Ferm WEA1057 manual

View a manual of the Ferm WEA1057 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Svetsare
  • Model/name: WEA1057
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Polska, Ukrainare

Table of Contents

Page: 31
SV
32
1. Teknisk information
Teknisk beskrivning
Siktyta	 97 x 47,5 mm
Storlek på kassett	 110 x 90 x 9 mm
Optisk klass	 1/1/1/2
UV/IR-skydd	 Svetsglas upp till 16 DIN vid alla tillfällen
Ljusstatus	 DIN 3.5
Täthetsgrad	 DIN 9 till 13
Strömförsörjning	 Solceller Inget batteribyte behövs
Ström till/från	 Helautomatisk
Känslighet	 Justerbar
Växlingstid	 1/25000 sek. från ljus till mörker
Fördröjningstid	 0,1 - 1,0 sek.
Drifttemperatur	 -5° C till +55° C
Lagringstemperatur	 -20° C till +70° C
Hjälmens material	 Slagtålig plast/polyamidnylon
Totalvikt	 440 g
2. Säkerhetsanvisningar
Symbolförklaring
Denna hjälm passar inte för användning
med laser eller gassvetsning.

Det finns risk för personskador, dödsfall
eller skada på verktyget om
instruktionerna i denna bruksanvisning
inte följs ordentligt.
Se till att alla säkerhetsregler, bestämmelser
•	
och villkor för verkstad uppfylls vid användning
av svetsutrustning.
	
Hjälmen skyddar inte vid felaktig användning
•	
av verktyg, utrustning eller tillbehör.
	
Håll hjälmen i gott skick och skydda kassetten
•	
från kontakt med vätskor och smuts.
	
Byt ut skyddsglaset regelbundet och byt ut
•	
skadade och utslitna delar.
	
Använd endast originaldelar. Delar som inte är
•	
originaldelar kan vara farliga och gör att
garantin upphör att gälla. Öppna ALDRIG
kassetten eller mixtra med den.
	
Välj täthetsgrad/svetsglas före användning.
•	
	
Se till att det främre skyddsglaset sitter
•	
ordentligt på plats innan du börjar att svetsa.
	
Sätt på hjälmen och justera huvudbandet så
•	
att hjälmen sitter så lågt och så nära ditt
ansikte som möjligt. Använd endast hjälmen i
temperaturer mellan -20°C till 55°C.
	
Ögonskyddsplattan i hjälmen är INTE
•	
okrossbar. Hjälmen skyddar inte mot hårda
slag (såsom, men inte begränsat till) fragment
av slipskivor, stenar och andra slipverktyg,
explosiva anordningar och frätande vätskor.
Hjälmen skyddar endast ögonen och ansiktet
från strålning och gnistor.
	
Avlägsna löst sittande kläder, ta av slipsar,
•	
klockor, ringar och andra lösa smycken.
	
Se till att hålla balansen och att stå stadigt på
•	
marken. Se till att golvet inte är halt och
använd halksäkra skor.
	
Håll barn och obehöriga personer borta från
•	
arbetsområdet.
Materialen som eventuellt kommer i kontakt
•	
med användarens skin kan utlösa allergiska
reaktioner hos känsliga personer.
Varning!
	
Använd inte hjälmen om den är skadad eller
•	
om du tror att det är något fel på den.
	
Använd inte hjälmen utan att ha fått
•	
instruktioner om hur den ska användas av
någon kunnig person.
	
Se till att hjälmen inte blir blöt och använd den
•	
inte på fuktiga eller blöta ställen.
Lämna inte arbetsstället med hjälmen i sänkt
•	
läge då en ljuskälla kan förmörka kassetten
oväntat.
Lägg inte hjälmen på ett hett underlag.
•	
Rengör hjälmen (se avsnitt 5.5) och förvara
•	
hjälmen på ett säkert, torrt och barnsäkert
ställe.

Om ansiktsplåten i kassetten någon gång
inte mörknar när den utsätts för
svetsgnistor, använd den inte. Ta bort
kassetten och lämna in den till
återförsäljaren för kontroll. Om du
fortsätter att använda produkten trots att
du vet att det automatiskt nedbländande
svetsglaset inte fungerar kan dina ögon
skadas och du kan till och med bli blind.
Om du fortsätter att använda en hjälm
som inte fungerar upphör garantin att
gälla vilket även kan förhindra utbetalning
från försäkringsbolag.
3. Användarinstruktioner

Innan du använder hjälmen för svetsning
är det viktigt att du har läst och förstått
säkerhetsanvisningarna i avsnitt 2.
Hjälmen levereras färdigmonterad, men innan
Page: 32
SV
33
den kan användas måste den justeras för att
passa användaren och ställas in för svarstid,
känslighet och täthetsgrad.
Justering av hjälmens passform
Fig. 1
Huvudbandets totala omkrets kan göras större
eller mindre genom att du först trycker på
knappen på huvudbandets baksida (Y). Detta kan
göras samtidigt som hjälmen används och gör att
den exakt rätta spänningen kan ställas in för att
hjälmen ska sitta åt mot huvudet utan att sitta åt
för hårt.
Om huvudbandet sitter för högt eller för lågt
kan du justera bandet som ligger över huvudets
ovansida. Gör detta genom att frigöra bandets
ände genom att trycka ut låsklämman genom
hålet i bandet. Skjut samman de två delarna av
bandet till en större eller en mindre omkrets enligt
behov och tryck ut låsklämman genom närmsta
hål (W)
Kontrollera huvudbandets passform genom
att lyfta upp och stänga hjälmen ett par
gånger samtidigt som du har den på dig. Om
huvudbandet rör sig får du justera om det tills det
sitter stadigt.
Inställning av avstånd mellan hjälm och
ansikte
Fig. 1
Justera avståndet mellan hjälmen och ditt
ansikte i det nedre läget genom att lossa på
inställningsknapparna på vardera sidan om
hjälmen och skjut den närmre eller längre bort
från ansiktet. (Z) Det är viktigt att bägge dina
ögon har samma avstånd till glaset annars
kan förmörkringseffekten verka ojämn. Dra åt
inställningsknapparna igen när justeringen är klar.
Inställning av svetshjälmens vinkel i det
nedre läget
Fig. 2
Om glaset inte är helt i linje med ögonen i
det nedre läget kan hjälmens vinkel justeras
ytterligare till ett av de tre förinställda lägena med
hjälp av justerplåten.
Bakom varje vridknapp på hjälmens sidor finns en
skruv som går igenom hjälmens sida och in i ett
av hålen i justerplåten (A, B, C). Lossa varje skruv
delvis moturs så att den åker ut ur justerplattan
men fortfarande sitter fast i hjälmens sida. Vrid
huvudbandet så att ett av de alternativa lägena
är i höjd med skruvens ände. Vrid skruvarna
medurs igen så att de går genom hålen och fixerar
justerplattans läge.
Välj täthetsgrad/svetsglas
Fig. 3
Välj den täthetsgrad du behöver utifrån
svetssituationen med hjälp av nedanstående ”Tät­
hets­
gradsguide”. Vrid reglaget för täthetsgrad på
hjälmens sida till önskat svetsglasnummer.
Välj fördröjningstid
Fig. 4
När svetsningen upphör ändras siktfönstret
automatiskt från mörkt tillbaka till ljust men med
en förinställd fördröjning för att kompensera
för eventuell efterglöd på arbetsstycket.
Fördröjningstiden/svarstiden kan ställas in
på ”snabb” (0,1 sek) eller ”långsam” (1,0 sek)
enligt behov med mikrobrytaren på baksidan av
kassetten.
Känslighet
Fig. 4
Känsligheten kan ställas in till ”hög” eller ”låg” med
mätvred på baksidan av kasset­
ten. Den ”höga”
inställningen är den normala för dagligt bruk. Om
hjälmens användning störs av överflödigt ljus eller
av en annan svetsmaskin i närheten väljer du den
”låga” inställningen.
Nu kan du börja använda hjälmen. Täthetsgraden/
svetsglaset kan justeras under användning
genom återinställning av potentiometerkontrollen.
Märkning
Höljet och det automatiskt nedbländande
filtret är märkta. Klassificeringen för ögon- och
ansiktsskydd följer EN379 och EN175.
Ferm Svetshjälm FWA-700
4 / 9 - 13 FERM 1 / 1 / 1 / 2 EN379
Ljusstatus skala nr	 4
Ljusaste mörkerstatus skala nr	 9
Mörkaste status skala nr	 13
Tillverkarens identifiering	 FERM
Optisk klass	 1
Diffusion av ljusklass	 1
Variationer i ljusöverföringsklass	 1
Angular dependence	 2
Nummer på denna standard	 EN379
Page: 33
SV
34
4. Underhåll
Rengöring
Rengör hjälmen med en mjuk trasa. Rengör
kassettens ytor regelbundet. Använd inga starka
rengöringsmedel. Rengör sensorer och solceller
med denaturerad sprit och en ren trasa och torka
av med en fiberfri trasa.
Problemlösning

Om ansiktsplåten i kassetten någon gång
inte mörknar när den utsätts för
svetsgnistor, använd den inte. Ta bort
kassetten och lämna in den till
återförsäljaren för kontroll. Om du
fortsätter att använda produkten trots att
det automatiskt nedbländande
svetsglaset inte fungerar kan dina ögon
skadas och du kan till och med bli blind.
Om du fortsätter att använda en hjälm
som inte fungerar upphör garantin att
gälla vilket även kan förhindra utbetalning
från försäkringsbolag.
Oregelbunden förmörkning eller toning.
Huvudbandet kan ha ställts in ojämnt på
•	
hjälmens bägge sidor (ojämnt avstånd mellan
ögonen och kassetten).
Justera om avståndet för kassetten.
•	
Kassetten mörknar inte eller så flimrar den.
Sensorerna är smutsiga eller igensatta.
•	
Rengör
•	
Skyddsglaset är smutsigt eller skadat.
•	
Svetsströmmen är för låg.	
•	
Rengör eller byt.
•	
Justera svetsampere.
•	
Dålig sikt.
Svetsglas och/eller kassett smutsiga.
•	
Kontrollera, rengör eller byt.
•	
Otillräcklig belysning.
•	
Justera belysningen.
•	
Felaktigt inställd tätningsgrad.
•	
Se täthetsgradsguiden för korrekt
•	
inställning.
Långsam respons.
Använd inte i temperaturer under -5°C.
•	
Drifttemperaturen är för låg.
•	
Svetshjälmen glider.
Felaktig huvudbandsinställning.
•	
Se avsnitt 4.
•	
Byte av främre skyddsglas
Fig. 5
Placera fingret i urtaget i den nedre kanten av
fönstret och vinkla upp fönstret tills det släpper
från ena kanten (C). Ta bort skyddsfilmen från
det nya fönstret och skjut den ena kanten under
sidofästläppen (A). Vinkla upp fönstret och
vik in den andra kanten under den motsatta
sidofästläppen enligt beskrivning ”B” i fig.4.
Byte av svetsglaskassett
Fig. 6a - 6b
Dra av reglaget för täthetsgrad och låt axeln
sitta kvar genom hjälmens sida. Lossa muttern
på axeln och låt pontiometern vara lös på sin
kabel. Kassetten hålls fast med en kabelklämma.
Lossa klämmans framkant (D) från dess
låsfästen (E) och häng den uppåt och utom
räckhåll. Lyft ut kassetten ur dess ram helt med
pontiometervredet på sin bana.
Montering av ny kassett
Fig. 6b
Ta den nya kassetten och för potentiometerkabeln
under kabelklämman innan du släpper ner
kassetten i sin fästram inuti hjälmen. Häng ner
kabelklämman och se till att öglans framkant är
ordentligt fäst under låsfästena.
Sätt fast muttern på axeln som skjuter ut ur hålet.
Tryck på reglaget för täthetsgrad på axeln.
Fel
Om ett fel skulle uppträda, t.ex. efter att någon
del har blivit utsliten, kontakta då adressen som
anges på garantikortet. Längst bak i denna
bruksanvisning kan du hitta en sprängskiss över
de delar som kan beställas.
Miljö
För att undvika transportskador levereras
produkten i ett solitt paket som till största delen
består av återvinningsbart material. Se därför till
att lämna emballaget på en återvinningsstation.
Garanti
Garantivillkoren anges på det separat bifogade
garantikortet.
Med förbehåll för ändringar i produkten och
bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras utan
förvarning.

Question & answers

There are no questions about the Ferm WEA1057 yet.

Ask a question about the Ferm WEA1057

Have a question about the Ferm WEA1057 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm WEA1057. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm WEA1057 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.