Ferm WSM1009 manual

View a manual of the Ferm WSM1009 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Fräsmaskin
  • Model/name: WSM1009
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Ukrainare, Holländsk, Svenska, Danska, Polska, Finska, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Kroatiska, Slovenska

Table of Contents

Page: 37
38
SV
del Parlamento europeo in materia di Rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche e della
relativa attuazione nell’ambito della legislazione
nazionale, gli elettroutensili inutilizzabili devono
essere raccolti separatamente e smaltiti in modo
ecocompatibile.
Questo prodotto ed il presente manuale utente
sono soggetti a modifiche. Le specifiche possono
essere modificate senza preavviso.
Stickmaskin 1700W - 125MM
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad av en
av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter som levereras från Ferm är
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda och säkerhet. Som en del av vår
filosofi ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt
kundservice, som även backas upp av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
Säkerhetsvarningar
1
	 VARNING
Läs de medföljande
säkerhetsvarningarna, de
tillkommande säkerhetsvarningarna
och anvisningarna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
anvisningarna följs kan detta orsaka
elstötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Behåll säkerhetsvarningarna och
anvisningarna för framtida bruk.
Följande symboler används i bruksanvisningen
eller på produkten:
1
	
Läs igenom bruksanvisningen.
2
	
Risk för personskada.
3
	
Risk för elstöt.
4
	 Dra omedelbart ut nätkontakten ur
vägguttaget om nätsladden skadas och
även under rengöring och underhåll.
5
	 Använd skyddsglasögon. Använd
hörselskydd.
A
	
Använd skyddsmask.
B
	 Varning: Laserstråle! Titta aldrig direkt in
i laserstrålen. Rikta inte laserstrålen mot
människor eller djur.
6
	 Risk för flygande föremål. Håll
kringstående borta från arbetsområdet.
Page: 38
39
SV
7
	
Dubbelisolerad.
	 Släng inte produkten i olämpliga
behållare.
9
	 Produkten är i överensstämmelse med
tillämpliga säkerhetsstandarder
i EU-direktiven.
YTTERLIGARE SÄKERHETSVARNINGAR
FÖR MURSPÅRFRÄSAR
●	 Arbeta inte med material som innehåller
asbest. Asbest betraktas som
cancerframkallande.
●	 Bär skyddsglasögon, hörselskydd och vid
behov andra personliga skyddsmedel, t.ex.
skyddshandskar, säkerhetsskor etc.
●	 Avlägsna alla spikar och andra metallföremål
ur väggen innan du börjar arbetet.
●	 Var medveten om dolda rör och kablar när du
fräser spår i väggar.
●	 Håll alltid säkert i maskinen med båda händerna.
●	 Använd inte maskinen utan skyddskåpan.
●	 Undersök kapskivorna före användning.
Använd aldrig kapskivor som är böjda,
spruckna eller på annat sätt skadade.
●	 Se till att kapskivorna är korrekt ditsatta.
●	 Kontrollera så att kapskivorna roterar i rätt
riktning.
●	 Använd inte maskinen med kapskivorna
riktade uppåt eller åt sidan.
●	 Använd endast kapskivor som är lämpliga
för användning med maskinen.
●	 Använd endast kapskivor med korrekta mått.
●	 Använd inga andra tillbehör än kapskivor.
●	 Använd inte maskinen om det krävs ett
maximalt spårdjup som är större än
kapskivornas maximala spårdjup.
●	 Var noga med att inte händerna rör vid de
roterande delarna.
●	 Arbeta alltid i korrekt arbetsriktning
(se indikation på basen).
●	 Låt maskinen gå utan belastning på en säker
plats efter montering av kapskivorna.
Om maskinen vibrerar starkt ska maskinen
stängas av omedelbart och nätsladden dras ur
väggkontakten. Sedan försöker man lösa
problemet.
●	 Tänk på att kapskivorna fortsätter rotera en
kort stund efter att maskinen har stängts av.
Försök aldrig hjälpa till att få kapskivorna att
stanna.
●	 Placera aldrig maskinen på ett bord eller en
arbetsbänk innan den stängts av.
Bakslag
Bakslag innebär att kapskivorna kastas uppåt och
bakåt om de oväntat vidrör ett föremål.
Håll maskinen i ett fast grepp med bägge
händerna under användning. Håll din
uppmärksamhet riktad på arbetet.
Bakslag orsakas vanligen av:
-	 att de roterande kapskivorna oavsiktligt rör vid
hårda föremål eller material;
-	 trubbiga kapskivor;
-	 kapskivor som inte är korrekt monterade;
-	 fräsning i ett tidigare snitt;
-	 bristande uppmärksamhet under arbetet;
-	 en ostadig kroppsställning.
Tillkommande säkerhetsvarningar för lasrar
●	 Titta aldrig direkt in i laserstrålen.
●	 Rikta inte laserstrålen mot människor eller djur.
●	 Rikta inte laserstrålen mot starkt reflekterande
material.
●	 För inte in hårda föremål i laseroptiken.
●	 Rengör laseroptiken med en mjuk, torr borste.
●	 Lasern får endast repareras av en kvalificerad
tekniker.
Elektrisk säkerhet
3
	 Kontrollera alltid att strömförsörjningens
spänning överensstämmer med
spänningen på märkplåten.
●	 Använd inte maskinen om nätkabeln eller
nätkontakten är skadad.
●	 Använd endast förlängningskablar som är
lämpliga för maskinens nominella effekt, minst
1,5 mm2
tjocka. Om förlängningskabel på
trumma används måste kabeln alltid rullas ut
helt.
TEKNISKA DATA
	 WSM1009
Page: 39
40
SV
Nätspänning	 V~	 230
Nätfrekvens	 Hz	 50
Ineffekt	 W	 1.700
Obelastad hastighet	 min–1
	 4.000
Spårbredd	 mm	 14 / 19 / 29
Spårdjup	 mm	 0 - 28
Kapskiva
	 Diameter	 mm	 125
	 Hål	 mm	 22,2
Spindelgänga	 	 M12
Skyddsklass	 	 IP 20
Laserklass	 	 2
Batterityp		AAA
Vikt	 kg	 5,1
BULLER OCH VIBRATIONER
	 WSM1009
Bullernivå (Lpa
)	 dB(A)	 101.88
Ljudeffekt (Lwa
)	 dB(A)	 112.88
Osäkerhet (K)	 dB(A)	 3
Vibration (huvudhandtag)	 m/s2
	 9.43
Vibration (hjälphandtag)	 m/s2
	 9.564
Osäkerhet (K)	 m/s2
	1,5
2
	
Använd hörselskydd.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
-	 om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
-	 när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
BESKRIVNING (fig. A)
Denna murspårfräs är konstruerad för att fräsa
spår i murverk. Maskinen är endast lämpad för
högerhänt bruk.
	1.	Strömbrytare
	 2.	 Spärrknapp
	 3.	 Låsknapp för spårdjup
	 4.	 Skala för spårdjup
	 5.	 Spärrknapp axel
	6.	Skydd
	 7.	 Strömbrytare för laser
	 8.	 Laser
	 9.	 Batterifack
	10.	 Bas
	11.	 Styrrulle
	12.	 Dammsugaranslutning
	13.	 Huvudhandtag
	14.	 Hjälphandtag
MONTERING
4
	 Innan montering ska du alltid stänga av
maskinen och dra ut nätkontakten ur
vägguttaget.
Byte av kapskivor (fig. B - D)
Slitna eller skadade kapskivor måste omedelbart
bytas ut.
2
-	 Använd endast vassa, oskadade kapskivor.
-	 Använd bara kapskivor som är lämpliga för det
material som ska kapas.
-	 Använd bara kapskivor med en maximalt
tillåtet varvtal som är lika med eller högre än
maskinens maximala tomgångsvarvtal.
-	 Använd bara diamantkapskivor som är
lämpliga för torr kapning.
-	 Byt alltid båda kapskivorna samtidigt.
-	 Ta aldrig bort skyddskåpan.
●	 Placera maskinen på ett stabilt underlag.
●	 Lossa insexskruvarna (15) med insexnyckeln
(16).
●	 Lossa låsknappen (3) och sänk basen (10).
●	 Ta bort skyddet (6).
●	 Tryck in och håll inne spärrknappen för axeln
(5) för att låsa axeln (17).
●	 Lossa den yttre flänsen (18) med flänsnyckeln
(19).
●	 Ta bort den gamla kapskivan (20), brickorna
(21), den gamla kapskivan (22), spindelhylsan
(23), och den inre flänsen (24). Använd vid
behov klyvkilen (25) för att ta bort brickorna (21).
●	 Rengör vid behov flänsarna (18 & 24).
●	 Sätt dit den inre flänsen (24), spindelhylsan
Page: 40
41
SV
(23), den nya kapskivan (22), brickorna (21)
och den nya kapskivan (20).
●	 Dra åt den yttre flänsen (18) med flänsnyckeln
(19) ordentligt.
●	 Släpp axelns spärrknapp (5).
●	 Montera skyddet (6).
●	 Höj basen (10) och dra fast låsknappen (3).
●	 Dra fast insexskruvarna (15) ordentligt med
insexnyckeln (16).
ANVÄNDNING
Inställning av spårbredden (fig. B - E)
Spårbredden kan ställas in med hjälp av brickorna
mellan kapskivorna. Antalet brickor mellan
kapskivorna bestämmer spårbredden.
2
	
-	 Ställ inte in spårbredden under användning.
-	 Det måste alltid sitta minst en bricka mellan
kapskivorna.
●	 Bestäm spårbredden.
●	 Sätt in brickorna (21) runt kapskivorna (20 & 22)
i önskad ordning. Se kapitlet ”Byte av kapskivor”.
Inställning av spårdjupet (fig. A & F)
Spårdjupet är variabelt mellan 0 och 28 mm.
Spårdjupet kan avläsas på skalan (4).
2
	 Ställ inte in spårdjupet under
användning.
●	 Lossa låsknappen (3).
●	 Luta basen (10) till önskat läge. Ställ in ett
spårdjup som är ca 3 mm djupare än det
erfordrade djupet för att kompensera för
eventuell ojämnhet på väggytan.
●	 Dra fast låsknappen (3).
Starta och stänga av (fig. A)
●	 För att starta maskinen, tryck in spärrknappen
(2) och samtidigt tryck på strömbrytaren (1).
●	 For att stänga av maskinen, släpp
strömbrytaren (1).
Överbelastningsskydd
Maskinen är utrustad med ett överlastskydd som
automatiskt stänger av maskinen om den
överbelastas.
●	 Stänga av maskinen.
●	 Ta bort maskinen från arbetsstycket.
●	 Starta maskinen.
●	 Kör maskinen obelastad i ca 1 minut så att
den hinner svalna.
Bruk av lasern (fig. A)
Lasern används för att projicera snittlinjen på
väggen.
●	 För att starta lasern (8), tryck på strömbrytaren
(7).
●	 For att stänga av lasern (8), släpp
strömbrytaren (7).
Dammutsugning (fig. G)
Använd endast maskinen om den är ansluten till
en dammsugningsanordning som är godkänd för
stendamm. Dammsugningsanordningen måste
vara lämplig för det material som arbetet utförs
i. Använd en speciell dammsugningsanordning
vid arbeten med giftiga material eller om giftigt
damm produceras.
2
-	 Använd aldrig en vanlig hushållsdammsugare.
Om du använder en vanlig
hushållsdammsugare kan lätt både din hälsa
och dammsugare ta skada.
-	 Använd alltid dammsugaradaptern.
-	 Kontrollera så att dammsugningsanordningens
slang är säkert ansluten till dammsugaradaptern.
-	 Om dammsugningsanordningen slutar fungera
ska arbetet stoppas omedelbart, maskinen ska
stängas av och nätkontakten ska dras ur
väggkontakten. Sedan försöker man lösa
problemet.
●	 För in dammsugaradaptern (26)
i dammsugaranslutningen (12).
●	 Anslut dammsugningsanordningens slang till
dammsugaradaptern (26).
Tips för bästa användning
●	 Rita linjer som visar i vilken riktning
kapskivorna ska föras.
●	 Håll maskinen med båda händerna.
●	 Ställ in spårbredden.
●	 Ta ett av följande steg:
-	 Sänk ned maskinen i väggen och ställ in
spårdjupet (rekommenderas). Maskinen
placeras mot väggen och kapskivorna sänks
ned mot väggen så att man kan ställa in
spårdjupet noggrannare.
-	 Ställ in spårdjupet och sänk ned maskinen
i väggen.
●	 Placera maskinen med styrrullen på väggen.
Kontrollera så att kapskivorna är inriktade med
linjerna som ritats på väggen.
●	 Ställ in spårdjupet.
●	 Starta maskinen.
●	 Vänta tills maskinen uppnått full hastighet.
●	 Flytta långsamt maskinen längs de tidigare
Page: 41
42
FI
ritade linjerna och tryck styrrullen med ett fast
grepp mot väggen.
●	 Utöva inte för stort tryck på maskinen.
Låt maskinen göra arbetet.
●	 Stäng av maskinen och vänta tills den stannat
helt innan du sätter ner maskinen.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
4
	 Innan rengöring och underhåll ska du
alltid stänga av maskinen och dra ut
nätkontakten ur vägguttaget.
●	 Rengör höljet regelbundet med en mjuk trasa.
●	 Se till att ventilationshålen är fria från damm
och smuts. Använd vid behov en mjuk, fuktig
trasa för att ta bort damm och smuts från
ventilationshålen.
●	 Rengör kapskivorna regelbundet för att
undvika problem och fel under användningen.
Byte av batterier (fig. H)
För lasern behövs 2 AAA-batterier. Om lasern
slutar fungera måste batterierna bytas.
●	 Ta bort locket (27) från batterifacket (9).
●	 Ta bort de gamla batterierna (28).
●	 Sätt in de nya batterierna (28).
●	 Montera locket (27) till batterifacket (9).
Garanti
Se de medföljande garantivillkoren.
Miljö
Bortskaffning
Produkten, tillbehören och förpackningen måste
sorteras för miljövänlig återvinning.
Endast för EU-länder
Släng inte elverktyg i hushållsavfallet. Enligt det
europeiska WEEE-direktivet 2012/19/EU för avfall
från elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämpning nationellt ska elverktyg som inte
längre kan användas samlas in separat och
kasseras på ett miljövänligt sätt.
Med förbehåll för ändringar i produkten och
bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras
utan förvarning.
Seinäpistokone 1700W - 125MM
Kiitämme teitä tämän Ferm-tuotteen valinnasta.
Olette hankkineet erinomaisen tuotteen, jonka
valmistaja on yksi Euroopan johtavia toimittajia.
Kaikki Ferm-yhtiön toimittamat tuotteet on
valmistettu korkeimpien suorituskyky- ja
turvallisuusstandardien mukaan. Osana
filosofiaamme tarjoamme myös korkealuokkaisen
asiakaspalvelun, jota tukee kokonaisvaltainen
takuu.
Toivomme, että tuote palvelee teitä monia vuosia.
Turvallisuusohjeet
1
	 VAROITUS
Lue nämä turvallisuusohjeet,
lisävaroitukset ja ohjeet.
Mikäli turvallisuusohjeita ja varoituksia ei
noudateta, voise se johtaa sähköiskuihin,
tulipaloon ja/tai vakavaan
henkilövahinkoon.
Säilytä turvallisuusohjeet ja varoitukset
tulevia käyttökertoja varten.
Seuraavat merkit esiintyvät käyttöoppaassa tai
tuotteessa:
1
	
Lue käyttöohjeet.
2
	
Henkilövahinkovaara.
3
	
Sähköiskuvaara.
4
	 Irrota pistoke välittömästi
verkkovirtalähteestä, jos virtajohto on
vaurioitunut tai puhdistuksen ja huollon
aikana.
5
	
Käytä suojalaseja. Käytä kuulosuojaimia.
A
	
Käytä hengityssuojaa.
B
	 Huomio: Lasersäde! Älä katso suoraan
lasersäteeseen. Älä suuntaa
lasersädettä ihmisiä tai eläimiä kohti.
6
	 Sinkoilevien osien vaara. Pidä sivulliset
henkilöt pois työalueelta.
7
	

Question & answers

There are no questions about the Ferm WSM1009 yet.

Ask a question about the Ferm WSM1009

Have a question about the Ferm WSM1009 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm WSM1009. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm WSM1009 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.