Ferm TSM1031 manual

View a manual of the Ferm TSM1031 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ferm
  • Product: Såg
  • Model/name: TSM1031
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Svenska

Table of Contents

Page: 0
TABLE SAW
1700W - 254MM
TSM1031
WWW.FERM.COM
TABLE SAW
1700W - 254MM
- 254MM
W - 254MM
W
Original instructions 06
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 12
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 20
Traduction de la notice originale 27
Traducción del manual original 34
Översättning av bruksanvisning i original 41
Alkuperäisten ohjeiden käännös 47
Eredeti használati utasítás fordítása 53
EN
DE
NL
FR
ES
SV
FI
HU
Page: 40
SV
41
BORDCIRKELSÅG
Läs alltid bruksanvisningen till
elektriska apparater noggrant innan de
tas i bruk. Det kommer att hjälpa dig att
förstå din produkt bättre och förebygger
onödiga risker. Spara denna
bruksanvisning på ett säkert ställe för
framtida bruk.
Innehåll
1. Tekniska specifikationer
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Montering och inställeringsföreskrifter
4. Arbetsinstruktioner
5. Underhåll
1. Tekniska specifikationer
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Effektförbrukning 1700 W
Varvtal, obelastad 4800/min.
Sågklinga 254x30x2,8mm
Sågtänder T40
Bordets mått 630x445 mm
Vikt 28.4 kg
Lpa (bullernivå) 96.2+3 dB(A)
Lwa (bullereffekt) 109.2+3 dB(A)
Vibrationsvärde <2.5 m/s2
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 61029-1;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
- om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
Beskrivning
Fig. A
1. Skyddskåpa
2. Längdstyrning
3. Bordinläggningsbit
4. Geringhandtag
5. Höjdhandtag
6. Mätutrustning för längdstyrning
7. Till-/från-omkopplare
8. Termiskt skydd
9. Arbetsbord
Kontrollera om maskinen, tösa delar eller tillbehör
uppvisar transportkador.
2. Säkerhetsföreskrifter
Teckenförklaring
Följande symboler används i denna
bruksanvisning och på själva maskinen:
Fara för kroppsskada eller materiell
skada.
Anger elektrisk spänning. Kontrollera
alltid om din nätspänning
överensstämmer med värdet på
typplattan.
Speciella säkerhetsföreskrifter
1. Vid användning av sågblad med
hårdmetalltänder rekommenderar vi blad med
negativ eller måttligt positiv sågvinkel. Använd
inga sågblad med djupt utskurna tänder. De
kan gripa tag i skyddskåpan.
2. Tänk på: Montera först omsorgsfullt alla delar
innan du börjar med arbetet. Följ det
tillvägagångssätt som angetts.
3. Om du inte är väl förtrogen med
användningen av en sådan utrustning är det
bättre att du först får anvisningar av fackfolk,
en instruktör eller av en tekniker.
4. Kläm alltid fast arbetsstycket eller tryck det
ordentligt mot sågstyrningen, innan du startar
en arbetsgång. Att använda olika slags
klämutrustning rekommenderas framför
användning av händerna.
5. Viktigt: Om man måste hålla fast
arbetsstycket med en hand under
arbetsgången, ska du ha ett avstånd på minst
100 mm till sågbladet.
6. Tryck alltid arbetsstycket mot bordet.
Page: 41
SV
42
7. Håll sågbladet vasst och kontrollera
regelbundet om det kan gå runt fritt och utan
stora vibrationer. Byt ut sågbladet när det
behövs.
8. Låt maskinen först gå utan belastning tills
max hastighet uppnåtts, innan arbetsgången
påbörjas.
9. Kontrollera och rengör luftintagen på baksida
och undersida på bordssågen och
elektromotorn, så att utrustningen går med
längre. Dammansamlingar ska undvikas.
10. Sätt alltid fast de olika gradinställningarna
innan du börjar med ett arbete.
11. Köp bara passande sågblad som tål en
hastighet på minst 6000 v/min.
12. Använd alltid rätt sågblad. För små eller för
stora sågblad är ytterst farligt.
13. Inspektera regelbundet sågbladet på
eventuella defekter. Byt ut sågbladet om det
behövs.
14. Avlägsna fett från ett nytt sågblad och rengör
flänsarna, innan du monterar det nya
sågbladet. Montera sågbladet i rätt riktning
och dra åt flänsarna kraftigt med
centralbulten.
15. Använd bara originalflänsar. Alla andra är
olämpliga.
16. Arbeta aldrig utan sågbladets skyddskåpa.
17. Även den rörliga delen på skyddskåpan ska
vara monterad.
18. Sågbladet får aldrig smörjas medan det går.
19. Håll alltid händerna borta från sågbladets
arbetsgång.
20. Ta aldrig upp ett arbetsstycke med händerna
utmed eller bakom sågbladet.
21. Se till att arbetsstycket inte går mot sågbladet
innan maskinen slagits på.
22. Bearbeta aldrig metaller eller stenmaterial
med den här maskinen.
23. Använd stöd för långa arbetsstycken.
24. Använd aldrig maskinen i en farlig omgivning
där det finns brännbara gaser eller vätskor.
25. Lämna aldrig maskinen obevakad efter utan
att du har kopplat ifrån strömmen.
26. Om du hör onormala ljud, försök spåra var de
kommer ifrån eller lämna in maskinen till en
behörig installatör eller reparationsfirma.
27. Om en maskindel gått sönder eller blivit
skadad, byt ut den eller reparera den direkt.
28. Se till att du själv aldrig kommer in i sågens
arbetsgång utan stå eller gå till vänster eller
till höger om sågbordet.
29. Du ska också ha händerna utanför sågbladets
arbetsgång.
30. Använd alltid en träpinne istället för händerna
för att trycka trät genom sågen.
31. Sätt arbetsstycket alltid på sågbordets
framsida och skjut det sen bakåt.
32. Vid geringsågning används bara den
inställbara styrningen så du tar bort
längdstyrningen.
33. Använd aldrig längdstyrningen som längdmått
vid kapning av balkar.
34. Vid låsning av sågbladet: koppla först ifrån
maskinen innan du avhjälper defekten.
35. Undvik att arbetsstycken slår rekyl i din
riktning genom att:
•	 Alltid använda vassa sågblad
•	 Inte såga alltför små arbetsstycken
•	 Aldrig släppa arbetsstycket innan det helt
och hållet har skjutits genom sågen
•	 Alltid ställa in styrningen parallell med
sågbladet
•	 Aldrig avlägsna sågskyddet.
36. Se alltid till, innan du återupptar
sågverksamheter, att du står stadigt och har
händerna i önskat läge.
37. Använd aldrig förtunningsmedel för att
rengöra maskinen utan använd bara en fuktig
trasa.
38. Ikke bruk sagblader som er skadet eller
deformert.
39. Skift ut bordinnsettingen når den er utslitt.
40. Använd endast sågblad som rekommenderas
av tillverkaren.
41. Se till att välja sågblad utifrån vilken typ av
material som skall sågas till.
42. Anslut cirkelsågar till en anordning för
damminsamling när du sågar.
43. Använd och korrigera inställningen på
klyvkniven.
44. Använd och korrigera inställningen på det
övre sågbladsskyddet.
45. Var försiktig vid slitssågning.
Innan bänkcirkelsågen tas i bruk ska allt
förpackningsmaterial avlägsnas:
•	 Ta	bort	bottenplattan	genom	att	skruva	loss	
de fyra skruvarna.
•	 Ta	bort	förpackningsmaterialet	som	använts	
för att transportera motorn säkert.
•	 Handtagen	som	används	för	att	ställa	in	
sågklingans höjd och gering finns inuti
maskinen i förpackningen som använts för en
säker transport.
•	 Sätt	tillbaka	bottenplattan.
Page: 42
SV
43
Du skall stänga av maskinen direkt vid:
•		 Söndrig	stickkontakt,	elsladd	eller	elledning.
•		 Söndrig	omkopplare.
•		 Överhettning	av	maskinen.
•		 Rök	eller	illaluktande	rök	från	svedd	isolering.
Tillkommande säkerhetsvarningar för lasrar
•	 Titta aldrig direkt in i laserstrålen.
•	 Rikta inte laserstrålen mot människor eller
djur.
•	 Rikta inte laserstrålen mot starkt reflekterande
material.
•	 För inte in hårda föremål i laseroptiken.
•	 Rengör laseroptiken med en mjuk, torr borste.
•	 Lasern får endast repareras av en kvalificerad
tekniker.
Elektrisk säkerhet
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta
alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i
samband med brandfara, fara för elektriska stötar
och kroppsskada. Läs förutom nedanstående
instruktioner även igenom bladet med
säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.
Förvara instruktionerna omsorgsfullt!
Kontrollera alltid om din nätspänning
överensstämmer med värdet på
typplattan.
Vid utbyte av kablar eller stickkontakter
Släng omedelbart bort gamla kablar eller
stickkontakter så fort de har ersatts av nya
exemplar. Det är farligt att sticka in stickkontakten
till en lös kabel i vägguttaget.
Vid användning av förlängnings kablar
•		 Använd	för	strömförsörjning	till	den	här	
maskinen alltid en obelastad linje och/eller en
förlängningssladd på minst 1,5 mm2 som är
skyddad genom ett 16 A skydd. Se till att
förlängningssladden inte är längre än 20 m.
•		 Koppla	din	maskin	och/eller	
förlängningssladden enbart till ett jordat elnät.
•		 Maskinen	kan	kopplas	till	ett	enfas-nät	(230	
V~, 50 Hz). Om du tvekar om din
strömförsörjning är rätt, kontakta då först en
elektriker.
3. Montering och
inställeringsföreskrifter
Montering av tillsatsskivor
Fig. F
•	 Innan	du	kan	sätta	fast	tillsatsskivan	måste	
först den perforerade bottenplattan avlägsnas
(nu kan du även avlägsna motorns
skyddsmaterial och kasta bort det).
•	 När	undersidan	är	fri	kan	du	fästa	de	
diagonala stödarmarna på sågmaskinen.
•	 Nu	fäster	du	tillsatsskivorna	på	originalskivan.	
Dessa tillsatsskivor fästs sedan i de diagonala
stödarmarna.
•	 När	alla	tillsatsskivor	är	monterade	kan	du	
sätta tillbaka bottenplattan (kontrollera att
tillsatsskivorna ligger jämnt med
sågmaskinens originalskiva).
•	 Sist	monterar	du	universalanslaget	(med	
måttstock) på bordets framsida.
Installation av maskinen på en arbetsbänk
eller på ramen.
Denna maskin är stationär och måste av
säkerhetsskäl alltid vara stadigt monterad och får
inte användas för mobila applikationer.
Du kan installera maskinen på två sätt:
a. Som stationär maskin på en arbetsbänk. I
detta fall måste maskinen sättas fast i
arbetsbänken med 4 bultar.
b. Som stationär maskin på ramen. I detta fall
måste maskinen sättas fast i ramen med 4
bultar vilken sedan skall förankras i golvet
eller vid en golvplatta som är minst 1
kvadratmeter stor.
Montering av bordssågen på arbetsbänken
Fig. B & C
Innan du ställer in sågen, skall du först
kontrollera om stickkontakten är ute ur
vägguttaget.
Fig. B anger avståndet mellan borrhålen i
arbetsbänken för att sätta fast utrustningen. Borra
hål på 8 mm Ø.
Använd utrustningen först när det hela
monterats och är fastskruvat på
arbetsbordet eller på stativet.
Page: 43
SV
44
•		 Fig.	C	anger	den	del	som	ska	sågas	ut	(310	x	
310 mm), så att sågspånet kan falla ned här
och ansamlingar förebyggs. Gäller bara om
du inte använder ett utsugningssystem!
•		 Skruva	fast	maskinen	med	bultar	och	skruvar.
•		 Om	du	använder	stativet	ska	du	skruva	fast	
det med fyra skruvar i golvet. Sågen ska i sin
tur skruvas fast med fyra skruvar på stativet.
Kontrollera så att skruvarna sitter fast
ordentligt innan du börjar såga.
Montering av stativet
•	 Placera	maskinen	upp	och	ned.
•	 Ta	bort	den	svarta	bottenplattan	av	plast	
genom att skruva bort de 6 skruvarna. (Fig.
G-1).
•	 Skruva	loss	justeringsratten	på	framsidan	och	
luta motorn (Fig. G-2), ta därefter bort
transportförpackningen (Fig. G-3).
•	 Placera	nu,	ett	efter	ett,	benen	i	sågbänkens	
kropp (Fig. G-4).
•	 Lås,	med	hjälp	av	en	skruvmejsel,	fast	benen	
med 4 skruvar, skruva inte åt skruvarna helt
(Fig. G-5).
•	 Placera	in	de	4	stödstagen,	skruva	inte	åt	
skruvarna helt (Fig. G-6).
•	 Sätt	i	den	svarta	bottenplattan	av	plast	och	
skruva fast den ordentligt.
•	 Sätt	på	gummifötterna	under	benen	(Fig.	
G-7).
•	 Vänd	maskinen	så	att	den	står	upprätt	på	en	
plan yta och justera den så att den står i en
stabil position, spänn alla muttrar och skruvar
(Fig. G-7).
Montera fäste/inmatningshandtaget
•	 Fäst	de	två	hållarna	på	sågbänkens	kropp	
och skruva åt dem ordentligt (Fig. G-8).
•	 Placera	inmatningshandtaget	i	hållarna.
Montering av längdjusteringsanslag
Fig. D
•	 Fäst	justeringsanslaget	av	aluminium	(A)	i	
skenan (B).
•	 Nu	kan	hela	längdjusteringsanslaget	fästas	i	
skivan.
•		 Skjut	längdjusteringsanslaget	via	en	av	
ändarna mot justeringsprofilen (C) över
skivan.
•	 Ställ	in	justeringsanslaget	av	aluminium	(A)	så	
att detta är lika långt som sågklingan.
Montering av klyvkniv och skyddskåpa
Fig. E
•		 Vrid	sågbladet	helt	uppåt.
•		 Ta	bort	bordsinläggningsbiten.
•		 Montera	klyvkniven	på	den	därför	utrustade	
platsen och använd insexbultar och
uppfyllnadsringar. Se till att klyvkniven sitter
riktigt i sitt urtag (en skåra).
•		 Montera	nu	skyddskåpan	på	klyvkniven	och	
använd därvid profilmuttern och den
självlåsande muttern.
•		 Sätt	tillbaka	bordets	inläggningsbit	och	skruva	
fast den.
Lägg nu en bräda mot sågbladet och
klyvkniven och titta efter om den
kommer precis i sågbladets förlängning.
Om så inte är fallet, får du lossa på
fästbultarna och sätta dit eller ta bort
uppfyllnadsringar.
•		 Ovanför	sågbordet	får	radialavståndet	mellan	
klyvkniven och den tandade kanten på
sågbladet inte på någon punkt vara större än
5 mm vid djupet för såginställningen.
•		 Spetsen	på	klyvkniven	får	inte	vara	lägre	än	5	
mm i förhållande till den översta tandspetsen,
enligt anvisningen i Fig. D.
Montering av sågblad
Dra först ut stickkontakten ur vägguttaget, innan
sågbladet monteras eller byts ut.
•		 Ta	bort	bordets	inläggningsbit	med	hjälp	av	en	
skruvmejsel.
•		 Vrid	på	sågaxeln	helt	uppåt.	Ta	bort	mutter	
och ytterfläns till sågaxeln.
•		 Skjut	nu	sågbladet	över	sågaxeln	och	sätt	
tillbaka ytterfläns och mutter. Dra åt muttern
för hand.
•		 Använd	nu	två	skruvnycklar,	en	för	flänsen	
och en för muttern när du drar åt.
•		 Sätt	tillbaka	bordets	inläggningsbit	och	skruva	
fast den.
Montera hållarna till tryckstången
Montera de båda tryckstångshållarna på sidan av
maskinen med hjälp av de bifogade bultarna och
ringarna.
Anvädning av geringutrustning
Fig. A
Genom att vrida på maskinens handtag på sidan
Page: 44
SV
45
kan du ställa in sågbladet till max 45° (4).
4. Arbetsinstruktioner
Det finns två sågmetoder:
•		 Sågning	i	längdriktningen.
•	 Arbetsstycket sågas igenom efter virkets
fiberriktning.
•		 Sågning	på	tvären	eller	kapning.
•	 Arbetsstycket sågas av på tvären.
Om det gäller paneler (pressat trä) gör vi för det
mesta inte skillnad mellan virkets fiberriktning
utan kallar vi den metoden när vi sågar bort en del
av panelens bredd (längdsågning) och när vi
kortar in på längden (sågning på tvären eller
kapning).
För båda sågmetoderna gäller att du
alltid använder styrningarna. Såga alltå
aldrig utan en styrning!
Observera! Innan du börjar såga, kontrollera först
följande:
1. Sitter sågbladet fast?
2. Sitter alla låsningshandtagen fast?
3. Står längdstyrningen parallell med sågbladet?
4. Fungerar skyddskåpan riktigt?
5. Bär du skyddsglasögon?
6. Går sågbladet inte emot någonstans?
Det är absolut nödvändigt att iaktta
dessa punkter innan du börjar med en
verksamhet!
Längdsågning
•		 Lås	längdstyrningen	vid	rätt	måttläge	och	ta	
bort kapningsstyrningen ur bordssläden.
•		 Vrid	ut	sågbladet	ca	2	mm	högre	än	den	totala	
tjockleken på det arbetsstycke som ska
sågas.
•		 Tryck	lätt	på	arbetsstycket	mot	bordet	och	låt	
det glida mot kapningsstyrningen.
Stå minst 3 cm från sågbladets framkant
innan du slår på motorn. Arbetsstyckets
kant som ligger mot långdstyrningen
ska vara helt rak. Håll händerna minst
10 cm, från det sågspår som ska följas.
•		 Slå	på	motorn	och	vänta	tills	sågbladet	nått	
sin max hastighet, innan du börjar med
sågarbetet.
•		 Medan	du	trycker	arbetsstycket	mot	bordet	
och längdstyrningen, kan du skjuta det mjukt
genom sågbladet utan att forcera.
•		 Dra	aldrig	tillbaka	arbetsstycket.	Om	det	
skulle behövas, koppla då först ifrån motorn
utan att ändra på arbetsstyckets läge.
Längdsågning med (vertikal) gering
Vid detta slags metoder får
längdstyrningen enbart stå utmed
sågbladets högra sida
Den här metoden är praktiskt taget samma,
förutom att sågbladet sätts i önskad vinkel.
Tvärsågning
•		 Ta	bort	längdstyrningen	och	sätt	
tvärstyrningen i höger släde.
•		 Reglera	sågbladets	höjd	(se	längdsågning).
•		 Tryck	arbetsstycket	mot	tvärstyrningen	och	
håll minst 2,5 cm avstånd från sågbladets
framkant.
•		 Slå	på	motorn	och	vänta	tills	max	hastighet	
upp-nåtts.
•		 Tryck	arbetsstycket	mot	styrningen	och	mot	
bordet. Skjut det mjukt genom sågbladet.
Fortsätt tills BAKOM sågbladet. Slå sen ifrån
motorn och håll kvar läget tills sågbladet står
helt stilla, innan du tar bort arbetsstycket.
•		 Dra	ALDRIG	tillbaka	arbetsstycket.	Om	det	
skulle behövas, slå först ifrån motorn och håll
kvar läget tills sågbladet står helt stilla innan
du tar bort arbetsstycket.
Tvärsågning med vertikal gering
Den här metoden är praktiskt taget den samma,
förutom att sågbladet ställs in på önskad vinkel.
Placera tvärstyrningen enbart på
sågbladets högra sida. Såga aldrig för
små arbetsstycken. Använd aldrig
händerna för att utföra en invecklad
arbetsgång.
Tvärsågning med horisontal gering
Vid den här metoden gäller det att du nu låser
tvärstyrningen i önskad vinkel. Håll arbetsstycket
kraftigt mot tvärstyrningen och bordet, innan du
börjar såga.
Page: 45
SV
46
5. Underhåll
Tillse att maskinen inte är
spänningsförande när
underhållsarbeten utförs på de
mekaniska delarna.
Maskiner har konstruerats för att under lång tid
fungera problemfritt med ett minimalt underhåll.
Genom att regelbundet rengöra maskinen och
hantera den på rätt sätt bidrar du till en lång
livslängd för din maskin.
Avbrott
Om maskinen inte fungerar som den ska, anger vi
nedan ett antal möjliga orsaker med dithörande
åtgärder.
1. Motorn startar inte
•		 Stickkontakten	sitter	inte	i	vägguttaget
•		 Sladden	är	inte	hel
2. Arbetsstycket klämmer mot klyvkniven
under arbetsgången
•		 Sågbladet	ska	riktas	(Fig.	E)
3. Sågnittet är ojämnt
•		 Sågbladet	ska	vässas
•		 Sågbladet	har	monterats	bakvänt
•		 Sågbladet	har	belagts	med	hars	eller	sågspån
•		 Sågbladet	passar	inte	till	den	här	
arbetsgången
4. Arbetsstycket går mot sågbladets bakkant
och hoppar upp
•		 Längdstyrningen	används	inte	(Fig.	E)
•		 Sågbladet	är	tjockare	än	klyvkniven	eller	så	
används inte denna
•		 Sågbladet	behöver	vässas
•		 Arbetsstycket	hålls	inte	på	plats	tills	efter	
sågningen
•		 Spännknappen	på	tvärstyrningen	sitter	lös
5. Höjden och/eller geringhandtaget sitter
blockerat
•		 Sågspån	eller	damm	ska	tas	bort
6. Motorn har svårt att nå högsta hastighet
•		 Förlängningskabeln	är	för	tunn	och/eller	för	
lång (se handledning)
•		 Nätspänningen	är	lägre	än	230	V~
7. Maskinen vibrerar
•		 Maskinen	är	inte	fastskruvad	vid	
arbetsbänken
•		 Stativet	står	inte	vattenpass	mot	golvet
•		 Sågbladet	är	skadat
Rengöring
Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk
duk, företrädesvis efter varje användning. Tillse
att ventilationsspringorna är fria från damm och
smuts. Använd en mjuk duk fuktad med tvålvatten
vid svår smuts. Använd inga lösningsmedel som
bensin, alkohol, ammoniak etc. Sådana ämnen
skadar plastdelarna.
Smörjning
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
Driftstörningar
Kontakta servicestället som anges på
garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund av
en del som är nedsliten. I slutet av den här
bruksanvisningen finns en sprängskiss över de
delar som kan beställas.
Miljö
För att undvika transportskador levereras
maskinen i en så stadig förpackning som möjligt.
Förpackningen har så långt det är möjligt
tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför
tillvara möjligheten att återvinna förpackningen.
Skadade och/eller kasserade elektriska
och elektroniska apparater ska lämnas
in enligt gällande miljöregler.
Garanti
Garantivillkoren framgår av det separat bifogade
garantikortet.

Question & answers

There are no questions about the Ferm TSM1031 yet.

Ask a question about the Ferm TSM1031

Have a question about the Ferm TSM1031 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ferm TSM1031. Please make sure that you describe your difficulty with the Ferm TSM1031 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.