H-WASH 300 PLUS manual
Hoover H-WASH 300 PLUSmanual

Manual för Hoover H-WASH 300 PLUS på Svenska. Denna PDF-handbok har 132 sidor.

PDF 132 1.1mb

Visa en manual för Hoover H-WASH 300 PLUS nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

MANUALSCAT | SV

Frågor & svar

Har du en fråga om Hoover H-WASH 300 PLUS men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Hoover H-WASH 300 PLUS. Se till att du beskriver ditt problem med Hoover H-WASH 300 PLUS så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Hoover H-WASH 300 PLUS

Sida: 1
  SV 35 Tack för att du valde den här produkten. Vi är stolta att kunna erbjuda dig den idealiska produkten och det bästa sortimentet av hushållsapparater för dina dagliga rutiner. Läs den här bruksanvisningen noggrant eftersom den innehåller viktig information om användning och säkerhet samt praktiska tips om underhållet. Läs instruktionerna noggrant innan du börjar använda tvättmaskinen. Vi rekommenderar att du förvarar bruksanvisningen inom räckhåll för användaren och att den skyddas så att den är i gott skick under hela tvättmaskinens livslängd. Varje enskild produkt identifieras med en unik kod med 16 tecken, som brukar kallas ”serienummer”. Koden finns på en etikett sitter fast på maskinen (i närheten av luckan) eller i kuvertet med dokumentation som ligger inuti produkten. Den här koden fungerar som ett specifikt produkt-ID som används vid produktregistreringen samt i kontakter med servicecenter. Maskinen är märkt enligt EU- direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) innehåller både förorenande ämnen (som kan leda till skada på miljön) och grundläggande komponenter (som kan återanvändas). Det är viktigt att behandla avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) på rätt sätt så att alla förorenande ämnen omhändertas och att samla in och återvinna allt material. Även som privatperson kan du bidra till att avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte orsakar miljöskada och det är av största vikt att följa vissa grundläggande regler: lAvfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska inte hanteras som hushållsavfall. lAvfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska lämnas in på därför avsedda avfallsstationer i offentlig eller privat regi. I många länder går det att beställa hämtning av större volymer avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). I många länder går det att återlämna den gamla apparaten till butiken när du köper en ny. De måste då ta emot den utan extra kostnad så länge som den är av samma produktslag och har samma funktioner som den apparat som ursprungligen levererades. 1. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2. INSTALLATION 3. TVÄTTMEDELSFACK 4. ALLMÄNNA RÅD 5. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 6. SNABBGUIDE 7. REGLAGE OCH PROGRAM 8. TORKCYKEL 9. AUTOMATISK TVÄTT-/TORKCYKEL 10.FELSÖKNING OCH GARANTI Miljörelaterad information Innehåll
Sida: 2
  36 1. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER lDen här apparaten är avsett för hushållsbruk och liknande användningsområden såsom: − i personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsplatser; − lantbruk; − för gäster på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer; − på bed and breakfast- liknande inrättningar. Maskinen är inte avsedd för annan användning än vad som kan betecknas som normalt hushållsbruk, t.ex. kommersiell användning av experter eller professionella användare. Detta gäller även om användningen sker inom ovan nämnda användningsområden. Om apparaten används på ett annat sätt än det avsedda, kan livslängden påverkas och garantin upphöra att gälla. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på maskinen eller annan skada eller förlust som uppstår på grund av användning som inte faller inom ramen för normalt hushållsbruk (även om maskinen placerats i en hushållsliknande miljö) i den fulla utsträckning som lagen tillåter. lProdukten får användas av barn över 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap, förutsatt att de får tillräckligt bistånd och anvisningar om säker användning och förstår vilka risker som finns. Låt inte barn leka med apparaten. Låt inte barn utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn. lHåll uppsikt över barn så att de inte leker med apparaten. lBarn under 3 år får endast vistas i närheten under konstant tillsyn. lOm strömkabeln är skadad på något vis, så måste den bytas ut av behörig servicepersonal med reservdelar från tillverkaren. lAnvänd alltid den slanguppsättning som följde med maskinen vid anslutning till avloppet (återanvänd inte gamla slangar). lVattentrycket måste vara mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa. lKontrollera att inte golvmattan ligger mot maskinens sockel eller mot ventilationsöppningarna. lDet sista steget av torkcykeln körs utan värme (avsvalningscykel) för att undvika att temperaturen blir så hög att textilierna skadas.
Sida: 3
  SV 37 lMaskinen måste installeras så att elkontakten är nåbar. lProdukten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med ett gångjärn på motsatt sida jämfört med kombimaskinen eftersom det kan göra att det inte går att öppna luckan på kombimaskinen helt. lHögsta tvättmängd för torra kläder beror på modellen (se kontrollpanelen). lAnvänd inte maskinen för textilier som tvättats med industrikemikalier. lTorka inte otvättade plagg i kombimaskinen. lPlagg som är nedsmutsade med ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i kombimaskinen. lFöremål som skumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, mattor med gummibaksida och kläder eller kuddar med skumgummidelar ska inte torkas i kombimaskinen. lSköljmedel och liknande produkter ska användas enligt instruktionerna. l Plagg som är nedsmutsade med olja kan antändas spontant, särskilt när de utsätts för värmekällor (t.ex. en kombimaskin). Plaggen blir varma vilket leder till en oxiderande reaktion i oljan. Vid oxideringen alstras värme. Om värmen inte kan ventileras ut kan plaggen bli så varma att de antänds. Att lägga plagg som är nedsmutsade med olja på varandra kan leda till att värmen inte ventileras bort, och de kan därmed utgöra en brandfara. l Om det inte går att undvika att plagg som är nedsmutsade med växt- eller matolja, eller med hårvårdsprodukter, läggs i kombimaskinen ska de först tvättas med varmt vatten och extra tvättmedel – detta minskar brandfaran, men den försvinner inte helt. lTa bort alla föremål ur fickorna, t.ex. tändare och tändstickor. lInformationsblad för produkten kan hämtas på tillverkarens webbplats. VARNING: Om du stoppar torktumlaren innan torkcykeln har slutförts måste alla textilier omedelbart tas ut och hängas upp så att värmen snabbt går ur materialet.
Sida: 4
  38 lDe tekniska detaljerna (spänningsförsörjning och ingångseffekt) anges på produktens märkplåt. lSäkerställ att det elektriska systemet är jordat, överensstämmer med all gällande lagstiftning och att (det elektriska) uttaget är kompatibelt med apparatens kontakt. I annat fall måste en behörig elektriker tillkallas. l Vi avråder kraftigt från att använda konverterare, förgreningsdosor eller förlängningssladdar. l Före rengöring eller underhåll av tvättmaskinen måste strömmen brytas och vattentillförseln stängas av. lDra aldrig i elkabeln eller i maskinen vid frånkoppling från elnätet. lKontrollera att det inte finns kvar något vatten i trumman innan du öppnar luckan. lTvättmaskinen ska skyddas mot regn, direkt solljus och andra klimatyttringar. l Lyft aldrig tvättmaskinen genom att ta tag i reglagen eller i tvättmedelsfacket. Låt inte luckan vila mot kärran eller liknande vid transport. Det rekommenderas att alltid vara två personer vid lyft av tvättmaskinen. l Om tvättmaskinen slutar att fungera under drift stänger du av tvättmaskinen och vattentillförseln. Försök inte reparera maskinen på egen hand. Kontakta servicecentret omedelbart. Använd bara originaldelar vid reparation. Produktsäkerheten äventyras om dessa anvisningar inte följs. Elektriska kopplingar och säkerhetsinstruktioner VARNING: Apparaten får inte levereras via en extern växelenhet, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås på och av med redskap. VARNING: Vattentemperaturen kan bli mycket hög under tvättcykelns gång.
Sida: 5
  SV 39 2. INSTALLATION lSkruva ur de 2 eller 4 skruvarna (A) på baksidan och ta bort de 2 eller 4 kontaktblecken (B) enligt illustrationen i figur 1. lTillslut de 2 eller 4 hålen med pluggarna som finns i dokumentationskuvertet. lOm tvättmaskinen är en inbyggnadsmodell, ska de 3 eller 4 skruvarna (A) skruvas bort. Ta sedan bort de 3 eller 4 kontaktblecken (B). l I vissa modeller kan 1 eller fler kontaktbleck falla ned inuti maskinen. Luta tvättmaskinen framåt så att du kan avlägsna dem. Tillslut hålen med pluggarna som finns i dokumentationskuvertet. lPlacera poliondaskivan underst som visas i figur 2 (beroende på modell, se version A, B eller C). A A A A B B B B 1 3 2 1 3 1 2 A C B 2 VARNING: Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. På vissa modeller är installationen inte nödvändig, eftersom "polionda" och skivan är monterad.
Sida: 6
  40 lAnslut vattenslangen till kranen (fig. 3) endast med vattenslangarna som medföljer (återanvänd inte de gammla slangarna). lVISA MODELLER kan innehåller en eller flera av följande funktioner: lVARMT och KALLT (fig. 4): Inställningar för tillförsel av varmt och kallt vatten för energisparande. Anslut den grå slangen till kallvattenkranen och den röda till varmvattnet. Maskinen kan anslutas enbart till kallvattnet. I sådana fall förskjuts programstarten några minuter för vissa program. l AQUASTOP (fig. 5): En enhet som sitter på tillförselslangen och som stoppar vattenflödet om slangen är defekt. I sådana fall visar en röd indikator på panelen ”A” att slangen måste bytas. Skruva loss muttern genom att trycka ned spärren "B". lAQUAPROTECT - TILLFÖRSELSLANG MED ÖVERVAKNINGSFUNKTION (fig. 6): Om vatten läcker från den primära inre slangen "A" kommer den transparenta behållaren "B" att innehålla så mycket vatten att det räcker för att slutföra tvättcykeln. När tvätten är klar kontaktar du servicecentret och beställer en ny slang. 3 1 4 B A 5 B A 6 Hydrauliska anslutningar
Sida: 7
  SV 41 lOm tvättmaskinen står i närheten av en vägg är det viktigt att tillse att slangen inte böjs eller kläms. Avloppsslangen måste placeras i röret eller ännu hellre fästas i ett väggavlopp på minst 50 cm höjd med större diameter än tvättmaskinens slang (fig. 7). lJustera maskinens nivå med stöden som visas figur 8: a.vrid muttern medsols för att frigöra skruven; b.vrid stödet i endera riktningen så att det når golvet; c.lås stödet, skruva fast muttern tills den når tvättmaskinens undersida. lAnslut strömmen. min 50 cm max 85 cm 2,5 mt max max 100 cm min 4 cm 7 * TILLBEHÖRET SÄLJS SEPARAT A B C 8 Placering VARNING: Kontakta servicecentret om elkabeln måste bytas ut. Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig användning och/eller felaktig monterings.
Sida: 8
  42 3. TVÄTTMEDELSFACK Tvättmedelsfacket är indelat i 3 olika fack, se figur 9: lfack “1”: för tvättmedel till förtvätt; lfack “ ”:för speciella tillsatser som mjukmedel, stärkmedel o.s.v.; lfack “2”: för tvättmedel. En kopp för flytande tvättmedel MEDFÖLJER VISSA MODELLER (fig. 10). Vid användning ska den placeras i fack "2". Det garanterar att tvättmedlet förs in i trumman i rätt skede av tvättcykeln. Koppen kan också användas för blekmedel när maskinen är inställd på ”Sköljning”. 2 1 9 10 VARNING: Använd bara flytande produkter. Tvättmaskinen doserar automatiskt tillsatsen under den sista sköljningens olika faser. VARNING: Vissa tvättmedel kan vara svåra att få bort. I sådana fall rekommenderar vi en speciell behållare som placeras direkt i trumman. VISSA MODELLER levereras med automatisk dosering för tvättmedel och mjukmedel. I det här fallet hänvisar du till den specifika delen i avsnittet för detaljer av REGLAGE OCH PROGRAM.
Sida: 9
  SV 43 4. ALLMÄNNA RÅD Tänk på följande när du sorterar tvätten: - töm plaggen på metallföremål som spännen, nålar eller mynt; - knäpp igen örngott med knappar, stäng blixtlås, knyt ihop lösa bälten och långa band; - ta bort upphängningsanordningar från gardiner; - läs igenom tvättmärkningarna noggrant; - ta bort besvärliga fläckar med speciella borttagningsmedel. lVid tvätt av mattor, sängkläder eller andra tunga textilier rekommenderas tvätt utan centrifugering. lKontrollera vid tvätt av ylle att plagget kan maskintvättas. Titta på tvättrådet. lFörebygg dålig lukt inuti maskinen genom att lämna luckan något öppen mellan tvättarna. Tips för att spara pengar och inte påverka miljön negativt när du använder din apparat. lLasta maskinen till max. lasten som visas i programtabellen för varje program - detta gör att du kan SPARA energi och vatten. lBuller och resterande tvättfuktighet påverkas av centrifugeringshastigheten: en snabbare rotation ger mer buller och lägre restfuktighet i tvätten. lDe mest effektiva programmen i förhållande till vatten och energi är oftast de som tar längre tid med lägre temperatur. Fyll maskinen lDu sparar energi, vatten, tvättmedel och tid genom att fylla maskinen maximalt. Du sparar upp till 50 % av energiförbrukningen genom att tvätta en full maskin istället för två halvfulla. Behöver tvätten förtvättas? lFörtvätt behövs bara om tvätten är mycket smutsig! SPARA tvättmedel, tid, vatten och mellan 5 och 15 % av energiförbrukningen genom att INTE välja förtvätt för lätt till normalt smutsad tvätt. Behövs en varm tvätt ? lFörbehandla fläckar med fläckborttagning, eller dränk intorkade fläckar i vatten innan du tvättar, för att på det sättet minska användandet av varma tvättprogram. Spar energi genom att använda ett lågtemperatur tvättprogram. Innan du kör ett torkprogram (KOMBINERADETVÄTTMASKINER/TOR KTUMLARE) lSPARA energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet för att minska mängden vatten i tvätten innan du kör ett torkprogram. Nedan följer en snabbguide med tips och råd för användning av tvättmedel. lAnvänd endast tvättmedel lämpliga för maskintvätt. lVälj tvättmedel beroende på typ av textil (bomull, ömtåligt, syntet, ull, silke etc.), färg, typ av smuts- och dess grad samt den programmerade tvättemperaturen. lAnvänd rätt mängd tvättmedel, mjukmedel eller andra tillsatser. Följ noggrant tillverkarens instruktioner varje gång: genom att använda rätt mängd tvättmedel minskas onödig konsumtion och påverkan på miljön. Tips om tvättlast Användbart tips för att energispara Dosering av tvättmedel
Sida: 10
  44 lFör stora mängder tvättmedel leder till för mycket skum och förhindrar att cykeln utförs korrekt. Det kan även negativt påverka tvättkvaliteten och sköljning. Användning av ekologiska tvättmedel utan fosfater kan leda till följande: - vattnet från sköljningen kan se solkigt ut: Effekten beror på lösgjorda zeoliter som inte har någon negativ påverkan på sköljresultatet. - vitt damm (zeoliter) på färdig tvätt: det här är normalt, dammet absorberas inte av fibrerna och påverkar inte deras färg. - skum i det sista sköljvattnet: det behöver inte betyda att sköljningen är otillfredsställande. - mycket skumbildning: Det beror ofta på anjoniska ytaktiva ämnen, som kan finnas i tvättmedel och som kan vara svåra att eliminera från tvätten. Tvätten behöver inte sköljas igen: det motverkar inte effekten. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår eller om du misstänker felfunktion. För mycket nedsmutsad vittvätt rekommenderas bomullstvättprogram på 60°C eller däröver samt normalt tvättmedel i pulverform (för mycket smutsad tvätt) med tillsats av blekmedel avsett för tvätt vid medelhög/hög temperatur. För tvättar mellan 40°C och 60°C bör du välja tvättmedel som passar för materialen som ska tvättas samt deras nedsmutsningsgrad. Vanliga pulvertvättmedel är lämpliga för vita och färgäkta plagg som är mycket nedsmutsade, medan flytande tvättmedel eller ”färgskyddande” pulvertvättmedel är lämpliga för färgade material som är lätt nedsmutsade. För tvätt vid temperaturer under 40°C rekommenderar vi användning av flytande tvättmedel eller tvättmedel som märkts för tvätt vid låga temperaturer. För tvätt av ylle eller siden rekommenderas tvättmedel som utformats speciellt för dessa material.
Sida: 11
  SV 45 5. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Förläng livslängden på din apparat genom att ta hand om den på ett korrekt sätt. lKoppla bort apparaten från elförsörjningen. lAnvänd en fuktig trasa för att göra rent apparaten externt. UNDVIK SLIPMEDEL, ALKOHOL OCH/ELLER SPÄDNINGS- MEDEL. lVi råder att regelbundet rengöra tvättmedelsbehållaren för att undvika ackumulering av tvättmedel och tillsatsrester. lTa försiktigt men bestämt ut tvättmedelsbehållaren. lGör rent behållaren under rinnande vatten och sätt tillbaka den i facket. FÖR MODELLER MED AUTOMATISKT SYSTEM FÖR FLYTANDE TVÄTTMEDEL OCH MJUMEDELSDOSERING: lDra ut facket helt genom att trycka på utlösningsknappen och var uppmärksam på läckage av tvättmedelsrester. 1 2 lFyll facket med hett vatten. lSkaka facket så att vattnet flödar i alla utrymmen. lTöm facket från överskott på vatten och sätt tillbaka facket helt igen. Gör rent apparaten utvändigt Rengöring av facket Innan rengöringen fortsätter ska alla fack vara tomma. VARNING: ANVÄND INTE syraprodukter (till exempel ättika) eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring av facket för att undvika skador på tätning och/eller interna delar av utrustningen.
Sida: 12
  46 lApparaten har ett speciellt filter som fångar upp större rester (som knappar och mynt) som kan blockera dräneringssystemet (välj version A eller B beroende på modell). Vi rekommenderar att du rengör filtret 5 eller 6 gånger per år. lKoppla bort apparaten från elförsörjningen. lInnan du skruvar bort filtret rekommenderar vi att du placerar en handduk eller liknande under filtret för att samla upp överblivet vatten. lVrid filtret motsols tills det tar stopp i vertikal position. lDra ut och rengör filtret, och sätt sedan tillbaka det genom att vrida det i medsols riktning. lSätt tillbaka alla delar genom att upprepa föregående steg i omvänd ordning. B A lOm apparaten hålls i ett icke uppvärmt rum under lång tid måste vattenrester tömmas helt från rören. lDra ut apparatens kontakt från vägguttaget. lKoppla loss slangen från hållaren och håll ner den i en hink eller liknande så att allt vatten rinner ut. lFäst avloppsslangen i hållaren när du är klar. Rengöring av pumpfilter Råd vid flyttning av maskinen eller längre uppehåll i användningen FÖR MODELLER MED AUTOMATISKT SYSTEM FÖR FLYTANDE TVÄTTMEDEL OCH MJUMEDELSDOSERING: om du behöver luta eller flytta maskinen ska du ta bort tvättmedelsfacket innan du fortsätter, håll maskinen i horisontalläge så att läckage undviks.
Sida: 13
  SV 47 6. SNABBGUIDE Tvättmaskinen anpassar automatiskt vattennivån i förhållande till typen av tvätt och tvättmängden. Det sänker energiförbrukningen och gör att tvättiden reduceras. lSätt på tvättmaskinen och välj önskat program. lJustera tvättemperaturen om det behövs och tryck på knapparna för ”tillval". lTryck på START/PAUS när du vill starta programmet. lMeddelandet ”End" (Slut) visas på displayen eller också tänds motsvarande indikator när programmet är slut. lStäng av tvättmaskinen. För alla tvättyper se programtabellen och följ anvisningarna. Vattentryck: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Varvtal vid centrifugering: se uppställningen med kapacitetsvärden. Anslutningseffekt / Anslutningseffekt/ Spänning: se uppställningen med kapacitetsvärden. 7. REGLAGE OCH PROGRAM D F C E G H B I A L M A Programväljare med AV- position (OFF) B START/PAUS-knapp C FÖRDRÖJD START-knapp D Knappen TORKPROGRAM- / ÅNGFUNKTION E SNABB/SMUTSNIVÅ-knapp F ALTERNATIV-knapp G TEMPERATURVAL- knapp H VARVTALSVAL-knapp F+B Start ONE TOUCH G+H KNAPPLÅS I Digitalskärm L DÖRRSÄKRING indikatorlampa M ONE TOUCH-område Val av program TORKTUMLING Om du vill att torkcykeln ska starta automatiskt när tvätten är klar väljer du önskat program med TORKPROGRAMKNAPPEN. Det går även att låta tvätten bli klar och sedan välja torkprogram och maskinstorlek. Vänta tills indikatorlampan DÖRRSÄKRING har slocknat innan du öppnar dörren. Tekniska data
Sida: 14
  48 lTryck på START/PAUS-knappen för att påbörja den valda cykeln. lNär du har valt ett program kommer programväljaren inte att flyttas från det valda programmet förrän cykeln är klar. lNär ordet "End" (Slut) visas på skärmen och indikeringen DÖRRSÄKRING slocknar kan dörren öppnas. lStäng av tvättmaskinen genom att vrida väljaren till AV. lTryck för att starta den valda cykeln. SÄTTA MASKINEN PÅ PAUS lHåll knappen START/PAUS nedtryckt i ca 2 sekunder (några indikatorlampor och återstående tid-displayen blinkar, för att visa att maskinen är ställd på paus). lTryck återigen på knappen START/PAUS för att återstarta programmet där det satts på paus. AVBRYTA ETT PROGRAM lVill du avbryta ett program vrider du väljaren till AV-positionen. lVänta 2 minuter tills säkerhetsanordningen på luckan låses upp. lMed den här knappen kan du förprogrammera en tvättcykel och fördröja starten upp till 24 timmar. lVill du fördröja starten gör du så här: - Ställ in program. VARNING: Rör inte skärmen när du sätter i kontakten då maskinen kalibrerar systemet under de första sekunderna: om du rör vid skärmen kanske maskinen inte fungerar som den ska. Om detta händer drar du ut kontakten och försöker igen. Programväljare med AV-position (OFF) När du vrider programväljaren tänds skärmen för att visa inställningarna för det program du valt. För att spara energi kommer skärmkontrasten att minskas vid slutet av en cykel eller vid längre inaktivitet. OBS: Vill du stänga av maskinen vrider du programväljaren till AV- positionen. Du måste vrida tillbaka programväljaren till AV-positionen när varje cykel är klar eller innan du väljer och startar nästa program. START/PAUS-knapp Stäng luckan INNAN du trycker på knappen START/PAUS. Det kan ta några sekunder innan maskinen börjar arbeta efter det att du tryckt på START/PAUS-knappen. Av säkerhetsskäl kan luckan under vissa diskcykelfaser öppnas endast om vattennivån är under dess nedre kant och temperaturen är under 45°C. Vid dessa förhållanden, vänta tills lampan för DÖRRSÄKRING har släckts innan du öppnar luckan. FÖRDRÖJD START-knapp
Sida: 15
  SV 49 - Tryck på knappen en gång för att aktivera (h00 visas på skärmen) och sedan trycker du på den igen för att ställa in en fördröjning på 1 timme (h01 visas på skärmen). Fördröjningen förlängs med 1 timme varje gång du trycker på knappen tills h24 visas på skärmen. Trycker du på knappen igen nollställs fördröjningen. - Bekräfta genom att trycka på START/PAUS-knappen. Nedräkningen börjar och när den når slutet kommer programmet att startas automatiskt. lDu kan avbryta fördröjningen genom att vrida programväljaren till AV-positionen. Om maskinen är i drift under ett strömavbrott, startar maskinen i början av fasen där den slutade vid avbrottet när strömmen återställs. Med den här knappen kan du välja mellan två olika alternativ: - TORKPROGRAM lGenomför en automatisk tvätt-/torkcykel: när du har valt tvättprogrammet enligt typen av tvätt väljer du en torrhetsgrad genom att trycka på denna knapp. När tvättprogrammet är slutfört startar den torkcykel som valts automatiskt. Om ett tvättprogram väljs som inte är kompatibelt med den automatiska torkcykeln kan denna funktion inte aktiveras. lOm du vill radera ditt val innan programmet startar trycker du upprepade gånger på knappen tills indikatorlampan slocknar eller vrider programväljaren till AV. lStarta endast en torkcykel: när du valt rätt program för materialet genom att vrida på ratten kan du trycka på denna knapp för att välja en torrhetsgrad som skiljer sig från standardgraden (med undantag av torkprogrammet för ylle). l Om du vill avbryta torkcykeln medan den körs håller du ned knappen i ungefär 3 sekunder. lNär ordet "End" (Slut) visas på skärmen och indikeringen DÖRRSÄKRING slocknar kan dörren öppnas. - ÅNGFUNKTION När du valt programmet "Aktiv ånga" kan du välja mellan tre ångbehandlingar av olika Du väljer dina alternativ med knapparna innan du trycker på START/PAUS- knappen. Om du väljer ett alternativ som inte är kompatibelt med det valda programmet blinkar alternativlampan och släcks sedan. Knappen TORKPROGRAM- / ÅNGFUNKTION Överskrid inte den övre gränsen för hur mycket tvätt som kan torktumlas enligt programtabellen, annars blir tvätten inte tillräckligt torr. VARNING: när du avbryter torkprogrammet startar avsvalningsfasen och du måste vänta i ungefär 10-20 minuter innan du öppnar luckan. Du kan avbryta torkprogrammet genom att vrida programväljaren till AV. Du måste vänta tills avsvalningsfasen slutförts (10/20 minuter) och indikeringen DÖRRSÄKRING slocknar innan du öppnar dörren.
Sida: 16
  50 intensitet, vilka passar till våta eller torra kläder och är anpassade till materialtypen: - Aktiv ånga Syntet/blandad (standardprogram) P1 visas på displayen Detta program är lämpligt för syntetmaterial och blandad tvätt. Om kläderna är våta (dvs. efter tvätt) är detta programmet lämpligt så att tvätten blir mindre skrynklig efter centrifugeringen, och om tvätten är torr ger den en idealisk fuktighetsnivå för lätt strykning. Tid: medel. - Aktiv ånga Bomull (endast en knapptryckning) P2 visas på displayen Detta program rekommenderas för bomullstvätt. Om kläderna är våta (dvs. efter tvätt) är detta programmet lämpligt så att tvätten blir mindre skrynklig efter centrifugeringen, och om tvätten är torr ger den en idealisk fuktighetsnivå för lätt strykning. Tid: medel - Uppfräschning med (två knapptryckningar) P3 visas på displayen Tack vare ångfunktionen kan man med hjälp av denna cykel fräscha till kläder och göra dem mindre skrynkliga efter användning. Programmet består av en startfas under vilken ångan verkar, samt en slutfas vid vilken extra fukt avlägsnas, så att kläderna snabbt kan användas igen. Denna cykel är lämplig för torra kläder. Funktionen kan användas för ett tvättvikt på max. 1,5 kg. Men den här knappen kan du välja mellan två olika alternativ, beroende på valt program: - SNABB Du kan använda knappen när du valt programmet RAPID CARE (14’/30’/44’) med vredet, för att välja en av tre programlängder. - SMUTSNIVÅ lNär du har valt ett program kommer tvättiden som är förinställd för programmet att visas automatiskt. lMed det här alternativet kan du välja mellan tre olika programlängder, utifrån hur smutsig tvätten är (kan endast användas för vissa program enligt programtabellen). Du kan välja bland tre olika alternativ: - FÖRTVÄTT lMed det här alternativet kan du göra en förtvätt. Detta är särskilt lämpligt för mycket smutsiga tvättar. (Kan endast användas för vissa program enligt programtabellen). lVi rekommenderar att du bara använder 20% av den föreslagna mängden tvättmedel. - AQUAPLUS lDenna option (kan endast tillämpas för vissa program) gör att du kan köra tvätten i en betydligt större mängd vatten. Detta faktum tillsammans med den nya sammansättningen på trummans rotationscykler med påfyllning och tömning av vatten ger dig plagg som tvättats och sköljts på ett perfekt sätt och med perfekt upplöst tvättmedel, vilket garanterar en effektiv tvätteffekt. lFunktionen har tagits fram för personer med känslig hy som kan få hudirritationer eller allergiska reaktioner från även de minsta tvättmedelsrester. lVi rekommenderar även den här funktionen för barnartiklar, eller om tvätten är väldigt smutsig och du behöver använda mycket tvättmedel, eller när du tvättar handdukar, eftersom fibrerna kan hålla kvar tvättmedlet. SNABB/SMUTSNIVÅ-knapp ALTERNATIV-knapp
Sida: 17
  SV 51 - HYGIEN + Kan endast aktiveras när du har valt temperaturen 60°C. Alternativet hjälper till att hålla dina kläder hygieniska genom att hålla samma temperatur under hela tvättprogrammet. lMed den här knappen kan du ändra temperatur. lDu kan inte höja temperaturen över den högsta tillåtna temperaturen för ett program, för att skydda dina textiler. lOm du vill tvätta i kallt vatten måste alla lampor vara avstängda. lMed den här knappen kan du minska hastigheten på centrifugeringen eller välja att hoppa över den helt. lOm tvättrådet inte visar någon specifik information kan du använda det högsta varvtalet för programmet. lVill du aktivera centrifugering igen trycker du på knappen tills du når önskat varvtal. lDu kan ändra varvtal utan att pausa maskinen. Genom att trycka på knapparna START/PAUS och ALTERNATIV samtidigt kan programmet som hämtades från appen tidigare startas när du valt One Touch med programvredet (se relevant avsnitt i denna handbok för mer information). lOm du trycker på knapparna TEMPERATURVAL och VARVTALSVAL samtidigt i cirka 3 sekunder kommer du att låsa knapparna. På så sätt kan du undvika att inställningarna ändras oavsiktligt genom att trycka på en knapp på displayen under ett pågående program. lDu låser upp knapplåset genom att trycka in de två knapparna igen eller slå av maskinen. Med indikatorerna på skärmen kan du alltid vara informerad om maskinens status. 1 7 3 2 48 5 6 10 9 1) DÖRRSÄKRING INDIKATORLAMPA lIkonen hänvisar till stängd lucka. TEMPERATURVAL-knapp VARVTALSVAL-knapp Det går inte att ställa in högre varvtal än maxvarv för programmet, för att undvika att tygerna skadas. Använder du för mycket tvättmedel kan det leda till skumbildning. Om maskinen känner av stora mängder skum kan den hoppa över centrifugeringen eller förlänga programmet och öka vattenförbrukningen. Maskinen är utrustad med en särskild elektronisk enhet som förhindrar centrifugering om maskinen är obalanserad. På så sätt minskas ljud och vibrationer, och maskinens livstid förlängs. START ONE TOUCH KNAPPLÅS Digitalskärm
Sida: 18
  52 lOm du trycker på START/PAUS med luckan stängd kommer lampan blinka och sedan lysa. lVänta tills indikatorlampan DÖRRSÄKRING har slocknat innan du öppnar dörren. 2) VARVTAL Här visas varvtalet för det valda programmet och kan minskas eller väljas bort med lämplig knapp. 3) TVÄTTEMPERATUR INDIKATORLAMPOR Visar temperaturen för det valda programmet, som kan ändras (om möjligt) med lämplig knapp. Om du vill tvätta i kallt vatten måste alla lampor vara avstängda. 4) CYKELLÄNGD lNär du har valt ett program visas automatiskt cykellängden som kan variera utifrån vilka alternativ du valt. lNär programmet startat kan du hela tiden se hur lång tid som är kvar av tvätten. lApparaten räknar ut hur lång tid det tar tills programmet är klart utifrån en standardmängd och under cykelns gång korrigeras tiden utifrån den aktuella tvättens mängd och sammansättning. 5) KNAPPLÅS INDIKATORLAMPA Lampan visar att knapparna är låsta. 6) Wi-Fi (endast vissa modeller) lPå modeller med Wi-Fi visar ikonen att Wi-Fi systemet fungerar. lFör all information om funktionaliteten och instruktioner för en enkel konfiguration av Wi-Fi, hänvisas till "Download" på http://wizardservice.candy-hoover.com. 7) SMUTSNIVÅ INDIKATORLAMPA Indikatorlampan visar att motsvarande alternativ har valts. 8) Kg MODE INDIKATORLAMPA (denna funktion kan endast tillämpas för vissa program) lUnder cykelns första minuter lyser "Kg MODE"-lampan medan den intelligenta sensorn väger tvätten och justerar tvättid och vatten- och elförbrukning. lI varje fas kan "Kg MODE" övervaka informationen för tvättmängden i trumman och under de första minuterna utförs följande: - den vattenmängd som behövs justeras - tvättcykelns längd beräknas - sköljningen kontrolleras utifrån vilka slags tyger som valts - trummans rotationsrytm justeras utifrån vilka tyger som tvättas - upptäcker skum och ökar om nödvändigt vattenmängden under sköljning - varvtalet justeras utifrån tvättmängden för att undvika obalans. Stäng luckan INNAN du trycker på knappen START/PAUS. Om luckan inte är helt stängdkommer lampan att fortsätta blinka i cirka 7 sekunder och därefter kommer starten automatiskt att avbrytas. Om detta händer ska du stänga dörren ordentligt och trycka på START/PAUS-knappen.
Sida: 19
  SV 53 9) TORKPROGRAM INDIKATORLAMPOR Indikatorerna visar vilken torrhetsgrad som kan väljas med respektive knappar: Automatiska torkprogram EXTRA TORRT (rekommenderas för handdukar, badrockar och stora tvättmängder). STRYKTORRT (efter detta program är tvätten är redo att strykas). SKÅPTORRT (för plagg som läggs undan utan att strykas). Tidsbestämda torkprogram Dessa kan användas för att välja tidsbestämda torkprogram. Avsvalningsfas Tänds under den slutliga avsvalningsfasen, de sista 10/20 minuterna i varje torkfas. 10) ALTERNATIVLAMPOR Lamporna visar vilka alternativ som kan väljas med tillhörande knappar.
Sida: 20
  54 Med hjälp av One Touch-tekniken kan maskinen kommunicera med appar på smarttelefoner med Android-operativsystem och NFC-funktion (närfältskommunikation). lInstallera appen Hoover Wizard på din smarttelefon. FUNKTIONER Appens huvudfunktioner är: lVoice Coach - en guide till att välja det perfekta programmet med endast tre röstinmatningar (kläder/tyger, färg, smuts). lProgrammes – ladda ner och starta nya tvättprogram. lClever Care – Clever Check-up (Kontroll), Auto-Hygiene (Autorengöring) och en felsökningsguide. lReports - statistik och tips för effektivare användning av maskinen. ANVÄNDA ONE TOUCH FÖRSTA GÅNGEN - Maskinregistrering lÖppna menyn "Inställningar" på din Android-smarttelefon och aktivera NFC- funktionen i menyn ”Trådlöst och nätverk". lVrid vredet till One Touch för att aktivera sensorn på instrumentpanelen. lÖppna appen, skapa en användarprofil och registrera maskinen enligt anvisningarna på telefonens display eller "Snabbguiden" på maskinen. ONE TOUCH Appen Hoover Wizard finns för enheter med Android eller iOS, både surfplattor och smarttelefoner. Men du kan endast kommunicera med maskinen och dra nytta av möjligheterna som One Touch erbjuder med Android-smarttelefoner med NFC-teknik, enligt följande funktionsschema: Android- smarttelefon med NFC-teknik Kommunikation med maskin + innehåll Android- smarttelefon utan NFC-teknik Endast innehåll Android- surfplatta Endast innehåll Apple iPhone Endast innehåll Apple iPad Endast innehåll Hantering och kontroll av maskinen via appen är bara möjligt i ”närheten”, det är inte möjligt att utföra fjärråtgärder (t.ex. från ett annat rum eller utanför huset). Få all information om One Touch- funktionerna genom att använda appens demoläge eller besöka: www.hooveronetouch.com Processen för NFC-aktivering kan variera mellan olika telefonmodeller och Android-versioner. Se telefonens bruksanvisning för mer information. Mer information, frågor och svar samt en video för enkel registrering finns på: www.hooveronetouch.com/how-to
Sida: 21
  SV 55 NÄSTA GÅNG – regelbunden användning lDu måste aktivera One Touch med vredet varje gång du vill hantera maskinen med hjälp av appen. lSe till att du har låst upp telefonen (från eventuellt vänteläge) och att du har aktiverat NFC-funktionen på din smarttelefon enligt stegen som nämndes tidigare. lOm du vill starta ett tvättprogram, lägg i tvätt, tvättmedel och stäng luckan. lVälj önskad funktion i appen (t.ex. starta ett program, kontrollprogram, uppdateringsstatistik osv...). lFölj instruktionerna på telefonens display och HÅLL DEN PÅ One Touch- logotypen på maskinens instrumentbräda när appen ber dig göra det. lFör att starta ett program som redan har hämtats till One Touch igen, välj alternativet med programvredet och tryck samtidigt på knapparna START/PAUS och ALTERNATIV som visas på kontrollpanelen. OBS: Placera din telefon så att NFC- antennen på baksidan ligger emot One Touch-logotypen på tvättmaskinen. Om du inte vet var NFC-antennen sitter kan du föra telefonen i en cirkelrörelse över One Touch- logotypen tills appen bekräftar anslutningen. För att dataöverföringen ska lyckas är det mycket viktigt att HÅLLA SMARTTELEFONEN PÅ INSTRUMENTBRÄDAN TILLS FÖRFARANDET ÄR FÄRDIGT. Appen kommer att informera dig om att förfarandet har lyckats och att du kan ta bort smarttelefonen. Tjocka skal eller klistermärken i metall på din telefon kan påverka eller förhindra överföring av data mellan dator och telefon. Ta bort dem vid behov. Att byta ut vissa delar av din smarttelefon (t.ex. bakstycket, batteriet, osv...) mot andra än originaldelar kan leda till att NFC- antennen tas bort och att du inte kan använda appen fullt ut.
Sida: 22
  56 PROGRAM (MAX.) * 1) 2 1 (se kontrollpanel) (MAX.) 2 1 BOMULL 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 90° ( ) ECO 40-60 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 60° ECO 40 60 TVÄTTA OCH TORKA (ECO 40-60 + ) 4 5 5 6 6 9 8 9 - ULL & ÖMTÅLIGA PLAGG 4) 1 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 30° 20°C 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 20° BLANDAT 2) 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 60° ( ) TÖMNING & CENTRIFUGERING - - - - - - - - - SKÖLJNING - - - - - - - - - AKTIV ÅNGA 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 14' 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 30° RAPID CARE 3) 4) 30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 30° 44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 40° ALL IN ONE 59' 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 40° EXTRA SKÖTSEL 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 30° TORKTUMLING ULLPROGRAMMET 1 1 1 1 1 1 1 1 - LÅG TEMPERATUR 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 - HÖG TEMPERATUR 4 5 5 6 6 9 8 9 - Anpassningsbar inställning för vredet som du måste välja för att interagera med appen och ladda ner tvättprogram. (se särskilt avsnitt). Fabriken ställer in standardprogrammet Auto-Hygiene (Autorengöring), framtaget för rengöring av maskinen. Programtabell
Sida: 23
  SV 57 Läs följande: *Högsta tvättmängd för torra kläder beror på modellen (se kontrollpanelen). (Endast för modeller med fack för flytande tvättmedel) Om du har några plagg med fläckar som behöver behandlas med blekmedel kan den första fläckborttagningen göras i maskinen. Häll blekmedlet i blekmedelsbehållaren i fack nummer "2" i tvättmedelsfacket och välj specialprogrammet SKOLJNING. När detta är klart vrider du programväljaren till AV-positionen, lägger in resten av plaggen och gör en vanlig tvätt med lämpligt program. ( ) Endast när alternativet FÖRTVÄTT har valts (program som kan användas med alternativet FÖRTVÄTT). ( ) 1) När ett program har valts visar displayen den rekommenderade temperaturen, som kan ändras (när detta är tillåtet) med temperaturknappen, men det går inte att höja den över det tillåtna. 2) För de visade programmen kan du justera tid och intensitet för tvätten med SMUTSNIVÅ-knappen. 3) Med RAPID CARE-programmet kan du använda SNABB-knappen för att välja ett av de tre tillgängliga programmen på 14, 30 och 44 minuter. 4) Program för automatisk torkning. INFORMATION FÖR PROVNINGSLABORATORIER STANDARDPROGRAM I ENLIGHET MED 96/60/EG-direktivet TVÄTTA: ECO 40-60-PROGRAM INSTÄLLNING AV TEMPERATUR TILL 60°C TORKNING: TORKPROGRAM HÖG TEMPERATUR TORRHETSGRAD SKÅPTORRT _______________________________________ STANDARDPROGRAM I ENLIGHET MED (EU) nr 2019/2023 TVÄTTA: ECO 40-60-PROGRAM TVÄTTA OCH TORKA: ECO 40-60-PROGRAM + TORRHETSGRAD SKÅPTORRT
Sida: 24
  58 Vill du tvätta olika slags material som är olika smutsiga finns det specifika program på tvättmaskinen för alla dina tvättbehov (se tabellen). TVÄTT One Touch Anpassningsbar inställning som du måste välja när du vill skicka ett kommando från appen till maskinen och för att ladda ner/starta ett tvättprogram. (se särskilt avsnitt och appens användarmanual för mer information). I alternativet One Touch ställer fabriken in programmet "Auto- Hygiene" (Autorengöring) som standard, för att rengöra trumman, ta bort dåliga lukter och förbättra tvättmaskinens livslängd. Se till att starta programmet "Auto-Hygiene" (Autorengöring) utan kläder i maskinen och endast använda tvättmedel i pulverform. Lämna luckan öppen i slutet av programmet för att låta trumman torka. Rekommenderas var 50:e tvätt. BOMULL Detta program lämpar sig för att tvätta kläder och annan färgtvätt i 40°C eller om plaggen tål högre temperaturer så kan programmet även köras med 60°C eller 90°C. Den sista snurrningen är med maximal hastighet som garanterar utmärkt vattenavlägsnande. ECO 40-60 ECO 40-60-programmet rengör normalt smutstig bomullstvätt och är fastställd för tvätt i temperaturer vid 40°C eller 60°C i samma cykel. Detta program används för fastställande av krav för Ecodesign enligt EU-lagstiftningen (miljövänlig produktdesign). TVÄTTA OCH TORKA (ECO 40-60 + ) TVÄTTA OCH TORKA-cykeln tvättar normalt smutsig bomullstvätt och är fastställd för tvätt i temperaturer vid 40°C eller 60°C i samma cykel. Tvätten torkas så att den direkt kan läggas in i ett skåp. Detta program används för fastställande av krav för Ecodesign enligt EU-lagstiftningen (miljövänlig produktdesign). ULL & ÖMTÅLIGA PLAGG Programmet utför en tvättcykel anpassat för tyger i ull som kan ”Tvättas i maskin” eller artiklar som behöver handtvättas och för hantering av särskilt känsliga, ömtåliga tyger. Programmet tvättar i låg temperatur i 49 minuter. Rekommenderas för små tvättar. 20°C Med det här innovativa programmet kan du tvätta olika tyger och kulörer ihop, som bomull, syntet och blandade tyger i bara 20°C med utmärkt tvättresultat. Förbrukningen är cirka 40% av en vanlig 40°C bomullstvätt. BLANDAT Med det här programmet kan du tvätta olika sorters tyger och olika färger Tillsammans. Rotationsrörelsen för trumman och vattennivån optimeras, både under tvätt- och sköljfasen. De precisa rotationerna ger färre rynkor i materialen. TÖMNING & CENTRIFUGERING Det här programmet avslutar utpumpningen och kör en maximal centrifugering. Det går att minska eller hoppa över centrifugeringen genom VARVTALSVAL- knappen. Programbeskrivning Välj program enligt tvättinstruktionerna på etiketterna, speciellt den rekommenderade maximala temperaturen. VARNING: VIKTIGA TVÄTTRÅD FÖR GOD PRESTANDA. lNya, färgade plagg ska tvättas separat minst 5 eller 6 gånger. lEn del stora mörka tyger och plagg som jeans och handdukar ska alltid tvättas separat. lBlanda aldrig EJ FÄRGBESTÄNDIGA tyger.
Sida: 25
  SV 59 SKÖLJNING Det här programmet består av 3 sköljningar med centrifugering emellan (som kan minskas eller hoppas över med särskild knapp). Används för sköljning av alla typer av tyger, exempelvis efter handtvätt. AKTIV ÅNGA Detta unika program består av en behandling med ånga, varvid skrynklor reduceras och slätas ut, vilket ger en idealisk fuktighetsnivå som underlättar perfekt strykning. Men hjälp av en funktionsknapp kan du välja tre olika intensitetsnivåer och anpassa funktionen till torra eller våta plagg och till respektive material. RAPID CARE (14'/30'/44') Spara utan att kompromissa! Detta nya program kan användas för att uppnå utmärkta resultat samtidigt som du sparar vatten, energi, tvättmedel och tid. Alternativet passar alla typer av tyg i medeltemperatur. Rekommenderas för små tvättar och lätt smutsiga artiklar. ALL IN ONE 59' Det här programmet tillåter dig att tvätta olika typer av tyger tillsammans som bomull och syntet, i bara 59 minuter genom att använda fullastad tvättmaskin i 40°C (eller lägre). Ett program speciellt anpassat för lätt smutsiga tyger. EXTRA SKÖTSEL Med det nya programmet kan du tvätta olika tyger och färger som är färgbeständiga tillsammans utan att förändra dess ursprungliga känsla och utseende. Den perfekta blandning av vatten och tvättmedel säkerställer utmärkt skötsel av dina kläder. Programmet används i 30°C för optimal tvättprestanda. TORKTUMLING Trumman ändrar rotationsriktning under torkcykeln för att förhindra att plaggen fastnar i varandra och för att få en jämnare torkning. Kall luft används under de sista 10/20 minuternas torkning för att minska mängden skrynklor. ULLPROGRAMMET Torkprogram på låg temperatur, idealiskt för att varsamt torka yllekläder så att de blir mjuka, utan att de gnuggas mot varandra och filtas ihop. Vi rekommenderar att kläderna torkas på avigsidan. Torktiden beror på mängden tvätt och den centrifugeringshastighet som valts för tvättprogrammet. Denna cykel är lämplig för en liten mängd tvätt på max 1 kg (3 tröjor). LÅG TEMPERATUR Torkprogram med låg temperatur som rekommenderas för syntetmaterial och blandfiber (kontrollera alltid tvättråden). HÖG TEMPERATUR Torkprogram med hög temperatur som rekommenderas för bomulls- och linneplagg (kontrollera alltid tvättråden). VARNING: Behållare som används för koncentrerat pulver och flytande tvättmedel måste tas ut ur trumman innan torkprogrammen påbörjas.
Sida: 26
  60 8. TORKCYKEL lAnvisningarna är generella, därför kan det behövas lite övning för att uppnå de bästa torkresultaten. lVi rekommenderar att du ställer in en kortare torktid än den angivna vid den första användningen så att du kan fastställa vilken torrhetsgrad som önskas. lVi rekommenderar att du inte torktumlar material som nöts lätt, t.ex. mattor eller plagg med långa fibrer, för att undvika att luftutloppet sätts igen. lVi rekommenderar att du sorterar tvätten enligt följande: - Enligt anvisningarna för torktumling på tvättrådsetiketten Kan torktumlas. Torktumlas i hög temperatur. Torktumla endast i låg temperatur. Torktumla INTE. - Efter storlek och tjocklek Om tvättlasten är större än torkkapaciteten delar du upp plaggen efter tjocklek (separera t.ex. handdukar från tunna underkläder). - Efter material Bomull/linne: handdukar, bomullstrikå, dukar och sänglinne. Syntetmaterial: blusar, skjortor, overaller m.m. av polyester eller polyamid, liksom blandningar av bomull och syntetmaterial. lTorka bara tvätt som har centrifugerats. lÖppna luckan. lLägg inte i mer tvätt än vad som anges som maximal torkningsmängd i programtabellen. Om plaggen är stora (t.ex. lakan) eller suger upp mycket vatten (t.ex. handdukar eller jeans) bör du minska mängden tvätt. l Stäng luckan. lVrid programvredet till ett torkprogram som är mer lämpligt för tvätten. lKombimaskinen kan utföra följande typer av torktumling: - Torkprogram med låg temperatur, rekommenderas för yllematerial ( -symbolen på programvredet). - Torkprogram med låg temperatur, rekommenderas för blandmaterial (syntet/bomull) och syntetmaterial ( -symbolen på programvredet). - Torkprogram med hög temperatur, rekommenderas för bomull, frotté, linne, hampatyg osv. ( -symbolen på programvredet). lVälj önskad torrhetsgrad: EXTRA TORRT (rekommenderas för handdukar, badrockar och stora tvättmängder). STRYKTORRT (efter detta program är tvätten är redo att strykas). SKÅPTORRT (för plagg som läggs undan utan att strykas). Om det inte finns några tvättråd i plagget är det bäst att anta att det inte är lämpligt att torktumla. Korrekt torktumling
Sida: 27
  SV 61 lOm du vill ha en tidsbegränsad torktumling trycker du på TORKPROGRAMKNAPPEN tills indikatorlampan för önskad tid tänds. lTvätt-torkmaskin kommer att beräkna den tid som behövs för torkning och fuktnivån kvar i tvätten, i enlighet med den belastning och tork vald. lKontrollera att kranen är på och att avloppsslangen sitter på plats. lTryck på START/PAUS-knappen (den återstående torktiden visas på displayen). lIndikatorlampan för det valda torkprogrammet är tänd tills avsvalningsfasen påbörjas då motsvarande indikatorlampa tänds. l När programmet är avslutat visas ordet "End" på displayen. Efter fem minuter går maskinen in i standby-läge (på vissa modeller visas två rader på displayen). lStäng av maskinen genom att vrida programväljaren till AV. lÖppna luckan och ta ut tvätten. lStäng av kranen. AVBRYTA TORKPROGRAMMET lAvbryt torkprogrammet genom att hålla in TORKPROGRAMKNAPPEN i ungefär 3 sekunder. För att maskinen ska fungera korrekt ska inte torkcykeln avbrytas om det inte är absolut nödvändigt. När du väljer ylleprogrammet kan ingen annan torrhetsgrad väljas än standard. VARNING: Torktumla inte vadderade plagg (t.ex. täcken, quiltade jackor m.m.) eller ömtåliga material. Om du torktumlar plagg som ska dropptorka måste du minska tvättmängden för att förhindra att den blir skrynklig. Maskinen räknar ut hur lång tid det tar tills programmet är klart utifrån en standardlast och under cykelns gång korrigeras tiden utifrån den aktuella lastens storlek och sammansättning. Under torkfasen accelererar trumman till högre hastighet för att fördela tvätten och optimera torkningen. VARNING: När du avbryter torkprogrammet startar avsvalningsfasen och du måste vänta i ungefär 10/20 minuter innan du öppnar luckan.
Sida: 28
  62 9. AUTOMATISK TVÄTT-/ TORKCYKEL - Tvätt lÖppna tvättmedelsfacket, mät upp rätt mängd tvättmedel och lägg i det. lKontrollera vilket program som är lämpligt för dina textilier i listan över tvättprogram (t.ex. hårt smutsad bomull) och vrid programväljaren till önskat program. lJustera tvättemperaturen om det behövs. lTryck in alternativknapparna (vid behov). lKontrollera att kranen är på och att avloppsslangen sitter på plats. - Torktumling lVälj önskad torrhetsgrad: EXTRA TORRT (rekommenderas för handdukar, badrockar och stora tvättmängder). STRYKTORRT (efter detta program är tvätten är redo att strykas). SKÅPTORRT (för plagg som läggs undan utan att strykas). lOm du vill ha en tidsbegränsad torktumling trycker du på TORKPROGRAMKNAPPEN tills indikatorlampan för önskad tid tänds. lTryck på START/PAUS-knappen. lI slutet av tvättcykeln visas den kvarvarande torktiden på displayen . lIndikatorlampan för det valda torkprogrammet är tänd tills avsvalningsfasen påbörjas då motsvarande indikatorlampa tänds. lNär programmet är avslutat visas ordet "End" (Slut) på displayen. Efter fem minuter går maskinen in i standby-läge (på vissa modeller visas två rader på displayen). lStäng av maskinen genom att vrida programväljaren till AV. lÖppna luckan och ta ut tvätten. lStäng av kranen. AVBRYTA TORKPROGRAMMET lAvbryt torkprogrammet genom att hålla in TORKPROGRAMKNAPPEN i ungefär 3 sekunder. För att maskinen ska fungera korrekt ska inte torkcykeln avbrytas om det inte är absolut nödvändigt. Överskrid inte den övre gränsen för hur mycket tvätt som kan torktumlas enligt programtabellen, annars blir tvätten inte tillräckligt torr. När du väljer ylleprogrammet kan endast standard-torrhetsnivån väljas. VARNING: När du avbryter torkprogrammet startar avsvalningsfasen och du måste vänta i ungefär 10/20 minuter innan du öppnar luckan.
Sida: 29
  SV 63 10. FELSÖKNING OCH GARANTI Om du tror att tvättmaskinen inte fungerar som avsett kan du läsa tipsen i snabbguiden nedan för mer information om att avhjälpa de vanligaste problemen. FELRAPPORT Fel som visas Möjliga orsaker och praktiska lösningar: E2 (med display) lamporna blinkar 2 gånger (utan display) Maskinen får inte in vatten. Se till att vattenkranen är öppen. Se till att vattenslangen inte är böjd, tilltrasslad eller instängd. Avloppsslangen är inte på rätt höjd (se installationsavsnittet). Stäng av vattenkranen, skruva loss vattenslangen från baksidan av tvättmaskinen och se till att ”sandfiltret” inte är igensatt. Kontrollera att filtret inte är igensatt eller att det inte finns några främmande partiklar i filterfacket som kan hindra korrekt vattenflöde. E3 (med display) lamporna blinkar 3 gånger (utan display) Tvättmaskinen tömmer inte ut vattnet. Kontrollera att filtret inte är igensatt eller att det inte finns några främmande partiklar i filterfacket som kan hindra korrekt vattenflöde. Se till att avloppsslangen inte är böjd, tilltrasslad eller instängd. Se till att husets avloppssystem inte är igensatt och låter vatten flöda igenom utan hinder. Försök t.ex. att tömma ur vattnet i diskhon. E4 (med display) lamporna blinkar 4 gånger (utan display) För mycket skum och/eller vatten. Se till att du inte har använt för mycket tvättmedel eller en produkt som inte är gjord för användning i tvättmaskin. E7 (med display) lamporna blinkar 7 gånger (utan display) Problem med luckan. Se till att luckan är ordentligt stängd. Se till att kläderna i maskinen inte ligger i vägen för att stänga luckan. Om luckan är blockerad, stäng av maskinen och dra ur/stäng av elförsörjningen, vänta 2-3 minuter och öppna luckan. Någon annan kod Stäng av maskinen och dra ur/stäng av elförsörjningen, vänta en minut. Starta maskinen och starta ett program. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. ENDAST FÖR ONE TOUCH-MODELLER. Men hjälp av kontrollprogrammet (Clever Check-up) för App Hoover Wizard kan du kontrollera att maskinen fungerar när som helst. Allt du behöver är en Android-smarttelefon med NFC-teknik. Mer information finns i appen. Om maskinens display visar ett fel (med en kod eller blinkande lampor) kan du aktivera appen och föra din Android-smarttelefon med NFC mot One Touch- logotypen. Nu är det möjligt att öppna katalogen för att lösa frågan. lModeller med display: felet visas med bokstaven "E" och en siffra (exempel: Fel 2 = E2). lModeller utan display: felet visas genom att alla lampor blinkar lika många gånger som koden för felet, följt av en paus på 5 sekunder (exempel: Fel 2 = två blinkningar – paus 5 sekunder – två blinkningar, osv...).
Sida: 30
  64 ANDRA PROBLEM Problem Möjliga orsaker och praktiska lösningar: Tvättmaskinen startar/fungerar inte Kontrollera att maskinen är ansluten till fungerande eluttag/elförsörjning. Se till att elen är påslagen. Kontrollera att ev. vägguttag fungerar med en annan apparat, t.ex. en lampa. Luckan är kanske inte ordentligt stängd, öppna och stäng den igen. Se till att önskat program har valts på rätt sätt och att startknappen är intryckt. Kontrollera att tvättmaskinen inte är i pausläge. Vatten har läckt ut på golvet vid tvättmaskinen Det kan bero på en läcka i packningen mellan kranen och vattenslangen. Om så är fallet måste packningen bytas och anslutningen dras åt. Se till att filtret är ordentligt stängt. Tvättmaskinen centrifugerar inte Om kläderna lagts in i tvättmaskinen ojämnt kan den: • Försöka balansera tvätten och öka tiden för centrifugering. • Minska centrifugeringens hastighet för att minska vibrationer och buller. • Hoppa över centrifugeringen för att skydda maskinen. Se till att tvätten fördelas jämnt. Om tvätten är ojämn, fördela om den och starta om programmet. Det kan bero på att vattnet inte tömts ut helt och hållet: vänta några minuter. Om problemet kvarstår, se avsnittet Fel 3. Vissa modeller en har funktion för att hoppa över centrifugering, se till att den inte är på. Se till att inga alternativ som påverkar centrifugeringen är på. Användning av för mycket tvättmedel kan förhindra att centrifugeringen startar. Kraftiga vibrationer /buller under centrifugeringen Tvättmaskinen kanske inte står i nivå: justera fötterna enligt instruktionerna i det särskilda avsnittet. Se till att transportskruvar, gummipluggar och distansrör tagits bort. Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i trumman (mynt, gångjärn, knappar osv...). Tillverkargarantin omfattar fel som orsakats av elektriska eller mekaniska fel på produkten till följd av handling eller underlåtenhet av tillverkaren. Om ett fel orsakats av faktorer utanför den levererade produkten, missbruk eller av att användningsinstruktionerna inte följts, får en avgift debiteras.
Sida: 31
  SV 65 Du rekommenderas att alltid använda originaldelar som kan beställas från våra auktoriserade servicecenter. Genom att placera märkning på denna product, försäkrar vi att på vårt ansvar övernstämmelse med alla europeiska säkerhets-, hälso-, och miljökrav som anges I lagstiftningen för denna produkt. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för eventuella tryckfel i dokumentation som medföljer produkten. Tillverkaren förbehåller sig vidare rätten att utföra sådana ändringar av produkten som kan bedömas vara nödvändiga utan att förändra dess väsentliga egenskaper. Garanti Produkten omfattas av garanti i enlighet med villkoren på garantibeviset som medföljer produkten. Du måste fylla i och spara garantibeviset, så du kan visa det för auktoriserade servicecenter vid behov.
Sida: 32
fkhldsk
Sida: 33
fkhldsk
Märke:
Hoover
Produkt:
tvättmaskiner
Modell/namn:
H-WASH 300 PLUS
Filtyp:
PDF
Tillgängliga språk:
Svenska, Danska, Norska, Finska