Ferm WSM1008 manual

View a manual of the Ferm WSM1008 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Fräsmaskin
  • Model/name: WSM1008
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Portugis, Ukrainare

Table of Contents

Page: 38
39
SV
●	 Dopo	il	montaggio	di	nuove	spazzole	in	
carbonio, lasciar ruotare l’elettroutensile
a vuoto per 15 minuti.
gARAnziA
Consultare	i	termini	e	le	condizioni	della	garanzia	
allegata.
AMBiEnTE
Smaltimento
Il	prodotto,	gli	accessori	e	l’imballaggio	devono	
essere raccolti separatamente per un riciclaggio
ecocompatibile.
Soltanto per paesi CE.
Non smaltire gli elettroutensili nei contenitori per
rifiuti	domestici.	Ai	sensi	della	Direttiva	2002/96/
CE	del	Parlamento	europeo	in	materia	di	Rifiuti	
da apparecchiature elettriche ed elettroniche e
della	relativa	attuazione	nell’ambito	della	
legislazione	nazionale,	gli	elettroutensili	
inutilizzabili	devono	essere	raccolti	
separatamente e smaltiti in modo ecocompatibile.
Questo prodotto ed il presente manuale utente
sono	soggetti	a	modifiche.	Le	specifiche	possono	
essere	modificate	senza	preavviso.
MURSPÅRFRÄS
WSM1008
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du	har	nu	fått	en	utmärkt	produkt,	levererad	av	en	
av Europas ledande leverantörer.
Alla	produkter	som	levereras	från	Ferm	är	
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda	och	säkerhet.	Som	en	del	av	vår	
filosofi	ingår	även	att	vi	tillhandahåller	en	utmärkt	
kundservice,	som	även	backas	upp	av	vår	
omfattande garanti.
Vi	hoppas	att	du	kommer	att	ha	glädje	av	denna	
produkt	i	många	år.
SÄKERHETSVARningAR
VARNING
Läs de medföljande
säkerhetsvarningarna, de tillkommande
säkerhetsvarningarna och
anvisningarna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
anvisningarna följs kan detta orsaka
elstötar, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
Behåll säkerhetsvarningarna och
anvisningarna för framtida bruk.
Följande	symboler	används	i	bruksanvisningen	eller	
på	produkten:
Läs igenom bruksanvisningen.
Risk för personskada.
Risk för elstöt.
Dra omedelbart ut nätkontakten ur
vägguttaget om nätsladden skadas och
även under rengöring och underhåll.
Använd skyddsglasögon. Använd
hörselskydd.
Använd skyddsmask.
Varning: Laserstråle! Titta aldrig direkt in
i laserstrålen. Rikta inte laserstrålen mot
människor eller djur.
Page: 39
40
SV
Risk för flygande föremål. Håll
kringstående borta från arbetsområdet.
Dubbelisolerad.
Släng inte produkten i olämpliga
behållare.
Produkten är i överensstämmelse med
tillämpliga säkerhetsstandarder i EU­
direktiven.
Tillkommande säkerhetsvarningar för
murspårfräsar
●	 Arbeta	inte	med	material	som	innehåller	
asbest. Asbest betraktas som
cancerframkallande.
●	 Bär	skyddsglasögon,	hörselskydd	och	vid	
behov andra personliga skyddsmedel, t.ex.
skyddshandskar,	säkerhetsskor	etc.
●	 Avlägsna	alla	spikar	och	andra	metallföremål	
ur	väggen	innan	du	börjar	arbetet.
●	 Var	medveten	om	dolda	rör	och	kablar	när	du	
fräser	spår	i	väggar.
●	 Håll	alltid	säkert	i	maskinen	med	båda	
händerna.
●	 Använd	inte	maskinen	utan	skyddskåpan.
●	 Undersök	kapskivorna	före	användning.	
Använd	aldrig	kapskivor	som	är	böjda,	
spruckna	eller	på	annat	sätt	skadade.
●	 Se	till	att	kapskivorna	är	korrekt	ditsatta.
●	 Kontrollera	så	att	kapskivorna	roterar	i	rätt	
riktning.
●	 Använd	inte	maskinen	med	kapskivorna	
riktade	uppåt	eller	åt	sidan.
●	 Använd	endast	kapskivor	som	är	lämpliga	för	
användning	med	maskinen.
●	 Använd	endast	kapskivor	med	korrekta	mått.
●	 Använd	inga	andra	tillbehör	än	kapskivor.
●	 Använd	inte	maskinen	om	det	krävs	ett	
maximalt	spårdjup	som	är	större	än	
kapskivornas	maximala	spårdjup.
●	 Var	noga	med	att	inte	händerna	rör	vid	de	
roterande delarna.
●	 Arbeta	alltid	i	korrekt	arbetsriktning	
(se	indikation	på	basen).
●	 Låt	maskinen	gå	utan	belastning	på	en	säker	
plats	efter	montering	av	kapskivorna.	Om	
maskinen	vibrerar	starkt	ska	maskinen	stängas	
av	omedelbart	och	nätsladden	dras	ur	
väggkontakten.	Sedan	försöker	man	lösa	
problemet.
●	 Tänk	på	att	kapskivorna	fortsätter	rotera	en	
kort	stund	efter	att	maskinen	har	stängts	av.	
Försök	aldrig	hjälpa	till	att	få	kapskivorna	att	
stanna.
●	 Placera	aldrig	maskinen	på	ett	bord	eller	en	
arbetsbänk	innan	den	stängts	av.
Bakslag
Bakslag	innebär	att	kapskivorna	kastas	uppåt	och	
bakåt	om	de	oväntat	vidrör	ett	föremål.	Håll	
maskinen	i	ett	fast	grepp	med	bägge	händerna	
under	användning.	Håll	din	uppmärksamhet	riktad	
på	arbetet.
Bakslag orsakas vanligen av:
- att de roterande kapskivorna oavsiktligt rör vid
hårda	föremål	eller	material;
- trubbiga kapskivor;
-	 kapskivor	som	inte	är	korrekt	monterade;
-	 fräsning	i	ett	tidigare	snitt;
-	 bristande	uppmärksamhet	under	arbetet;
-	 en	ostadig	kroppsställning.
Tillkommande säkerhetsvarningar för lasrar
●	 Titta	aldrig	direkt	in	i	laserstrålen.
●	 Rikta	inte	laserstrålen	mot	människor	eller	
djur.
●	 Rikta	inte	laserstrålen	mot	starkt	reflekterande	
material.
●	 För	inte	in	hårda	föremål	i	laseroptiken.
●	 Rengör	laseroptiken	med	en	mjuk,	torr	borste.
●	 Lasern	får	endast	repareras	av	en	kvalificerad	
tekniker.
Elektrisk säkerhet
Kontrollera alltid att strömförsörjningens
spänning överensstämmer med
spänningen på märkplåten.
●	 Använd	inte	maskinen	om	nätkabeln	eller	
nätkontakten	är	skadad.
●	 Använd	endast	förlängningskablar	som	är	
lämpliga	för	maskinens	nominella	effekt,	minst	
1,5 mm2
	tjocka.	Om	förlängningskabel	på	
trumma	används	måste	kabeln	alltid	rullas	ut	
helt.
Page: 40
41
SV
TEKNISKA DATA
WSM1008
Nätspänning	 V~	 230
Nätfrekvens	 Hz	 50
Ineffekt	 W	 1.600
Obelastad	hastighet	 min–1
	 6.000
Spårbredd	 mm	 8	-	30
Spårdjup	 mm	 8	-	40
Kapskiva
	 Diameter	 mm	 150
	 Hål	 mm	 22,2
Skyddsklass	 	 IP	20
Vikt	 kg	 6,8
BULLER OCH VIBRATIONER
WSM1008
Bullernivå	(Lpa)	 dB(A)	 98,8
Ljudeffekt	(Lwa)	 dB(A)	 109,8
Osäkerhet	(K)	 dB(A)	 3
Skakas	(huvudhandtag)	 m/s2
	 3,74
Skakas	(extrahandtag)	 m/s2
	 3,50
Osäkerhet	(K)	 m/s2
1,5
Använd hörselskydd.
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet	som	står	på	baksidan	
av	den	här	instruktionsboken	har	uppmätts	enligt	
ett	standardiserat	test	i	enlighet	med	EN	60745;	
detta	värde	kan	användas	för	att	jämföra	
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig	uppskattning	av	hur	stor	vibration	
användaren	utsätts	för	när	verktyget	används	
enligt det avsedda syftet
-	 om	verktyget	används	på	ett	annat	än	det	
avsedda	syftet	eller	med	fel	eller	dåligt	
underhållna	tillbehör	kan	detta	drastiskt	öka	
vibrationsnivån
-	 när	verktyget	stängs	av	eller	är	på	men	inte	
används,	kan	detta	avsevärt	minska	
vibrationsnivån
Skydda	dig	mot	vibration	genom	att	underhålla	
verktyget	och	dess	tillbehör,	hålla	händerna	
varma	och	styra	upp	ditt	arbetssätt
BEsKrIVnIng (fIg. A)
Denna	murspårfräs	är	konstruerad	för	att	fräsa	
spår	i	murverk.	Maskinen	är	endast	lämpad	för	
högerhänt	bruk.
1. Strömbrytare
	 2.	 Spärrknapp
	 3.	 Låsspak	för	spårdjup
	 4.	 Skala	för	spårdjup
	 5.	 Djupstopp
	 6.	 Spärrknapp	axel
7. Skydd
8. Strömbrytare för laser
	 9.	 Laser
	10.	 Överbelastningsindikator
11. Bas
	12.	 Hjul	(4x)
	13.	 Dammsugaranslutning
	14.	 Huvudhandtag
15. Extrahandtag
	16.	 Kolborsthållare
MOnTERing
Innan montering ska du alltid stänga av
maskinen och dra ut nätkontakten ur
vägguttaget.
Byte av kapskivor (fig. B)
Slitna	eller	skadade	kapskivor	måste	omedelbart	
bytas ut.
-	 Använd	endast	vassa,	oskadade	kapskivor.
-	 Byt	alltid	båda	kapskivorna	samtidigt.
-	 Ta	aldrig	bort	skyddskåpan.
●	 Tryck	in	och	håll	inne	spärrknappen	för	axeln	
(6)	för	att	låsa	axeln	(17).
●	 Lossa	den	yttre	flänsen	(18)	med	flänsnyckeln	
(19).
●	 Ta	bort	den	gamla	kapskivan	(20),	brickorna	
(21), den gamla kapskivan (22) och den inre
flänsen	(23).	Använd	vid	behov	klyvkilen	(24)	
för att ta bort brickorna (21).
●	 Rengör	vid	behov	flänsarna	(18	&	23).
●	 Sätt	dit	den	inre	flänsen	(23),	en	ny	kapskiva	
(22),	brickorna	(21)	och	en	ny	kapskiva	(20).
●	 Dra	åt	den	yttre	flänsen	(18)	med	flänsnyckeln	
(19)	ordentligt.
●	 Släpp	axelns	spärrknapp	(6).
Page: 41
42
SV
AnVÄnDning
Inställning av spårbredden (fig. c)
Spårbredden	kan	ställas	in	med	hjälp	av	brickorna	
mellan kapskivorna. Antalet brickor mellan
kapskivorna	bestämmer	spårbredden.
-	 Ställ	inte	in	spårbredden	under	användning.
-	 Det	måste	alltid	sitta	minst	en	bricka	mellan	
kapskivorna.
●	 Bestäm	spårbredden.
●	 Sätt	dit	nödvändigt	antal	brickor	(21)	mellan	
kapskivorna	(20	&	22).	Se	kapitlet	”Byte	av	
kapskivor”.
inställning av djupstoppet
(fig. A & D)
Djupstoppet	begränsar	det	maximala	spårdjupet	
under	användning	för	att	förhindra	att	maskinen	
skär	för	djupt	i	väggen.	Spårdjupet	kan	avläsas	
på	skalan	(4).
Ställ inte in spårdjupet under
användning.
●	 Lyft	djupstoppet	(5)	en	aning	från	skyddskåpan	
(7).
●	 Ställ	in	djupstoppet	(5)	i	önskat	läge.
●	 Släpp	djupstoppet	(5)	för	att	låsa	det	
i	korrekt	läge.
inställning av spårdjupet
(fig. A & E)
Spårdjupet	är	variabelt	mellan	0	och	40	mm.	
Spårdjupet	kan	avläsas	på	skalan	(4).
Ställ inte in spårdjupet under
användning.
●	 Lossa	på	låsspaken	(3).
●	 Luta	basen	(11)	till	önskat	läge.
●	 Spänn	låsspaken	(3).
starta och stänga av (fig. A)
●	 För	att	starta	maskinen,	tryck	in	spärrknappen	
(2)	och	samtidigt	tryck	på	strömbrytaren	(1).
●	 For	att	stänga	av	maskinen,	släpp	
strömbrytaren (1).
Bruk av lasern (fig. A)
Lasern	används	för	att	projicera	snittlinjen	på	
väggen.
●	 För	att	starta	lasern,	(9)	tryck	på	strömbrytaren	
(8).
●	 For	att	stänga	av	lasern	(9),	släpp	strömbrytaren	(8).
Överbelastningsindikator (fig. A)
Överbelastningsindikatorn	(10)	indikerar	om	
maskinen	är	överbelastad.
●	 När	maskinen	sätts	på	blinkar	
överbelastningsindikatorn	(10)	tre	gånger	med	
grönt ljus.
●	 Om	överbelastningsindikatorn	(10)	tänds	med	
grönt	ljus	är	inte	maskinen	överbelastad.	
Maskinen	kan	användas	normalt.
●	 Om	överbelastningsindikatorn	(10)	blinkar	med	
rött	ljus	är	maskinen	överbelastad.	Ansätt	
mindre	tryck	på	maskinen.
●	 Om	överbelastningsindikatorn	(10)	tänds	med	
rött	ljus	är	maskinen	helt	överbelastad.	
Maskinen	kommer	då	att	stängas	av.
Dammutsugning (fig. f)
Använd	endast	maskinen	om	den	är	ansluten	till	
en	dammsugningsanordning	som	är	godkänd	för	
stendamm.	Dammsugningsanordningen	måste	
vara	lämplig	för	det	material	som	arbetet	utförs	i.	
Använd	en	speciell	dammsugningsanordning	vid	
arbeten med giftiga material eller om giftigt damm
produceras.
-	 Använd	aldrig	en	vanlig	hushållsdammsugare.	
Om	du	använder	en	vanlig	
hushållsdammsugare	kan	lätt	både	din	hälsa	
och dammsugare ta skada.
-	 Använd	alltid	dammsugaradaptern.
-	 Kontrollera	så	att	dammsugningsanordningens	
slang	är	säkert	ansluten	till	
dammsugaradaptern.
-	 Om	dammsugningsanordningen	slutar	fungera	
ska arbetet stoppas omedelbart, maskinen ska
stängas	av	och	nätkontakten	ska	dras	ur	
väggkontakten.	Sedan	försöker	man	lösa	
problemet.
●	 För	in	dammsugaradaptern	(25)	
i	dammsugaranslutningen	(13).
●	 Dra	åt	dammsugaradaptern	(25)	genom	att	
vrida	den	medurs	tills	den	låses	i	läge.
●	 Anslut	dammsugningsanordningens	slang	till	
dammsugaradaptern (25).
Råd för bästa resultat
●	 Rita	linjer	som	visar	i	vilken	riktning	
kapskivorna ska föras.
●	 Håll	maskinen	med	båda	händerna.
●	 Ställ	in	spårbredden.
●	 Ställ	in	djupstoppet.
Page: 42
43
SV
●	 Ta	ett	av	följande	steg:
-	 Sänk	ned	maskinen	i	väggen	och	ställ	in	
spårdjupet	(rekommenderas).	Maskinen	
placeras	mot	väggen	och	kapskivorna	sänks	
ned	mot	väggen	så	att	man	kan	ställa	in	
spårdjupet	noggrannare.
-	 Ställ	in	spårdjupet	och	sänk	ned	maskinen	i	
väggen.
●	 Placera	maskinen	med	hjulen	på	väggen.	
Kontrollera	så	att	kapskivorna	är	inriktade	med	
linjerna	som	ritats	på	väggen.
●	 Ställ	in	spårdjupet.
●	 Starta	maskinen.
●	 Vänta	tills	maskinen	uppnått	full	hastighet.
●	 Flytta	långsamt	maskinen	längs	med	de	
tidigare ritade linjerna och tryck hjulen stadigt
mot	väggen.
●	 Utöva	inte	för	stort	tryck	på	maskinen.	
Låt	maskinen	göra	arbetet.
●	 Stäng	av	maskinen	och	vänta	tills	den	stannat	
helt	innan	du	sätter	ner	maskinen.
REngÖRing OCH UnDERHÅLL
Innan rengöring och underhåll ska du
alltid stänga av maskinen och dra ut
nätkontakten ur vägguttaget.
●	 Rengör	höljet	regelbundet	med	en	mjuk	trasa.
●	 Se	till	att	ventilationshålen	är	fria	från	damm	
och	smuts.	Använd	vid	behov	en	mjuk,	fuktig	
trasa	för	att	ta	bort	damm	och	smuts	från	
ventilationshålen.
●	 Rengör	kapskivorna	regelbundet	för	att	
undvika	problem	och	fel	under	användningen.
Kontroll och byte av kolborstarna (fig. A)
Kolborstarna	måste	kontrolleras	regelbundet.	Om	
kolborstarna	är	slitna	kommer	maskinen	att	gå	
ojämnt.
Använd endast rätt typ av kolborstar.
●	 Ta	bort	kolborsthållarna	(16)	med	en	
skruvmejsel.
●	 Rengör	kolborstarna.
●	 Vid	slitage	måste	båda	kolborstarna	bytas	ut	
samtidigt.
●	 Sätt	dit	kolborsthållarna	(16)	med	en	
skruvmejsel.
●	 Låt	efter	montering	av	nya	kolborstar	
maskinen löpa obelastad i 15 minuter.
gARAnTi
Se de medföljande garantivillkoren.
MiLjÖ
Bortskaffning
Produkten,	tillbehören	och	förpackningen	måste	
sorteras	för	miljövänlig	återvinning.
Endast för EU-länder
Släng	inte	elverktyg	i	hushållsavfallet.	Enligt	det	
europeiska	WEEE-direktivet	2002/96/EG	för	avfall	
från	elektrisk	och	elektronisk	utrustning	och	dess	
tillämpning	nationellt	ska	elverktyg	som	inte	
längre	kan	användas	samlas	in	separat	och	
kasseras	på	ett	miljövänligt	sätt.
Med	förbehåll	för	ändringar	i	produkten	och	
bruksanvisningen.	Specifikationer	kan	ändras	
utan förvarning.

Question & answers

There are no questions about the Ferm WSM1008 yet.

Ask a question about the Ferm WSM1008

Have a question about the Ferm WSM1008 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm WSM1008. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm WSM1008 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.