Ferm WEM1035 manual

View a manual of the Ferm WEM1035 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Svetsare
  • Model/name: WEM1035
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Ungerska, Slovenska, Ryska, Kroatiska

Table of Contents

Page: 0
HU
CS
SL
PL
RU
ARC WELDER
55 - 160A
WEM1035
WWW.FERM.COM
HU
Original instructions 03
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 09
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 16
Traduction de la notice originale 23
Traducción del manual original 29
Tradução do manual original 36
Traduzione delle istruzioni originali 43
Översättning av bruksanvisning i original 50
Alkuperäisten ohjeiden käännös 56
Oversatt fra orginal veiledning 62
Oversættelse af den originale brugsanvisning 68
Eredeti használati utasítás fordítása 75
Překlad püvodního návodu k používání 81
Preklad pôvodného návodu na použitie 88
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej 95
Перевод исходных инструкций 101
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
NO
DA
Page: 49
SV
50 Ferm
•	 Controllare regolarmente che i cavi di
saldatura e del pezzo in lavorazione siano
fermamente collegati alle loro connessioni.
Lubrificazione
La macchina non richiede lubrificazioni aggiuntive.
Riparazioni e commercianti
Se si presentano problemi a causa di, per
esempio, usura di una parte della sega, si prega di
contattare il servizio di assistenza all’indirizzo
riportato sulla scheda di garanzia.
Ambiente
Per evitare che si danneggi durante il trasporto, la
macchina è imballata in un contenitore resistente.
La maggior parte dei componenti dell’imballaggio
sono riciclabili. Portare tali materiali presso gli
appositi centri di riciclaggio.
Strumenti elettrici e/o elettronici difettosi
o usurati devono essere smaltiti in
appropriate aree di riciclaggio.
Garanzia
Le condizioni di garanzia sono esposte
nell’apposita scheda allegata a parte.
SVETSUTRUSTNING
Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna
på sidorna 2 + 109
För din egen och andras säkerhet ska
du läsa dessa instruktioner noga innan
sågen används. Förvara
bruksanvisningen och den medföljande
dokumentationen tillsammans med
sågen för framtida bruk.
Introduktion
Smältsvetsning används för att smälta
arbetsstycket med tillförd värme. Vid elektrisk
bågsvetsning används också svetsmaterial
(elektroder). Svetssträngen uppstår efter stelning.
Värmen som krävs fås genom att upprätthålla en
elektrisk båge mellan elektroden och
arbetsstycket. Svetsprocessen kräver hög
strömstyrka (55-160 A) med relativt låg spänning
(10–48 V). En transformator i svetsutrustningen
ser till att sänka nätspänningen (400 V).
Apparaten är inte avsedd för industriellt bruk!
Innehåll
1. Maskindata
2. Säkerhetföreskrifter
3. Montera tillbehör
4. Använda maskinen
5. Service & underhåll
1. Maskindata
Teksnika data
Spänning 230 / 400 V ~
Frekvens 50 Hz
Svetsström 55 / 140 A (230 V) / 160 A (400 V)
Tomgångsspänning 45 V / 230 V
47.6 V / 230 V
Effektfaktor 0.62
Elektroddiameter 2 - 4 mm
Vikt 22.1 kg
Mått 56 x 32.5 x 40 cm
Värmeskydd 75 ºC (±5 ºC)
Strömkabel HO7RN-F3 x 1.5 mm2
Svetskabel HO1N2-D x 16 mm2
Förpackningen innehåller
1 Svetsaggregat
1 Svetsskärm
1 Stålborste/slagghacka
1 Bruksanvisning
1 Säkerhetsföreskrifter
Page: 50
SV
51
Ferm
1 Garantikort
Kontrollera att maskinen, de lösa delarna och
tillbehören, inte har skadats under transporten.
Produktinformation
Fig. 1
1. Temperaturindikator
2. På/Av-knapp
3. Ratt för ströminställning
4. Svetskabel med elektrodhållare
5. Jordkabel med återledarklämma
6. Gummifot
7. Handtag
8. Ventilationsöppningar
9. Stålborste/slagghacka
10. Svetsskärm
11. Elektroder
Tabell: inställning och användning
Ø Electrod (mm) Strömstyrka (A) Lämpligt för, bland annat:
2 50-75 Materialtjocklek 2–3 mm
Reparation av väggstativ
2.5 70-100 Materialtjocklek 4–5 mm
Trädgårdsstaket, utomhusleksaker
3.2 95-150 Materialtjocklek 6–7 mm
Carport, garage
4 130-220 Materialtjocklek 8–12 mm
Konstruktion (kraftig)
2. Säkerhetsföreskrifter
Symbolernas betydelse
Anger att det föreligger risk för
personskador, livsfara eller risk för skador
på maskinen om instruktionerna i denna
bruksanvisning inte efterlevs.
Anger risk för elektrisk stöt.
Ta omedelbart ut stickkontakten ur
eluttaget om sladden har skadats samt
när maskinen underhålls.
Förbipasserande får inte komma för nära.
Skydda emot regn.
Bär skyddsglasögon och hörselskydd.
Använd skyddshandskar.
Använd alltid svetsskärm under svetsning
Använd skyddskläder
Symbol för svetsströmkälla som är
lämplig för att tillföra ström till
svetsarbeten som utförs i omgivningar
med förhöjd risk för elchock.
EN60974-6
Standard för svetsutrustningar för
manuell metallbågsvetsning med
begränsad användning.
Elektrodhållare
Återledarklämma
Sjunkande spänning
Enfas transformator
Jordad stickkontakt
Elektroddiameter
Säkring 16A
I1
Maximal primär strömstyrka i ampere
I2
Sekundär strömstyrka i ampere
(S)
Laddningstid, tid mellan återställning
(PÅ) och inställning (AV) för anordningen
som stänger av värmen.
r
Återställningstid, tid mellan inställning
(AV) och återställning (PÅ) för
anordningen som stänger av värmen.
IP21S Skyddsklass. Kapslad för objekt upp till
12 mm och mot vertikalt fallande
Page: 51
SV
52 Ferm
vattendropp. Funktionsstopp med
vattenkontroll.
H Isolationsklass
U0
Tomgångsspänning i volt
U1
Nätspänning i volt
Allmänna säkerhetsföreskrifter för
svetsutrustningar
•	 Den som ska använda maskinen måste ha lärt
sig hur man använder och hanterar maskinen.
•	 Se till att arbetsplatsen är välbelyst och ordnad.
•	 Dra alltid ut stickkontakten ur nätuttaget innan
underhåll utförs på maskinen.
•	 Dra ut stickkontakten ur nätuttaget när du
lämnar maskinen.
•	 Använd inte maskinen innan du har monterat
och installerat den som beskrivet i
bruksanvisningen.
Specifika säkerhetsföreskrifter för
svetsutrustningar
•	 Svetsning orsakar gnistor och het metall. Kom
ihåg att detta är en brandrisk, avlägsna alla
lättantändliga föremål från arbetsområdet.
•	 Se till att arbetsplatsen är ordentligt ventilerad.
Gaser som uppstår under svetsning är
hälsofarliga.
•	 Svetsa inte behållare eller rör som innehåller
brandfarliga vätskor eller gaser (risk för brand
eller explosion).
•	 Svetsa inte material som har rengjorts med
lättantändlig vätska eller material med målad
yta (risk för att farliga gaser frigörs).
•	 Arbeta inte i en fuktig eller blöt omgivning och
svetsa inte i regn.
•	 Skydda alltid dina ögon med den medföljande
svetsskärmen.
•	 Använd handskar och skyddskläder som är
torra och inte nedsmutsade av olja eller smuts.
•	 Slaggen som ska avlägsnas är ibland glödhet
och kan orsaka allvarliga ögonskador under
borttagningen. Använd alltid skyddsglasögon
och handskar.
•	 Ultraviolett strålning kan bränna huden när du
svetsar. Använd därför alltid lämpliga
skyddskläder.
•	 Din svetsutrustning är skyddad mot
överbelastning. Utrustningen stängs därför av
automatiskt om den överbelastas. Den startar
igen automatiskt när den har kylts av tillräckligt.
•	 Under svetsning och avkylning kan
arbetsstycket deformeras på grund av
spänningar. Tänk alltid på detta.
•	 Den får endast användas med den medföljande
svetsledningen ( Ø 10 mm2
gummissvetsledning)
•	 I utrymmen där det finns risk för brand eller
explosion gäller särskilda föreskrifter.
•	 Svetsfogar som utsätts för stora påfrestningar
och måste följa särskilda säkerhetsföreskrifter
får endast utföras av särskilt utbildade
svetsare. Exempel: tryckluftskammare,
hjulbanor, släpvagnskopplingar mm.
•	 Varning! Stäng jordledningen så nära
svetsstället som möjligt så att svetsströmmen
kan ta den kortast möjliga vägen från
elektroden till jordledningen. Anslut aldrig
jordledningen till svetsapparatens hus! Stäng
aldrig jordledningen vid jordade delar som
ligger långt från arbetsstycket som t.ex. ett
vattenrör i andra änden av rummet. Annars kan
det bli så att skyddsledarsystemet i rummet där
du svetsar kan skadas.
•	 Säkringarna för matarledningen till vägguttaget
måste följa gällande föreskrifter (VDE 0100).
Det isolerade jorduttaget får max lösas ut med
16A (typ och tekniska data: RT14-20, Ø 10 x
38, AC 400 V 16A. IEC 60269.
Spänningsutlösning. Tillverkare: Chint)
(säkringar eller säkringsskydd). Större ampere
på säkringen kan leda till brand i ledningarna
dvs. brandskador i strukturen.
Elektrisk säkerhet
Stäng omedelbart av maskinen om:
Det är fel på nätuttaget, strömkabeln,
eller om kabeln är skadad.
	 	 •		 Strömbrytaren	är	trasig.
	 	 •		 Det	ryker	eller	luktar	bränd	isolering.
Varning! Beroende på elnätets förhållande
vid anslutningspunkten, kan svetsström-
källan orsaka störningar i
strömförsörjningen till andra elanvändare.
Vid tveksamheter angående detta bör du
fråga vederbörande elleverantör eller
myndighet.
•	 Se till att anslutningen av svetsutrustningen
och elkablar är rätt utförd. Risk för elstöt kan
innebära livsfara.
•	 Säkerställ god anslutning av både
elektrodhållaren och återledarklämman.
•	 Dra inte i elkablarna, de kan skadas. Koppla ur
kablarna innan du flyttar svetsaggregatet.
Page: 52
SV
53
Ferm
•	 Undvik kontakt med den elektriskt ledande
delen på svetsutrustningen, elektrodhållaren
och återledarklämman.
•	 Kontrollera alltid att spänning i nätuttaget
motsvarar värdet som anges på maskinens
märkplåt.
•	 Vid byte av kablar eller kontakter: Kasta
omedelbart bort gamla kablar eller kontakter så
fort de har bytts ut. Det är farligt att stoppa in en
lös stickkontakt i nätuttaget.
•	 Använd en säkring på minst 16 ampere för
svetsutrustning som jobbar med 230 V.
•	 Om förlängningskabel används: Använd endast
en godkänd förlängningskabel som passar
maskinens effekt. Ledarna måste ha en
diameter på minst 1,5 mm2
. Rulla ut kabeln helt
om den är upprullad på en kabelvinda.
•	 Arbete vid nätspänningssidan, som exempelvis
kablar, kontakter, eluttag osv. får endast utföras
av fackmän.
3. Montera tillbehör
Kontrollera att stickkontakten är utdragen
ur nätuttaget under montering av tillbehör.
Installation av maskinen
•	 Installera svetsutrustningen på en torr och ren
plats (fri från järnpulver, damm och färg).
•	 Placera utrustningen på ett stadigt och slätt
underlag och minst 20 cm från väggen.
•	 Skydda svetsutrustningen mot regn och starkt
solljus.
Svetsskärmen
Fig. 2
•	 Skjut in handtaget på svetsskärmen tills det
låser.
•	 Placera det ljusa glaset (skyddsglas) framför
det mörka svetsglaset. För in båda glasen i
öppningen.
•	 Se till att glasen är placerade så att inget
(skadligt) ljus kan tränga in genom öppningen.
•	 Byt ut det ljusa skyddsglaset när sikten inte är
tillräcklig bra under svetsningen. Det är
betydligt dyrare att byta ut det mörka
skyddsglaset än det ljusa skyddsglaset.
Sätta in nya elektroder
Elektroden består av en metallkärna som är täckt
av en beläggning. Kärnan i ena änden av
elektroden är inte täckt med denna beläggning.
•	 Tryck handtaget på elektrodhållaren mot
fjädern.
•	 Stoppa in den obelagda änden (± 2 cm) på
elektroden i elektrodhållaren. Kontrollera att
den obelagda delen har god kontakt med
metalldelen i elektrodhållaren (elektroden inte
för långt inskjuten i elektrodhållaren).
•	 Släpp upp handtaget på hållaren. Elektroden är
nu fixerad.
Obs! Bränn inte ned elektroden till mindre
än ± 5 cm på grund av överhettning och/
eller deformering av elektrodhållaren. Det
kan annars vara svårt att ta loss
elektroden.
Ta loss använda elektroder
Tryck handtaget på elektrodhållaren mot fjädern så
att den nedbrända elektroden lossnar från hållaren.
Obs! Avlägsna inte elektroden från
hållaren med handen. Elektroden är
mycket varm!
Obs! Titta var de förbrukade elektroderna
faller ned för att förhindra en brandfara
och möjlig personskada.
Installation
Fig. 4
Endast en behörig elektriker får ansluta
rätt stickkontakt på svetsaggregatet.
•	 Placera	blockeringsskruven	(A)	i	korrekt	
position för 230 V (4a) eller 400 V (4b) (se
bilderna 4 a, b, c)
•	 Varning!	När	brytaren	står	i	positionen	”230V”,	
ska sladdarna L, N och PE i strömkabeln
anslutas till nätströmmen. När brytaren står i
positionen ”400V”, ska sladdarna L1, L2 och
PE i strömkabeln anslutas till nätströmmen.
Utöver detta måste en lämplig säkring
användas.
4. Använda maskinen
Före användning:
a. Allmän information om elektrisk bågsvetsning
b. Elektroden
c. Skyddskläder
d. Ansiktsskydd
e. Arbetsmiljö
a. Allmän information om elektrisk
Page: 53
SV
54 Ferm
bågsvetsning
Temperaturen i bågen uppgår till ungefär 7 000°
Celsius, så att elektrodens ände och arbetsstycket
smälter samman. Elektroden smälter så länge som
bågen upprätthålls och avger nödvändigt
svetsmaterial till de delar som ska förenas.
Avståndet mellan elektroden och arbetsstycket ska
vara så kort som möjligt (ungefär 1,5-4 mm),
beroende på elektrodens diameter och typ.
Nödvändig ström för svetsning tillhandahålls av
svetsutrustningen. Utrustningens effektbehov beror
på vilken typ av arbete som ska utföras.
Se till att elektroderna är riktigt torra eftersom
fuktiga elektroder kan orsaka problem.
Strömstyrkan är för låg om elektroden fastnar i
arbetsstycket under svetsning.
b. Elektroden
•	 Elektroden består av en metallkärna som är
täckt av en beläggning. Beläggningens
viktigaste funktion är att skydda smältbadet och
de överförande dropparna mot syre och kväve i
den omgivande luften. Elektroden smälter
under svetsningen. En del av beläggningen
förångas så att en skyddande gas uppstår. Del
av beläggningen flyter på toppen av smältbadet
(den är lättare än stål) och skyddar också
svetsgodset under stelningen. Efter stelning blir
beläggningen en solid men lättavlägsnad slagg
på svetssträngen.
•	 Hantera elektroderna varsamt så att
beläggningen inte går sönder. Se till att
elektroderna är helt torra, förvara dem på en
fuktfri plats.
•	 Det är mycket viktigt att använda rätt elektrod
för att göra en bra och stark svetsfog. En
universalelektrod är i de flesta fallen lämplig för
ditt arbete.
Elektrodens förpackning nämner i vilka
positioner svetsning kan utföras med
elektroden i fråga (ovanför huvudet, nedåt, etc.
med hänsyn till hur fort elektroden smälter).
Separata elektroder finns tillgängliga för
svetsning av olika typer av rostfritt stål och
gjutjärn. Kontakta din återförsäljare för köp av
rätt elektrod.
c. Skyddskläder
Använd ordentligt täckande kläder så minimiseras
risken för att huden ska brännas av ultraviolett
strålning eller metallstänk. Använd helst overall av
bomull, svetshandskar och skyddsskor. Se till så att
svetsstänk inte kommer in i handskar eller skor.
Ett svetsförkläde (av läder) förhindrar att stänk och
gnistor skadar overallen.
d. Ansiktsskydd
Fig. 2
Använd en bra svetsskärm med (mörkt) svetsglas
och skyddsglas. Kontrollera att bägge glasen är
riktigt monterade (väl fastsatta och släpper inte
igenom solljus).
Svetsskärmen skyddar svetsaren mot strålning,
värme och svetsstänk som uppstår under
svetsning. Den reducerar också inandningen av
svetsrök.
De osynliga ultravioletta strålarna orsakar så kallad
svetsblänk. Detta uppstår redan efter ett par
sekunder av att titta på den elektriska bågen.
Undvik effekterna av denna strålning och höga
temperaturer i ansiktet och andra utsatta
kroppsdelar såsom halsen och armar.
Skydda dig mot ljusbågens farliga effekt och se till
att personer som inte ägnar sig åt arbetet håller sig
på ett säkerhetsavstånd på minst 15 m från
ljusbågen.
Även personer som befinner sig i närheten av
ljusbågen eller som assisterar måste göras
uppmärksamma på faran och utrustas med
nödvändig skyddsutrustning. Sätt upp
skyddsväggar vid behov.
e. Arbetsmiljö
•	 Sörj för en arbetsmiljö med bra ventilation.
Gaser som uppstår under svetsning är
hälsofarliga.
•	 Avlägsna alla lättantändliga föremål från
arbetsområdet. Svetsning orsakar gnistor och
het metall.
•	 Se till att det finns kylvatten i närheten av
arbetsområdet. Lämna inte arbetsplatsen utan
tillsyn om det finns (heta) arbetsstycken som
precis har svetsats. Kyl av arbetsstycket innan
du lämnar arbetsplatsen.
Skydd mot strålning och brännskador
•	 Vid arbetsplatsen används skyltar med
“Försiktighet! Se inte in i ljusbågen!“ för att
uppmärksamma på faran för ögonen.
Arbetsplatsen måste i bästa mån avskärmas så
att personer som befinner sig i närheten inte
utsätts för fara. Obehöriga personer ska hålla
sig utom räckhåll vid svetsarbeten.
•	 Vid fasta arbetsställen ska väggar inte vara
målade i ljus färg eller vara glansiga. Fönster
måste säkras mot att strålning tränger igenom
eller studsar tillbaka, åtminstone i huvudhöjd, t.
ex. genom särskild färg.
Page: 54
SV
55
Ferm
Börja använda
Fig. 3
Tips: Det är bättre att provsvetsa på en metallbit
innan du börjar svetsa svåra arbetsstycken.
•	 Se till att arbetsstycket är rent: ta bort all rost,
fett och rester av målarfärg.
•	 Ställ in nödvändig strömstyrka med ratten på
framsidan av svetsutrustningen.
Valet av strömstyrka beror på arbetsstycket och
vilken typ av elektrod som används.
•	 Stoppa in den del av elektroden som inte har
någon beläggning i elektrodhållaren och sätt
fast återledarklämman i arbetsstycket.
•	 Slå på utrustningen med huvudströmbrytaren.
•	 Håll svetsskärmen framför ditt ansikte och för
elektrodens spets över arbetsstycket precis
som om du skulle tända en tändsticka. Detta är
det bästa sättet att tända svetsbågen. Slå inte
elektroden mot arbetsstycket. Det kan skada
elektroden och förhindrar att svetsbågen
skapas.
•	 Försök att hålla samma avstånd mellan
elektrodens spets och arbetsstycket när
svetsbågen har skapats. Avståndet ska vara
samma som elektrodens diameter. Under
svetsningen ska detta avstånd hållas så
konstant som möjligt.
•	 Rör elektroden över arbetsstycket i en jämn
dragrörelse.
•	 Vinkel mellan elektroden och arbetsstycket ska
vara mellan 60° och 70° i rörelseriktningen.
•	 Bryt svetsbågen när svetssträngen är gjord
genom att avlägsna elektroden från
arbetsstycket.
•	 Slå av svetsutrustningen.
Obs! Om du lämnar utrustningen påslagen
är sannolikheten stor att elektroden får
kontakt med jordkabeln (via
arbetsbänken), och börjar svetsa av sig
själv.
•	 Knacka bort slagg från svetssträngen med en
slagghacka.
Se upp för flygande heta metallbitar.
Använd alltid skyddsglasögon.
•	 Svetsa aldrig på slaggrester: slaggen bildar ett
isolerade och förorenat lager, och medför att
svetsfogen försvagas (så kallad
slagginneslutning).
•	 Borsta rent svetssträngen med en stålborste.
Obs! Arbetsstycket har fortfarande en
mycket hög temperatur. Lämna inte det
varma arbetsstycket utan tillsyn.
Temperaturindikator
Fig. 1
Den inbyggda termostaten slår av när temperaturen
i svetsutrustningen är för hög (indikatorlampan
tänds). Maskinen kyls ned av den inbyggda fläkten.
Efter avkylning släcks lampan igen.
Ge helst maskinen tillräckligt med tid att kyla ned;
under intensiv svetsning är sannolikheten stor att
överhettningsskyddet löser ut igen efter några
minuter.
5. Service & underhåll
Tillse att maskinen inte är
spänningsförande när underhållsarbeten
utförs på de mekaniska delarna.
Maskiner har konstruerats för att under lång tid
fungera problemfritt med ett minimalt underhåll.
Genom att regelbundet rengöra maskinen och
hantera den på rätt sätt bidrar du till en lång
livslängd för din maskin.
Brister
Om maskinen inte skulle fungera kan
nedanstående möjliga orsaker och lämpliga
lösningar vara till hjälp:
Svetsutrustningen fungerar inte
•	 Återledarklämman har inte bra kontakt med
arbetsstycket
•	 Elektroden sitter inte fast rätt i hållaren
•	 Överhettningsskyddet har löst ut
•	 Säkringen är defekt (i mätarhuset)
•	 Kabeln är trasig
•	 Strömbrytaren är defekt/kontakta din
återförsäljare
Elektroden fortsätter att ”fastna” i
arbetsstycket
•	 Använd rätt typ av elektrod (universal).
•	 För låg strömstyrka/vrid ratt 3 medurs
Elektroden är orange-röd
•	 För hög strömstyrka för denna typ av elektrod/
vrid ratt 3 moturs
Elektroden stänker överdrivet och låter mycket
under svetsning.
Page: 55
FI
56 Ferm
•	 För hög strömstyrka/vrid ratt 3 moturs
Maskinen är för varm; indikatorlampan lyser
•	 Ventilationsöppningarna är blockerade/rengör
dem med en ren trasa; vänta några minuter tills
lampan slocknar igen
Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
respektera gällande föreskrifter.
Rengöring
•	 Se till att ventilationsöppningarna är fri från
damm och smuts. Använd en mjuk trasa fuktad
med tvålvatten om du behöver ta bort envisa
fläckar. Använd inte lösningsmedel såsom
bensin, alkohol, ammoniak etc.
•	 Se till att hålla elektrodhållaren och
återledarklämman fri från rost så att de kan
fortsätta ge bra elektrisk kontakt.
•	 Kontrollera regelbundet att svetskabeln och
återledarkabeln är ordentligt anslutna i sina
kontakter.
Smörjning
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
Fel
Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund av
en del som är nedsliten. I slutet av den här
bruksanvisningen finns en sprängskiss över de
delar som kan beställas.
Driftstörningar
För att undvika transportskador levereras maskinen
i en så stadig förpackning som möjligt.
Förpackningen har så långt det är möjligt tillverkats
av återvinningsbart material. Ta därför tillvara
möjligheten att återvinna förpackningen.
Skadade och/eller kasserade elektriska
och elektroniska apparater ska lämnas in
enligt gällande miljöregler.
Garanti
Garantivillkoren framgår av det separat bifogade
garantikortet.
HITSAUSLAITE
Tekstin numerot viittaavat kaavioihin sivuilla 2
+ 109
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti
ennen tämän laitteen käyttämistä oman
turvallisuutesi ja muiden henkilöiden
turvallisuuden vuoksi. Säilytä tämä
ohjekirja ja koneen mukana toimitetut
asiakirjat tulevaa käyttöä varten.
Johdanto
Sulahitsausmenetelmässä työkappaleen
materiaalia sulatetaan tuodun lämmön avulla.
Kaarihitsauksessa hyödynnetään myös
hitsimateriaalia (elektrodeja). Hitsi syntyy
kiinteytymisen myötä.
Tarvittava lämpö saadaan aikaan sähkökaarella
elektrodin ja työkappaleen välillä. Hitsauksessa
tarvitaan suurta virtaa(55-160 A) käyttäen
suhteellisen matalaa jännitettä (10–48 V).
Hitsauslaitte§en muuntaja alentaa
verkkojännitteen (400 V).
Laite ei sovellu ammattikäyttöön!
Sisältö
1. Laiteen tiedot
2. Turvaohjeet
3. Lisävarusteiden kiinnitys
4. Käyttö
5. Huolto ja kunnossapito
1. Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Verkkojännite 230 / 400 V ~
Taajuus 50 Hz
Hitsausvirta 55 / 140 A (230 V) / 160 A (400 V)
Tyhjäkäyntijännite 45 V / 230 V
47.6 V / 400 V
Virtakerroin 0.62
Elektrodien läpimitta 2 - 4 mm
Paino 22.1 kg
Mitat 56 x 32.5 x 40 cm
Lämpösuojaus 75 ºC (±5 ºC)
Virtajohto HO7RN-F3 x 1.5 mm2
Hitsauskaapeli HO1N2-D x 16 mm2
Pakkauksen sisältö
1 Hitsauslaite
1 Hitsausmaski
1 Teräsharja/kuonavasara
Page: 110
111
Ferm
(EN) We declare under our sole responsibility that this product
is in conformity and accordance with the following
standards and regulations:
(DE) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses
Produkt den folgenden Standards und Vorschriften
entspricht:
(NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid
dat dit product voldoet aan, en in overeenstemming is
met, de volgende standaarden en reguleringen:
(FR) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce
produit est conforme aux standards et directives suivants:
(ES) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
este producto cumple con las siguientes normas y
estándares de funcionamiento:
(PT) Declaramos por nossa total responsabilidade de que este
produto está em conformidade e cumpre as normas e
regulamentações que se seguem:
(IT) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo
prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti
seguenti:
(SV) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller
och följer följande standarder och bestämmelser:
(FI) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että
tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
(NO) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i
samsvar med følgende standarder og regler:
(DA) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende standarder og
bestemmelser:
(HU)	 	
Felelősségünk	teljes	tudatában	kijelentjük,	hogy	ez	a	
termék teljes mértékben megfelel az alábbi
szabványoknak	és	előírásoknak:
(CS)		 	
Na	naši	vlastní	zodpovědnost	prohlašujeme,	že	je	tento	
výrobek v souladu s následujícími standardy a normami:
(SK)		 	
Vyhlasujeme	na	našu	výhradnú	zodpovednosť,	že	tento	
výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a
predpismi:
(SL) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skla-
du in da odgovarja naslednjim standardom terpredpisom:
(PL)		 	
Deklarujemy	na	własną	odpowiedzialność,	że	ten	produkt	
spełnia	wymogi	zawarte	w	następujących	normach	i	
przepisach:
(LT)		 	
Prisiimdami	visą	atsakomybę	deklaruojame,	kad	šis	
gaminys	atitinka	žemiau	paminėtus	standartus	arba	
nuostatus:
(LV)		 	
Apgalvojam	ar	visu	atbildību,	ka	šis	produkts	ir	saskaņā	
un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
(ET) Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on vasta-
vuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega:
(RO)		 	
Declarăm	prin	aceasta	cu	răspunderea	deplină	că	
produsul	acesta	este	în	conformitate	cu	următoarele	
standarde sau directive:
(HR)	 	
Izjavljujemo	pod	vlastitom	odgovornoĻśu	da	je	strojem	
ukladan	sa	slijedeśim	standardima	ili	standardiziranim	
dokumentima i u skladu sa odredbama:
(SR)	 	
Pod	punom	odgovornošću	izjavljujemo	da	je	usaglašen	
sa	sledećim	standardima	ili	normama:
(RU) 	
Под	свою	ответственность	заявляем,	что	данное	
изделие	соответствует	следующим	стандартам	и	
нормам:
(UK) 	
На	свою	власну	відповідальність	заявляємо,	що	дане	
обладнання	відповідає	наступним	стандартам	і	
нормативам:
(EL) ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó· fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Û˘ÌʈÓ› ηÈ
ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÙ˘·:
EN60974-1, EN60974-6, EN60974-10
2006/95/EC, 98/37/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC
Zwolle, 01-06-2011
I.Mönnink
CEO Ferm BV
It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the
product specification without prior notice.
Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands
DECLARATION OF CONFORMITY
FWM-160

Question & answers

There are no questions about the Ferm WEM1035 yet.

Ask a question about the Ferm WEM1035

Have a question about the Ferm WEM1035 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm WEM1035. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm WEM1035 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.