health
Hämta och installera Huawei Health-appen genom att skanna QR-koden till höger eller genom
att söka efter Huawei Health i Google Play Store eller Apple App Store.
3. Koppla ihop klockan med telefonen
4. Få hjälp
Välj klockan från enhetslistan i Huawei Health-appen och följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja
parkopplingen.
Visa onlinehjälpen i Huawei Health-appen för mer information om anslutning och funktioner samt
användbara tips.
Strömknapp
Tryck och håll
strömknappen intryckt för
att slå på strömmen, slå
av eller starta om klockan.
Funktionsknapp
Sensor för
pulsövervakning
Laddningsport
Page: 86
84
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Med ensamrätt.
DET HÄR DOKUMENTET ANVÄNDS ENDAST I INFORMATIONSSYFTE OCH UTGÖR INGEN GARANTI
AV NÅGOT SLAG.
Varumärken och tillstånd
, och är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies
Co., Ltd.
Bluetooth®
-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all
användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad.
Andra varumärken och namn på produkter, tjänster och företag som nämns i detta dokument kan tillhöra
sina respektive ägare.
Sekretesspolicy
För bättre förståelse för hur vi skyddar dina personuppgifter kan du läsa sekretesspolicyn på
http://consumer.huawei.com/privacy-policy eller läsa sekretesspolicyn och tjänstevillkoren med hjälp av
appen efter att du har kopplat ihop den med telefonen.
Sprängkapslar och områden
• Stäng av mobiltelefonen eller trådlös enhet när du befinner dig inom ett sprängområde eller i
områden som är skyltad med slå av "tvåvägsradio" eller "elektroniska enheter" för att undvika
störning av sprängningsarbeten.
Drift och säkerhet
• Användning av en icke-godkänd eller inkompatibel nätadapter, laddare eller batteri kan orsaka brand,
explosion eller annan fara.
• Perfekt temperatur är 0°C till 35°C.
• Viss trådlös utrustning kan påverka funktionen hos hörapparater eller pacemakers. Fråga din
tjänsteleverantör om du behöver mer information.
• Pacemakertillverkare rekommenderar ett minsta avstånd på 15 cm mellan en mobiltelefon och en
pacemaker för att eliminera risken för störningar av pacemakern. Om du använder en pacemaker bör du
hålla enheten på motsatt sida om pacemakern och inte bära enheten i någon ficka fram.
• Håll enheten och batteriet borta från stark värme och direkt solljus. Lägg dem inte på
uppvärmningsanordningar, till exempel mikrovågsugnar, spisar eller element.
• Respektera gällande lagar och föreskrifter när du använder enheten. Minska risken för olyckor genom att
Page: 87
85
aldrig använda den trådlösa enheten när du kör.
• Använd inte enheten i dammiga, rökiga eller smutsiga miljöer eller nära magnetfält för att förhindra skada
på enhetens delar eller inre kretsar.
• Använd inte enheten och förvara eller transportera den inte där brandfarliga och explosiva ämnen
förvaras (till exempel på bensinstationer, oljedepåer eller kemikaliefabriker). Användning av enheten i
sådana miljöer ökar risken för explosion eller brand.
• Kassera enheten, batteriet och tillbehör i enlighet med lokala föreskrifter. De får inte slängas tillsammans
med vanligt hushållsavfall. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror.
• Enheten har genomgått testning och har demonstrerats vara vatten- och dammtät i vissa miljöer.
• Enheten har ett inbyggt batteri som inte är borttagbart, försök inte ta bort batteriet eftersom det kan skada
enheten. För att byta ut batteriet måste du lämna in enheten hos ett auktoriserat servicecenter.
• Se till att batterivätskan inte kommer i kontakt med hud eller ögon om batteriet skulle läcka. Om
elektrolyter kommer i kontakt med huden eller stänker i ögonen ska du omedelbart skölja med rent vatten
och kontakta en läkare.
• När du laddar enheten ska du se till att nätadaptern är anslutet till ett eluttag som är nära enheterna och
lätt tillgänglig.
• Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används.
Information om avfallshantering och återvinning
Den överkorsade symbolen med en hjulförsedd soptunna på produkten, batteriet, dokumentet eller
förpackningen är en påminnelse om att alla elektroniska produkter och batterier måste tas till
särskilda sopstationer för miljöfarligt avfall när de kasseras. De får inte slängas tillsammans med
hushållssopor. Det är användarens ansvar att lämna kasserad utrustning till särskilda
insamlingsstationer eller tjänster för separat återvinning av avfall bestående av elektrisk eller
elektronisk utrustning och batterier enligt nationell lagstiftning.
Korrekt insamling och återvinning av din utrustning bidrar till att elektroniskt och elektriskt avfall
(EEE) återvinns på ett sätt som bevarar värdefulla material och skyddar människors hälsa och miljön. Felaktig
hantering, sönderslagning av olyckshändelse, skador och/eller felaktig återvinning efter brukstidens slut kan
skada hälsa och miljö. Kontakta kommunen eller återförsäljaren om du behöver mer information om var och hur
du ska lämna ditt elektriska eller elektroniska avfall, eller besök webbsidan http://consumer.huawei.com/en/.
Minskning av farliga ämnen
Denna enhet och eventuella elektriska tillbehör överensstämmer med lokala tillämpliga bestämmelser om
begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, t.ex. EU:s förordningar om registrering,
Page: 88
86
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), om begränsning av användningen av vissa
farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS) om batterier (om sådana ingår) etc. Försäkran
om överensstämmelse med Reach och förordningen om begränsning av farliga ämnen finns på vår webbsidan
http://consumer.huawei.com/certification.
Överensstämmelse med EU-krav
Strålningsbestämmelser
Viktig säkerhetsinformation om exponering för radiofrekvensstrålning (RF):
Riktlinjerna för exponering för radiofrekvensstrålning (RF) kräver att enheten endast ska användas på
handleden.Om dessa riktlinjer inte följs kan det leda till att gränsvärdet för RF-exponering överskrids.
Uttalande
Härmed deklarerar Huawei Technologies Co., Ltd. att denna enhet FTN-B19 uppfyller de väsentliga kraven i
direktiv 2014/53/EU.
Den senaste och giltiga versionen av DoC (försäkran om överensstämmelse) kan ses på
http://consumer.huawei.com/certification.
Den här enheten får användas i alla EU-medlemsstater.
Följ nationella och lokala föreskrifter som gäller på den plats där enheten används.
Användningen av enheten kan vara begränsad beroende på det lokala nätverket.
Frekvensband och effekt
(a) Frekvensband som radioutrustningen använder: Vissa band kanske inte är tillgängliga i alla länder eller alla
områden. Kontakta din lokala operatör för mer information.
(b) Högsta radiofrekvenseffekten som sänds i frekvensbanden där radioutrustningen används: Maximal effekt för
alla band är mindre än det högsta gränsvärdet som anges i den relaterade harmoniserade standarden.
Frekvensbandens och sändareffektens (strålad och/eller ledd) nominella gränser som gäller för denna
radioutrustning är följande: FTN-B19: Bluetooth: 10 dBm
Information om tillbehör och programvara
Vi rekommenderar att följande tillbehör ska användas:
Laddningsdocka: AF38-1 Laddningskabel
Produktens programvaruversion är FTN-B19: 1.0.0.10
Programuppdateringar släpps av tillverkaren för att rätta fel eller förbättra funktioner efter det att produkten har
släppts. Alla programversioner som släpps av tillverkaren har kontrollerats och är fortfarande kompatibla med
tillhörande regler.
Inga RF-parametrar (till exempel frekvensområde och uteffekten) är tillgängliga för användaren och kan inte
Page: 89
87
ändras av användaren.
För den senaste informationen om tillbehör och programvara ska du se DoC (försäkran om överensstämmelse)
på http://consumer.huawei.com/certification.
Gå till Inställ. > Om > Regleringsinformation (Settings > About > Regulatory Information) på enheten för att
visa skärmen med E-etiketten.
På http://consumer.huawei.com/en/support/hotline finns den senaste informationen om vilka servicetelefonnummer
och e-postadresser som gäller för ditt land eller din region.
FCC-överensstämmelse
Strålningsbestämmelser
Viktig säkerhetsinformation om exponering för radiofrekvensstrålning (RF):
Riktlinjerna för exponering för radiofrekvensstrålning (RF) kräver att enheten endast ska användas på
handleden. Om dessa riktlinjer inte följs kan det leda till att gränsvärdet för RF-exponering överskrids.
FCC-uttalande
Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digital utrustning av klass
B, enligt del 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa gränser har tagits fram för att ge rimligt skydd mot skadlig
strålning vid installation i hemmet. Utrustningen alstrar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och
om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på
radiokommunikation. Det finns dock inte någon garanti för att störning inte inträffar i en specifik installation. Om
utrustningen orsakar skadliga störningar vid mottagning av radio- eller tv-signaler, vilket kan fastställas genom
att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller
flera av följande åtgärder:
--Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
--Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
--Ansluta enheten till ett uttag som hör till en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
--Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio- eller tv-tekniker för att få hjälp.
Den här enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna. Användning omfattas av följande två villkor: (1)
enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar, inklusive störningar
som kan orsaka oönskade effekter.
Varning:Alla ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av Huawei
Technologies Co., Ltd. kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Question & answers

There are no questions about the Huawei Watch GT yet.

Ask a question about the Huawei Watch GT

Have a question about the Huawei Watch GT but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Huawei Watch GT. Please make sure that you describe your difficulty with the Huawei Watch GT as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.