Ferm WEA1058 manual

View a manual of the Ferm WEA1058 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Svetsare
  • Model/name: WEA1058
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Danska, Ryska, Norska, Finska, Ungerska, Portugis, Kroatiska

Table of Contents

Page: 18
SV
19
ogni volta che la lente è dannneggiata per ridurre
il rischio di lesioni personali.
*XDVWL
Qualora si dovesse verificare un guasto, per es. in
seguito ad usura di una parte, contattare il centro
riparazioni all’indirizzo riportato sul certificato di
garanzia.
$PELHQWH
Per evitare danni durante il trasporto, il dispositivo
è inserito in un imballaggio solido che consiste
principalmente di materiale riutilizzabile.
Si raccomanda pertanto di riciclare questo
imballaggio utilizzando le opzioni a disposizione.
*DUDQ]LD
Le condizioni di garanzia si possono trovare sul
relativo certificato allegato separatamente.
Med förbehåll för ändringar i produkten och
bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras
utan förvarning.
69(76+-b/0
7DFNI|UDWWGXKDUYDOWDWWN|SDGHQQD)HUP
SURGXNW
Du har nu en enastående produkt som har
levererats av en av Europas ledande distributörer.
Alla produkter som Ferm levererar till dig är
tillverkade enligt högsta standarder för prestanda
och säkerhet. Dessutom ingår det i vår filosofi att
erbjuda en högklassig kundservice som backas
upp av vår omfattande garanti.
Vi hoppas att du får många års glädje av din nya
produkt.
Siffrorna i den följande texten hänvisar till
ritningen på sidan 2.
Läs noga igenom dessa anvisningar.
Observera säkerhetsföreskrifterna,
varningarna och försiktighetsåtgärderna.
Använd denna produkt på rätt sätt och
endast för det ändamål den är avsedd
för. Om dessa anvisningar inte följs kan
det leda till skador på produkten eller
personskador, dessutom upphör garantin
att gälla då. Förvara anvisningarna på ett
säkert ställe för framtida behov.
,QOHGQLQJ
Svetshjälmen är konstruerad för att skydda
ögonen mot gnistor, stänk och skadlig strålning
under normala svetsförhållanden. Den levereras
färdig att användas. Det enda du behöver
göra innan du börjar svetsa är att kontrollera
huvudremmens inställning och se till att rätt slags
förmörkande svetsglas är monterat.
,QQHKnOO
1. Teknisk information
2. Säkerhetsanvisningar
3. Användarinstruktion
4. Service
Page: 19
SV
20

7HNQLVNLQIRUPDWLRQ
7HNQLVNEHVNULYQLQJ
Siktyta 119 x 106 mm
UV/IR-skydd Svetsglas upp till 11 DIN vid alla tillfällen
Mörkhetsgrad DIN 11
Drifttemperatur -5°C till +55° C
Hjälmens material Slagtålig nylon
Totalvikt 540 g
6lNHUKHWVDQYLVQLQJDU
6\PEROI|UNODULQJ
I denna bruksanvisning och/eller på produkten
används följande symboler:
Denna hjälm passar inte för användning
med laser eller gassvetsning.
Det finns risk för personskador, dödsfall
eller skada på verktyget om
instruktionerna i denna bruksanvisning
inte följs ordentligt.
‡ Se till att alla säkerhetsregler, bestämmelser
och villkor för verkstad uppfylls vid användning
av svetsutrustning.
‡ Hjälmen skyddar inte vid felaktig användning
av verktyg, utrustning eller tillbehör.
‡ Håll hjälmen i gott skick och skydda kassetten
från kontakt med vätskor och smuts.
‡ Byt ut skyddsglaset regelbundet och byt ut
skadade och utslitna delar.
‡ Använd endast originaldelar. Delar som inte är
originaldelar kan vara farliga och gör att
garantin upphör att gälla. Öppna ALDRIG
kassetten eller mixtra med den.
‡ Välj täthetsgrad/svetsglas före användning.
‡ Se till att det främre skyddsglaset sitter
ordentligt på plats innan du börjar att svetsa.
‡ Sätt på hjälmen och justera huvudbandet så
att hjälmen sitter så lågt och så nära ditt
ansikte som möjligt. Använd endast hjälmen i
temperaturer mellan -5°C till 55°C.
‡ Ögonskyddsplattan i hjälmen är INTE
okrossbar. Hjälmen skyddar inte mot hårda
slag (såsom, men inte begränsat till) fragment
av slipskivor, stenar och andra slipverktyg,
explosiva anordningar och frätande vätskor.
Hjälmen skyddar endast ögonen och ansiktet
från strålning och gnistor.
‡ Avlägsna löst sittande kläder, ta av slipsar,
klockor, ringar och andra lösa smycken.
‡ Se till att hålla balansen och att stå stadigt på
marken. Se till att golvet inte är halt och
använd halksäkra skor.
‡ Håll barn och obehöriga personer borta från
arbetsområdet.
‡ Materialen som eventuellt kommer i kontakt
med användarens skin kan utlösa allergiska
reaktioner hos känsliga personer.
9DUQLQJ
‡ Använd inte hjälmen om den är skadad eller
om du tror att det är något fel på den.
‡ Använd inte hjälmen utan att ha fått
instruktioner om hur den ska användas av
någon kunnig person.
‡ Se till att hjälmen inte blir blöt och använd den
inte på fuktiga eller blöta ställen.
‡ Lägg inte hjälmen på ett hett underlag.
‡ Medan svetsningen pågår kan partiklar och
ångor som anses orsaka cancer och
fosterskador eventuellt uppstå. För att
reducera riskerna är god ventilation nödvändig
och viktig när man svetsar.
‡ Kontrollera hjälmen regelbundet och byt ut
slitna eller defekta delar för att minska risken
för personskador.
$QYlQGDULQVWUXNWLRQHU
Innan du använder hjälmen för svetsning
är det viktigt att du har läst och förstått
säkerhetsanvisningarna i avsnitt 2.
Hjälmen levereras färdigmonterad, men innan den
kan användas måste den justeras för att passa
användaren.
-XVWHULQJDYKMlOPHQVSDVVIRUP
Fig. 1
Huvudbandets totala omkrets kan göras större
eller mindre genom att du först trycker på knappen
på huvudbandets baksida (Y). Detta kan göras
samtidigt som hjälmen används och gör att
den exakt rätta spänningen kan ställas in för att
hjälmen ska sitta åt mot huvudet utan att sitta åt
för hårt.
Om huvudbandet sitter för högt eller för lågt kan du
justera bandet som ligger över huvudets ovansida.
Gör detta genom att frigöra bandets ände genom
att trycka ut låsklämman genom hålet i bandet.
Skjut samman de två delarna av bandet till en
större eller en mindre omkrets enligt behov och
Page: 20
FI
21
tryck ut låsklämman genom närmsta hål (W).
Kontrollera huvudbandets passform genom
att lyfta upp och stänga hjälmen ett par gånger
samtidigt som du har den på dig. Om huvudbandet
rör sig får du justera om det tills det sitter stadigt.
,QVWlOOQLQJDYDYVWnQGPHOODQKMlOPRFK
DQVLNWH
Fig. 1
Justera avståndet mellan hjälmen och ditt
ansikte i det nedre läget genom att lossa på
inställningsknapparna på vardera sidan om
hjälmen och skjut den närmre eller längre bort
från ansiktet. (Z) Det är viktigt att bägge dina
ögon har samma avstånd till glaset annars
kan förmörkringseffekten verka ojämn. Dra åt
inställningsknapparna igen när justeringen är klar.
8QGHUKnOO
5HQJ|ULQJ
Rengör hjälmen med en mjuk trasa. Rengör
kassettens ytor regelbundet. Använd inga starka
rengöringsmedel.
%\WDXWGHWIUlPUHVN\GGVJODVHWVYHWVJODVHW
Bild 2 visar hur det främre skyddsglaset eller det
förmörkande svetsglaset byts ut. Alltid när glaset
är skadat måste detta göras för att undvika risk för
personskador.
)HO
Om ett fel skulle uppträda, t.ex. efter att någon del
har blivit utsliten, kontakta då adressen som anges
på garantikortet.
0LOM|
För att undvika transportskador levereras
produkten i ett solitt paket som till största delen
består av återvinningsbart material. Se därför till
att lämna emballaget på en återvinningsstation.
*DUDQWL
Garantivillkoren anges på det separat bifogade
garantikortet.
Med förbehåll för ändringar i produkten och
bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras utan
förvarning.
+,76$86.<3b5b
.LLWRVHWWlRVWLWWlPlQ)HUPWXRWWHHQ
Niin tekemällä sinulla on nyt oivallinen tuote,
jonka on toimittanut eräs Euroopan johtavista
toimittajista.Kaikki tuotteet, jotka Ferm on
sinulle toimittanut, on valmistettu korkeimpien
suorituskyky- ja turvallisuusnormien mukaan,
ja osana filosofiaamme on järjestää oivallista
asiakaspalvelua, johon kuuluu täydellinen
takuumme.Toivomme, että nautit tämän tuotteen
käyttämisestä monia tulevia vuosia.
Numerot seuraavassa tekstissä viittaavat
sivun 2 piirrokseen.
Lue nämä ohjeet huolellisesti.Huomaa
turvallisen käytön vaatimukset,
varoitukset ja huomautukset. Käytä tätä
tuotetta oikein ja huolellisesti sen
suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
Tämän laiminlyönti saattaa johtaa
vaurioon tai henkilövahinkoon ja mitätöi
takuun. Säilytä nämä ohjeet tallessa
tulevaa käyttöä varten.
(VLWWHO\
Hitsauskypärät suojaavat silmät kipinöiltä,
roiskeilta ja haitalliselta säteilyltä normaaleissa
hitsausolosuhteissa. Kypärä on valmis käyttöä
varten. Ennen hitsausta käyttäjän tulee säätää
päähihnan asento ja varmistaa, että kypärässä on
oikea suojalasi.
6LVlOW|
1. Tekniset tiedot
2. Turvaohjeet
3. Käyttöohjeet
4. Huolto
7HNQLVHWWLHGRW
7HNQLVHW\NVLW\LVNRKGDW
Katselualue 119 x 106 mm
UV/IR -suojaus Tummennus aina enintään DIN 11
Tumma tila DIN 11
Käyttölämpötila -5°C - +55° C
Kypärän materiaali Iskunkestävää muovia/polyamidinailonia
Kokonaispaino 540 g
7XUYDRKMHHW
6\PEROLHQVHOLW\NVHW
Page: 93
 Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller
och följer följande standarder och bestämmelser:
),

Question & answers

There are no questions about the Ferm WEA1058 yet.

Ask a question about the Ferm WEA1058

Have a question about the Ferm WEA1058 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm WEA1058. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm WEA1058 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.